راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 97,528

نمایش موارد : 69401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
69401 فرزانه قربانی مقدم 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
69402 فرزانه قربانی مقدم 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
69403 فریده قربانی مقدم 1391 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه درزمینه سیستمهای دینامیکی
69404 محمود قربانی مقدم 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
69405 محمود قربانی مقدم 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری
69406 مرضیه قربانی مقدم 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
69407 مهراد قربانی مقدم 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
69408 میلاد قربانی مقدم 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
69409 فریده قربانی مقدم گبرآباد 1387 علوم رياضي ریاضی محض
69410 علی قربانی منقابی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
69411 علی قربانی منقاری 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
69412 سیدجواد قربانی موسوی 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
69413 محسن قربانی نژاد 1354
69414 نرگس قربانی نژادورگ 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
69415 زهرا قربانی نصرآبادی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
69416 قاسم قربانی نصرآبادی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
69417 قربان قربانی نصراباد 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
69418 نوروز قربانی نصرابادی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
69419 الهه قربانی نوحدانی مقدم 1387 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
69420 رضا قربانی نوقابی 1368 كشاورزى زراعت
69421 علیرضا قربانی نوقابی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
69422 قمر قربانی نوقابی 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
69423 مرضیه قربانی وحید 1365 علوم پايه دبیری زیست شناسی
69424 مریم قربانی همت آبادی 1388 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
69425 کبری قربانی یاقوتی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
69426 عسگر قربانی یزن اباد 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
69427 اسحق قربانیان 1366 كشاورزى زراعت
69428 علیرضا قربانیان 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
69429 فاطمه قربانیان 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
69430 فاطمه قربانیان 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی - تکنولوژی صنایع غذایی
69431 محمد قربانیان 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
69432 محمد قربانیان 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
69433 محمدجلال قربانیان 1353 علوم پايه شیمی
69434 مریم قربانیان 1388 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
69435 مظفر قربانیان 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
69436 منا قربانیان 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
69437 منصوره قربانیان 1355 علوم پايه دبیری زیست شناسی
69438 سعید قربانیان اله آباد 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
69439 زهرا قربانیان اوندری 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
69440 فاطمه قربانیان اوندری 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
69441 ام الهدا قربانیان بقمچی 1391 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
69442 زینب قربانیان داغی 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
69443 مجید قربانیان رجبی 1384 مهندسي مهندسی شیمی
69444 ملیحه قربانیان رهورد 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
69445 نفیسه قربانیان شاندیز 1386 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
69446 پوریا قربانیان فرد 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
69447 سلما قربانیان فرد 1376 دامپزشكي دامپزشکی
69448 محبوبه قربانیان فهندری 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
69449 عفت قربانیان قطب آبادی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش مدیریت وتولیدکشاورزی
69450 راضیه قربانیان کیکانلو 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
69451 زکیه قربانیان کیکانلو 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
69452 شیرعلی قربانیان کیکانلو 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
69453 کیوان قربانیان گزافرودی 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
69454 نگار قربانیان مشهدی 1382 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
69455 اشرف قربانیون 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
69456 اشرف قربانیون 1394 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی ( آموزش محور )
69457 حسین قربانیون 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
69458 سارا قربانیون 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
69459 سارا قربانیون 1388 علوم رياضي ریاضی محض - گرایش هندسه
69460 مُنا قربانیون 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
69461 مهسا قربانیون 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
69462 رمضان قربی 1373 علوم پايه دبیری شیمی
69463 سیده سکینه قربی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
69464 موسی قرتاش کرکج 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
69465 امیر قرخلو 1375 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
69466 جاوید قرخلو 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
69467 جاوید قرخلو 1382 كشاورزى زراعت-گرایش علفهای هرز
69468 معصومه قرداشی 1391 پردیس دانشگاهی زبان و ادبیات عرب
69469 فیروزه قرشی 1354 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
69470 لیلی السادات قرشی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
69471 محمدحسین قرشی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
69472 مرتضی قرشی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
69473 سیدسعید قرشی تبریزی 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
69474 سید حسن قرشی خلیل آبادی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
69475 سیدعلی قرشی خلیل آبادی 1387 مهندسي مهندسی برق - کنترل
69476 سیدمهدی قرشی خلیل آبادی 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
69477 سیده محدثه قرشی خلیل آبادی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
69478 سیدحسن قرشی خلیل ابادی 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
69479 اباالفضل قرشی یزدی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
69480 بی بی هانیه قرقچیان 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
69481 هانیه قرقچیان 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
69482 آیلین قرقلو 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
69483 بابک قرقلو 1379 علوم رياضي آمار
69484 کیومرث قرقلو 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
69485 هدایت اله قرمزی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
69486 آیلین قرنجیک 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
69487 ارازگل قرنجیک 1362 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
69488 حاجیه بی بی قرنجیک 1355 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
69489 سعیداله قرنجیک 1357 علوم پايه فیزیک
69490 سلطان قرنجیک 1361
69491 سونا قرنجیک 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
69492 عبدالخلیل قرنجیک 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
69493 لطیفه قرنجیک 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی ( آموزش محور )
69494 مریم قروتی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
69495 ساجده قرونه 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
69496 محمدرضا قرونه 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
69497 رایحه قره 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
69498 سهیل قره 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
69499 مهران قره 1365 علوم رياضي آمار
69500 جواد قره باغی 1379 علوم اداري واقتصاد حقوق

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38135095