راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 26 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,934

نمایش موارد : 68801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
68801 عاطفه قلی پور ملکشاه 1390 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
68802 بهمن قلی پوراروج 1383 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
68803 ابراهیم قلی پورجمنانی 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
68804 مریم قلی پورجمنانی 1369 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
68805 معصومه قلی پورچشمه گلک 1368 علوم پايه دبیری زیست شناسی
68806 معصومه قلی پورچشمه گلک 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
68807 مهدی قلی پورخلیلی 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
68808 مهدی قلی پورخلیلی 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
68809 طاهره قلی پورزیبد 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
68810 محبوبه قلی پورسمرغاوه 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
68811 فروزان قلی پورشهرکی 1368 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
68812 حسنی قلی پورکنعانی 1379 دامپزشكي دامپزشکی
68813 صفورا قلی پورگنجارودی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
68814 مراد قلی پورولدی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
68815 حسین قلی تبار 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
68816 آسا قلی زاده 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
68817 احمد قلی زاده 1382 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
68818 احمد قلی زاده 1385 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
68819 اکبر قلی زاده 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
68820 اکرم قلی زاده 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
68821 الناز قلی زاده 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
68822 الهه قلی زاده 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
68823 بهاره قلی زاده 1392 تربيت بدنى مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی
68824 بهرام قلی زاده 1383 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
68825 بهزاد قلی زاده 1388 علوم رياضي آمار ریاضی
68826 حانیه قلی زاده 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
68827 حمید قلی زاده 1391 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
68828 راضیه قلی زاده 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
68829 رضا قلی زاده 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
68830 رضا قلی زاده 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
68831 زهرا قلی زاده 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
68832 سلیمه قلی زاده 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
68833 سودابه قلی زاده 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
68834 سودابه قلی زاده 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
68835 شیما قلی زاده 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
68836 عباس قلی زاده 1370 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
68837 عبدالحمید قلی زاده 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
68838 عبدالغفور قلی زاده 1391 كشاورزى علوم خاک - پیدایش و رده بندی و ارزیابی خاک
68839 علی اصغر قلی زاده 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
68840 علیرضا قلی زاده 1367 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
68841 علیرضا قلی زاده 1374 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
68842 فاطمه قلی زاده 1372 علوم پايه فیزیک کاربردی
68843 فاطمه قلی زاده 1376 علوم پايه فیزیک
68844 فاطمه قلی زاده 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
68845 کریم قلی زاده 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
68846 محمّد قلی زاده 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
68847 محمدامین قلی زاده 1389 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی آب
68848 محمدرضا قلی زاده 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
68849 محمدرضا قلی زاده 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
68850 محمود قلی زاده 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
68851 مردان قلی زاده 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
68852 مرضیه قلی زاده 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
68853 مرضیه قلی زاده 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
68854 مریم قلی زاده 1372 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
68855 مریم قلی زاده 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
68856 مریم قلی زاده 1384 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
68857 مریم قلی زاده 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
68858 معصومه قلی زاده 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
68859 معصومه قلی زاده 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
68860 معصومه قلی زاده 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
68861 موسی قلی زاده 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
68862 مهدی قلی زاده 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
68863 مهدی قلی زاده 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
68864 مهدی قلی زاده 1390 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
68865 هادی قلی زاده 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
68866 علی قلی زاده امیرآباد 1387 علوم رياضي آمار
68867 علی قلی زاده امیرآباد 1391 علوم رياضي آمار ریاضی
68868 حمیدرضا قلی زاده اینچه کیکانلو 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
68869 مرضیه قلی زاده اینچه کیکانلو 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
68870 مرضیه قلی زاده بجستانی 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
68871 مهری قلی زاده بشارتی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
68872 زهرا قلی زاده پاشا 1372 علوم پايه دبیری فیزیک
68873 ابوالفضل قلی زاده حمیدی 1378 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
68874 زکیه قلی زاده حمیدی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
68875 فاطمه قلی زاده درویش خاکی 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
68876 شهرزاد قلی زاده سرابی 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
68877 سمانه قلی زاده شوراب 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
68878 معصومه قلی زاده طرقدری 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
68879 علی قلی زاده فتح اباد 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
68880 آمنه قلی زاده فهندری 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
68881 فرشته قلی زاده کتلر 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
68882 علی قلی زاده مایوان 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل (آموزش محور)
68883 زینب قلی زاده مقدم 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
68884 محسن قلی زاده ملارحیم 1366 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
68885 حسین قلی زاده نرم 1371 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
68886 حسین قلی زاده نرم 1382 مهندسي مهندسی برق - کنترل
68887 فاطمه قلی زاده نسری 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
68888 فاطمه قلی زاده نسری 1382 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
68889 حجت قلی زاده نیولوئی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
68890 حجت قلی زاده نیولوئی 1387 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
68891 ایرج قلی نژاد 1367 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
68892 سعید قلی نژاد 1393 مهندسي مهندسی نقشه برداری - سنجش از دور
68893 صاحب سلطان قلی نژاد 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
68894 صدیقه قلی نژاد 1383 علوم رياضي آمار
68895 علیرضا قلی نژاد 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
68896 غضنفر قلی نژاد 1367 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
68897 کبری قلی نژاد 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
68898 مجید قلی نژاد 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
68899 مهدی قلی نژاد 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
68900 ناهید قلی نژاد 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37518415