راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 19 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,740

نمایش موارد : 66901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
66901 فرناز فخر 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
66902 فرناز فخر 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
66903 مریم فخر 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
66904 سیده زهرا فخر موسوی 1383 هنر نيشابور نقاشی
66905 امیرمهدی فخرآبادی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
66906 شیما فخرآبادی 1391 دامپزشكي بیوشیمی بالینی
66907 عباس فخرآبادی 1370 مهندسي مهندسی برق - کنترل
66908 مریم فخرآبادی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
66909 سکینه فخرآور 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
66910 امید فخرائی 1383 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
66911 امین فخرائی 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
66912 شبنم سادات فخرائی 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق
66913 طاهره فخرائی 1358 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
66914 مجتبی فخرائی 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
66915 مجتبی فخرائی 1386 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
66916 الناز فخرائی بردر 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان روسی
66917 هادی فخرائی پرکنی 1373 مهندسي مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری (آموزش محور)
66918 مریم فخرائی دربند 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
66919 علی فخرائی سیداباد 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
66920 مریم فخرائی فاروجی 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
66921 ناهید فخرائی فریمانی 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
66922 عباس فخرابادی 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
66923 عطیه فخرابادی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
66924 نصرت فخرابادی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
66925 فرزانه فخرابادی پور 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
66926 پریساسادات فخراسلام 1390 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
66927 سیدابوالقاسم فخراسلام 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
66928 ابوالفضل فخرالاسلام 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
66929 محسن فخرالدینی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
66930 حکیمه فخرانی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
66931 حکیمه فخرانی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان مهندسی تولیدات گیاهی گرایش زراعت
66932 علی فخرانی 1377 مهندسي مهندسی عمران - عمران
66933 مریم فخرانی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
66934 علی فخرایی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
66935 فرنوش فخرایی پیش باغان 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
66936 سیده فاطمه فخرجعفری 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
66937 سیده محبوبه فخرجعفری 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
66938 اردلان فخردربانان 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
66939 سیده فاطمه فخرراد 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
66940 سیده فاطمه فخرراد 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
66941 سیده فاطمه فخرراد 1392 كشاورزى زراعت - اصلاح نباتات - علوم علفهای هرز
66942 اعظم فخرزارعی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
66943 حسین فخرزارعی 1368 علوم اداري واقتصاد مدیریت
66944 معصومه فخرزارعی 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
66945 ساره فخرشاملو 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
66946 نعیمه فخرشاملو 1383 مهندسي مهندسی برق - کنترل
66947 سمیه فخرطه 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
66948 سیدحسین فخرطه 1363 علوم پايه دبیری شیمی
66949 سیدمهدی فخرطه 1381 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
66950 فاطمه فخرطه 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
66951 محمّد فخرطه 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
66952 محمّد فخرطه 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
66953 سیدعلی فخرعالمی 1389 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
66954 محمدجواد فخرغلامی 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
66955 فاطمه فخرفاطمی 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
66956 مریم سادات فخرفاطمی 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
66957 مسعود فخرفشانی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
66958 مسعود فخرفشانی 1390 كشاورزى بیوتکنولوژی کشاورزی
66959 عباس فخرقائمی 1355 علوم پايه شیمی
66960 عباس فخرکشمیری کاریزنوی 1336 علوم پايه دبیری فیزیک
66961 عاطفه فخرمند 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
66962 سیدمجید فخرنبوی 1367 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
66963 لیلا فخرنبوی 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
66964 هومن فخرنبوی 1378 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
66965 سکینه فخروحیدی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
66966 فرشاد فخروی 1379 علوم پايه شیمی گرایش محض
66967 حانیه فخری 1391 علوم پايه فیزیک
66968 حانیه فخری 1395 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
66969 سکینه فخری 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
66970 علی محمد فخری 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
66971 فاطمه فخری 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
66972 محمد فخری 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
66973 محمد فخری 1376 علوم رياضي ریاضی
66974 محمد فخری 1380 علوم رياضي ریاضی محض
66975 محمد فخری 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
66976 محمد فخری 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش عمومی
66977 مرتضی فخری 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
66978 مرضیه فخری 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
66979 مریم سادات فخری 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
66980 معصومه فخری 1355 علوم رياضي ریاضی
66981 مهدی فخری 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
66982 مهسا فخری 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
66983 ندا فخری 1391 مهندسي مهندسی شیمی
66984 نصرت فخری 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
66985 حسن فخری زاده چنارسوخته 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
66986 فرزانه فخری راینی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
66987 فرشته فخری راینی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
66988 مسلم فخری فخرآبادی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
66989 صدف فخری مقدم 1391 علوم رياضي ریاضی محض زمینه آنالیز هارمونیک
66990 میترا فخری مقدم 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
66991 رضا فخریان 1370 علوم پايه زمین شناسی
66992 سلمان فخریان 1381 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
66993 غلامحسین فخریان 1372 علوم اداري واقتصاد حقوق
66994 غلامرضا فخریان 1389 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
66995 مریم فخریان 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
66996 معصومه فخریان 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
66997 مهدی فخریان 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
66998 مهتا فخریان نژاد 1378 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
66999 فروغ فخریه 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
67000 مرضیه فخریه 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866967067167267367467567667767867968068168268368468568668768868969069169269369469569669769869961006   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41177961