راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 98,436

نمایش موارد : 69401 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
69401 طاهره قدرتی بردسکن 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
69402 معصومه قدرتی بزنجرد 1389 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
69403 میترا قدرتی تربتی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
69404 میترا قدرتی تربتی 1393 دامپزشكي فیزیولوژی
69405 آزاده قدرتی عابدینی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
69406 احمد قدرتی علی آباد 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
69407 کبری قدرتی علی ابادی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
69408 مریم قدرتی علی ابادی 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
69409 سجاد قدرتی فریمانی 1392 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
69410 جواد قدرتی کته شمشیری 1389
69411 حبیبه قدرتی نیا 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
69412 امیرحسین قدرتیان 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
69413 مهدی قدرتیان 1375 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
69414 حمید قدردان 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
69415 عاطفه السادات قدردان 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
69416 فاطمه قدردان 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
69417 میثم قدردان 1380 علوم پايه فیزیک
69418 فهیمه قدردان جوان 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
69419 مهرداد قدردان جوان 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
69420 سعید قدردانی 1367 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
69421 رضا قدرعلی اباد 1370 علوم پايه دبیری شیمی
69422 محمدرضا قدری 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
69423 سمانه قدری گراخک 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
69424 فاطمه قدری شاندیز 1378 علوم پايه زمین شناسی
69425 مرضیه قدری گراخک 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
69426 مرضیه قدری گراخک 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
69427 نیره قدری گلستانی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
69428 فهیمه قدریان 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
69429 مریم قدریان 1368 علوم پايه دبیری فیزیک
69430 الهام قدس 1391 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
69431 امیر صمد قدس 1385 مهندسي مهندسی عمران - سازه
69432 امیرصمد قدس 1383 مهندسي مهندسی عمران - سازه
69433 حسن قدس 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
69434 فرخنده قدس 1354 علوم پايه شیمی
69435 محمدرضا قدس 1354 علوم پايه زیست شناسی
69436 محمدمهدی قدس 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
69437 مسعود قدس 1365 علوم رياضي دبیری ریاضی
69438 نادر قدس 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
69439 نگین قدس 1392 مهندسي مهندسی عمران
69440 محمدصادق قدس روحانی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
69441 مرضیه قدس روحانی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
69442 منیره قدس روحانی 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
69443 رضا قدس محمودزاده 1370 علوم پايه فیزیک
69444 علیرضا قدس ولی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
69445 محسن قدس روحانی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
69446 آمنه قدس نبوی 1364 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
69447 مهدی قدس ورزنده 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
69448 بتول قدسی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
69449 بی بی سعیده قدسی 1367 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
69450 جواد قدسی 1393 علوم پايه زمین ساخت (تکتونیک)
69451 حکیمه قدسی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
69452 زکیه قدسی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
69453 زهرا قدسی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
69454 زهرا قدسی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
69455 زهرا قدسی 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
69456 زینب قدسی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
69457 سعید قدسی 1354 كشاورزى مهندسی صنایع کشاورزی
69458 عباس قدسی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
69459 علی قدسی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
69460 علی قدسی 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
69461 علیرضا قدسی 1368 علوم رياضي آمار
69462 علیرضا قدسی 1373 علوم رياضي آمار
69463 مجید قدسی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
69464 محدثه قدسی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
69465 محدثه قدسی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
69466 محمدامین قدسی 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
69467 محمدرضا قدسی 1377 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
69468 محمدمهدی قدسی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
69469 مرضیه قدسی 1377 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
69470 مرضیه قدسی 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
69471 مریم قدسی 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
69472 معصومه قدسی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
69473 موفق قدسی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
69474 مهدیه قدسی 1377 دامپزشكي دامپزشکی
69475 مهناز قدسی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
69476 مهناز قدسی 1392 تربيت بدنى آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی
69477 نفیسه قدسی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
69478 وحیده قدسی 1385 دامپزشكي دامپزشکی
69479 هاشم قدسی 1373 مهندسي مهندسی برق - قدرت
69480 طاهره قدسی باغستان 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
69481 احمد قدسی بوانلو 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
69482 ریحانه قدسی خواه 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
69483 محمدحسین قدسی راد 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
69484 مریم قدسی راد 1384 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
69485 زهرا قدسی روحانی 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
69486 محمد قدسی روحانی 1380 مهندسي مهندسی عمران - عمران
69487 مهلا قدسی شعرباف نژاد 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
69488 مجتبی قدسی فاروجی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
69489 مسعود قدسی کاخکی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
69490 سیدصادق قدسی محلی 1364 علوم پايه فیزیک
69491 احمد قدسی محمودزاده 1371 علوم پايه فیزیک کاربردی
69492 بهاره قدسی مقدم 1393 علوم پايه زیست شناسی - بیوشیمی
69493 سیده نفیسه قدسی منش 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
69494 سمانه قدسی نژاد 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
69495 مریم قدسی نژاد 1375 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
69496 نرگس قدسی نژاد 1358 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا گرایش عمران منطقه ای
69497 داوود قدسی نهری 1382 علوم پايه فیزیک
69498 مریم قدسیان 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
69499 مهدی قدسیان 1388 علوم رياضي ریاضی محض

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39032773