راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,693

نمایش موارد : 67101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
67101 حمیده فدیشه ای 1373 علوم رياضي دبیری ریاضی
67102 فاطمه فدیشه ای 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
67103 نسرین فدیشه ای 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
67104 کاظم فرائدی بهلولی 1389 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
67105 زهرا فرائی 1375 علوم پايه فیزیک
67106 کامران فرائی 1371 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
67107 کیوان فرائی 1392 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
67108 مرتضی فراتی 1395 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
67109 الناز فراجی هریس 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
67110 سمانه فراحتی 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
67111 سمانه فراحتی 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
67112 فاطمه فراحتی 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
67113 محمدعلی فراحی 1372 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
67114 محمدمهدی فراحی 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
67115 سیدعبدالحامد فرادنبه 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
67116 نازنین فرازان 1379 دامپزشكي دامپزشکی
67117 سمیه فرازپور 1386 علوم پايه فیزیک
67118 طاهره فرازپور 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
67119 کاظم فرازپور 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
67120 فرحناز فرازستانیان 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
67121 فرحناز فرازستانیان 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
67122 مهناز فرازستانیان 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
67123 مهناز فرازستانیان 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
67124 رضا فرازفاروجی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
67125 الهه فرازمند 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
67126 بهنام فرازمند 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
67127 حدیث فرازمند 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
67128 حسین فرازمند 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
67129 عباس فرازمند 1370 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
67130 فرزین فرازمند 1389 علوم پايه زمین شناسی - تکتونیک
67131 لیدا فرازمند 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
67132 راهله فرازمیرزائی 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
67133 محمدرضا فرازمیرزائی 1372 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
67134 راهله فرازمیرزایی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
67135 ریحانه فرازنده 1379 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
67136 حانیه فرازی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
67137 زینب فرازی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
67138 سلماز فرازی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
67139 سمیرا فرازی 1386 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع پتروشیمی
67140 سمیرا فرازی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش ادبی
67141 علی فرازی 1393 مهندسي مهندسی شیمی
67142 مجتبی فرازی 1389 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
67143 محمد فرازی 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
67144 محمد فرازی 1393 كشاورزى زراعت - اصلاح نباتات - فیزیولوژی گیاهان زراعی
67145 مصطفی فرازی 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
67146 فرزانه فرازی انارکی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
67147 زهرا فرازی بلوچ 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
67148 هادی فرازی یزدان آباد 1386 مهندسي مهندسی شیمی
67149 محمدجواد فرازیان 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
67150 مریم فراست 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
67151 اسماعیل فراستی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
67152 سیروس فراستی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
67153 فاطمه فراش بام حرم 1376 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
67154 عباسعلی فراش ثالثی 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
67155 محبوبه فراش باشی آستانه 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
67156 محبوبه فراش باشی استانه 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
67157 محسن فراش باشی مسجد 1355 علوم رياضي ریاضی کاربردی
67158 فاطمه فراش بام حرم 1374 علوم پايه شیمی گرایش محض
67159 سیدمصطفی فراشباشی آستانه 1381 مهندسي مهندسی برق - قدرت
67160 غلامرضا فراشی 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
67161 حجت اله فراشیانی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
67162 حجت اله فراشیانی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
67163 زهرا فراشیانی 1392 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
67164 علی اصغر فراشیانی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
67165 فرزانه فراشیانی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
67166 محبوبه فراشیانی 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
67167 محبوبه فراشیانی 1393 ادبيّات و علوم انسانى آب و هواشناسی ( اقلیم شناسی ) گرایش آب و هواشناسی شهری
67168 یعقوب فراشیانی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
67169 جواد فراصت 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
67170 عصمت فراگردی 1389 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
67171 محمد فرامرز 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
67172 جواد فرامرزی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
67173 حامد فرامرزی 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش نظریه گراف
67174 سمیرا فرامرزی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
67175 صفدر فرامرزی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
67176 طاهره فرامرزی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
67177 عذرا فرامرزی 1386 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
67178 فائزه فرامرزی 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری
67179 لیلی فرامرزی 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
67180 محبوبه فرامرزی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
67181 محسن فرامرزی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
67182 محمد فرامرزی 1358 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
67183 مرتضی فرامرزی 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
67184 مسعود فرامرزی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
67185 مسعود فرامرزی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
67186 معصومه فرامرزی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
67187 ملیحه فرامرزی 1383 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
67188 ناهید فرامرزی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
67189 زین العابدین فرامرزی پلنگر 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
67190 مرتضی فرامرزی راد 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
67191 مرتضی فرامرزی راد 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
67192 گلی فرامرزی رهورد 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
67193 جمشید فرامرزی سانجود 1392 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
67194 ادینه محمد فرامرزی کتلر 1367 علوم اداري واقتصاد حسابداری
67195 علی فرامرزی گرمرودی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
67196 علی فرامرزی گرمرودی 1388 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
67197 سیامک فرامرزی گل 1370 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
67198 سیامک فرامرزی گل 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
67199 مهناز فرامرزی مقدم 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
67200 مریم فرامرزی نژاد 1391 پردیس دانشگاهی فیزیک گرایش حالت جامد

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988998   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41160963