راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,539

نمایش موارد : 68601 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
68601 محمدامین قلی زاده 1389 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی آب
68602 محمدرضا قلی زاده 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
68603 محمدرضا قلی زاده 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
68604 محمود قلی زاده 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
68605 مردان قلی زاده 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
68606 مرضیه قلی زاده 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
68607 مرضیه قلی زاده 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
68608 مریم قلی زاده 1372 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
68609 مریم قلی زاده 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
68610 مریم قلی زاده 1384 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
68611 مریم قلی زاده 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
68612 معصومه قلی زاده 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
68613 معصومه قلی زاده 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
68614 معصومه قلی زاده 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
68615 موسی قلی زاده 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
68616 مهدی قلی زاده 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
68617 مهدی قلی زاده 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
68618 مهدی قلی زاده 1390 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
68619 هادی قلی زاده 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
68620 علی قلی زاده امیرآباد 1387 علوم رياضي آمار
68621 علی قلی زاده امیرآباد 1391 علوم رياضي آمار ریاضی
68622 حمیدرضا قلی زاده اینچه کیکانلو 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
68623 مرضیه قلی زاده اینچه کیکانلو 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
68624 مرضیه قلی زاده بجستانی 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
68625 مهری قلی زاده بشارتی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
68626 زهرا قلی زاده پاشا 1372 علوم پايه دبیری فیزیک
68627 ابوالفضل قلی زاده حمیدی 1378 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
68628 زکیه قلی زاده حمیدی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
68629 فاطمه قلی زاده درویش خاکی 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
68630 شهرزاد قلی زاده سرابی 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
68631 سمانه قلی زاده شوراب 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
68632 معصومه قلی زاده طرقدری 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
68633 علی قلی زاده فتح اباد 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
68634 آمنه قلی زاده فهندری 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
68635 فرشته قلی زاده کتلر 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
68636 علی قلی زاده مایوان 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل (آموزش محور)
68637 زینب قلی زاده مقدم 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
68638 محسن قلی زاده ملارحیم 1366 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
68639 حسین قلی زاده نرم 1371 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
68640 حسین قلی زاده نرم 1382 مهندسي مهندسی برق - کنترل
68641 فاطمه قلی زاده نسری 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
68642 فاطمه قلی زاده نسری 1382 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
68643 حجت قلی زاده نیولوئی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
68644 حجت قلی زاده نیولوئی 1387 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
68645 ایرج قلی نژاد 1367 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
68646 سعید قلی نژاد 1393 مهندسي مهندسی نقشه برداری - سنجش از دور
68647 صاحب سلطان قلی نژاد 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
68648 صدیقه قلی نژاد 1383 علوم رياضي آمار
68649 علیرضا قلی نژاد 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
68650 غضنفر قلی نژاد 1367 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
68651 کبری قلی نژاد 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
68652 مجید قلی نژاد 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
68653 مهدی قلی نژاد 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
68654 ناهید قلی نژاد 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
68655 الهام قلی نژاد دوین 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
68656 حمزه قلی نژادپوستکلائی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
68657 رمضانعلی قلی نژادزوارم 1377 مهندسي مهندسی برق - قدرت
68658 عباس قلی نسب 1373 علوم پايه دبیری فیزیک
68659 فاطمه قلی نسب 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
68660 مصطفی قلی نیا 1392 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی زلزله
68661 حکیمه قلی نیاثانی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
68662 مرضیه قلی نیاعدالتی 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
68663 نجمه قلی نیاعدالتی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
68664 احمد قلیان 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
68665 حمیدرضا قلیان 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
68666 نرگس قلیان اول 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
68667 ناهیدالسادات قلیان سازطوسی 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
68668 سارا قلیچ 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
68669 امین قلیچ تقانی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
68670 مهدی قلیچ خانی 1389 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
68671 جلیل قلیچ زاده 1383 علوم پايه زمین شناسی
68672 سحر قلیچ زاده مشهدی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
68673 آزاده قلیچی 1387 علوم رياضي ریاضی کاربردی
68674 الهه قلیچی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
68675 بهنوش قلیچی 1366 علوم پايه شیمی گرایش محض
68676 ذبیح قلیچی 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
68677 شیدا قلیچی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
68678 فرامرز قلیچی 1364 مهندسي مهندسی برق - قدرت
68679 محبوبه قلیچی 1370 علوم رياضي دبیری ریاضی
68680 پریسا قلیچی پور 1392 علوم پايه زمین شناسی
68681 سیدسعید قلیچی خیرآبادی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
68682 سیده مرضیه قلیچی خیرابادی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
68683 علیرضا قلیچی سینی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
68684 احسان قلیچیان 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
68685 پوریا قلیخان 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
68686 صنم قلیخان 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
68687 عاطفه قلیزادگان احسان آباد 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
68688 بهرنگ قلیزاده 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند
68689 فاضله قلیزاده 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
68690 حسین قلیزاده برابادی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
68691 رسول قلیزاده کیکانلو 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
68692 لیلا قم آبادی مقدم 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
68693 طاهره قمرپور 1383 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
68694 ابراهیم قمری 1365 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
68695 حسین قمری 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
68696 عفت قمری 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
68697 محبوبه قمری 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
68698 معصومه قمری 1379 علوم پايه زمین شناسی
68699 مهدیه قمری 1389 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - میکروبیولوژی موادغذایی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37299509