راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 22 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 94,960

نمایش موارد : 67201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
67201 سپیده قراء 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زیست فناوری مواد غذایی
67202 آرش قرائی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
67203 آرمین قرائی 1381 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
67204 احمد قرائی 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
67205 اکرم قرائی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
67206 بهزاد قرائی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
67207 بهنام قرائی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
67208 پروانه قرائی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
67209 رضا قرائی 1382 علوم پايه فیزیک
67210 رضا قرائی 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
67211 زهرا قرائی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
67212 زهرا قرائی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
67213 زهرا قرائی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
67214 سارا قرائی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
67215 سجاد قرائی 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
67216 سکینه قرائی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
67217 سکینه قرائی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
67218 سمیه قرائی 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
67219 شادی قرائی 1390 پردیس دانشگاهی بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی)
67220 علی قرائی 1375 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
67221 علیرضا قرائی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
67222 علیرضا قرائی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
67223 علیرضا قرائی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
67224 فاطمه قرائی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
67225 فاطمه قرائی 1393 پردیس دانشگاهی مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی
67226 لیلی قرائی 1379 علوم پايه فیزیک
67227 محسن قرائی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
67228 مسعود قرائی 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
67229 معصومه قرائی 1382 علوم رياضي ریاضی محض
67230 مینو قرائی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
67231 اکرم قرائی پور 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
67232 علی قرائی پور 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
67233 علی قرائی پور 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
67234 مرجان قرائی ترشیزی 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
67235 مریم قرائی ترشیزی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
67236 مریم قرائی جمعه ئی 1384 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
67237 میثاق قرائی رشتخوار 1383 علوم پايه زمین شناسی
67238 میثاق قرائی رشتخوار 1388 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
67239 احمد قرائی سلطان آبادی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
67240 احمد قرائی سلطان آبادی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
67241 احمد قرائی سلطان آبادی 1386 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامی
67242 امین قرائی شادمهری 1380 علوم پايه زمین شناسی
67243 نرگس قرائی شهری 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - مدیریت دانش(آموزش محور - مجازی)
67244 زهرا قرائی شیدا 1380 علوم رياضي آمار
67245 زهرا قرائی شیدا 1385 علوم رياضي آمار ریاضی
67246 علی قرائی عبدل آبادی 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
67247 علی قرائی عبدل آبادی 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
67248 احمد قرائی عبدل ابادی 1368 علوم اداري واقتصاد مدیریت
67249 مینو قرائی مقدم 1390 پردیس دانشگاهی تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
67250 نوشین قرائی مقدم 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
67251 نیما قرائی مقدم 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
67252 نیما قرائی مقدّم 1390 مهندسي مهندسی عمران - سازه
67253 هدیه قرائی نجف آبادی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
67254 محمد قرائی نژاد 1356 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
67255 رقیه قرائی وفا 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
67256 زینب قرائیان 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
67257 شهربانو قرائیان 1362 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
67258 مسلم قرائیان 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
67259 نجمه قرائیان 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
67260 سیدجواد قراب بایگی 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
67261 ناهید قراخانلو 1377 علوم رياضي ریاضی محض
67262 سعید قراری 1361 مهندسي راه و ساختمان
67263 نجمه قراری فریمانی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
67264 آرش قراگوزلو 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
67265 اسمر قراگوزلو 1382 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
67266 سیف اله قراگوزلو 1356 علوم پايه شیمی
67267 عباس قراگوزلو 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
67268 مهدی قراگوزلو 1372 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
67269 احترام قرانی 1371 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
67270 ناهید قرانی 1367 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
67271 لیلا قرانی دامداباجا 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
67272 وحیده قرانی سیرجانی 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
67273 وحیده قرانی سیرجانی 1385 علوم پايه زیست شناسی - گرایش علوم جانوری - تکوینی
67274 نوشین قرانیان 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
67275 محمود قراول 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
67276 مینا قراول محمدآبادی 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
67277 امیرعلی قرایی 1376 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
67278 امینه قرایی 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
67279 سمیه قرایی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
67280 علی اکبر قرایی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
67281 نرگس قرایی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
67282 نگار قرایی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
67283 وجیهه قرایی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
67284 نیوشا قرایی مقدم 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
67285 مرجان قرایی ترشیزی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی
67286 زینب قرایی تنگل مزاری 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
67287 عبداله قرایی خضری 1377 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
67288 خدیجه قرایی مقدم 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
67289 نعیمه قربان پور 1380 علوم رياضي ریاضی محض
67290 عباسعلی قربان صباغ 1380 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
67291 فرزان قربان اف 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
67292 محمدامین قربان بیگی 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
67293 مرتضی قربان بیگی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
67294 نرگس قربان پرست 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
67295 هاشم قربان پناه 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
67296 احمد قربان پور 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت - تحقیق درعملیات
67297 اکرم قربان پور 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
67298 بانو قربان پور 1375 علوم رياضي ریاضی
67299 حجت قربان پور 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
67300 حمید قربان پور 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36581483