راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 8 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,962

نمایش موارد : 69401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
69401 مرضیه قوم 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
69402 فاطمه قومنجانی 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
69403 فاطمه قومنجانی 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
69404 فاطمه قومنجانی 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش کنترل
69405 سلیمان قوهستانی 1379 مهندسي مهندسی عمران - سازه
69406 سلیمان قوهستانی 1390 مهندسي مهندسی عمران - سازه
69407 امیررضا قوی 1391 مهندسي مهندسی شیمی
69408 رضا قوی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
69409 زهره قوی 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
69410 سعید قوی 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
69411 سمیرا قوی 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
69412 سمیه قوی 1387 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
69413 مژگان قوی 1374 علوم رياضي دبیری ریاضی
69414 مسعود قوی 1374 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
69415 مسعود قوی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
69416 معصومه قوی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
69417 عبدالعلی قوی دل 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
69418 شورانگیز قوی اندام 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
69419 شورانگیز قوی اندام 1389 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
69420 زهرا قوی اندام یامی 1389 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
69421 زهرا قوی بازو 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
69422 علی قوی بازو 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
69423 سارا قوی بازو شکوری 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
69424 جواد قوی پنجه 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - کسب وکارالکترونیکی(آموزش محور - مجازی)
69425 عباس قوی پنجه 1357 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
69426 ملیکا قوی پنجه 1380 مهندسي مهندسی عمران - سازه
69427 احمد قوی پیکر 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
69428 اکرم قوی پیکر 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
69429 امیر قوی پیکر 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
69430 زهره قوی پیکر 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
69431 سمیه قوی پیکر 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
69432 علی قوی پیکر 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
69433 فاطمه قوی دست 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
69434 فرح ناز قوی دل 1377 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
69435 مهدی قوی دل 1389 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
69436 علی قوی عرب 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
69437 جواد قوی کف 1373 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
69438 حسین قوی نیت 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
69439 مهدی قوی نیت 1389 مهندسي مهندسی عمران - سازه
69440 علی اکبر قوی هیکل 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
69441 عاطفه قوی هیکل بوانلو 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
69442 ابوالفضل قویدل 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
69443 اعظم قویدل 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
69444 الهام قویدل 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
69445 امید قویدل 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
69446 بنت الهدی قویدل 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
69447 زهره قویدل 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
69448 سحر قویدل 1384 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
69449 سهیلا قویدل 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
69450 شقایق قویدل 1392 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
69451 فائزه قویدل 1391 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
69452 فاطمه قویدل 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
69453 فریده قویدل 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
69454 ملیحه قویدل 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
69455 مهدیس قویدل 1388 دامپزشكي دامپزشکی
69456 مهشید قویدل 1390
69457 نفیسه قویدل 1387 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
69458 هوشنگ قویدل 1370 علوم اداري واقتصاد حسابداری
69459 هوشنگ قویدل 1358 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
69460 یاسر قویدل 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
69461 مطهره قویدل جعفری 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
69462 رضا قویدل جعفری 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
69463 رضا قویدل جعفری 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
69464 سمانه قویدل جعفری 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
69465 سمانه قویدل جعفری 1387 علوم رياضي ریاضی محض
69466 نیره قویدل حیدری 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
69467 مینا قویدل دارستانی 1392 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
69468 فهیمه قویدل ریزه 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
69469 فهیمه قویدل ریزه 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
69470 محمد قویدل غلامحسین زاده 1390 مهندسي مهندسی عمران - عمران
69471 علی قویدل مزار 1392 پردیس دانشگاهی حسابداری
69472 زهرا قویدل یزدی 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
69473 مهدیه قویدل یزدی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
69474 اصغر قویدوست برکل 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
69475 برات قوینانلوئی 1367 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
69476 برات قوینانلوئی 1367 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
69477 سینا قهارزاده 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
69478 سعید قهارمارشک 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
69479 رقیه قهاری 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
69480 شیما قهاری 1389 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
69481 نرجس قهاری 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
69482 نصراله قهاری 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
69483 فواد قهاری لاریمی 1388 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
69484 آرش قهرمان 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
69485 آرش قهرمان 1381 علوم پايه فیزیک
69486 آرش قهرمان 1385 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
69487 حمید قهرمان 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
69488 حمید قهرمان 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
69489 حمیدرضا قهرمان 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
69490 سمانه قهرمان 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
69491 صفورا قهرمان 1385 دامپزشكي دامپزشکی
69492 طیبه قهرمان 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
69493 فاطمه قهرمان 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
69494 فاطمه قهرمان 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
69495 فاطمه قهرمان 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
69496 مارتا قهرمان 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
69497 محمدرضا قهرمان 1386 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع پتروشیمی ، طراحی فرایندهای صنایع نفت ، صنایع گاز
69498 محمدرضا قهرمان 1390 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
69499 ملیحه قهرمان 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - باغبانی
69500 نرگس قهرمان 1364 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37542858