راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 9 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,199

نمایش موارد : 69601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
69601 حمید قدردان 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
69602 عاطفه السادات قدردان 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
69603 فاطمه قدردان 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
69604 میثم قدردان 1380 علوم پايه فیزیک
69605 فهیمه قدردان جوان 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
69606 مهرداد قدردان جوان 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
69607 سعید قدردانی 1367 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
69608 رضا قدرعلی اباد 1370 علوم پايه دبیری شیمی
69609 محمدرضا قدری 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
69610 سمانه قدری گراخک 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
69611 فاطمه قدری شاندیز 1378 علوم پايه زمین شناسی
69612 مرضیه قدری گراخک 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
69613 مرضیه قدری گراخک 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
69614 نیره قدری گلستانی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
69615 فهیمه قدریان 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
69616 مریم قدریان 1368 علوم پايه دبیری فیزیک
69617 الهام قدس 1391 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
69618 امیر صمد قدس 1385 مهندسي مهندسی عمران - سازه
69619 امیرصمد قدس 1383 مهندسي مهندسی عمران - سازه
69620 حسن قدس 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
69621 فرخنده قدس 1354 علوم پايه شیمی
69622 محمدرضا قدس 1354 علوم پايه زیست شناسی
69623 محمدمهدی قدس 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
69624 مسعود قدس 1365 علوم رياضي دبیری ریاضی
69625 نادر قدس 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
69626 نگین قدس 1392 مهندسي مهندسی عمران
69627 محمدصادق قدس روحانی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
69628 مرضیه قدس روحانی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
69629 منیره قدس روحانی 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
69630 رضا قدس محمودزاده 1370 علوم پايه فیزیک
69631 علیرضا قدس ولی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
69632 محسن قدس روحانی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
69633 آمنه قدس نبوی 1364 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
69634 مهدی قدس ورزنده 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
69635 بتول قدسی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
69636 بی بی سعیده قدسی 1367 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
69637 جواد قدسی 1393 علوم پايه زمین ساخت (تکتونیک)
69638 حکیمه قدسی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
69639 زکیه قدسی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
69640 زهرا قدسی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
69641 زهرا قدسی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
69642 زهرا قدسی 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
69643 زینب قدسی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
69644 سعید قدسی 1354 كشاورزى مهندسی صنایع کشاورزی
69645 عباس قدسی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
69646 علی قدسی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
69647 علی قدسی 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
69648 علیرضا قدسی 1368 علوم رياضي آمار
69649 علیرضا قدسی 1373 علوم رياضي آمار
69650 مجید قدسی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
69651 محدثه قدسی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
69652 محدثه قدسی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
69653 محمدامین قدسی 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
69654 محمدرضا قدسی 1377 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
69655 محمدمهدی قدسی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
69656 مرضیه قدسی 1377 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
69657 مرضیه قدسی 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
69658 مریم قدسی 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
69659 معصومه قدسی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
69660 موفق قدسی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
69661 مهدیه قدسی 1377 دامپزشكي دامپزشکی
69662 مهناز قدسی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
69663 مهناز قدسی 1392 تربيت بدنى آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی
69664 نفیسه قدسی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
69665 وحیده قدسی 1385 دامپزشكي دامپزشکی
69666 هاشم قدسی 1373 مهندسي مهندسی برق - قدرت
69667 طاهره قدسی باغستان 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
69668 احمد قدسی بوانلو 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
69669 ریحانه قدسی خواه 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
69670 محمدحسین قدسی راد 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
69671 مریم قدسی راد 1384 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
69672 زهرا قدسی روحانی 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
69673 محمد قدسی روحانی 1380 مهندسي مهندسی عمران - عمران
69674 مهلا قدسی شعرباف نژاد 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
69675 مجتبی قدسی فاروجی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
69676 مسعود قدسی کاخکی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
69677 سیدصادق قدسی محلی 1364 علوم پايه فیزیک
69678 احمد قدسی محمودزاده 1371 علوم پايه فیزیک کاربردی
69679 بهاره قدسی مقدم 1393 علوم پايه زیست شناسی - بیوشیمی
69680 سیده نفیسه قدسی منش 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
69681 سمانه قدسی نژاد 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
69682 مریم قدسی نژاد 1375 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
69683 نرگس قدسی نژاد 1358 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا گرایش عمران منطقه ای
69684 داوود قدسی نهری 1382 علوم پايه فیزیک
69685 مریم قدسیان 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
69686 مهدی قدسیان 1388 علوم رياضي ریاضی محض
69687 فرزاد قدک 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
69688 ادریس قدم السلطانی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
69689 تکتم قدم السلطانی 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
69690 تکتم قدم السلطانی 1391 علوم پايه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
69691 ذبیح اله قدم پور واحد 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
69692 طاهره قدم خیر 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
69693 میترا قدم خیر 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
69694 راضیه قدم خیری 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
69695 محمد قدم یاری 1380 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
69696 محمد قدمخیری 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
69697 احمد قدمگاهی 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
69698 اشرف قدمگاهی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
69699 الهه سادات قدمگاهی 1393 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
69700 بتول قدمگاهی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39417744