راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,250

نمایش موارد : 67901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
67901 حسین فرهنگ شهرضا 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
67902 فروغ فرهنگ دوست 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
67903 سروناز فرهنگ فر 1391 كشاورزى بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی)
67904 الهام فرهنگ مهر 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
67905 مجید فرهنگ نژاد 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
67906 سارا فرهنگدوست 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
67907 سارا فرهنگدوست 1392 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
67908 بهاره فرهنگی 1368 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
67909 شهرام فرهنگی 1373 علوم پايه شیمی گرایش محض
67910 فرشته فرهنگی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
67911 فرهنگ فرهنگی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
67912 محمدحسین فرهنگی 1358 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
67913 محمدمهدی فرهنگی 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
67914 مرجان فرهنگی 1370 علوم پايه دبیری شیمی
67915 مرجان فرهنگی 1388 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
67916 راحله فرهنگی پور 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
67917 ساسان فرهنگی منش 1363 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
67918 اعظم فرهودفر 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
67919 الیاس فرهودفر 1374 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
67920 امین فرهودی 1380 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
67921 جواد فرهودی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
67922 محمدحسن فرهودی 1375 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
67923 مرجانه فرهودی 1379 مهندسي مهندسی برق - کنترل
67924 مارینا فرهودی زاده 1388 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
67925 رضا فرهوش 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
67926 رضا فرهوش 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
67927 فائزه فرهوش 1393 علوم پايه زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش علوم سلولی و مولکولی
67928 محمد فرهوش 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
67929 هاشم فرهوش 1390 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
67930 زهرا فرهی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
67931 زهرا فرهی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
67932 سعید فرهی 1377 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
67933 شیوا فرهی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
67934 علی فرهی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
67935 فاطمه فرهی 1370 علوم پايه دبیری زیست شناسی
67936 فاطمه فرهی 1363 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
67937 فهیمه فرهی 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
67938 ماریا فرهی 1384 مهندسي مهندسی برق - کنترل
67939 نگار فرهی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
67940 جواد فرهی فریمانی 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
67941 مریم فرهی فریمانی 1384 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
67942 محمدحسین فرهی نیا 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
67943 وحید فرهیخته اصل 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
67944 لعیا فریاد 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
67945 شراره فریادی 1393 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
67946 مریم فریبرز 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
67947 حسن فریبرزراد 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
67948 رودابه فریبرزی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
67949 زینب فریبرزی 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
67950 علی فریبرزی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
67951 علی فریبرزی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
67952 عصمت عادل عریبی فریجی 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
67953 فرهود فریداعتماد 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
67954 فرید فریدانی بردسکن 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
67955 فرید فریدانی بردسکن 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
67956 فرید فریدانی بردسکن 1391 كشاورزى علوم و مهندسی آب - آبیاری و زهکشی
67957 عفت فریدباغشاهی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
67958 نجمه فریدپاک 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
67959 داریوش فریدتنکابنی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
67960 علیرضا فریدحسینی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
67961 محمدرضا عزالدین فریدروحانی 1365 علوم رياضي آمار
67962 محمدرضاعزالدین فریدروحانی 1369 علوم رياضي آمار
67963 ریحانه فریدنیا 1382 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
67964 ریحانه فریدنیا 1386 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
67965 فاطمه فریدنیا 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
67966 فاطمه فریدنیا 1391 علوم اداري واقتصاد حقوق
67967 عبدالعظیم فریدون 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
67968 فرخ فریدون 1387 هنر نيشابور نقاشی
67969 بهناز فریدون فر 1368 علوم پايه شیمی گرایش محض
67970 جواد فریدونی 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
67971 سیدروح الله فریدونی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
67972 عبدالرضا فریدونی 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی معماری
67973 علی فریدونی 1393 مهندسي مهندسی صنایع
67974 فرزانه فریدونی 1392 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
67975 کاظم فریدونی 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - سازه
67976 محبوبه فریدونی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
67977 محمود فریدونی 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
67978 مسعود فریدونی 1362 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
67979 مصطفی فریدونی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
67980 نورمحمد فریدونی 1363 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
67981 فرزانه فریدونی ریشخوری 1386 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
67982 فرشید فریدونی فروزنده 1362 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
67983 آسیه فریدونیان 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
67984 آکو فریدی 1389 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه طیور
67985 بهزاد فریدی 1388 مهندسي مهندسی برق - کنترل
67986 حجت فریدی 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
67987 رضا فریدی 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
67988 رضا فریدی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
67989 فهام فریدی 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
67990 مازیار فریدی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
67991 مازیار فریدی 1387 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
67992 محتشم فریدی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
67993 محمدرضا فریدی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
67994 زهرا فریدیان گاودوشه 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
67995 سیدعلیرضا فریطوس 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
67996 علیرضا فریفته 1373 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
67997 اعظم فریمانه 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
67998 الهه فریمانه 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
67999 حسین فریمانه 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
68000 معصومه فریمانه’ 1389 علوم پايه شیمی - شیمی آلی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986996   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40489298