راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,415

نمایش موارد : 66401 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
66401 عطیه غفوریان محمدزاده 1393 علوم پايه فیزیک
66402 عاطفه غفوریان مسعودزاده 1385 علوم رياضي ریاضی محض
66403 الهام غفوریان مصلحتی 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
66404 بهاره غفوریان مصلحتی 1383 علوم رياضي آمار
66405 نجمه غفوریان معدنی مقدم 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
66406 مرتضی غفوریان مکاری 1373 مهندسي مهندسی برق - کنترل
66407 ندا غفوریان مومن رضوی 1382 علوم پايه فیزیک
66408 ندا غفوریان مومن رضوی 1392 علوم پايه فیزیک گرایش نجوم اخترفیزیک
66409 مصطفی غفوریان نژاد 1390 پردیس دانشگاهی الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی
66410 ملیحه غفوریان نژاد 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
66411 حبیب اله غفوریان نصرتی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
66412 امیر غفوریان نصیری 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی صنایع - صنایع (آموزش محور )
66413 حانیه غفوریان نصیری 1382 مهندسي مهندسی شیمی
66414 حانیه غفوریان نصیری 1387 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
66415 حانیه غفوریان نصیری 1391 مهندسي مهندسی شیمی
66416 فائزه غفوریان نصیری 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
66417 محمد غفوریان نصیری 1392 مهندسي مهندسی صنایع
66418 پریسا غفوریان نوروزی 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
66419 سمیه غفوریان نوروزی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
66420 ملیحه غفوریان نوروزی 1358 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
66421 فرزانه غفوریان نیاء مقدم 1391 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
66422 عارفه غفوریان نیاءمقدم 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
66423 فرزانه غفوریان نیامقدم 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
66424 نوید غفوریان یوسفی 1370 علوم پايه دبیری فیزیک
66425 زهرا غفوریان یوسفی حسن اباد 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
66426 عبداله غلائی ابربرزنجی 1356 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
66427 حسین غلاث 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
66428 نیره غلام زاده 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
66429 ناصر غلام امیری 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
66430 حسن غلام پور 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
66431 حمیدرضا غلام پور 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
66432 حمیدرضا غلام پور 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
66433 زهرا غلام پور 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
66434 شیرین غلام پور 1376 علوم پايه زمین شناسی
66435 علی غلام پور 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
66436 علی اصغر غلام پور 1394 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی برق - کنترل (مجازی)
66437 مجتبی غلام پور 1371 علوم اداري واقتصاد حسابداری
66438 محسن غلام پور 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
66439 مریم غلام پور 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
66440 مصطفی غلام پور 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
66441 مطهره غلام پور 1394 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
66442 مهدی غلام پور 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
66443 مهری غلام پور 1381 علوم پايه زمین شناسی
66444 ندا غلام پور 1394 مهندسي مهندسی برق
66445 نغمه غلام پور 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
66446 محبوبه غلام پور گلی 1381 هنر نيشابور نقاشی
66447 محمدحسن غلام پور نقندر 1354 علوم رياضي ریاضی
66448 حسن غلام پورده سرخی 1390 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی - انقلاب اسلامی
66449 مهیا غلام پورسیوکی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
66450 مهیا غلام پورسیوکی 1388 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
66451 سحرسادات غلام پورشاندیز 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
66452 بهاره غلام پورفریمانی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
66453 غزاله غلام پورفهندری 1388 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
66454 فاطمه غلام پورمزرجی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
66455 جعفر غلام پورنو 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
66456 بهاره غلام پوریزدی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
66457 مهری غلام پوریزدی 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
66458 جواد غلام تمیمی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
66459 هادی غلام حسن فخرابادی 1376 علوم رياضي آمار
66460 حسن غلام حسین زاده 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
66461 طاهره غلام حسینی مقدم 1391 دامپزشكي باکتری شناسی
66462 فرانک غلام حسینیان نجار 1390 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
66463 سمیرا غلام دخت 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
66464 شهرام غلام دخت 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
66465 حسینعلی غلام رستمی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
66466 نرجس غلام رستمی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
66467 پریسا غلام رضایی 1392 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
66468 قدسیه غلام زادگان شرق 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
66469 محمدرضا غلام زادنیک نفس 1366 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
66470 پریسا غلام زاده 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
66471 پریسا غلام زاده 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
66472 حسین غلام زاده 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
66473 زهرا غلام زاده 1376 علوم پايه فیزیک
66474 زهرا غلام زاده 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
66475 شهین غلام زاده 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
66476 علی اکبر غلام زاده 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
66477 فاطمه غلام زاده 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
66478 محمد غلام زاده 1378 علوم پايه فیزیک
66479 محمد غلام زاده 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
66480 مریم غلام زاده 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
66481 مریم غلام زاده 1384 علوم پايه زمین شناسی
66482 معصومه غلام زاده 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
66483 منصورة السادات غلام زاده 1387 علوم پايه فیزیک
66484 وحید غلام زاده 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
66485 مجید غلام زاده خادر 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
66486 زهره غلام زاده کرمان 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
66487 مریم غلام شیرحصار 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
66488 عبدالرضا غلام فخرابادی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
66489 محمودرضا غلام فخرابادی 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
66490 زهرا غلام فرخانی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
66491 لیدا غلام کار علی آبادی 1374 علوم پايه فیزیک
66492 لیدا غلام کارعلی آبادی 1379 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
66493 مرضیه غلام ناوی 1358 علوم رياضي دبیری ریاضی
66494 سحر غلام نژاد 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
66495 سحر غلام نژاد 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سلولی تکوینی
66496 سمیه غلام نژادنصیرابادی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
66497 اعظم غلام نیا 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
66498 صدری غلام نیا 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
66499 اکرم غلامپور 1380 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981991100110111021   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42227614