راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,415

نمایش موارد : 67201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
67201 زهره غیوربلورفروشان 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
67202 مهدیه غیوربلورفروشان 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی - گرایش ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی
67203 سیدحامد غیوررمزی 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
67204 زکیه غیورسالانقوچ 1384 علوم پايه زمین شناسی
67205 زکیه غیورسالانقوچ 1388 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
67206 زهرا غیورسالانقوچ 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
67207 فاطمه غیورسرایدار 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
67208 جلیل غیورصفار 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
67209 ریحانه غیورصفار 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
67210 رضا غیورعاملی 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
67211 اکرم غیورکاظمی 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
67212 غلامعلی غیورکاظمی 1355 علوم پايه شیمی
67213 زینب غیورکریمیانی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
67214 محمدرضا غیورکریمیانی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
67215 اکرم غیورمداح 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
67216 منصوره غیورمداح 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
67217 منصوره غیورمداح 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
67218 مهدی غیورمداح 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
67219 حمیده غیورمرادی 1389 مهندسي مهندسی شیمی - گرایش بیوشیمیایی
67220 ربابه غیورمند 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی - گرایش ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی
67221 مهدی غیورمینایی 1362 مهندسي جوشكاري
67222 سمانه غیوروطن پرست 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
67223 محمدحسن غیوری 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
67224 محمد غیوری خواه 1384 علوم پايه فیزیک
67225 محمد غیوری خواه 1388 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی
67226 امین غیوری مطلق 1388 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی آب
67227 محمد غیومیان 1364 مهندسي عمران روستایی
67228 احمد فائزی 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
67229 احمد فائزی 1393 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم
67230 محمد فائزی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
67231 مرضیه فائزی 1389 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
67232 پرهام فائزی رازی 1369 علوم پايه زمین شناسی
67233 مریم فائزی قلعه اقاحسن 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
67234 وحیده فائزی نیا 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
67235 علی فائزیان 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
67236 علی فائزیان 1362 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
67237 قاسم فائزیان 1368 مهندسي مهندسی برق - قدرت
67238 قاسم فائزیان 1378 مهندسي مهندسی برق - قدرت
67239 مهدی فائزیان 1380 مهندسي مهندسی برق - قدرت
67240 وحید فائزیان 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
67241 حسین فائقی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
67242 مریم فائقی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
67243 اشرف فاتح 1366 علوم پايه دبیری شیمی
67244 امیرمحسن فاتح 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
67245 فاطمه فاتح 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
67246 ماهیجان فاتح 1355 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
67247 نیلوفر فاتح 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
67248 ندا فاتح بجستانی 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
67249 لیلی فاتح بهاری 1382 علوم پايه زمین شناسی
67250 لیلی فاتح بهاری 1386 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
67251 نرجس فاتح جوان 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
67252 شهرام فاتح عسگرخانلو 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
67253 محمد فاتح فیض اله بیگی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
67254 حسین فاتح گوش 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
67255 مهرداد فاتح مقدم 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
67256 ایمان فاتحی 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
67257 رضا فاتحی 1375 مهندسي مهندسی برق - کنترل
67258 ریحانه فاتحی 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
67259 عاطفه فاتحی 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی برق - کنترل (مجازی)
67260 علی فاتحی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
67261 فاطمه فاتحی 1363 علوم رياضي آمار
67262 محمدهادی فاتحی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
67263 ملیحه فاتحی 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
67264 یونس فاتحی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
67265 حسن فاتحی ابراهیم آباد 1385 علوم پايه زمین شناسی
67266 حسن فاتحی ابراهیم آباد 1390 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
67267 مریم فاتحی ابراهیم زاده 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
67268 شهین فاتحی پور 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
67269 تکتم فاتحی حسن اباد 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
67270 مرتضی فاتحی حقیقت 1388 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
67271 کرمعلی فاتحی قهفرخی 1366 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
67272 حسن فاتحی مرج 1373 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
67273 حسن فاتحی مرج 1377 مهندسي مهندسی برق - کنترل
67274 حسن فاتحی مرج 1384 مهندسي مهندسی برق - کنترل
67275 حسین فاتحی مرج 1371 مهندسي مهندسی برق - قدرت
67276 فاطمه فاتحی نژاد 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
67277 محمد فاتحی نیا 1370 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
67278 الهام فاتحیان 1388 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
67279 الهه فاتحیان 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
67280 طیبه فاتحیان 1388 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
67281 مهدی فاخر 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
67282 سیدحسین فاخری 1368 مهندسي مهندسی عمران
67283 صدیقه فار یابی 1385 هنر نيشابور ارتباط تصویری
67284 حسن فارابی 1373 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
67285 سعید فارابی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
67286 شهین فارابی 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
67287 فاطمه فارابی 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
67288 احمد فاردار 1375 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
67289 دلارام فارسی 1388 علوم اداري واقتصاد حقوق
67290 رقیه فارسی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
67291 فاطمه فارسی 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
67292 فرزانه فارسی 1387 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
67293 فریبا فارسی 1390 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
67294 گلاله فارسی 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
67295 مریم فارسی 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق
67296 معصومه فارسی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
67297 بهنام فارسی بلوچ 1393 مهندسي مهندسی برق - کنترل
67298 مجید فارسی بلوچ 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
67299 مجید فارسی تولایی 1376 علوم پايه فیزیک
67300 راحله فارسی دوست 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166166266366466566666766866967067167267367467567667767867968068168268368468568668768868969970971972973974975976977978979980981982983984985986987988989990991992993994995996997998999910091019   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42227592