راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 68701 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
68701 لاله فرزانه 1393 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
68702 محبوبه فرزانه 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
68703 محمد فرزانه 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
68704 محمد فرزانه 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
68705 محمدصادق فرزانه 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
68706 مریم فرزانه 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
68707 مصطفی فرزانه 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
68708 معصومه فرزانه 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
68709 موسی فرزانه 1373 علوم رياضي دبیری ریاضی
68710 مهسا فرزانه 1394 ادبيّات و علوم انسانى آب و هواشناسی ( اقلیم شناسی ) گرایش آب و هواشناسی سینوپتیک
68711 نفیسه فرزانه 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
68712 یدالله فرزانه 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
68713 یداله فرزانه 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
68714 جمال فرزانه احمد آباد 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
68715 محمودرضا فرزانه بلگردی 1388 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
68716 نازبانو فرزانه بهالگردی 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
68717 نازبانو فرزانه بهالگردی 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
68718 فرناز فرزانه بهلگردی 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
68719 حسین فرزانه بیمرغی 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
68720 حسین فرزانه بیمرغی 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
68721 اعظم فرزانه پلگرد 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
68722 اکرم فرزانه پلگرد 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
68723 اکرم فرزانه پلگرد 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش سبزی کاری
68724 فریبا فرزانه پورکلی 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
68725 فاطمه فرزانه جویباری 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
68726 ژاله فرزانه حسن زاده 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
68727 ژاله فرزانه حسن زاده 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل
68728 مجتبی فرزانه خلق اباد 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
68729 حمید فرزانه خور 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
68730 علیقلی فرزانه راد 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
68731 علی اکبر فرزانه سراجی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
68732 زهرا فرزانه سه قلعه 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
68733 سمیه فرزانه سه قلعه 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
68734 نصرت فرزانه کاخکی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
68735 احمد فرزانه کرد 1367 علوم پايه فیزیک کاربردی
68736 صادق فرزانه کرد 1387 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
68737 وحیده فرزانه کرد 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
68738 محمود فرزانه گرد 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
68739 فاطمه فرزانه مقدم 1394 مهندسي مهندسی شیمی گرایش مهندسی صنایع غذایی
68740 پرویز فرزانه نوخندان 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
68741 پرویز فرزانه نوخندان 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
68742 داریوش فرزانه نوخندان 1358 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
68743 امین فرزانه نیا 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
68744 عادله فرزانه نیا 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
68745 مهران فرزانه یونجالی 1387 هنر نيشابور مجسمه سازی
68746 مسعود فرزانه) 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
68747 فرزانه فرزانی 1388 مهندسي مهندسی عمران - سازه
68748 امیرحسین فرزبُد 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مهندسی آب
68749 منیره فرزند 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
68750 روشنک فرزندی 1391 مهندسي مهندسی شیمی در زمینه بیوشیمیایی
68751 زهرا فرزندی 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات
68752 محبوبه فرزندی 1388 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
68753 آذین فرزین 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
68754 امیر فرزین 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
68755 حمیدرضا فرزین 1386 دامپزشكي بیوتکنولوژی
68756 فردین فرزین 1371 علوم رياضي آمار
68757 فرشاد فرزین 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
68758 محبوبه فرزین 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
68759 مرجان فرزین 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
68760 مصیب فرزین 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
68761 وجیهه سادات فرزین 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
68762 مسعود فرزین بیلندی 1380 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
68763 مسعود فرزین بیلندی 1385 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد
68764 رئوف فرزین پور 1357 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
68765 میمنت فرزین ترشیز 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
68766 نسیم فرزین خانقاه 1385 هنر نيشابور ارتباط تصویری
68767 رامین فرزین راد 1392 ادبيّات و علوم انسانى مدیریت امور شهری
68768 زهرا فرسائی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
68769 افسانه سادات فرساد 1390 كشاورزى بیوتکنولوژی کشاورزی
68770 رامین فرساد 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
68771 رضا فرساد 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
68772 علیرضا فرساد 1391 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
68773 نجمه فرساد 1381 علوم رياضي ریاضی محض
68774 نجمه فرساد 1385 علوم رياضي ریاضی محض
68775 نجمه فرساد 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی - آموزش ریاضی
68776 بهرام فرسادنیا 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
68777 فرهاد فرسادنیا 1392 كشاورزى علوم و مهندسی آب - آبیاری و زهکشی
68778 سمیه فرسایی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
68779 فاطمه فرسایی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
68780 سمیه فرستاده صنوبری 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
68781 سارا فرسرائی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
68782 سارا فرسرائی 1395 كشاورزى مهندسی علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی ، ادویه ای و نوشابه ای
68783 مهدی فرسوده 1394 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی
68784 فروغ فرش چین 1377 علوم رياضي آمار
68785 سروش فرش چین 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
68786 الهه فرشاد 1355 علوم پايه دبیری زیست شناسی
68787 پدرام فرشاد 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
68788 پیام فرشاد 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
68789 سهیلا فرشاد 1363 علوم رياضي دبیری ریاضی
68790 علیرضا فرشاد 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
68791 فرناز فرشاد 1382 مهندسي مهندسی شیمی
68792 محمد فرشاد 1382 مهندسي مهندسی برق - قدرت
68793 محمّد فرشاد 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
68794 ناهید فرشاد 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
68795 هادی فرشاد 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
68796 حمیدرضا فرشادی 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
68797 الهام فرشان فرشچی 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
68798 سحر فرشباف زرین نوغانی 1391 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
68799 منصوره فرشبافی هنرور 1366 علوم پايه دبیری شیمی
68800 محمدحسن فرشته پور 1355 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984994100410141024   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42226634