راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 94,596

نمایش موارد : 66601 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
66601 محمد قپه 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
66602 فاطمه قتالی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
66603 سیدجواد قتدیلی 1355 علوم پايه شیمی
66604 شعله قتلوئی طرقی 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق
66605 شعله قتلوئی طرقی 1391 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
66606 سجاد قجاوند 1391 مهندسي مهندسی شیمی
66607 ارمان قجری 1391 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
66608 ارازگل قجری اینچه برون 1388 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
66609 نرگس قجری بردر 1382 علوم پايه فیزیک
66610 نرگس قجری بردر 1387 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
66611 محمد قجقی 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
66612 معصومه قد سی نژاد 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
66613 طاهره قدائی تبریزی 1355 علوم رياضي دبیری ریاضی
66614 رضا قدبیگی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
66615 احمد قدرت نما 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
66616 عباس قدرت پناه 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
66617 محبوبه قدرت نما 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
66618 محبوبه قدرت نما 1392 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
66619 محمد قدرت نما 1385 مهندسي مهندسی شیمی
66620 بتول قدرتی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
66621 بتول قدرتی 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
66622 حسن قدرتی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
66623 حسن قدرتی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
66624 خدیجه قدرتی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
66625 زهرا قدرتی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
66626 زهرا قدرتی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
66627 زهرا قدرتی 1391 كشاورزى مهندسی فضای سبز
66628 صدیقه قدرتی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
66629 علی اکبر قدرتی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
66630 غلامرضا قدرتی 1366 كشاورزى زراعت
66631 لادن قدرتی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
66632 لادن قدرتی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
66633 محمد قدرتی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
66634 محمد قدرتی 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
66635 مرتضی قدرتی 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
66636 مطهره قدرتی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
66637 نارون قدرتی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
66638 وحید قدرتی 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
66639 اکرم قدرتی علی آباد 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
66640 طاهره قدرتی بردسکن 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
66641 معصومه قدرتی بزنجرد 1389 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
66642 میترا قدرتی تربتی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
66643 آزاده قدرتی عابدینی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
66644 احمد قدرتی علی آباد 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
66645 کبری قدرتی علی ابادی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
66646 مریم قدرتی علی ابادی 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
66647 سجاد قدرتی فریمانی 1392 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
66648 جواد قدرتی کته شمشیری 1389
66649 حبیبه قدرتی نیا 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
66650 امیرحسین قدرتیان 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
66651 مهدی قدرتیان 1375 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
66652 حمید قدردان 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
66653 عاطفه السادات قدردان 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
66654 فاطمه قدردان 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
66655 میثم قدردان 1380 علوم پايه فیزیک
66656 فهیمه قدردان جوان 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
66657 مهرداد قدردان جوان 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
66658 سعید قدردانی 1367 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
66659 رضا قدرعلی اباد 1370 علوم پايه دبیری شیمی
66660 محمدرضا قدری 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
66661 سمانه قدری گراخک 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
66662 فاطمه قدری شاندیز 1378 علوم پايه زمین شناسی
66663 مرضیه قدری گراخک 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
66664 مرضیه قدری گراخک 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
66665 نیره قدری گلستانی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
66666 فهیمه قدریان 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
66667 مریم قدریان 1368 علوم پايه دبیری فیزیک
66668 الهام قدس 1391 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
66669 امیر صمد قدس 1385 مهندسي مهندسی عمران - سازه
66670 امیرصمد قدس 1383 مهندسي مهندسی عمران - سازه
66671 حسن قدس 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
66672 فرخنده قدس 1354 علوم پايه شیمی
66673 محمدرضا قدس 1354 علوم پايه زیست شناسی
66674 محمدمهدی قدس 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
66675 مسعود قدس 1365 علوم رياضي دبیری ریاضی
66676 نادر قدس 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
66677 محمدصادق قدس روحانی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
66678 مرضیه قدس روحانی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
66679 منیره قدس روحانی 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
66680 رضا قدس محمودزاده 1370 علوم پايه فیزیک
66681 علیرضا قدس ولی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
66682 محسن قدس روحانی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
66683 آمنه قدس نبوی 1364 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
66684 مهدی قدس ورزنده 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
66685 بتول قدسی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
66686 بی بی سعیده قدسی 1367 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
66687 حکیمه قدسی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
66688 زکیه قدسی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
66689 زهرا قدسی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
66690 زهرا قدسی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
66691 زهرا قدسی 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
66692 زینب قدسی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
66693 سعید قدسی 1354 كشاورزى مهندسی صنایع کشاورزی
66694 عباس قدسی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
66695 علی قدسی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
66696 علیرضا قدسی 1368 علوم رياضي آمار
66697 علیرضا قدسی 1373 علوم رياضي آمار
66698 مجید قدسی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
66699 محدثه قدسی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36273166