راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 55 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 92,554

نمایش موارد : 6601 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
6601 سمیرا افشاری نیک 1379 دامپزشكي دامپزشکی
6602 بهناز افشاریان 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
6603 پروانه افشاریان 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
6604 پرویز افشاریان 1356 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
6605 شهناز افشاریان 1391 پردیس دانشگاهی علوم و صنایع غذایی
6606 صالحه افشاریان 1384 مهندسي مهندسی برق - کنترل
6607 صالحه افشاریان 1388 مهندسي مهندسی برق - کنترل
6608 عطاءاله افشاریان 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
6609 فرحناز افشاریان 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
6610 مهدی افشاریان 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
6611 سعید افشاریان شاندیز 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
6612 ساناز افشاریان طرقبه 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
6613 مسعود افشاریان طرقبه 1387 مهندسي مهندسی شیمی
6614 علی افشاریان طرقبهی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
6615 فهیمه افشاریان طرقبهی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
6616 زهره افشانی 1381 علوم اداري واقتصاد حقوق
6617 مینو افشانی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
6618 مینو افشانی طرقی 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
6619 حمیدرضا افشون 1373 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
6620 آذین افشین 1386 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
6621 ابوالفضل افشین 1390 مهندسي مهندسی عمران
6622 احسان افشین 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
6623 سارا افشین 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
6624 سارا افشین 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
6625 عباسعلی افشین 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
6626 فهیمه افشین 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
6627 نصراله افشین 1370 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
6628 محمدصادق افشین فر 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
6629 فریبا افشین پور 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
6630 مارال افشین پور 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
6631 مریم افشین منش 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
6632 آزاده افشین مهر 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
6633 سعیده افصحی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
6634 فاطمه افصحی 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
6635 مریم افصحی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
6636 فاطمه افضل نیا 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
6637 سکینه بیگم افضل جوان 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
6638 منیره افضل حق بین 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
6639 احمد افضل زاده 1335 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
6640 احمد افضل زاده 1355 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
6641 محمّد افضل زاده 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
6642 سعید افضل زاده نائینی 1367 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
6643 علی افضل زاده نائینی 1375 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
6644 رحیم افضل ساریخانبگلو 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
6645 بی بی اسیه افضل شهیدی 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
6646 منوچهر افضل مرادی 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
6647 شیرین بانو افضل نژاد 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
6648 محمد افضل نژاد 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
6649 را هله افضلی 1383 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
6650 آرمین افضلی 1388 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
6651 آزاده افضلی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
6652 آمنه افضلی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
6653 اتیکه افضلی 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
6654 اعظم افضلی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
6655 اکرم افضلی 1378 علوم پايه فیزیک
6656 الهه افضلی 1387 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
6657 حمید افضلی 1381 مهندسي مهندسی عمران - سازه
6658 حمید افضلی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
6659 خلیل الله افضلی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
6660 خلیل الله افضلی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
6661 راهله افضلی 1388 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
6662 رسول افضلی 1381 علوم اداري واقتصاد حقوق
6663 رضا افضلی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
6664 سیدحسین افضلی 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
6665 سیده ساناز افضلی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
6666 صارمه افضلی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
6667 صارمه افضلی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
6668 صفرعلی افضلی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
6669 عباس افضلی 1374 مهندسي مهندسی برق - قدرت
6670 علی افضلی 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
6671 علی محمد افضلی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
6672 فائزه افضلی 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
6673 فاطمه افضلی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
6674 فریبرز افضلی 1373 مهندسي مهندسی برق - کنترل
6675 فهیمه افضلی 1382 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
6676 فهیمه افضلی 1386 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
6677 فهیمه افضلی 1388 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
6678 محمد افضلی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
6679 محمد افضل افضلی 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
6680 محمودرضا افضلی 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
6681 مرجان افضلی 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
6682 مرجان افضلی 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
6683 مریم افضلی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
6684 نرگس افضلی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
6685 روح الله افضلی گروه 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
6686 سیدوحید افضلی بروجنی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
6687 محمد افضلی بغداد ابادی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
6688 حمید افضلی دشت بیاض 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
6689 اکرم افضلی دشتبیاض 1386 علوم پايه فیزیک
6690 اکرم افضلی دشتبیاض 1390 علوم پايه ژئو فیزیک گرایش زلزله‌شناسی
6691 شبنم افضلی ده زیاری 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
6692 فرشته افضلی ده زیاری 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
6693 فرهاد افضلی شهرنوی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
6694 مهدی افضلی کاریزک 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
6695 مهدی افضلی کاریزک 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
6696 طوبی افضلی کلاته 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
6697 سیددانیال افضلی مقدم 1387 علوم رياضي ریاضی کاربردی
6698 محمدمهدی افضلی نژاد 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
6699 آسیه افضلی نسب 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی

صفحه :

<   11121314151525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828393103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 33694238