راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 21 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,462

نمایش موارد : 67101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
67101 رضا غنی 1380 علوم پايه فیزیک
67102 عسکر غنی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
67103 عسکر غنی 1388 كشاورزى علوم باغبانی گرایش سبزی کاری
67104 فرزانه غنی 1388 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
67105 شهرزاد غنی زاده 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
67106 بتول غنی آبادی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
67107 حسن غنی آبادی 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
67108 زهرا غنی آبادی 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری
67109 سمانه غنی آبادی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
67110 سمیه غنی آبادی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
67111 علی غنی آبادی 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
67112 نرجس غنی آبادی 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
67113 عذرا غنی ابادی 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
67114 مجتبی غنی ابادی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
67115 نجمه غنی ابادی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
67116 ابوالفضل غنی ئی زارچ 1380 دامپزشكي دامپزشکی
67117 سعید غنی چاگونی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
67118 فرخ غنی زادگان 1374 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
67119 احمد جاوید غنی زاده 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
67120 احمدنوید غنی زاده 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
67121 افسانه غنی زاده 1384 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
67122 افسانه غنی زاده 1389 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
67123 ایلیا غنی زاده 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
67124 زهره غنی زاده 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
67125 مریم غنی زاده 1379 علوم رياضي آمار
67126 مصطفی غنی زاده 1391 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
67127 مصطفی غنی زاده 1394 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
67128 مهسا غنی زاده 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
67129 نسرین غنی زاده 1365 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
67130 زهره غنی زاده کاخکی 1368 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
67131 زهرا غنی زاده گلیان 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
67132 هادی غنی زاده گلیان 1383 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
67133 نفیسه غنی سلماسی 1391 پردیس دانشگاهی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
67134 محمدرضا غنی شجره 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
67135 معصومه غنی کاخکی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
67136 مریم غنی مشهدی 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
67137 امیر غنیان 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
67138 سکینه غنیمت 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
67139 زهره غنیمت دان 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
67140 زهره غنیمت دان 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
67141 مجید غنییی زارچ 1383 مهندسي مهندسی برق - کنترل
67142 محمدرضا غوث 1366 علوم پايه زمین شناسی
67143 معصومه غوث 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
67144 نرجس غوث 1380 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
67145 نرجس غوث 1384 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
67146 آسیه غوریانی 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
67147 عیسی غوریانی 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
67148 محبوبه غوریانی 1381 علوم پايه زمین شناسی
67149 الهام غوریانی محمودآبادی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
67150 حامد غول احمدی 1377 علوم رياضي ریاضی محض
67151 آرزو غیائی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول
67152 نگین غیائی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
67153 حسین غیابی 1392 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی - اخلاق اسلامی
67154 عاطفه غیاث 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
67155 محمد غیاث آبادی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
67156 رضا غیاث آبادی فراهانی 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
67157 رضا غیاث ابادی فراهانی 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
67158 دانیال غیاث الدین 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
67159 علیرضا غیاثوند 1388 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
67160 مهرداد غیاثوند 1394 علوم پايه زیست شناسی - میکروبیولوژی
67161 آرزو غیاثی 1387 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
67162 اکرم غیاثی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
67163 الهام غیاثی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
67164 جواد غیاثی 1392 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
67165 زهرا غیاثی 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
67166 سوگندالسادات غیاثی 1394 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
67167 سید علاء غیاثی 1363 مهندسي نقشه برداری
67168 سیداحسان غیاثی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
67169 سیداحسان غیاثی 1387 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
67170 سیدجواد غیاثی 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
67171 سیدعلی غیاثی 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
67172 سیدمحسن غیاثی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
67173 سیدمحسن غیاثی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
67174 سیروس غیاثی 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
67175 فرزانه غیاثی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
67176 مریم غیاثی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
67177 ابوالقاسم غیاثی زارچ 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
67178 امیرمحسن غیاثی اجقان 1363 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
67179 امیرناصر غیاثی اجقان 1354 علوم پايه فیزیک (کهاد ریاضی)
67180 مه عالم غیاثی اجقان 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
67181 حبیبه غیاثی بزدی 1378 علوم پايه شیمی گرایش محض
67182 داود غیاثی بزدی 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
67183 معصومه غیاثی پور 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
67184 ابوالقاسم غیاثی زارچ 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
67185 فهیمه غیاثی شیرازی 1381 علوم رياضي ریاضی محض
67186 زهره غیاثی طرزی 1389 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
67187 نگاه غیاثی طرزی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
67188 سمیّه غیاثی فرامرز 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
67189 مهدیه غیاثی فرامرز 1392 مهندسي مهندسی عمران
67190 محمدباقر غیاثی قروه 1381 علوم پايه زمین شناسی
67191 مهدی غیاثی گیشی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم شناختی
67192 محمدحسین غیاثی مقدم 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
67193 مهری غیاثی نوقابی 1362 علوم پايه دبیری زیست شناسی
67194 بهنام غیادی 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
67195 مایسا غیادی 1386 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
67196 مایسا غیادی 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
67197 عباس غیب دوست 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
67198 مهرداد غیب دوست 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - شیلات
67199 آرزو غیبی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
67200 طاهره غیبی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166166266366466566666766866967067167267367467567667767867968068168268368468568668768869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899810081018   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42248944