راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 94,596

نمایش موارد : 68601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
68601 صفیه قهستانی 1386 دامپزشكي دامپزشکی
68602 حمید قهوه چی اکبری 1363 كشاورزى عمران روستایی
68603 فرزانه قیادی 1363 كشاورزى حرف روستایی
68604 منی قیاس ال رسول 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
68605 جلال قیاسوند 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
68606 احسان اله قیاسی 1380 مهندسي مهندسی برق - قدرت
68607 امیر قیاسی 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
68608 امیررضا قیاسی 1368 مهندسي مهندسی برق - قدرت
68609 حیدر قیاسی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
68610 زیبنده قیاسی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی گرایش تکنولوژی مواد غذایی
68611 علیرضا قیاسی 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
68612 فاطمه قیاسی 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
68613 فرهاد قیاسی 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
68614 مجتبی قیاسی 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
68615 محسن قیاسی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
68616 محمدحسین قیاسی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
68617 نظام الدین قیاسی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
68618 کیانا قیاسی حدادان 1391 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
68619 رضا قیاسی خالو 1391 ادبيّات و علوم انسانى مدیریت امور شهری
68620 زهرا قیاسی خالو 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
68621 مجتبی قیاسی خالو 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
68622 میلاد قیاسی دلالیان 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
68623 ملیحه قیاسی دوزنده 1375 علوم پايه زمین شناسی
68624 مطهره قیاسی زاده فرسنگی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
68625 کاظم قیاسی فرخفال 1354 مهندسي راه و ساختمان
68626 مریم قیاسی نوعی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
68627 فاطمه قیاسی نوعی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
68628 فرزانه قیاسی نوعی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
68629 مجید قیاسی نوعی 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
68630 نصرت قیاسی نوعی 1380 علوم پايه زمین شناسی
68631 فاطمه قیافه بی ابی 1372 علوم رياضي دبیری ریاضی
68632 فاطمه قیافه تورچی 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
68633 محمد قیافه حسینی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
68634 مسعود قیافه داودی 1383 مهندسي مهندسی برق - قدرت
68635 مسعود قیافه داودی 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
68636 مهدی قیافه داودی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
68637 مهدی قیافه داودی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
68638 آسیه قیافه شیرزادی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
68639 حسین قیافه غفوری 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
68640 فریبا قیامتی یزدی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
68641 گلنار قیامتی یزدی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
68642 نگار قیامتی یزدی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
68643 ابوالفضل قیامی 1362 علوم پايه فیزیک
68644 سیدمحمدمهدی قیامی 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
68645 مریم قیامی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
68646 ابوذر قیامی اترآباد 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
68647 علی قیامی اترآباد 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
68648 سمانه قیامی اتراباد 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
68649 سمیه قیامی اتراباد 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
68650 علی قیامی اتراباد 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
68651 علی قیامی باجگیرانی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
68652 علی قیامی باجگیرانی 1381 مهندسي مهندسی عمران - آب و هیدرولیک
68653 رقیه قیامی فخرداود 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
68654 جلال قیامی میرحسینی 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
68655 عادل قیداری 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
68656 آسیه قیس 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
68657 عادله قیس 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
68658 مرجان قیس ابادی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
68659 اعظم قیصری 1378 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
68660 باقر قیصری 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
68661 جمشید قیصری 1370 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
68662 سعید قیصری 1365 علوم پايه کاربرد کامپیـوتر
68663 سعید قیصری 1384 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
68664 صدیقه سادات قیصری 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
68665 عباسعلی قیصری 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
68666 محمدحسین قیصری 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
68667 مهدی قیصری 1389 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
68668 نعیمه قیصری 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
68669 یداله قیصری 1374 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
68670 اکرم قیصری رمضانیان 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
68671 مصطفی قیصری یونسی 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
68672 مریم قیصری بهرآبادی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
68673 بهزاد قیصری رمضانیان 1384 دامپزشكي دامپزشکی
68674 ملیحه قیصری رمضانیان 1384 علوم رياضي آمار
68675 شیرین قیصری زاده 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
68676 عباس قیصری غلامی 1371 علوم رياضي ریاضی
68677 رقیه قیصری منوچهری 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
68678 منیر قیصری منوچهری 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
68679 هادی قیصری نیک 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
68680 محمد قیصوری 1390 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
68681 علیرضا قیطاسی 1369 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
68682 گلنار قیطاسی 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
68683 ایمان قیطانی 1382 هنر نيشابور آموزش هنرهای تجسمی
68684 آرش قیطران پور 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش مهندسی صنایع غذایی
68685 عبدالرحیم قیمتی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
68686 صدیقه سادات قیومی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
68687 محمدداوود قیومی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
68688 محمدصابر قیومی 1393 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل
68689 مصطفی قیومی 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
68690 اعظم قیومی ثانی نوغابی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
68691 راشین قیومی انارکی 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
68692 حسن قیومی زاده 1389 مهندسي مهندسی عمران - سازه
68693 محسن قیومیان 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
68694 جواد کَشارو 1390 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
68695 زهرا کائید 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران باستان
68696 پریسا کابلی 1389 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
68697 جمال کابلی 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
68698 حانیه کابلی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
68699 حسین کابلی 1362 علوم رياضي دبیری ریاضی
68700 خدیجه کابلی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36273164