راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 19 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 66501 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
66501 حسین غلامحسینیان نجار 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
66502 مرجان غلامحسینیان نجار 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
66503 ملیحه غلامحسینیان نجار 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
66504 ملیحه غلامحسینیان نجار 1391 پردیس دانشگاهی حسابداری
66505 کامران غلامرسول پورترک 1376 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
66506 بهروز غلامرضائی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
66507 حسین غلامرضائی 1361 ادبيّات و علوم انسانى دبیری تاریخ
66508 راحله غلامرضائی 1388 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
66509 محمدحسن غلامرضائی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
66510 فرشته غلامرضائی نژاد 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
66511 شوکت غلامرضاپور 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
66512 علیرضا غلامرضاپور 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
66513 ماشاءاله غلامرضاپور 1355 علوم پايه زمین شناسی
66514 مریم غلامرضاپور 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
66515 جواد غلامرضاپورترشیزی 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
66516 اعظم غلامرضازاده 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
66517 صدیقه غلامرضازاده طرقبه 1371 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
66518 حمیده غلامرضامیرزائی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
66519 مهلا غلامرضانژاد 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
66520 علیرضا غلامرضانژادفردوسی 1369 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
66521 غلامرضا غلامرضایارندی 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
66522 راحله غلامرضایی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
66523 طیبه غلامرضایی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
66524 محمدمهدی غلامرضایی 1377 علوم رياضي آمار
66525 محمدمهدی غلامرضایی 1381 علوم رياضي آمار ریاضی
66526 فرشته غلامرضایی نژاداناری 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
66527 مهناز غلامزادگان شرق 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
66528 بهزاد غلامزاده 1386 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
66529 زهره غلامزاده 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
66530 سیمین غلامزاده 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
66531 علی رضا غلامزاده 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
66532 محمد غلامزاده 1371 علوم اداري واقتصاد حسابداری
66533 محمدرضا غلامزاده 1367 علوم اداري واقتصاد حسابداری
66534 مریم غلامزاده 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
66535 مریم غلامزاده 1391 علوم پايه زمین شناسی - تکتونیک
66536 معصومه غلامزاده 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
66537 مرتضی غلامزاده خادر 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
66538 مهدی غلامزاده خادر 1371 علوم اداري واقتصاد حسابداری
66539 بهاره غلامزاده فرزقی 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
66540 محمداسماعیل غلامزاده مطلق فاروجی 1355 علوم پايه دبیری شیمی
66541 مهشید غلامزاده نباتی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
66542 مریم غلامزاده ویرانی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
66543 کاظم غلامزاده یونسی 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
66544 تورج غلامشاهی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
66545 مریم غلامشاهی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
66546 جهانگیر غلامشاهی کتج 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
66547 سمیه غلامعلی پورجاغرق 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
66548 نفیسه غلامعلی پورجاغرق 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
66549 علی غلامعلی تبار 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
66550 سهیلا غلامعلی پورجاغرق 1392 كشاورزى مهندسی فضای سبز
66551 رضا غلامعلی تبارفیروزجائی 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
66552 منصور غلامعلی تبارفیروزجائی 1391 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
66553 جواد غلامعلی زاده 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
66554 زهرا غلامعلی زاده 1396 تربيت بدنى رفتار حرکتی گرایش یادگیری و کنترل حرکتی (آموزش محور)
66555 زهره غلامعلی زاده 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
66556 محمدحسین غلامعلی زاده 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
66557 مریم غلامعلی زاده 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
66558 حسینعلی غلامعلی قیطاقی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
66559 زهرا غلامعلی نژاد 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
66560 مهران غلامکارعلی ابادی 1376 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
66561 آرزو غلامی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
66562 آمنه غلامی 1378 علوم پايه فیزیک
66563 آیدا غلامی 1392 كشاورزى علوم و مهندسی آب
66564 ابوالفضل غلامی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
66565 احمد غلامی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
66566 احمد غلامی 1368 علوم رياضي ریاضی
66567 احمد غلامی 1369 كشاورزى زراعت
66568 احمد غلامی 1375 علوم رياضي ریاضی محض
66569 احمد غلامی 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
66570 احمد غلامی 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
66571 احمدعلی غلامی 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
66572 اردشیر غلامی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
66573 اعظم غلامی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
66574 افشان غلامی 1394 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
66575 الهام غلامی 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
66576 الهه غلامی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
66577 ام البنین غلامی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
66578 امید غلامی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
66579 امین غلامی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
66580 امین غلامی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
66581 بتول غلامی 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
66582 براتعلی غلامی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
66583 بهروز غلامی 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
66584 پروین غلامی 1375 علوم رياضي آمار
66585 تیمور غلامی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
66586 جعفر غلامی 1390 علوم پايه زمین شناسی
66587 جواد غلامی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
66588 جواد غلامی 1389 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
66589 حامد غلامی 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
66590 حامد غلامی 1389 مهندسي مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
66591 حانیه غلامی 1389 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
66592 حانیه غلامی 1394 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
66593 حجت غلامی 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
66594 حجت غلامی 1392 علوم پايه زمین شناسی
66595 حسنعلی غلامی 1379 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
66596 حسین غلامی 1366 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
66597 حسین غلامی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
66598 حسین غلامی 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
66599 حسین غلامی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
66600 حسین غلامی 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982992100210121022   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42200632