راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 8 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 98,185

نمایش موارد : 68801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
68801 فریبا قاسمیان ثانی 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
68802 لیلا قاسمیان زنگیر 1382 هنر نيشابور مجسمه سازی
68803 حامد قاسمیان زوارم 1387 علوم رياضي ریاضی محض
68804 حامد قاسمیان زوارم 1392 علوم رياضي ریاضی محض زمینه گراف و ترکیبات جبری
68805 علی قاسمیان سقی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
68806 محمد قاسمیان سقی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
68807 افسانه قاسمیان سوربنی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
68808 رضوانه قاسمیان سوربنی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
68809 سمانه قاسمیان سوربنی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
68810 احسان قاسمیان فرد 1375 مهندسي مهندسی برق - قدرت
68811 زهرا قاسمیان کرمانی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
68812 امیر قاسمیان لنگرودی 1378 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
68813 حسن قاسمیان مقدم 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
68814 محمدرضا قاسمیان مقدم 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
68815 معصومه قاسمیان مقدم 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
68816 هانیه قاسمیان مقدم 1394 تربيت بدنى رفتار حرکتی گرایش رشدحرکتی
68817 محمدحسن قاسمیان منفرد 1373 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
68818 محمدحسن قاسمیان منفرد 1378 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
68819 فریبا قاسمیان نژادجهرمی 1389 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
68820 مصطفی قاسمیان یزدی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
68821 نوح قاسمیه 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
68822 معصومه قاصد 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
68823 حشمت قاصدی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
68824 عصمت قاصدی 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
68825 محدثه قاصدی 1395 تربيت بدنى علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزش
68826 محمد قاصدی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
68827 ملیحه قاصدیان 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
68828 سمیه قاصری چهاربرج 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
68829 محمدشریف قاصری زهان 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
68830 محمدشریف قاصری زهان 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
68831 اینا قاضلی کر 1375 دامپزشكي دامپزشکی
68832 محمدرضا قاضوی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
68833 مهرداد قاضوی 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
68834 جلیل قاضوی گرمه 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
68835 حامد قاضی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
68836 حامد قاضی 1381 مهندسي مهندسی عمران - عمران
68837 زهره قاضی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
68838 سمانه قاضی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
68839 سمیّه قاضی 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
68840 سید هاشم قاضی 1388 هنر نيشابور فیزیک - واحد نیشابور
68841 صفیه قاضی 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
68842 عبدالرحمان قاضی 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش پیدایش و رده بندی و ارزیابی خاک
68843 علی محمّد قاضی 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
68844 فائزه قاضی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
68845 کبری قاضی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
68846 محسن قاضی 1388 علوم پايه فیزیک
68847 محسن قاضی 1393 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
68848 مریم قاضی 1374 علوم رياضي دبیری ریاضی
68849 مریم بیگم قاضی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
68850 مهدی قاضی 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
68851 مهدی قاضی 1393 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
68852 فاطمه قاضی بیرجندی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
68853 فائقه قاضی زاده 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
68854 سیده سعیده قاضی استانه قوچان عتیق 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
68855 راضیه قاضی بیرجندی 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
68856 راضیه قاضی بیرجندی 1390 علوم پايه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
68857 هادی قاضی پورشیروان 1367 علوم اداري واقتصاد حسابداری
68858 حامد قاضی خانی 1394
68859 رضا قاضی خانی 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
68860 رفیده قاضی خانی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
68861 سعید قاضی خانی 1361 مهندسي راه و ساختمان
68862 عادل قاضی خانی 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
68863 عادل قاضی خانی 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
68864 غزاله قاضی خانی 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
68865 میترا قاضی خانی 1372 علوم رياضي ریاضی
68866 یاسمن قاضی خانی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
68867 رضا قاضی دیزجی 1364 علوم رياضي آمار
68868 تیمور قاضی زاده 1388 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
68869 حسین قاضی زاده 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
68870 حمیده قاضی زاده 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
68871 خسرو قاضی زاده 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
68872 خلیل قاضی زاده 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
68873 خلیل قاضی زاده 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
68874 رضا قاضی زاده 1366 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
68875 رضا قاضی زاده 1372 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
68876 سپیده قاضی زاده 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
68877 سیداحسان قاضی زاده 1376 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
68878 سیده محدثه قاضی زاده 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
68879 عبدالرضا قاضی زاده 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
68880 علی قاضی زاده 1362 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
68881 علیرضا قاضی زاده 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
68882 علیرضا قاضی زاده 1363 كشاورزى امور زراعی
68883 فاطمه قاضی زاده 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
68884 فرانک قاضی زاده 1365 علوم پايه دبیری شیمی
68885 فرزانه قاضی زاده 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
68886 لیلا قاضی زاده 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
68887 محسن قاضی زاده 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
68888 محمد قاضی زاده 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
68889 محمودرضا قاضی زاده 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
68890 مهدی قاضی زاده 1374 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
68891 مهدی قاضی زاده 1380 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
68892 هوشنگ قاضی زاده 1356 ادبيّات و علوم انسانى آب و هواشناسی
68893 مصطفی قاضی زاده احسائی 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
68894 مصطفی قاضی زاده احسائی 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
68895 مهدی قاضی زاده احسائی 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
68896 نرجس قاضی زاده احسائی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
68897 نرجس قاضی زاده احسائی 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
68898 فرهاد قاضی زاده اسلامی 1366 علوم رياضي آمار
68899 محمد قاضی زاده زیبد 1368 علوم رياضي دبیری ریاضی
68900 زهرا قاضی زاده هاشمی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38640367