راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,693

نمایش موارد : 66101 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
66101 فرزانه غیاثی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
66102 مریم غیاثی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
66103 ابوالقاسم غیاثی زارچ 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
66104 امیرمحسن غیاثی اجقان 1363 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
66105 امیرناصر غیاثی اجقان 1354 علوم پايه فیزیک (کهاد ریاضی)
66106 مه عالم غیاثی اجقان 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
66107 حبیبه غیاثی بزدی 1378 علوم پايه شیمی گرایش محض
66108 داود غیاثی بزدی 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
66109 معصومه غیاثی پور 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
66110 ابوالقاسم غیاثی زارچ 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
66111 فهیمه غیاثی شیرازی 1381 علوم رياضي ریاضی محض
66112 زهره غیاثی طرزی 1389 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
66113 نگاه غیاثی طرزی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
66114 سمیّه غیاثی فرامرز 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
66115 مهدیه غیاثی فرامرز 1392 مهندسي مهندسی عمران
66116 محمدباقر غیاثی قروه 1381 علوم پايه زمین شناسی
66117 مهدی غیاثی گیشی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم شناختی
66118 محمدحسین غیاثی مقدم 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
66119 مهری غیاثی نوقابی 1362 علوم پايه دبیری زیست شناسی
66120 بهنام غیادی 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
66121 مایسا غیادی 1386 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
66122 مایسا غیادی 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
66123 عباس غیب دوست 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
66124 مهرداد غیب دوست 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - شیلات
66125 آرزو غیبی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
66126 طاهره غیبی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
66127 فاطمه غیبی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
66128 فاطمه غیبی 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
66129 فرزاد غیبی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
66130 فرزاد غیبی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
66131 محمد غیبی 1394 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
66132 نادر غیبی 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
66133 محبت غیبی کهنه فرود 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
66134 محمد غیبی لائین 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
66135 محمد اسماعیل غیبی هاشم آبادی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
66136 سمیه غیبی هاشم اباد 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
66137 سمیه غیبی هاشم اباد 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
66138 طیبه غیث پورلطف ابادی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
66139 دلیر غیرت اف 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
66140 عباس علی غیرتمند 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
66141 فاطمه غیرتمند 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
66142 معصومه غیرتمند 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
66143 ملیحه غیرتی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
66144 زهرا غیور 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
66145 محمدباقر غیور 1392 علوم پايه علوم جانوری - فیزیولوژی جانوری
66146 محمدعلی غیور 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
66147 محمدعلی غیور 1394 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
66148 ندا غیور 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
66149 نیّره غیور 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
66150 یوسف غیور 1391 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی
66151 سیده زینب غیور باغبانی 1391 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
66152 اکرم غیور دوزنده 1363 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
66153 سید حسن غیور رمزی 1391 پردیس دانشگاهی ریاضی محض گرایش جبر
66154 فاطمه غیور سرایدار 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
66155 فاطمه غیور کاظمی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
66156 فاطمه غیور کاظمی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
66157 زینب غیور کریمیانی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
66158 محمدعلی غیوراصلی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
66159 مرجان غیوراقدم 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی)
66160 فرناز غیوربابائی 1391 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
66161 معصومه غیوربابایی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
66162 بی بی فاطمه غیورباغبانی 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
66163 سمانه غیورباغبانی 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
66164 سیداحمد غیورباغبانی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
66165 سیدعلی غیورباغبانی 1390 پردیس دانشگاهی الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی
66166 سیدمحمد غیورباغبانی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
66167 سیدمرتضی غیورباغبانی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت - رفتارسازمانی
66168 سیدمیلاد غیورباغبانی 1383 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
66169 سیده زینب غیورباغبانی 1387 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
66170 سیدهادی غیورباغبانی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
66171 فرزانه غیورباغبانی 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
66172 زهره غیوربلورفروشان 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
66173 مهدیه غیوربلورفروشان 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی - گرایش ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی
66174 سیدحامد غیوررمزی 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
66175 زکیه غیورسالانقوچ 1384 علوم پايه زمین شناسی
66176 زکیه غیورسالانقوچ 1388 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
66177 زهرا غیورسالانقوچ 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
66178 فاطمه غیورسرایدار 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
66179 جلیل غیورصفار 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
66180 ریحانه غیورصفار 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
66181 رضا غیورعاملی 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
66182 اکرم غیورکاظمی 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
66183 غلامعلی غیورکاظمی 1355 علوم پايه شیمی
66184 زینب غیورکریمیانی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
66185 محمدرضا غیورکریمیانی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
66186 اکرم غیورمداح 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
66187 منصوره غیورمداح 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
66188 منصوره غیورمداح 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
66189 مهدی غیورمداح 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
66190 حمیده غیورمرادی 1389 مهندسي مهندسی شیمی - گرایش بیوشیمیایی
66191 ربابه غیورمند 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی - گرایش ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی
66192 مهدی غیورمینایی 1362 مهندسي جوشكاري
66193 سمانه غیوروطن پرست 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
66194 محمدحسن غیوری 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
66195 محمد غیوری خواه 1384 علوم پايه فیزیک
66196 محمد غیوری خواه 1388 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی
66197 امین غیوری مطلق 1388 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی آب
66198 محمد غیومیان 1364 مهندسي عمران روستایی
66199 احمد فائزی 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988998   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41160964