راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,174

نمایش موارد : 68801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
68801 حسین قاسمی 1362 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
68802 حسین قاسمی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
68803 حسین قاسمی 1393 تربيت بدنى علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزش
68804 حمید قاسمی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
68805 حمید قاسمی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
68806 حمید قاسمی 1364 مهندسي نقشه برداری
68807 حمیدرضا قاسمی 1365 علوم پايه دبیری زیست شناسی
68808 حمیدرضا قاسمی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
68809 حمیده قاسمی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
68810 خلیل قاسمی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
68811 راضیه قاسمی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
68812 راهله قاسمی 1377 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
68813 رضا قاسمی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
68814 رضا قاسمی 1378 مهندسي مهندسی عمران - عمران
68815 روح الله قاسمی 1379 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
68816 روح الله قاسمی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
68817 روح اله قاسمی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
68818 زکیه قاسمی 1386 علوم رياضي ریاضی محض
68819 زهرا قاسمی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
68820 زهرا قاسمی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
68821 زهرا قاسمی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
68822 زهرا قاسمی 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
68823 زهرا قاسمی 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
68824 زهرا قاسمی 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
68825 زهرا قاسمی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
68826 زهرا قاسمی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
68827 زهرا قاسمی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
68828 زهرا قاسمی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
68829 زهره قاسمی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
68830 زهره قاسمی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
68831 زهره قاسمی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
68832 زهره سادات قاسمی 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
68833 زین العابدین قاسمی 1367 علوم اداري واقتصاد حسابداری
68834 زین العابدین قاسمی 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
68835 زینب قاسمی 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
68836 سارا قاسمی 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
68837 سارا قاسمی 1391 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
68838 سعید قاسمی 1367 علوم پايه شیمی گرایش محض
68839 سعید قاسمی 1370 علوم رياضي دبیری ریاضی
68840 سعید قاسمی 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
68841 سعید قاسمی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
68842 سعید قاسمی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
68843 سعید قاسمی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم شناختی - روانشناسی شناختی
68844 سمانه قاسمی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
68845 سمانه قاسمی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
68846 سمانه قاسمی 1386 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
68847 سمانه قاسمی 1387 دامپزشكي دامپزشکی
68848 سمانه قاسمی 1391 دامپزشكي جراحی دامپزشکی
68849 سمیرا قاسمی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
68850 سمیه قاسمی 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
68851 سودابه قاسمی 1357 علوم رياضي دبیری ریاضی
68852 سید احمد قاسمی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
68853 سیداحسان قاسمی 1383 مهندسي مهندسی برق - قدرت
68854 سیدحسن قاسمی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
68855 سیدحسین قاسمی 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
68856 سیدعلی قاسمی 1386 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
68857 سیدمحسن قاسمی 1367 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
68858 سیدمحمد قاسمی 1369 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
68859 سیدمحمدباقر قاسمی 1389 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
68860 سیدمحمدحسن قاسمی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
68861 سیده حمیده قاسمی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
68862 سیده سحر قاسمی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
68863 سیده نادره قاسمی 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
68864 سیمین قاسمی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
68865 شاپور قاسمی 1376 علوم پايه شیمی گرایش محض
68866 شقایق قاسمی 1386 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
68867 صفیه قاسمی 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
68868 صفیه قاسمی 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی)
68869 طاهره قاسمی 1364 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
68870 طیبه قاسمی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
68871 طیبه قاسمی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
68872 طیبه قاسمی 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
68873 عبدالرسول قاسمی 1381 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
68874 عبدالرسول قاسمی 1389 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
68875 عبداله قاسمی 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
68876 عزت قاسمی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
68877 عصمت قاسمی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
68878 عطیه قاسمی 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
68879 عطیّه قاسمی 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
68880 عفت قاسمی 1384 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
68881 علی قاسمی 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
68882 علی قاسمی 1377 مهندسي مهندسی عمران - عمران
68883 علی قاسمی 1383 مهندسي مهندسی عمران - آب
68884 علی قاسمی 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
68885 علی قاسمی 1391 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
68886 علی قاسمی 1392 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ تشیع (آموزش محور)
68887 علی قاسمی 1394 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی)
68888 علی حسین قاسمی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
68889 غزاله قاسمی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
68890 غضنفر قاسمی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
68891 غلامحسین قاسمی 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
68892 فائزه قاسمی 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
68893 فائزه قاسمی 1390 علوم پايه زیست شناسی - بیوشیمی
68894 فاطمه قاسمی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
68895 فاطمه قاسمی 1385 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
68896 فاطمه قاسمی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
68897 فاطمه قاسمی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
68898 فؤاد قاسمی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
68899 فتح اله قاسمی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
68900 فرزاد قاسمی 1383 مهندسي مهندسی شیمی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39409338