راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 26 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,934

نمایش موارد : 67901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
67901 علیرضا قرائی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
67902 علیرضا قرائی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
67903 علیرضا قرائی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
67904 فاطمه قرائی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
67905 فاطمه قرائی 1393 پردیس دانشگاهی مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی
67906 لیلی قرائی 1379 علوم پايه فیزیک
67907 محسن قرائی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
67908 مسعود قرائی 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
67909 معصومه قرائی 1382 علوم رياضي ریاضی محض
67910 مینو قرائی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
67911 اکرم قرائی پور 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
67912 علی قرائی پور 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
67913 علی قرائی پور 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
67914 مرجان قرائی ترشیزی 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
67915 مریم قرائی ترشیزی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
67916 مریم قرائی جمعه ئی 1384 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
67917 میثاق قرائی رشتخوار 1383 علوم پايه زمین شناسی
67918 میثاق قرائی رشتخوار 1388 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
67919 احمد قرائی سلطان آبادی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
67920 احمد قرائی سلطان آبادی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
67921 احمد قرائی سلطان آبادی 1386 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامی
67922 امین قرائی شادمهری 1380 علوم پايه زمین شناسی
67923 نرگس قرائی شهری 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - مدیریت دانش(آموزش محور - مجازی)
67924 زهرا قرائی شیدا 1380 علوم رياضي آمار
67925 زهرا قرائی شیدا 1385 علوم رياضي آمار ریاضی
67926 علی قرائی عبدل آبادی 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
67927 علی قرائی عبدل آبادی 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
67928 احمد قرائی عبدل ابادی 1368 علوم اداري واقتصاد مدیریت
67929 مینو قرائی مقدم 1390 پردیس دانشگاهی تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
67930 نوشین قرائی مقدم 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
67931 نیما قرائی مقدم 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
67932 نیما قرائی مقدّم 1390 مهندسي مهندسی عمران - سازه
67933 هدیه قرائی نجف آبادی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
67934 محمد قرائی نژاد 1356 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
67935 رقیه قرائی وفا 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
67936 زینب قرائیان 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
67937 شهربانو قرائیان 1362 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
67938 مسلم قرائیان 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
67939 نجمه قرائیان 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
67940 سیدجواد قراب بایگی 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
67941 ناهید قراخانلو 1377 علوم رياضي ریاضی محض
67942 سعید قراری 1361 مهندسي راه و ساختمان
67943 نجمه قراری فریمانی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
67944 آرش قراگوزلو 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
67945 اسمر قراگوزلو 1382 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
67946 سیف اله قراگوزلو 1356 علوم پايه شیمی
67947 عباس قراگوزلو 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
67948 مهدی قراگوزلو 1372 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
67949 احترام قرانی 1371 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
67950 ناهید قرانی 1367 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
67951 لیلا قرانی دامداباجا 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
67952 وحیده قرانی سیرجانی 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
67953 وحیده قرانی سیرجانی 1385 علوم پايه زیست شناسی - گرایش علوم جانوری - تکوینی
67954 نوشین قرانیان 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
67955 محمود قراول 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
67956 مینا قراول محمدآبادی 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
67957 امیرعلی قرایی 1376 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
67958 امینه قرایی 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
67959 سمیه قرایی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
67960 علی اکبر قرایی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
67961 نرگس قرایی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
67962 نگار قرایی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
67963 وجیهه قرایی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
67964 نیوشا قرایی مقدم 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
67965 مرجان قرایی ترشیزی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی
67966 زینب قرایی تنگل مزاری 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
67967 جعفر قرایی خضری 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
67968 عبداله قرایی خضری 1377 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
67969 خدیجه قرایی مقدم 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
67970 نعیمه قربان پور 1380 علوم رياضي ریاضی محض
67971 عباسعلی قربان صباغ 1380 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
67972 فرزان قربان اف 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
67973 محمدامین قربان بیگی 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
67974 مرتضی قربان بیگی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
67975 نرگس قربان پرست 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
67976 هاشم قربان پناه 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
67977 احمد قربان پور 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت - تحقیق درعملیات
67978 اکرم قربان پور 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
67979 بانو قربان پور 1375 علوم رياضي ریاضی
67980 حجت قربان پور 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
67981 حمید قربان پور 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
67982 زهره قربان پور 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
67983 سهیلا قربان پور 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
67984 شهربانو قربان پور 1366 علوم پايه دبیری شیمی
67985 شهرزاد قربان پور 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق
67986 علی قربان پور 1390 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
67987 فاطمه قربان پور 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
67988 فاطمه قربان پور 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
67989 کاظم قربان پور 1391 پردیس دانشگاهی علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
67990 لیلا قربان پور 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
67991 ملیحه قربان پور 1380 علوم رياضي ریاضی محض
67992 نفیسه قربان پور قلعه شیر 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
67993 فاطمه قربان پوربازه 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
67994 حمید قربان پوربامی 1385 علوم پايه زمین شناسی
67995 انسیه قربان پوردستجرد 1390 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
67996 خدابخش قربان پوردشتکی 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
67997 رمضان قربان پورشیخانی 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
67998 نفیسه قربان پورقلعه شیر 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
67999 معصومه قربان پورقوچانی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
68000 حمید قربان پورلفمجانی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37518408