راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 20 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,198

نمایش موارد : 67101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
67101 اشرف فرخاری 1387 علوم پايه فیزیک
67102 جواد فرخاری 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
67103 فاطمه فرخاری 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
67104 محبوبه فرخاری 1389 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
67105 مریم فرخاری 1374 علوم پايه زمین شناسی
67106 ناهید فرخاری 1385 علوم پايه فیزیک
67107 نفیسه فرخاری 1390 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
67108 علی فرخان 1390 پردیس دانشگاهی حقوق خصوصی
67109 هومان فرخانی 1384 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
67110 هومان فرخانی 1387 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
67111 زینب فرخزاد 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
67112 اعظم فرخنده 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
67113 اعظم فرخنده 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
67114 ایّوب فرخنده 1390 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل
67115 تکتم فرخنده 1393 كشاورزى علوم و مهندسی صنایع غذایی
67116 سحر فرخنده 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
67117 سعید فرخنده 1386 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
67118 سمانه فرخنده 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
67119 طاهره فرخنده 1379 دامپزشكي دامپزشکی
67120 طاهره فرخنده 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
67121 طاهره فرخنده 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
67122 فرنوش فرخنده 1393 پردیس دانشگاهی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی
67123 فریده فرخنده 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
67124 نیره فرخنده 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
67125 فاطمه فرخنده کلات 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
67126 مجید فرخنده اقبال 1390 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
67127 محدثه فرخنده اقبال 1391 مهندسي مهندسی صنایع
67128 زهرا فرخنده اله اباد 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
67129 جواد فرخنده جوادی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
67130 فائزه فرخنده ریابی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
67131 محبوبه فرخنده زاده 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
67132 زهرا فرخنده عقیده 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
67133 زهرا فرخنده عقیده 1395 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
67134 المیرا فرخنده فال 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
67135 المیرا فرخنده فال 1394 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
67136 غلامحسین فرخنده فال 1354 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
67137 محمد امین فرخنده فال 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند
67138 محمدامین فرخنده فال 1383 مهندسي مهندسی شیمی
67139 علی فرخنده کلات 1372 علوم پايه عمومی
67140 علی فرخنده کلات 1392 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
67141 احمد فرخنده نامقی 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
67142 جواد فرخنده نژاد 1358 مهندسي مهندسی برق - قدرت
67143 سمانه فرخواری 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
67144 احمدرضا فرخی 1371 علوم پايه دبیری فیزیک
67145 اسماعیل فرخی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
67146 افسانه فرخی 1367 علوم پايه شیمی گرایش محض
67147 امیررضا فرخی 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
67148 حسن فرخی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
67149 راضیه فرخی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
67150 سعید فرخی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
67151 شهرزاد فرخی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
67152 علی فرخی 1388 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
67153 علی فرخی 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
67154 علی فرخی 1392 مهندسي مهندسی مواد - استخراج فلزات
67155 علیرضا فرخی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
67156 غلام محمد فرخی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
67157 فاطمه فرّخی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
67158 فاطمه فرخی 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
67159 فاطمه فرخی 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
67160 فاطمه فرخی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
67161 فاطمه فرخی 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
67162 فایزه فرخی 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
67163 فرزاد فرخی 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
67164 فرشاد فرخی 1363 مهندسي برق- الکترونیک
67165 فرشید فرخی 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
67166 فریبا فرخی 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
67167 فوزیه فرخی 1389 علوم رياضي آمار و کاربردها
67168 فهیمه فرخی 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
67169 قاسم فرخی 1369 علوم رياضي دبیری ریاضی
67170 کاظم فرخی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
67171 لیلا فرخی 1376 علوم رياضي ریاضی کاربردی
67172 لیلی فرخی 1368 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
67173 محسن فرخی 1383 علوم پايه ژئوفیزیک گرایش لرزه شناسی
67174 محمد فرخی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
67175 محمدحسین فرخی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
67176 محمود فرخی 1383 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
67177 محمود فرخّی 1387 مهندسي مهندسی شیمی
67178 مرضیه فرخی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
67179 مرضیه فرخی 1394 كشاورزى علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش فناوری مواد غذایی
67180 مریم فرخی 1390 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
67181 معصومه فرخی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
67182 مهسا فرخی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
67183 نشاط فرخی 1381 هنر نيشابور ارتباط تصویری
67184 هادی فرخی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
67185 هنگامه فرخی 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق
67186 یگانه فرخی 1391 علوم پايه زیست شناسی - سلولی مولکولی
67187 الهام فرخی فر 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
67188 سعید فرخی استاد 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
67189 مجتبی فرخی استاد 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
67190 نسرین فرخی بدوئی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
67191 شمس الملوک فرخی برفه 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
67192 محمدحسن فرخی برفه 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
67193 امیر فرخی حاجی اباد 1380 مهندسي مهندسی عمران - عمران
67194 محمد فرخی درخشنده قوچان 1380 علوم رياضي ریاضی محض
67195 محمد فرخی درخشنده قوچان 1384 علوم رياضي ریاضی محض
67196 محمد فرخی درخشنده قوچان 1389 علوم رياضي ریاضی محض
67197 بهاره فرخی فر 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
67198 منصوره فرخی فر 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
67199 الهه فرخی فرخانی 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
67200 فرناز فرخی فرخانی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988998   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40436115