راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 22 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 69601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
69601 معصومه فکری 1377 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
69602 نازنین فکری 1384 علوم رياضي آمار
69603 حسین فکری بنهنگی 1387 علوم رياضي ریاضی کاربردی
69604 زهره فکری جردوی 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
69605 زهرا فکری راد 1389 علوم پايه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
69606 فرامرز فکری علی بابالو 1363 مهندسي مهندسی برق - قدرت
69607 الهه فکور 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
69608 حسین فکور 1393 پردیس دانشگاهی حسابداری
69609 حمید فکور 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
69610 زهرا فکور 1381 مهندسي مهندسی عمران - عمران
69611 زهره فکور 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
69612 سعیده فکور 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
69613 محمدباقر فکور 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
69614 محمدباقر فکور 1393 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
69615 مهدی فکور 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
69616 نرگس فکور 1385 هنر نيشابور فیزیک - واحد نیشابور
69617 بهناز فکور ملائی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
69618 جلیل فکوران شاگرد 1374 دامپزشكي دامپزشکی
69619 علیرضا فکورباغبان 1371 علوم رياضي دبیری ریاضی
69620 وحید فکوربافنده 1378 علوم رياضي آمار ریاضی
69621 وحید فکوربافنده 1380 علوم رياضي آمار
69622 هادی فکورپاکدامن 1377 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
69623 هدیه فکورتنباکوئی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
69624 امیرمحمد فکورثقیه 1375 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
69625 زهرا فکورثقیه 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
69626 فاطمه فکورثقیه 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
69627 مریم فکورحدادان 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
69628 جمیله فکورحدادیان 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
69629 زهرا فکوررنجبر 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
69630 هادی فکورزعفرانیه 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
69631 آسیه فکورسوم 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
69632 امیررضا فکورشرقی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
69633 بی بی نیره فکورقاینی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
69634 فرشته فکورکارگر 1392 مهندسي مهندسی برق - کنترل
69635 جواد فکورمعنوی 1353 علوم پايه شیمی
69636 فاطمه فکورمعنوی 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
69637 فرشته فکورمعنوی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
69638 فرشته فکورمعنوی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
69639 مجتبی فکورملائی 1376 علوم پايه زمین شناسی
69640 محبوبه فکورملایی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
69641 ناهید فکورنژاد 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
69642 زهرا فکورنعمانی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
69643 تکتم فکوری 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
69644 حسن فکوری 1391 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
69645 شکراله فکوری 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
69646 علی اصغر فکوری 1370 علوم پايه دبیری شیمی
69647 محمدعلی فکوری 1365 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
69648 مهدیه فکوری 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
69649 نرگس فکوری 1394 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
69650 الهه فکوری زاده 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
69651 هادی فکوری جویباری 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
69652 حسین فکوری حاجی یار 1357 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
69653 محسن فکوری حسن آبادی 1385 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
69654 مسعود فکوری حسن آبادی 1386 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
69655 الهه فکوری زاده 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری
69656 علیرضا فکوری سیوکی 1371 علوم پايه دبیری فیزیک
69657 کاظم فکوری فر 1376 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
69658 موسی الرضا فکوری فر 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
69659 فاطمه فکوری معینی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
69660 لیلا فکوریحی ئی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
69661 بی بی شمس فکوریحیائی 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
69662 مهدیه السادات فکوریحیائی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
69663 بی بی بهاره فکوریحیی ئی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
69664 امیر فکوریوسفیان 1393 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک (آموزش محور )
69665 سعیده فکوریوسفیان 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
69666 آذر فلاح 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
69667 احمد فلاح 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
69668 احمد فلاح 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
69669 اریا فلاح 1372 علوم اداري واقتصاد حقوق
69670 اسماعیل فلاح 1390 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
69671 اسماعیل فلاح 1394 مهندسي مهندسی برق - مدارهای مجتمع الکترونیک
69672 اعظم فلاح 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
69673 اکبر فلاح 1373 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
69674 الهیار فلاح 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
69675 ایمان فلاح 1384 علوم پايه فیزیک
69676 بتول فلاح 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
69677 حدیث فلاح 1392 علوم رياضي آمار و کاربردها
69678 حسن فلاح 1392 تربيت بدنى رفتار حرکتی گرایش یادگیری و کنترل حرکتی
69679 حسین فلاح 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
69680 حمیدرضا فلاح 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
69681 خلیل فلاح 1351 علوم پايه دبیری شیمی
69682 راضیه فلاح 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
69683 رضا فلاح 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
69684 رضا فلاح 1376 علوم رياضي آمار
69685 رضا فلاح 1391 پردیس دانشگاهی آمارزمینه استنباط
69686 زهرا فلاح 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
69687 سپیده فلاح 1364 علوم پايه فیزیک
69688 سحر فلاح 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
69689 سیداحسان فلاح 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
69690 سیدامیر فلاح 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
69691 سیدامین فلاح 1380 علوم رياضي ریاضی محض
69692 عباس فلاح 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
69693 عبدالرسول فلاح 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
69694 علی فلاح 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
69695 علی فلاح 1384 علوم رياضي ریاضی محض
69696 علی فلاح 1357 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
69697 علیرضا فلاح 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
69698 فرزاد فلاح 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
69699 محبوبه فلاح 1378 دامپزشكي دامپزشکی
69700 محبوبه فلاح 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983993100310131023   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42201059