راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 10 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 68501 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
68501 فاطمه فرخنده کلات 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
68502 مجید فرخنده اقبال 1390 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
68503 محدثه فرخنده اقبال 1391 مهندسي مهندسی صنایع
68504 زهرا فرخنده اله اباد 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
68505 جواد فرخنده جوادی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
68506 فائزه فرخنده ریابی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
68507 محبوبه فرخنده زاده 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
68508 زهرا فرخنده عقیده 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
68509 زهرا فرخنده عقیده 1395 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
68510 المیرا فرخنده فال 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
68511 المیرا فرخنده فال 1394 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
68512 غلامحسین فرخنده فال 1354 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
68513 محمد امین فرخنده فال 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند
68514 محمدامین فرخنده فال 1383 مهندسي مهندسی شیمی
68515 علی فرخنده کلات 1372 علوم پايه عمومی
68516 علی فرخنده کلات 1392 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
68517 احمد فرخنده نامقی 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
68518 جواد فرخنده نژاد 1358 مهندسي مهندسی برق - قدرت
68519 سمانه فرخواری 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
68520 احمدرضا فرخی 1371 علوم پايه دبیری فیزیک
68521 اسماعیل فرخی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
68522 افسانه فرخی 1367 علوم پايه شیمی گرایش محض
68523 امیررضا فرخی 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
68524 حسن فرخی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
68525 راضیه فرخی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
68526 سعید فرخی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
68527 شهرزاد فرخی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
68528 علی فرخی 1388 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
68529 علی فرخی 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
68530 علی فرخی 1392 مهندسي مهندسی مواد - استخراج فلزات
68531 علیرضا فرخی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
68532 غلام محمد فرخی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
68533 فاطمه فرّخی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
68534 فاطمه فرخی 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
68535 فاطمه فرخی 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
68536 فاطمه فرخی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
68537 فاطمه فرخی 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
68538 فایزه فرخی 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
68539 فرزاد فرخی 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
68540 فرشاد فرخی 1363 مهندسي برق- الکترونیک
68541 فرشید فرخی 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
68542 فریبا فرخی 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
68543 فوزیه فرخی 1389 علوم رياضي آمار و کاربردها
68544 فهیمه فرخی 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
68545 قاسم فرخی 1369 علوم رياضي دبیری ریاضی
68546 کاظم فرخی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
68547 لیلا فرخی 1376 علوم رياضي ریاضی کاربردی
68548 لیلی فرخی 1368 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
68549 محسن فرخی 1383 علوم پايه ژئوفیزیک گرایش لرزه شناسی
68550 محمد فرخی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
68551 محمدحسین فرخی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
68552 محمود فرخی 1383 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
68553 محمود فرخّی 1387 مهندسي مهندسی شیمی
68554 مرضیه فرخی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
68555 مرضیه فرخی 1394 كشاورزى علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش فناوری مواد غذایی
68556 مریم فرخی 1390 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
68557 معصومه فرخی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
68558 مهتاب فرخی 1391 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
68559 مهسا فرخی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
68560 نشاط فرخی 1381 هنر نيشابور ارتباط تصویری
68561 هادی فرخی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
68562 هنگامه فرخی 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق
68563 یگانه فرخی 1391 علوم پايه زیست شناسی - سلولی مولکولی
68564 الهام فرخی فر 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
68565 سعید فرخی استاد 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
68566 مجتبی فرخی استاد 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
68567 نسرین فرخی بدوئی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
68568 شمس الملوک فرخی برفه 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
68569 محمدحسن فرخی برفه 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
68570 امیر فرخی حاجی اباد 1380 مهندسي مهندسی عمران - عمران
68571 محمد فرخی درخشنده قوچان 1380 علوم رياضي ریاضی محض
68572 محمد فرخی درخشنده قوچان 1384 علوم رياضي ریاضی محض
68573 محمد فرخی درخشنده قوچان 1389 علوم رياضي ریاضی محض
68574 بهاره فرخی فر 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
68575 منصوره فرخی فر 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
68576 الهه فرخی فرخانی 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
68577 فرناز فرخی فرخانی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
68578 فرناز فرخی فرخانی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش مهندسی صنایع غذایی
68579 فرنوس فرخی فرخانی 1374 مهندسي مهندسی برق - قدرت
68580 محبوبه فرخی فریمان 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
68581 سکینه فرخی فیلاب 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
68582 فاطمه فرخی کاشانی 1393 مهندسي مهندسی صنایع
68583 ولی اله فرخی کجور 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
68584 معصومه فرخی کشکک 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
68585 مهدی فرخی کلات 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
68586 مهدی فرخی کلات 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
68587 اعظم فرخی مارشک 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
68588 الهه فرخی مقدم 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
68589 طیبه فرخی مقدم 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
68590 ابوالقاسم فرخی مهر 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
68591 شهربانو فرخی نژاد ناصری 1390 پردیس دانشگاهی الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
68592 سعید فرخی نیا 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
68593 محمدسعید فرخی نیا 1369 علوم پايه زمین شناسی
68594 خلیل فرخیان 1380 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
68595 ساحل فرخیان 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
68596 هانیه فرد 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
68597 بهمن فردآرزومندی عراقی 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
68598 ابوالفضل فرداد 1374 علوم پايه فیزیک
68599 سیدمحمد فردانیان 1393 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
68600 سیده مریم فردانیان 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982992100210121022   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42223399