راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,561

نمایش موارد : 67601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
67601 داود قدیری مقدم 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
67602 زهرا قدیری نوفرست 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
67603 علی قدیری نوفرست 1391 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
67604 داود قدیری وظیفه دوست 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
67605 نجمه قدیری وظیفه دوست 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
67606 ا سماعیل قدیریان 1383 مهندسي مهندسی برق - قدرت
67607 افشین قدیریان 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
67608 اندیشه قدیریان 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
67609 اندیشه قدیریان 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
67610 اندیشه قدیریان 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
67611 فرامرز قدیریان 1381 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
67612 مژده قدیم 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
67613 حسین علی قدیمی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
67614 سمیه قدیمی 1380 علوم اداري واقتصاد حسابداری
67615 عبدالقاسم قدیمی 1356 علوم پايه زمین شناسی
67616 علی قدیمی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
67617 علی اصغر قدیمی 1374 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
67618 علی اصغر قدیمی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
67619 فاطمه قدیمی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
67620 فرحناز قدیمی 1365 علوم رياضي دبیری ریاضی
67621 فرزانه قدیمی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
67622 فرشته قدیمی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
67623 فرشته قدیمی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
67624 فریبا قدیمی 1373 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
67625 مجتبی قدیمی 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
67626 محمدحسن قدیمی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
67627 محمدرضا قدیمی 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
67628 محمدرضا قدیمی 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری گرایش بیمه
67629 مژگان قدیمی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
67630 مریم قدیمی باقراباد 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
67631 مریم قدیمی برده 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
67632 مجید قدیمی توکلی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
67633 مجید قدیمی توکلی 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
67634 صادق قدیمی حسین آباد 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
67635 نسرین قدیمی حسین اباد 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
67636 عبداله قدیمی عروس محله 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
67637 فرهاد قدیمی عروس محله 1364 علوم پايه دبیری زیست شناسی
67638 فریدون قدیمی عروس محله 1364 علوم پايه زمین شناسی
67639 وحید قدیمی لوجلی 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
67640 گویا قدیمی مقدم 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
67641 هما قدیمی مقدم 1385 علوم رياضي ریاضی محض
67642 هما قدیمی مقدم 1392 علوم پايه ژئو فیزیک گرایش زلزله‌شناسی
67643 عادل قرآنی اعظم 1387 علوم پايه زیست شناسی - بیوشیمی
67644 امیر محمد قرآنی سیرجانی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
67645 سپیده قراء 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زیست فناوری مواد غذایی
67646 آرش قرائی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
67647 آرمین قرائی 1381 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
67648 احمد قرائی 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
67649 اکرم قرائی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
67650 بهزاد قرائی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
67651 بهنام قرائی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
67652 پروانه قرائی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
67653 رضا قرائی 1382 علوم پايه فیزیک
67654 رضا قرائی 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
67655 زهرا قرائی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
67656 زهرا قرائی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
67657 زهرا قرائی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
67658 سارا قرائی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
67659 سجاد قرائی 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
67660 سکینه قرائی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
67661 سکینه قرائی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
67662 سمیه قرائی 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
67663 شادی قرائی 1390 پردیس دانشگاهی بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی)
67664 علی قرائی 1375 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
67665 علیرضا قرائی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
67666 علیرضا قرائی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
67667 علیرضا قرائی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
67668 فاطمه قرائی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
67669 فاطمه قرائی 1393 پردیس دانشگاهی مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی
67670 لیلی قرائی 1379 علوم پايه فیزیک
67671 محسن قرائی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
67672 مسعود قرائی 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
67673 معصومه قرائی 1382 علوم رياضي ریاضی محض
67674 مینو قرائی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
67675 اکرم قرائی پور 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
67676 علی قرائی پور 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
67677 علی قرائی پور 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
67678 مرجان قرائی ترشیزی 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
67679 مریم قرائی ترشیزی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
67680 مریم قرائی جمعه ئی 1384 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
67681 میثاق قرائی رشتخوار 1383 علوم پايه زمین شناسی
67682 میثاق قرائی رشتخوار 1388 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
67683 احمد قرائی سلطان آبادی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
67684 احمد قرائی سلطان آبادی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
67685 احمد قرائی سلطان آبادی 1386 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامی
67686 امین قرائی شادمهری 1380 علوم پايه زمین شناسی
67687 نرگس قرائی شهری 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - مدیریت دانش(آموزش محور - مجازی)
67688 زهرا قرائی شیدا 1380 علوم رياضي آمار
67689 زهرا قرائی شیدا 1385 علوم رياضي آمار ریاضی
67690 علی قرائی عبدل آبادی 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
67691 علی قرائی عبدل آبادی 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
67692 احمد قرائی عبدل ابادی 1368 علوم اداري واقتصاد مدیریت
67693 مینو قرائی مقدم 1390 پردیس دانشگاهی تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
67694 نوشین قرائی مقدم 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
67695 نیما قرائی مقدم 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
67696 نیما قرائی مقدّم 1390 مهندسي مهندسی عمران - سازه
67697 هدیه قرائی نجف آبادی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
67698 محمد قرائی نژاد 1356 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
67699 رقیه قرائی وفا 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
67700 زینب قرائیان 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37307174