راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,239

نمایش موارد : 66701 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
66701 پیام فدائی 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
66702 حسن فدائی 1388 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
66703 حسین فدائی 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
66704 حسین فدائی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
66705 رضا فدائی 1395 مهندسي مهندسی عمران گرایش زلزله
66706 زهرا فدائی 1393 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
66707 سارا فدائی 1392 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه درزمینه سیستمهای دینامیکی
66708 ساسان فدائی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
66709 سپیده فدائی 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
66710 سعید فدائی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی - طیوردام
66711 سعید فدائی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
66712 سمُیّه فدائی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
66713 سیدحسین فدائی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
66714 سیده مژده فدائی 1391 پردیس دانشگاهی فیزیک گرایش حالت جامد
66715 صدیقه فدائی 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
66716 فرزانه فدائی 1387 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
66717 قدرت فدائی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
66718 محدثه فدائی 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
66719 محدثه فدائی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
66720 مریم فدائی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
66721 مریم فدائی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
66722 مسعود فدائی 1392 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل
66723 مصطفی فدائی 1378 علوم رياضي ریاضی محض
66724 مصطفی فدائی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
66725 مهدی فدائی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
66726 مهرداد فدائی 1394 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
66727 نرگس فدائی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
66728 محبوبه فدائی زهان 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
66729 ریحانه فدائی اردستانی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
66730 مریم فدائی باجگیران 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
66731 قاسم فدائی پور 1366 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
66732 طوبی فدائی تبریزی 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
66733 طوبی فدائی تبریزی 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
66734 محسن فدائی تبریزی 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
66735 ندا فدائی تبریزی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
66736 نغمه فدائی تبریزی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
66737 مهین دخت فدائی تیرانی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
66738 یاسر فدائی چترودی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
66739 علی فدائی حسین اباد 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
66740 فاطمه فدائی دشت بیاض 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
66741 قاسم فدائی راد 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
66742 رامین فدائی رودی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
66743 سمانه فدائی زرمهری 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
66744 یوسف فدائی سراج محلی 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
66745 رضا فدائی قطبی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
66746 جواد فدائی کاخکی 1376 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
66747 محمدحسن فدائی کلاترحمزه علی 1367 علوم اداري واقتصاد حسابداری
66748 سیدکرامت فدائی ناصرآباد 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
66749 وجیهه فدائی نوغانی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
66750 حمیدرضا فدائی نیا 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
66751 خدیجه فدائی نیا 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
66752 مجید فدائی نیا 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
66753 مجید فدائی نیا 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
66754 محسن فدائی نیا 1389 مهندسي مهندسی شیمی
66755 زهرا فدائی وطن 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش آموزش کودکان استثنائی
66756 سیده صفورا فدائی وطن 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
66757 سیده صفورا فدائی وطن 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
66758 محمدحسین فدائی وطن 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
66759 حسن فدائی یوسف آباد 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
66760 فاطمه فدائیان 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
66761 داریوش فداکار 1391 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
66762 راضیه فداکار 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
66763 رسول فداکار 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
66764 زینب فداکار 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
66765 مینا فداکار 1394 مهندسي مهندسی برق - کنترل
66766 بهمن فداکاربرسری 1391 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
66767 فاطمه فداکارثانی 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
66768 فاطمه فداکارسرابی 1386 هنر نيشابور مجسمه سازی
66769 مهدی فداکارنقندر 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
66770 حمیدرضا فدایی 1383 دامپزشكي دامپزشکی
66771 راحله فدایی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
66772 زینب فدایی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
66773 سینا فدایی 1380 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
66774 محمدرضا فدایی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
66775 مهدی فدایی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
66776 میناسادات فدایی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
66777 فرشته فدایی باشی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
66778 حسین فدایی بزجان 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت
66779 مسعود فدایی تبریزی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
66780 فاطمه فدایی جزی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی - طیوردام
66781 جواد فدایی کاخکی 1382 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
66782 مهری فدایی همت ابادی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
66783 ملیحه فدایی یامی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
66784 نجمه فدردی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
66785 مریم فدردی عریانی 1378 علوم پايه شیمی گرایش محض
66786 ابوذر فدوی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
66787 راحله فدوی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
66788 زهرا فدوی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
66789 سیده فاطمه فدوی 1371 علوم پايه زمین شناسی
66790 عبدالرضا فدوی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
66791 فائزه فدوی 1393 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
66792 فاطمه فدوی 1385 علوم پايه زمین شناسی
66793 فاطمه فدوی 1390 مهندسي مهندسی شیمی
66794 فرزانه فدوی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
66795 مهدیار فدوی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
66796 مهدیّار فدوی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
66797 محمدرضا فدوی اسلام 1372 علوم پايه فیزیک
66798 محمدرضا فدوی اسلام 1386 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
66799 قاسم فدوی خلاجلو 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
66800 حمیده فدوی خلیل اباد 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984994   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40457187