راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 8 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,962

نمایش موارد : 67201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
67201 محسن قاسمی نوقابی 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
67202 مریم قاسمی نوقابی 1382 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
67203 اشرف قاسمی نیا 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
67204 اعظم قاسمی نیا 1377 علوم رياضي ریاضی محض
67205 پیمان قاسمی نیا 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
67206 زینب قاسمی نیا 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
67207 عالیه قاسمی نیا 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
67208 علی قاسمی نیا 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
67209 معصومه قاسمی هاشمی 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
67210 مرتضی قاسمی هدک 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی - طیوردام
67211 حمید قاسمی هنری 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
67212 مجید قاسمی هنری 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
67213 محبوبه قاسمی هنری 1373 علوم رياضي دبیری ریاضی
67214 ابراهیم قاسمی هوس 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
67215 اردشیر قاسمی یگانه 1375 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
67216 سکینه قاسمی ینگی کند 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
67217 جعفرقلی قاسمیان 1355
67218 جلال قاسمیان 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
67219 جواد قاسمیان 1373 علوم رياضي آمار
67220 سوده قاسمیان 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
67221 سیده فائزه قاسمیان 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
67222 سیده فاطمه قاسمیان 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
67223 عبدالصمد قاسمیان 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
67224 عبدالمجید قاسمیان 1388 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
67225 علی اصغر قاسمیان 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
67226 فاطمه قاسمیان 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
67227 مریم قاسمیان 1377 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
67228 مصطفی قاسمیان 1390 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
67229 منا قاسمیان 1372 مهندسي مهندسی برق - کنترل
67230 هادی قاسمیان 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
67231 یگانه قاسمیان 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
67232 محمدحسن قاسمیان بجستانی 1372 مهندسي مهندسی برق - قدرت
67233 فریبا قاسمیان ثانی 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
67234 لیلا قاسمیان زنگیر 1382 هنر نيشابور مجسمه سازی
67235 حامد قاسمیان زوارم 1387 علوم رياضي ریاضی محض
67236 حامد قاسمیان زوارم 1392 علوم رياضي ریاضی محض زمینه گراف و ترکیبات جبری
67237 علی قاسمیان سقی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
67238 محمد قاسمیان سقی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
67239 افسانه قاسمیان سوربنی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
67240 رضوانه قاسمیان سوربنی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
67241 سمانه قاسمیان سوربنی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
67242 احسان قاسمیان فرد 1375 مهندسي مهندسی برق - قدرت
67243 زهرا قاسمیان کرمانی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
67244 امیر قاسمیان لنگرودی 1378 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
67245 حسن قاسمیان مقدم 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
67246 محمدرضا قاسمیان مقدم 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
67247 معصومه قاسمیان مقدم 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
67248 هانیه قاسمیان مقدم 1394 تربيت بدنى رفتار حرکتی گرایش رشدحرکتی
67249 محمدحسن قاسمیان منفرد 1373 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
67250 محمدحسن قاسمیان منفرد 1378 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
67251 فریبا قاسمیان نژادجهرمی 1389 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
67252 مصطفی قاسمیان یزدی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
67253 نوح قاسمیه 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
67254 معصومه قاصد 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
67255 حشمت قاصدی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
67256 عصمت قاصدی 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
67257 محمد قاصدی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
67258 ملیحه قاصدیان 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
67259 سمیه قاصری چهاربرج 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
67260 محمدشریف قاصری زهان 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
67261 محمدشریف قاصری زهان 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
67262 اینا قاضلی کر 1375 دامپزشكي دامپزشکی
67263 محمدرضا قاضوی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
67264 مهرداد قاضوی 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
67265 جلیل قاضوی گرمه 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
67266 حامد قاضی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
67267 حامد قاضی 1381 مهندسي مهندسی عمران - عمران
67268 زهره قاضی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
67269 سمانه قاضی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
67270 سمیّه قاضی 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
67271 سید هاشم قاضی 1388 هنر نيشابور فیزیک - واحد نیشابور
67272 صفیه قاضی 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
67273 عبدالرحمان قاضی 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش پیدایش و رده بندی و ارزیابی خاک
67274 علی محمّد قاضی 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
67275 فائزه قاضی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
67276 کبری قاضی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
67277 محسن قاضی 1388 علوم پايه فیزیک
67278 محسن قاضی 1393 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
67279 مریم قاضی 1374 علوم رياضي دبیری ریاضی
67280 مریم بیگم قاضی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
67281 مهدی قاضی 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
67282 فاطمه قاضی بیرجندی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
67283 فائقه قاضی زاده 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
67284 سیده سعیده قاضی استانه قوچان عتیق 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
67285 راضیه قاضی بیرجندی 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
67286 راضیه قاضی بیرجندی 1390 علوم پايه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
67287 هادی قاضی پورشیروان 1367 علوم اداري واقتصاد حسابداری
67288 رضا قاضی خانی 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
67289 رفیده قاضی خانی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
67290 سعید قاضی خانی 1361 مهندسي راه و ساختمان
67291 عادل قاضی خانی 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
67292 عادل قاضی خانی 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
67293 غزاله قاضی خانی 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
67294 میترا قاضی خانی 1372 علوم رياضي ریاضی
67295 یاسمن قاضی خانی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
67296 رضا قاضی دیزجی 1364 علوم رياضي آمار
67297 تیمور قاضی زاده 1388 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
67298 حسین قاضی زاده 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
67299 حمیده قاضی زاده 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
67300 خسرو قاضی زاده 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37542906