راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 26 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 93,821

نمایش موارد : 68201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
68201 محبوبه کارگر 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
68202 محمدحسن کارگر 1367 علوم پايه زمین شناسی
68203 محمدرضا کارگر 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
68204 محمدرضا کارگر 1391 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
68205 محمدصادق کارگر 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
68206 محمدصادق کارگر 1356 كشاورزى صنایع کشاورزی - صنایع غذایی
68207 محمدصالح کارگر 1390 علوم رياضي ریاضی محض - گرایش هندسه
68208 محمدعلی کارگر 1358 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
68209 مرضیه کارگر 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
68210 مریم کارگر 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
68211 مسعود کارگر 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
68212 مسعود کارگر 1390 كشاورزى زراعت-گرایش علفهای هرز
68213 مونا کارگر 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
68214 مهدی کارگر 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
68215 مینا کارگر 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش ادبی
68216 ناهید کارگر 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
68217 ندا کارگر 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
68218 نرگس کارگر 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
68219 هادی کارگر 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
68220 هانیه کارگر 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
68221 صالح کارگر راضی 1382 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
68222 آزاده کارگر شورکی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
68223 فرامرز کارگراحسان اباد 1372 علوم پايه دبیری زیست شناسی
68224 الهه کارگران 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
68225 رویا کارگران 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
68226 فاطمه کارگران 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
68227 فریبا کارگران بافقی 1373 علوم پايه زمین شناسی
68228 زهرا کارگران ساکت 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
68229 نجمه کارگران ساکت 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
68230 سعید کارگران نقاب 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
68231 صدیقه کارگران نقاب 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
68232 علیرضا کارگربیده 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
68233 محمدرضا کارگربیده 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
68234 مینو کارگربیده 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
68235 مرتضی کارگردستجردی 1362 مهندسي مهندسی برق - قدرت
68236 حجی علی کارگرراضی 1363 علوم پايه فیزیک کاربردی
68237 بهجت کارگرزرندی 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
68238 روح اله کارگرشورکی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
68239 سمانه کارگرشورکی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
68240 محمدرضا کارگرشورکی 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
68241 زهرا کارگرشهرآبادی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی - گرایش ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی
68242 اعظم کارگرشهری 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
68243 فاطمه کارگرطرقی 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق
68244 امه لیلا کارگرفرح ابادی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
68245 فیروزه کارگرفرد 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
68246 مهدیه کارگرقوی 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
68247 سمیه کارگرمحمدابادی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بازاریابی محصولات کشاورزی
68248 فاطمه کارگرمقدم 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
68249 زینب کارگرمقدم باجگیران 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
68250 احمد کارگرمنظری 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
68251 مریم کارگرنقاب 1377 علوم رياضي دبیری ریاضی
68252 اعظم کارگری 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
68253 مقداد کارگری 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
68254 ملیحه کارگری 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
68255 مصطفی کارگریان مروستی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
68256 بهمن کارگزار 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
68257 جعفر کارگزار 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
68258 سپیده کارگزار 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
68259 سجاد کارگزار 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
68260 علی کارگزار 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
68261 علی اکبر کارگزار 1375 علوم پايه فیزیک
68262 مینا کارگزار 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی صنایع - صنایع (آموزش محور )
68263 میترا کارگزسعدآباد 1365 علوم پايه عمومی
68264 علی کارگشا 1368 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
68265 الهه کارگشاکبیر 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
68266 مریم کارمزد 1391 پردیس دانشگاهی حقوق جزا و جرم شناسی
68267 زهرا کارمزدبلاش 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
68268 عبدالکریم کارمزدی 1362 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
68269 روزبه کارنده 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
68270 روزبه کارنده 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
68271 مهناز کاروان 1388 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
68272 سیده زهرا کاروانی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
68273 صفیه کاری 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
68274 علیرضا کاری 1389 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
68275 غلامحسین کاری 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
68276 فرزانه کاری 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
68277 محبوبه کاری 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
68278 ناصر کاری 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
68279 آرمان کاریزنوئی 1387 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
68280 امیر کاریزنوئی 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
68281 جواد کاریزنوئی 1376 علوم رياضي آمار
68282 احمد کاریزنوی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
68283 اعظم کاریزنوی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
68284 حوا کاریزنوی 1375 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
68285 سهیلا کاریزنوی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
68286 علی کاریزنوی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مالی
68287 علیرضا کاریزنوی 1368 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
68288 کبری کاریزنوی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
68289 مریم کاریزنوی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
68290 معصومه کاریزنوی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
68291 آمنه کاریزی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
68292 ابوالفضل کاریزی 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
68293 جواد کاریزی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
68294 صبا کاریزی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
68295 موسی کاریزی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
68296 هاجر کاریزی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
68297 یوسف کازران 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
68298 بنیامین کازرانی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
68299 پریسا کازرانی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
68300 حامد کازرانی 1377 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 35542532