راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 10 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 98,436

نمایش موارد : 67901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
67901 فائزه فیروزآبادی 1389 علوم رياضي آمار و کاربردها
67902 عباس فیروزابادی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
67903 عباس فیروزابادی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
67904 مجید فیروزابادی یزد 1375 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
67905 ماندانا فیروزان 1363 علوم رياضي آمار
67906 دانیال فیروزبخت 1390 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
67907 فیروزه فیروزبخت 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
67908 محّمد فیروزبخت 1372 علوم پايه شیمی گرایش محض
67909 مینا فیروزبخت 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
67910 مریم فیروزجاییان گلوگاه 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
67911 محمد فیروزجهان تیغ 1392 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
67912 بیتا فیروزرنجبر 1387 هنر نيشابور مجسمه سازی
67913 منصوره فیروزرودی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
67914 علی فیروززارع 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
67915 علی فیروززارع 1390 كشاورزى اقتصاد کشاورزی
67916 حسین فیروزفر 1353 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا گرایش عمران منطقه ای
67917 عباس فیروزفر 1375 علوم رياضي آمار
67918 مرضیه فیروزفر 1390 ادبيّات و علوم انسانى مدیریت امور شهری
67919 معصومه فیروزفر 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
67920 محمود فیروزکلائی 1367 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
67921 حمیدرضا فیروزکوهی 1365 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
67922 حمیدرضا فیروزکوهی 1377 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
67923 زهرا فیروزکوهی 1381 علوم پايه زمین شناسی
67924 معصومه فیروزکوهی 1364 علوم پايه دبیری شیمی
67925 جواد فیروزکوهی فر 1375 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
67926 مجید فیروزکوهی فر 1374 علوم پايه دبیری زیست شناسی
67927 امیرحسین فیروزکوهی گرجی محله 1393 مهندسي مهندسی برق - قدرت
67928 امین فیروزمند 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
67929 ریحانه فیروزمند 1386 علوم رياضي آمار
67930 هنگامه فیروزمند 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
67931 علی فیروزنیا 1371 علوم پايه شیمی گرایش محض
67932 انوش فیروزه 1386 دامپزشكي دامپزشکی
67933 حسین فیروزه 1382 علوم رياضي آمار
67934 سیدحمید فیروزه 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
67935 علیرضا فیروزه 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
67936 فرهاد فیروزه 1370 علوم پايه دبیری فیزیک
67937 نسرین فیروزه 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
67938 هانی فیروزه 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
67939 علی فیروزه ای 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
67940 فرزانه فیروزه چی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
67941 مهسا فیروزه چی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
67942 عاطفه فیروزه مقدم 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
67943 زینب فیروزهء 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
67944 پریسا فیروزۀ 1384 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
67945 علی اصغر فیروزۀ 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
67946 یاور فیروزۀ 1390 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
67947 اسماعیل فیروزی 1390 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
67948 الهه فیروزی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
67949 امیر فیروزی 1393 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
67950 ایرج فیروزی 1368 علوم پايه فیزیک کاربردی
67951 جلال فیروزی 1356 علوم رياضي ریاضی
67952 جواد فیروزی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
67953 حسین فیروزی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
67954 حیدرعلی فیروزی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
67955 داود فیروزی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
67956 رجبعلی فیروزی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
67957 رضا فیروزی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
67958 زهرا فیروزی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
67959 زینب فیروزی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
67960 سیدحیدر فیروزی 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
67961 سیدرضا فیروزی 1380 مهندسي مهندسی برق - کنترل
67962 سیّده فائزه فیروزی 1389 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
67963 سیده هانیه فیروزی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
67964 شهربانو فیروزی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
67965 طاهره فیروزی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
67966 عارفه فیروزی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش ادبی
67967 علی رضا فیروزی 1378 علوم اداري واقتصاد حقوق
67968 علیرضا فیروزی 1351 علوم پايه شیمی
67969 فائزه فیروزی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
67970 فاطمه فیروزی 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
67971 فرامرز فیروزی 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
67972 فریبا فیروزی 1392 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
67973 فواد فیروزی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
67974 فیروزه فیروزی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
67975 کامران فیروزی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
67976 محمدمهدی فیروزی 1375 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
67977 مرتضی فیروزی 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
67978 مریم فیروزی 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
67979 معصومه فیروزی 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
67980 ناهید فیروزی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
67981 ناهید فیروزی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
67982 ندا فیروزی 1390 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
67983 هومن فیروزی 1392 مهندسي مهندسی برق - قدرت
67984 یسری فیروزی 1371 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
67985 زهره فیروزی اول 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
67986 معصومه فیروزی اول 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
67987 نفیسه فیروزی اول 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
67988 فرهاد فیروزی پارسا 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست ( آموزش محور )
67989 رضا فیروزی پور 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
67990 فهیمه فیروزی زاده 1387 علوم رياضي ریاضی کاربردی
67991 اسماعیل فیروزی سفتوک 1381 مهندسي مهندسی برق - قدرت
67992 هاشم فیروزی سنقرآبادی 1393 علوم رياضي ریاضی کاربردی زمینه نظریه گراف
67993 مرتضی فیروزی طرازخاکی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
67994 زهرا فیروزی فریمانی 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
67995 زهرا فیروزی فورگ 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
67996 اطهر فیروزیان 1387 علوم رياضي ریاضی کاربردی
67997 حسن فیروزیان 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
67998 حمیده فیروزیان 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
67999 رضا فیروزیان 1390 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
68000 سامان فیروزیان 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39033227