راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 24 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 93,394

نمایش موارد : 66601 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
66601 سیدحسن قرشی خلیل ابادی 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
66602 اباالفضل قرشی یزدی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
66603 بی بی هانیه قرقچیان 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
66604 هانیه قرقچیان 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
66605 آیلین قرقلو 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
66606 بابک قرقلو 1379 علوم رياضي آمار
66607 کیومرث قرقلو 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
66608 هدایت اله قرمزی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
66609 آیلین قرنجیک 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
66610 ارازگل قرنجیک 1362 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
66611 حاجیه بی بی قرنجیک 1355 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
66612 سعیداله قرنجیک 1357 علوم پايه فیزیک
66613 سلطان قرنجیک 1361
66614 سونا قرنجیک 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
66615 عبدالخلیل قرنجیک 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
66616 لطیفه قرنجیک 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی ( آموزش محور )
66617 مریم قروتی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
66618 ساجده قرونه 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
66619 محمدرضا قرونه 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
66620 رایحه قره 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
66621 سهیل قره 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
66622 مهران قره 1365 علوم رياضي آمار
66623 جواد قره باغی 1379 علوم اداري واقتصاد حقوق
66624 آمنه قره ئی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
66625 مریم قره ئی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
66626 ایرج قره باشلوئی 1369 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
66627 ابوذر قره باغی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
66628 اکرم قره باغی 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
66629 اکرم قره باغی 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
66630 حبیب قره باغی 1390 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
66631 رضا قره باغی 1375 دامپزشكي دامپزشکی
66632 رضا قره باغی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
66633 علی قره باغی 1374 علوم پايه دبیری شیمی
66634 علی اصغر قره باغی 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
66635 محمدجواد قره باغی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
66636 مهدی قره باغی 1380 علوم اداري واقتصاد حسابداری
66637 ناصر قره باغی 1386 مهندسي مهندسی برق - کنترل
66638 نسترن قره باغی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
66639 مجید قره باقی 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
66640 امین قره بیگی توابع 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
66641 صدیقه قره جلو 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
66642 لیلا قره چلو 1379 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
66643 آسیه قره چماقلو 1387 هنر نيشابور نقاشی
66644 نیلوفر قره چماقلو 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
66645 سونیا قره چورلو 1380 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
66646 وحیده قره چورلو 1381 علوم پايه زمین شناسی
66647 زهرا قره چورلی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
66648 نصراله قره چه ئی 1366 علوم پايه فیزیک کاربردی
66649 بابک قره خانی 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
66650 بی تا قره خانی 1390 پردیس دانشگاهی حسابداری
66651 مسعود قره داش 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
66652 رقیه قره داشی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
66653 سهیلا قره داشی 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
66654 ریحانه قره داغی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
66655 محمدباقر قره داغی 1353 علوم پايه شیمی
66656 احمد قره قاشلو 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
66657 ازیتا قره کولچیان 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
66658 مریم قره گلی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
66659 محمد قره مشک غراوی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
66660 علی اصغر قره ویسی 1367 علوم پايه فیزیک کاربردی
66661 علی اکبر قره ویسی 1364 مهندسي مهندسی برق - قدرت
66662 علی اکبر قره ویسی 1370 مهندسي مهندسی برق - قدرت
66663 علی اکبر قره ویسی 1374 مهندسي مهندسی برق - کنترل
66664 اعظم قریان 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
66665 بنفشه قریانی 1391 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
66666 منیره قریانی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
66667 آتنا قریب 1384 علوم رياضي آمار
66668 الهام قریب 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
66669 تکتم قریب 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
66670 عاطفه قریب 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
66671 علیرضا قریب 1367 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
66672 فرشته قریب 1380 علوم پايه شیمی گرایش محض
66673 قاسم قریب 1388 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
66674 محمدرضا قریب 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
66675 محمدرضا قریب 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
66676 مریم قریب 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
66677 مصطفی قریب 1392 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
66678 سمیه قریب بلوک 1381 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
66679 محمد قریب بلوک 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
66680 لیلا قریبی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
66681 زهرا قریبی فشخامی 1361 علوم پايه دبیری زیست شناسی
66682 ارمیتا قریش الحسینی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
66683 زهره قریشی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
66684 سیدآرش قریشی 1383 علوم پايه فیزیک
66685 سیدآرش قریشی 1388 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
66686 سیداحسان قریشی 1393 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
66687 سیدروح اله قریشی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
66688 سیدغلامرضا قریشی 1361 كشاورزى علوم زراعی
66689 سیدمحمدرضا قریشی 1384 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
66690 سیدمحمود قریشی 1366 علوم پايه فیزیک
66691 سیدمهدی قریشی 1366 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
66692 سیدمهدی قریشی 1372 مهندسي مهندسی برق - کنترل
66693 سیدهادی قریشی 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
66694 شکوه قریشی 1385 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
66695 فاطمه قریشی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش بیولوژی
66696 مهین سادات قریشی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
66697 مریم قریشی داغیان 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
66698 سیدحسن قریشی کرین 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
66699 سیدحسن قریشی کرین 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 35060179