راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 97,925

نمایش موارد : 68201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
68201 زکیه قاسمی 1386 علوم رياضي ریاضی محض
68202 زهرا قاسمی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
68203 زهرا قاسمی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
68204 زهرا قاسمی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
68205 زهرا قاسمی 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
68206 زهرا قاسمی 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
68207 زهرا قاسمی 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
68208 زهرا قاسمی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
68209 زهرا قاسمی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
68210 زهرا قاسمی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
68211 زهرا قاسمی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
68212 زهره قاسمی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
68213 زهره قاسمی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
68214 زهره قاسمی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
68215 زهره سادات قاسمی 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
68216 زین العابدین قاسمی 1367 علوم اداري واقتصاد حسابداری
68217 زین العابدین قاسمی 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
68218 زینب قاسمی 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
68219 سارا قاسمی 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
68220 سارا قاسمی 1391 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
68221 سعید قاسمی 1367 علوم پايه شیمی گرایش محض
68222 سعید قاسمی 1370 علوم رياضي دبیری ریاضی
68223 سعید قاسمی 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
68224 سعید قاسمی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
68225 سعید قاسمی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
68226 سعید قاسمی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم شناختی - روانشناسی شناختی
68227 سمانه قاسمی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
68228 سمانه قاسمی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
68229 سمانه قاسمی 1386 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
68230 سمانه قاسمی 1387 دامپزشكي دامپزشکی
68231 سمانه قاسمی 1391 دامپزشكي جراحی دامپزشکی
68232 سمیرا قاسمی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
68233 سمیه قاسمی 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
68234 سودابه قاسمی 1357 علوم رياضي دبیری ریاضی
68235 سید احمد قاسمی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
68236 سیداحسان قاسمی 1383 مهندسي مهندسی برق - قدرت
68237 سیدحسن قاسمی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
68238 سیدحسین قاسمی 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
68239 سیدعلی قاسمی 1386 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
68240 سیدمحسن قاسمی 1367 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
68241 سیدمحمد قاسمی 1369 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
68242 سیدمحمدباقر قاسمی 1389 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
68243 سیدمحمدحسن قاسمی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
68244 سیده حمیده قاسمی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
68245 سیده سحر قاسمی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
68246 سیده نادره قاسمی 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
68247 سیمین قاسمی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
68248 شاپور قاسمی 1376 علوم پايه شیمی گرایش محض
68249 شقایق قاسمی 1386 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
68250 صفیه قاسمی 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
68251 صفیه قاسمی 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی)
68252 طاهره قاسمی 1364 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
68253 طیبه قاسمی 1373 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
68254 طیبه قاسمی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
68255 طیبه قاسمی 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
68256 عبدالرسول قاسمی 1381 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
68257 عبدالرسول قاسمی 1389 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
68258 عبداله قاسمی 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
68259 عزت قاسمی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
68260 عصمت قاسمی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
68261 عطیه قاسمی 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
68262 عطیّه قاسمی 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
68263 عفت قاسمی 1384 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
68264 علی قاسمی 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
68265 علی قاسمی 1377 مهندسي مهندسی عمران - عمران
68266 علی قاسمی 1383 مهندسي مهندسی عمران - آب
68267 علی قاسمی 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
68268 علی قاسمی 1391 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
68269 علی قاسمی 1392
68270 علی قاسمی 1394 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی)
68271 علی حسین قاسمی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
68272 غزاله قاسمی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
68273 غضنفر قاسمی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
68274 غلامحسین قاسمی 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
68275 فائزه قاسمی 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
68276 فائزه قاسمی 1390 علوم پايه زیست شناسی - بیوشیمی
68277 فاطمه قاسمی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
68278 فاطمه قاسمی 1385 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
68279 فاطمه قاسمی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
68280 فاطمه قاسمی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
68281 فؤاد قاسمی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
68282 فتح اله قاسمی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
68283 فرزاد قاسمی 1383 مهندسي مهندسی شیمی
68284 فرزانه قاسمی 1374 علوم پايه دبیری شیمی
68285 فرزانه قاسمی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
68286 فرزانه قاسمی 1390 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
68287 فریده قاسمی 1384 دامپزشكي دامپزشکی
68288 قاسمعلی قاسمی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
68289 قدسیه قاسمی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
68290 گیتی قاسمی 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
68291 مجید قاسمی 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
68292 مجید قاسمی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
68293 محبوبه قاسمی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
68294 محبوبه قاسمی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
68295 محبوبه قاسمی 1381 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
68296 محبوبه قاسمی 1390 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
68297 محدثه قاسمی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
68298 محسن قاسمی 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
68299 محسن قاسمی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
68300 محسن قاسمی 1382 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38396044