راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,952

نمایش موارد : 68801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
68801 فاطمه فیضی 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
68802 فرزانه فیضی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
68803 فریبا فیضی 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
68804 کاظم فیضی 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
68805 لیلا فیضی 1390 علوم پايه زمین شناسی
68806 لیلا فیضی 1394 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
68807 مجید فیضی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
68808 محمد فیضی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
68809 مرضیه فیضی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
68810 مرضیه فیضی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
68811 مریم فیضی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
68812 مریم فیضی 1383 علوم رياضي ریاضی محض
68813 مسعود فیضی 1386 هنر نيشابور نقاشی
68814 ملاگلاب الدین فیضی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
68815 منصوره فیضی 1376 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
68816 منیژه فیضی 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
68817 مهدی فیضی 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
68818 مهناز فیضی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
68819 میترا فیضی 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
68820 میترا فیضی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
68821 نجمه فیضی 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
68822 نرگس فیضی 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
68823 نرگس فیضی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
68824 نوراله فیضی 1367 علوم پايه شیمی گرایش محض
68825 حمیده فیضی سربوزی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
68826 ولی فیضی اصل 1388 كشاورزى علوم خاک - خاکشناسی
68827 مهری فیضی بازه 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
68828 فاطمه فیضی پور 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
68829 منیره فیضی پور بلوچی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
68830 فتانه فیضی تبریزی مقدم 1385 علوم پايه فیزیک
68831 فاطمه فیضی حسن آبادی 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
68832 بابک فیضی زاده تیتکانلو 1385 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
68833 مینا فیضی ششده 1364 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
68834 سارا فیضی عظیمی 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
68835 مهدی فیضی قره سو 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
68836 فاطمه فیضی کوشکی 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
68837 عالیه فیضی لائین 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
68838 عالیه فیضی لائین 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
68839 فهیمه فیضی لائین 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
68840 امید فیضی ماکو 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
68841 خدیجه فیضی مقدم ریابی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
68842 فرزانه فیضی نائی 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
68843 ناصر فیل الهی 1374 علوم رياضي دبیری ریاضی
68844 محدثه فیلسوف کاخکی 1389 مهندسي مهندسی عمران - عمران
68845 مسعود فیلسوف کاخکی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
68846 مسعود فیلسوف کاخکی 1391 پردیس دانشگاهی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
68847 مریم فیله کش 1385 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
68848 مریم فیله کش 1390 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
68849 حمید فیوجی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
68850 مریم فیوجی 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
68851 مونا فیوجی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
68852 مهلا فیوض رضاپور 1379 علوم رياضي آمار
68853 نادر فیوضات 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
68854 امیرحسین فیوضی 1388 مهندسي مهندسی برق - کنترل
68855 بهنام فیوضی 1391 پردیس دانشگاهی علوم و صنایع غذایی
68856 توکا فیوضی علی پور 1387 هنر نيشابور نقاشی
68857 سیدآرش فیوضی یوسفی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
68858 سیدپوریا فیوضی یوسفی 1383 مهندسي مهندسی برق - کنترل
68859 اعظم قاآنی غلامحسینی 1388 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
68860 اعظم قاآنی غلامحسینی 1390 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
68861 آرش قاآنی فراشاهی 1386 علوم رياضي ریاضی محض
68862 آرش قاآنی فراشاهی 1387 علوم رياضي ریاضی محض گرایش آنالیز
68863 شیوا قاآنی فراشاهی 1386 مهندسي مهندسی برق - کنترل
68864 مینا قاآنی فراشاهی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
68865 سیده سعیده قاانی ابوسعیدی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
68866 مجید قاانی اشکذری 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
68867 اعظم قاانی غلامحسینی 1384 علوم پايه فیزیک
68868 آرش قاانی فراشاهی 1382 علوم رياضي ریاضی محض
68869 فاطمه قائدشرف 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
68870 بهزاد قائدی 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
68871 فاطمه قائدی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
68872 فاطمه قائدی وانانی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
68873 حمیده قائدی فر 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
68874 سمیه قائم پناه 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
68875 محمدصادق قائم پناه 1377 علوم پايه زمین شناسی
68876 محمدصادق قائم پناه 1383 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
68877 مهدی قائم پناه 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
68878 مهدی قائم پناه 1395 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
68879 سیداحمد قائم فرد 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
68880 سیدنظام الدین قائم مقامی 1372 علوم اداري واقتصاد حقوق
68881 طاهره قائم مقامی 1364 ادبيّات و علوم انسانى عمومی
68882 قدسی قائم مقامی 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت
68883 کامران قائم مقامی 1391 پردیس دانشگاهی حسابداری
68884 مسعود قائم مقامی 1387 دامپزشكي دامپزشکی
68885 مهدی قائم مقامی 1361 مهندسي راه و ساختمان
68886 فرزاد قائم مقامی فراهانی 1377 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
68887 فریبرز قائم مقامی فرد 1357 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
68888 عطیه قائم مقامی نژاد 1386 علوم پايه زمین شناسی
68889 فاطمه قائم مقامیان 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
68890 فاطمه قائم مقامیان 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
68891 آرزو قائمی 1379 علوم پايه شیمی گرایش محض
68892 آرزو قائمی 1383 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
68893 آرزو قائمی 1386 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
68894 آرش قائمی 1392 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور )
68895 ارش قائمی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
68896 اسماعیل قائمی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
68897 اصغر قائمی 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
68898 امیرحسین قائمی 1390 مهندسي مهندسی شیمی
68899 بهروز قائمی 1376 علوم پايه فیزیک
68900 پروا قائمی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985995   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40046970