راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 25 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 93,821

نمایش موارد : 67201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
67201 یداله قلی پور 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
67202 شیرین قلی پور جبه دار 1380 هنر نيشابور نقاشی
67203 حسن قلی پور خلیلی 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
67204 محسن قلی پور کله بستی 1382 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
67205 مرتضی قلی پور گشنیانی 1375 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
67206 عاطفه قلی پور ملکشاه 1390 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
67207 بهمن قلی پوراروج 1383 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
67208 ابراهیم قلی پورجمنانی 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
67209 مریم قلی پورجمنانی 1369 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
67210 معصومه قلی پورچشمه گلک 1368 علوم پايه دبیری زیست شناسی
67211 معصومه قلی پورچشمه گلک 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
67212 مهدی قلی پورخلیلی 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
67213 مهدی قلی پورخلیلی 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
67214 طاهره قلی پورزیبد 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
67215 محبوبه قلی پورسمرغاوه 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
67216 فروزان قلی پورشهرکی 1368 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
67217 حسنی قلی پورکنعانی 1379 دامپزشكي دامپزشکی
67218 صفورا قلی پورگنجارودی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
67219 مراد قلی پورولدی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
67220 حسین قلی تبار 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
67221 آسا قلی زاده 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
67222 احمد قلی زاده 1382 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
67223 احمد قلی زاده 1385 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
67224 اکبر قلی زاده 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
67225 اکرم قلی زاده 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
67226 الناز قلی زاده 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
67227 الهه قلی زاده 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
67228 بهاره قلی زاده 1392 تربيت بدنى مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی
67229 بهرام قلی زاده 1383 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
67230 بهزاد قلی زاده 1388 علوم رياضي آمار ریاضی
67231 حانیه قلی زاده 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
67232 حمید قلی زاده 1391 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
67233 راضیه قلی زاده 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
67234 رضا قلی زاده 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
67235 رضا قلی زاده 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
67236 زهرا قلی زاده 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
67237 سلیمه قلی زاده 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
67238 سودابه قلی زاده 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
67239 سودابه قلی زاده 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
67240 شیما قلی زاده 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
67241 عباس قلی زاده 1370 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
67242 عبدالحمید قلی زاده 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
67243 عبدالغفور قلی زاده 1391 كشاورزى علوم خاک - پیدایش و رده بندی و ارزیابی خاک
67244 علی اصغر قلی زاده 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
67245 علیرضا قلی زاده 1367 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
67246 علیرضا قلی زاده 1374 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
67247 فاطمه قلی زاده 1372 علوم پايه فیزیک کاربردی
67248 فاطمه قلی زاده 1376 علوم پايه فیزیک
67249 فاطمه قلی زاده 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
67250 کریم قلی زاده 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
67251 محمّد قلی زاده 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
67252 محمدامین قلی زاده 1389 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی آب
67253 محمدرضا قلی زاده 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
67254 محمدرضا قلی زاده 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
67255 محمود قلی زاده 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
67256 مردان قلی زاده 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
67257 مرضیه قلی زاده 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
67258 مرضیه قلی زاده 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
67259 مریم قلی زاده 1372 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
67260 مریم قلی زاده 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
67261 مریم قلی زاده 1384 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
67262 مریم قلی زاده 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
67263 معصومه قلی زاده 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
67264 معصومه قلی زاده 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
67265 معصومه قلی زاده 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
67266 موسی قلی زاده 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
67267 مهدی قلی زاده 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
67268 مهدی قلی زاده 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
67269 مهدی قلی زاده 1390 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
67270 هادی قلی زاده 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
67271 علی قلی زاده امیرآباد 1387 علوم رياضي آمار
67272 علی قلی زاده امیرآباد 1391 علوم رياضي آمار ریاضی
67273 حمیدرضا قلی زاده اینچه کیکانلو 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
67274 مرضیه قلی زاده اینچه کیکانلو 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
67275 مرضیه قلی زاده بجستانی 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
67276 مهری قلی زاده بشارتی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
67277 زهرا قلی زاده پاشا 1372 علوم پايه دبیری فیزیک
67278 ابوالفضل قلی زاده حمیدی 1378 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
67279 زکیه قلی زاده حمیدی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
67280 فاطمه قلی زاده درویش خاکی 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
67281 شهرزاد قلی زاده سرابی 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
67282 سمانه قلی زاده شوراب 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
67283 معصومه قلی زاده طرقدری 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
67284 علی قلی زاده فتح اباد 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
67285 آمنه قلی زاده فهندری 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
67286 فرشته قلی زاده کتلر 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
67287 علی قلی زاده مایوان 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل (آموزش محور)
67288 زینب قلی زاده مقدم 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
67289 محسن قلی زاده ملارحیم 1366 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
67290 حسین قلی زاده نرم 1371 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
67291 حسین قلی زاده نرم 1382 مهندسي مهندسی برق - کنترل
67292 فاطمه قلی زاده نسری 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
67293 فاطمه قلی زاده نسری 1382 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
67294 حجت قلی زاده نیولوئی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
67295 حجت قلی زاده نیولوئی 1387 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
67296 ایرج قلی نژاد 1367 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
67297 سعید قلی نژاد 1393 مهندسي مهندسی نقشه برداری - سنجش از دور
67298 صاحب سلطان قلی نژاد 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
67299 صدیقه قلی نژاد 1383 علوم رياضي آمار
67300 علیرضا قلی نژاد 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 35542509