راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,539

نمایش موارد : 66601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
66601 حسین قاسمی 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
66602 حسین قاسمی 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
66603 حسین قاسمی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
66604 حسین قاسمی 1362 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
66605 حسین قاسمی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
66606 حمید قاسمی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
66607 حمید قاسمی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
66608 حمید قاسمی 1364 مهندسي نقشه برداري
66609 حمیدرضا قاسمی 1365 علوم پايه دبیری زیست شناسی
66610 حمیدرضا قاسمی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
66611 حمیده قاسمی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
66612 خلیل قاسمی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
66613 راضیه قاسمی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
66614 راهله قاسمی 1377 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
66615 رضا قاسمی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
66616 رضا قاسمی 1378 مهندسي مهندسی عمران - عمران
66617 روح الله قاسمی 1379 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
66618 روح الله قاسمی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
66619 روح اله قاسمی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
66620 زکیه قاسمی 1386 علوم رياضي ریاضی محض
66621 زهرا قاسمی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
66622 زهرا قاسمی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
66623 زهرا قاسمی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
66624 زهرا قاسمی 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
66625 زهرا قاسمی 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
66626 زهرا قاسمی 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
66627 زهرا قاسمی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
66628 زهرا قاسمی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
66629 زهرا قاسمی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
66630 زهرا قاسمی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
66631 زهره قاسمی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
66632 زهره قاسمی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
66633 زهره قاسمی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
66634 زهره سادات قاسمی 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
66635 زین العابدین قاسمی 1367 علوم اداري واقتصاد حسابداری
66636 زین العابدین قاسمی 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
66637 زینب قاسمی 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
66638 سارا قاسمی 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
66639 سارا قاسمی 1391 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
66640 سعید قاسمی 1367 علوم پايه شیمی گرایش محض
66641 سعید قاسمی 1370 علوم رياضي دبیری ریاضی
66642 سعید قاسمی 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
66643 سعید قاسمی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
66644 سعید قاسمی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
66645 سعید قاسمی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم شناختی - روانشناسی شناختی
66646 سمانه قاسمی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
66647 سمانه قاسمی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
66648 سمانه قاسمی 1386 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
66649 سمانه قاسمی 1387 دامپزشكي دامپزشکی
66650 سمانه قاسمی 1391 دامپزشكي جراحی دامپزشکی
66651 سمیرا قاسمی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
66652 سمیه قاسمی 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
66653 سودابه قاسمی 1357 علوم رياضي دبیری ریاضی
66654 سید احمد قاسمی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
66655 سیداحسان قاسمی 1383 مهندسي مهندسی برق - قدرت
66656 سیدحسن قاسمی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
66657 سیدحسین قاسمی 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
66658 سیدعلی قاسمی 1386 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
66659 سیدمحسن قاسمی 1367 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
66660 سیدمحمد قاسمی 1369 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
66661 سیدمحمدباقر قاسمی 1389 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
66662 سیدمحمدحسن قاسمی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
66663 سیده حمیده قاسمی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
66664 سیده سحر قاسمی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
66665 سیده نادره قاسمی 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
66666 سیمین قاسمی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
66667 شاپور قاسمی 1376 علوم پايه شیمی گرایش محض
66668 شقایق قاسمی 1386 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
66669 صفیه قاسمی 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
66670 طاهره قاسمی 1364 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
66671 طیبه قاسمی 1373 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
66672 طیبه قاسمی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
66673 طیبه قاسمی 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
66674 عبدالرسول قاسمی 1381 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
66675 عبدالرسول قاسمی 1389 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
66676 عبداله قاسمی 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
66677 عزت قاسمی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
66678 عصمت قاسمی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
66679 عطیه قاسمی 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
66680 عطیّه قاسمی 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
66681 عفت قاسمی 1384 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
66682 علی قاسمی 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
66683 علی قاسمی 1377 مهندسي مهندسی عمران - عمران
66684 علی قاسمی 1383 مهندسي مهندسی عمران - آب
66685 علی قاسمی 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
66686 علی قاسمی 1391 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
66687 علی قاسمی 1394 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی)
66688 علی حسین قاسمی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
66689 غزاله قاسمی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
66690 غضنفر قاسمی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
66691 غلامحسین قاسمی 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
66692 فائزه قاسمی 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
66693 فائزه قاسمی 1390 علوم پايه زیست شناسی - بیوشیمی
66694 فاطمه قاسمی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
66695 فاطمه قاسمی 1385 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
66696 فاطمه قاسمی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
66697 فاطمه قاسمی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
66698 فؤاد قاسمی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
66699 فتح اله قاسمی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
66700 فرزاد قاسمی 1383 مهندسي مهندسی شیمی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37299530