راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,232

نمایش موارد : 67901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
67901 محمود قربانی مقدم 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
67902 محمود قربانی مقدم 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری
67903 مرضیه قربانی مقدم 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
67904 مهراد قربانی مقدم 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
67905 میلاد قربانی مقدم 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
67906 فریده قربانی مقدم گبرآباد 1387 علوم رياضي ریاضی محض
67907 علی قربانی منقابی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
67908 علی قربانی منقاری 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
67909 سیدجواد قربانی موسوی 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
67910 محسن قربانی نژاد 1354
67911 نرگس قربانی نژادورگ 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
67912 زهرا قربانی نصرآبادی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
67913 قاسم قربانی نصرآبادی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
67914 قربان قربانی نصراباد 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
67915 نوروز قربانی نصرابادی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
67916 الهه قربانی نوحدانی مقدم 1387 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
67917 رضا قربانی نوقابی 1368 كشاورزى زراعت
67918 علیرضا قربانی نوقابی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
67919 قمر قربانی نوقابی 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
67920 مرضیه قربانی وحید 1365 علوم پايه دبیری زیست شناسی
67921 مریم قربانی همت آبادی 1388 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
67922 کبری قربانی یاقوتی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
67923 عسگر قربانی یزن اباد 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
67924 اسحق قربانیان 1366 كشاورزى زراعت
67925 علیرضا قربانیان 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
67926 فاطمه قربانیان 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
67927 فاطمه قربانیان 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی - تکنولوژی صنایع غذایی
67928 محمد قربانیان 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
67929 محمد قربانیان 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
67930 محمدجلال قربانیان 1353 علوم پايه شیمی
67931 مریم قربانیان 1388 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
67932 مظفر قربانیان 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
67933 منا قربانیان 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
67934 منصوره قربانیان 1355 علوم پايه دبیری زیست شناسی
67935 سعید قربانیان اله آباد 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
67936 زهرا قربانیان اوندری 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
67937 فاطمه قربانیان اوندری 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
67938 ام الهدا قربانیان بقمچی 1391 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
67939 زینب قربانیان داغی 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
67940 مجید قربانیان رجبی 1384 مهندسي مهندسی شیمی
67941 ملیحه قربانیان رهورد 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
67942 نفیسه قربانیان شاندیز 1386 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
67943 پوریا قربانیان فرد 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
67944 سلما قربانیان فرد 1376 دامپزشكي دامپزشکی
67945 محبوبه قربانیان فهندری 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
67946 عفت قربانیان قطب آبادی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش مدیریت وتولیدکشاورزی
67947 راضیه قربانیان کیکانلو 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
67948 زکیه قربانیان کیکانلو 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
67949 شیرعلی قربانیان کیکانلو 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
67950 کیوان قربانیان گزافرودی 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
67951 نگار قربانیان مشهدی 1382 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
67952 اشرف قربانیون 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
67953 اشرف قربانیون 1394 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی ( آموزش محور )
67954 حسین قربانیون 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
67955 سارا قربانیون 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
67956 سارا قربانیون 1388 علوم رياضي ریاضی محض - گرایش هندسه
67957 مُنا قربانیون 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
67958 مهسا قربانیون 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
67959 رمضان قربی 1373 علوم پايه دبیری شیمی
67960 سیده سکینه قربی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
67961 موسی قرتاش کرکج 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
67962 امیر قرخلو 1375 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
67963 جاوید قرخلو 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
67964 جاوید قرخلو 1382 كشاورزى زراعت-گرایش علفهای هرز
67965 معصومه قرداشی 1391 پردیس دانشگاهی زبان و ادبیات عرب
67966 فیروزه قرشی 1354 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
67967 لیلی السادات قرشی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
67968 محمدحسین قرشی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
67969 مرتضی قرشی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
67970 سیدسعید قرشی تبریزی 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
67971 سید حسن قرشی خلیل آبادی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
67972 سیدعلی قرشی خلیل آبادی 1387 مهندسي مهندسی برق - کنترل
67973 سیدمهدی قرشی خلیل آبادی 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
67974 سیده محدثه قرشی خلیل آبادی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
67975 سیدحسن قرشی خلیل ابادی 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
67976 اباالفضل قرشی یزدی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
67977 بی بی هانیه قرقچیان 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
67978 هانیه قرقچیان 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
67979 آیلین قرقلو 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
67980 بابک قرقلو 1379 علوم رياضي آمار
67981 کیومرث قرقلو 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
67982 هدایت اله قرمزی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
67983 آیلین قرنجیک 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
67984 ارازگل قرنجیک 1362 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
67985 حاجیه بی بی قرنجیک 1355 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
67986 سعیداله قرنجیک 1357 علوم پايه فیزیک
67987 سلطان قرنجیک 1361
67988 سونا قرنجیک 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
67989 عبدالخلیل قرنجیک 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
67990 لطیفه قرنجیک 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی ( آموزش محور )
67991 مریم قروتی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
67992 ساجده قرونه 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
67993 محمدرضا قرونه 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
67994 رایحه قره 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
67995 سهیل قره 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
67996 مهران قره 1365 علوم رياضي آمار
67997 جواد قره باغی 1379 علوم اداري واقتصاد حقوق
67998 آمنه قره ئی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
67999 مریم قره ئی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
68000 ایرج قره باشلوئی 1369 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36795294