راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 21 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 69301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
69301 زینب فریبرزی 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
69302 علی فریبرزی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
69303 علی فریبرزی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
69304 عصمت عادل عریبی فریجی 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
69305 معصومه فرید 1397 علوم اداري واقتصاد حقوق
69306 فرهود فریداعتماد 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
69307 فرید فریدانی بردسکن 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
69308 فرید فریدانی بردسکن 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
69309 فرید فریدانی بردسکن 1391 كشاورزى علوم و مهندسی آب - آبیاری و زهکشی
69310 عفت فریدباغشاهی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
69311 نجمه فریدپاک 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
69312 داریوش فریدتنکابنی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
69313 علیرضا فریدحسینی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
69314 محمدرضا عزالدین فریدروحانی 1365 علوم رياضي آمار
69315 محمدرضاعزالدین فریدروحانی 1369 علوم رياضي آمار
69316 ریحانه فریدنیا 1382 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
69317 ریحانه فریدنیا 1386 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
69318 فاطمه فریدنیا 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
69319 فاطمه فریدنیا 1391 علوم اداري واقتصاد حقوق
69320 عبدالعظیم فریدون 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
69321 فرخ فریدون 1387 هنر نيشابور نقاشی
69322 بهناز فریدون فر 1368 علوم پايه شیمی گرایش محض
69323 جواد فریدونی 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
69324 سیدروح الله فریدونی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
69325 عبدالرضا فریدونی 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی معماری
69326 علی فریدونی 1393 مهندسي مهندسی صنایع
69327 فرزانه فریدونی 1392 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
69328 کاظم فریدونی 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - سازه
69329 محبوبه فریدونی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
69330 محمود فریدونی 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
69331 مسعود فریدونی 1362 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
69332 مصطفی فریدونی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
69333 نورمحمد فریدونی 1363 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
69334 فرزانه فریدونی ریشخوری 1386 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
69335 فرشید فریدونی فروزنده 1362 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
69336 آسیه فریدونیان 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
69337 آکو فریدی 1389 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه طیور
69338 بهزاد فریدی 1388 مهندسي مهندسی برق - کنترل
69339 حجت فریدی 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
69340 رضا فریدی 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
69341 رضا فریدی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
69342 فهام فریدی 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
69343 مازیار فریدی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
69344 مازیار فریدی 1387 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
69345 محتشم فریدی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
69346 محمدرضا فریدی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
69347 زهرا فریدیان گاودوشه 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
69348 سیدعلیرضا فریطوس 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
69349 علیرضا فریفته 1373 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
69350 اعظم فریمانه 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
69351 الهه فریمانه 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
69352 حسین فریمانه 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
69353 معصومه فریمانه’ 1389 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
69354 ام کلثوم فریمانی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
69355 زهرا فریمانی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
69356 علی فریمانی 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
69357 پریسا فریور 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
69358 حمیدرضا فریور 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
69359 حمیدرضا فریور 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
69360 سعید فریور 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
69361 سعیده فریور 1380 مهندسي مهندسی عمران - عمران
69362 صادق فریور 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
69363 فهیمه فریور دوغ آباد 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
69364 زهره فریورراد 1394 علوم اداري واقتصاد حسابداری
69365 ریحانه فریوری 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
69366 فرشته فریوری 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
69367 کاظم علی فزع 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
69368 بابک فزونی مقدم 1388 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
69369 غلامرضا فسانه 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
69370 فاطمه فسانه 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
69371 اسماعیل فسنقری 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
69372 اشرف فسنقری 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
69373 افسانه فسنقری 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
69374 حسن فسنقری 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
69375 زهرا فسنقری 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
69376 سیدحسین فسنقری 1368 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
69377 شهین فسنقری 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
69378 غلامرضا فسنقری 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
69379 محمد فسنقری 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
69380 فائیزه فشائی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
69381 محمد فشائی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
69382 محمّد فشائی 1388 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
69383 احمدرضا فشانجردی 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
69384 زهرا فشانجردی 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
69385 حسین فشندی 1381 علوم پايه فیزیک
69386 حسین فشندی 1386 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
69387 معصومه فشندی 1372 علوم رياضي ریاضی
69388 معصومه فشندی 1376 علوم رياضي ریاضی محض
69389 معصومه فشندی 1378 علوم رياضي ریاضی محض
69390 هما فشندی 1375 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
69391 اکرم فصاحت 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
69392 ایوب فصاحت 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
69393 مریم فصاحت 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
69394 سیدنیما فصیح 1384 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
69395 سیدرضا فصیح الزمان لنگرودی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
69396 الهه فصیح فر 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
69397 زهره فصیح فر 1375 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
69398 ابوالفضل فصیحی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
69399 ابوالفضل فصیحی 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
69400 فریبا فصیحی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710720730740750760770780790800810820830840850860870880890900910920930940950960970980990100010101020   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42226613