راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 23 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 93,394

نمایش موارد : 6601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
6601 الهه افشارکرمانشاهی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
6602 امینه افشارکرمانشاهی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
6603 مژده افشارکرمانی 1372 علوم رياضي ریاضی
6604 الهام افشارکهن 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
6605 زهره افشارکهن 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
6606 سمانه افشارکهن 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
6607 شهاب افشارکهن 1386 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
6608 مریم افشارکهن 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
6609 مژگان افشارکهن 1388 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
6610 مژگان افشارکهن 1392 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
6611 معصومه افشارکهن 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
6612 ارسلان افشارگلی 1376 علوم رياضي آمار
6613 ناهید افشارلاهوری 1373 علوم پايه شیمی گرایش محض
6614 ناهید افشارلاهوری 1379 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
6615 الهه افشارمقدم 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
6616 سعید افشارمقدم 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
6617 حمیدرضا افشارمند 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
6618 معصومه افشارمنش 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
6619 صادق افشارنجفی 1392 علوم پايه زمین شناسی - تکتونیک
6620 زهرا افشارنژاد 1364 علوم رياضي دبیری ریاضی
6621 محمد افشارنژاد 1382 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
6622 اشرف افشارنقندری 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
6623 حسین افشارنیا 1384 علوم پايه فیزیک
6624 شاهرخ افشاروحید 1375 علوم پايه فیزیک
6625 شهروز افشاروحید 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
6626 ابوالفضل افشاری 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
6627 احسان افشاری 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
6628 احمدرضا افشاری 1382 هنر نيشابور آموزش هنرهای تجسمی
6629 اسما افشاری 1383 دامپزشكي دامپزشکی
6630 اسماء افشاری 1390 دامپزشكي بهداشت مواد غذایی
6631 الهام افشاری 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
6632 جمشید افشاری 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
6633 حسین افشاری 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
6634 ریحانه افشاری 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
6635 زهره افشاری 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
6636 سعید افشاری 1390 پردیس دانشگاهی الهیات و معارف اسلامی – فقه و مبانی حقوق اسلامی
6637 سیما افشاری 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
6638 فاطمه افشاری 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
6639 فرنوش افشاری 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی)
6640 مجید افشاری 1374 علوم پايه فیزیک
6641 مجید افشاری 1389 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - میکروبیولوژی موادغذایی
6642 محمدعلی افشاری 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
6643 محمود افشاری 1375 علوم رياضي آمار
6644 محمود افشاری 1382 علوم رياضي آمار
6645 معصومه افشاری 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تحقیقات آموزشی
6646 مهدی افشاری 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
6647 مهدی افشاری 1390 كشاورزى زراعت-گرایش علفهای هرز
6648 مهران افشاری 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
6649 مهران افشاری 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات
6650 میثم افشاری پور 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
6651 ابوالقاسم افشاری چمن اباد 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
6652 محمدابراهیم افشاری چمن اباد 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
6653 منصوره افشاری چمن اباد 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
6654 ماریا افشاری راد 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
6655 ماریا افشاری راد 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
6656 ماریا افشاری راد 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
6657 سیداحسان افشاری زاده 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
6658 سیداحسان افشاری زاده 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
6659 ریحانه افشاری صالح 1385 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
6660 احسان الله افشاری صفوی 1377 دامپزشكي دامپزشکی
6661 احسان اله افشاری صفوی 1384 دامپزشكي دامپزشکی - بیماریهای داخلی دامهای بزرگ
6662 بنیامین افشاری صفوی 1382 علوم رياضي ریاضی محض
6663 سمیرا افشاری صفوی 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
6664 سمیرا افشاری صفوی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
6665 علی افشاری طبسی 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
6666 سمانه افشاری فر 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
6667 حسین افشاری قله بازلو 1356 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
6668 حسین افشاری مقدم 1389 مهندسي مهندسی عمران - عمران
6669 حسین افشاری مقدم 1393 مهندسي مهندسی عمران - سازه
6670 سمیه افشاری مقدم 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
6671 علی افشاری نیا 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
6672 سمیرا افشاری نیک 1379 دامپزشكي دامپزشکی
6673 بهناز افشاریان 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
6674 پروانه افشاریان 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
6675 پرویز افشاریان 1356 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
6676 شهناز افشاریان 1391 پردیس دانشگاهی علوم و صنایع غذایی
6677 صالحه افشاریان 1384 مهندسي مهندسی برق - کنترل
6678 صالحه افشاریان 1388 مهندسي مهندسی برق - کنترل
6679 عطاءاله افشاریان 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
6680 فرحناز افشاریان 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
6681 مهدی افشاریان 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
6682 سعید افشاریان شاندیز 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
6683 ساناز افشاریان طرقبه 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
6684 مسعود افشاریان طرقبه 1387 مهندسي مهندسی شیمی
6685 علی افشاریان طرقبهی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
6686 فهیمه افشاریان طرقبهی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
6687 زهره افشانی 1381 علوم اداري واقتصاد حقوق
6688 مینو افشانی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
6689 مینو افشانی طرقی 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
6690 حمید رضا افشون 1389 مهندسي مهندسی شیمی
6691 حمیدرضا افشون 1373 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
6692 آذین افشین 1386 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
6693 ابوالفضل افشین 1390 مهندسي مهندسی عمران
6694 احسان افشین 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
6695 سارا افشین 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
6696 سارا افشین 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
6697 عباسعلی افشین 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
6698 فهیمه افشین 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
6699 نصراله افشین 1370 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
6700 محمدصادق افشین فر 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی

صفحه :

<   11121314151525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828393103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 35060311