راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,386

نمایش موارد : 69601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
69601 سعید قاسم زاده مکاری 1371 مهندسي مهندسی برق - کنترل
69602 محمداسماعیل قاسم زاده نژادبافنده 1355 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
69603 احمد قاسم شیرازی 1376 علوم پايه شیمی گرایش محض
69604 عظیم قاسم نژاد 1374 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
69605 محمود قاسم نژاد 1374 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
69606 مریم قاسم نژاد 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی - ژئومورفولوژی
69607 مریم قاسم نژاد بافنده 1385 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
69608 مریم قاسم نژاد بافنده 1387 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
69609 مریم قاسم نژادبافنده 1381 علوم پايه فیزیک
69610 سیدعلی قاسم نژادسیدمحله 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
69611 شیما قاسم نژادطرقی 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
69612 محمدرضا قاسم نژادفرسنگی 1370 علوم اداري واقتصاد حسابداری
69613 مهلا قاسم نژادفرسنگی 1388 علوم رياضي آمار ریاضی
69614 سمیه قاسم نژادنامقی 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
69615 جواد قاسم نیان 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
69616 محمدجواد قاسم نیای ترشیزی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
69617 مریم قاسم نیای ترشیزی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
69618 زیبا قاسمپور 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
69619 علیرضا قاسمپور 1364 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
69620 محمّد قاسمپور انارکی 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
69621 سیدعبداله قاسمپورگنجی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
69622 علی قاسمپورنشلی 1384 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
69623 فاطمه قاسمزاده 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
69624 مهدی قاسمزاده 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
69625 صفر قاسمعلی 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
69626 مهری قاسمه 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
69627 آتنا قاسمی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
69628 آزاده قاسمی 1391 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
69629 ابوالفضل قاسمی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
69630 ابوالفضل قاسمی 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
69631 احسان قاسمی 1385 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
69632 احسان اله قاسمی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
69633 احسان اله قاسمی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش شیمی
69634 احمد قاسمی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
69635 احمد قاسمی 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
69636 احمد قاسمی 1382 مهندسي مهندسی برق - قدرت
69637 احمد قاسمی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
69638 اردشیر قاسمی 1366 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
69639 اسماعیل قاسمی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
69640 اسمعیل قاسمی 1391 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
69641 اعظم قاسمی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
69642 اکرم قاسمی 1386 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
69643 الناز قاسمی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
69644 الهام قاسمی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
69645 الهام قاسمی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
69646 الهه قاسمی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
69647 الهه قاسمی 1388 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
69648 امید قاسمی 1370 علوم پايه فیزیک کاربردی
69649 امید قاسمی 1392 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
69650 امیر قاسمی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
69651 امیرحسین قاسمی 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
69652 امیرحسین قاسمی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
69653 امیرمهدی قاسمی 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
69654 امیرمهدی قاسمی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
69655 امین قاسمی 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
69656 بهرام قاسمی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - فناوری مواد غذایی
69657 بهناز قاسمی 1373 علوم پايه دبیری فیزیک
69658 بی بی مریم قاسمی 1368 علوم پايه دبیری شیمی
69659 پیام قاسمی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
69660 تکتم قاسمی 1375 علوم پايه زیست شناسی
69661 تکتم قاسمی 1382 مهندسي مهندسی شیمی
69662 تکتم قاسمی 1387 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
69663 تکتم قاسمی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
69664 تکتم قاسمی 1389 مهندسي مهندسی شیمی
69665 ثریا قاسمی 1390 پردیس دانشگاهی زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
69666 ثریا قاسمی 1391 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی آب
69667 جلیل قاسمی 1387 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی - مبانی نظری اسلام
69668 جواد قاسمی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
69669 جواد قاسمی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی فنآوری اطلاعات - گرایش امنیت (مجازی - آموزش محور)
69670 جواد قاسمی 1392 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی زلزله
69671 جواد قاسمی 1358 الهيات شهيد مطهري فرهنگ اسلامی
69672 حامد قاسمی 1389 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
69673 حبیبه قاسمی 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
69674 حبیبه قاسمی 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
69675 حسام الدین قاسمی 1379 علوم رياضي ریاضی محض
69676 حسن قاسمی 1367 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
69677 حسن قاسمی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
69678 حسین قاسمی 1368 علوم اداري واقتصاد مدیریت
69679 حسین قاسمی 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
69680 حسین قاسمی 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
69681 حسین قاسمی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
69682 حسین قاسمی 1362 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
69683 حسین قاسمی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
69684 حسین قاسمی 1393 تربيت بدنى علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزش
69685 حمید قاسمی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
69686 حمید قاسمی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
69687 حمید قاسمی 1364 مهندسي نقشه برداری
69688 حمیدرضا قاسمی 1365 علوم پايه دبیری زیست شناسی
69689 حمیدرضا قاسمی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
69690 حمیدرضا قاسمی 1395 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی
69691 حمیده قاسمی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
69692 خلیل قاسمی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
69693 راضیه قاسمی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
69694 راهله قاسمی 1377 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
69695 رضا قاسمی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
69696 رضا قاسمی 1378 مهندسي مهندسی عمران - عمران
69697 روح الله قاسمی 1379 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
69698 روح الله قاسمی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
69699 روح اله قاسمی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
69700 زکیه قاسمی 1386 علوم رياضي ریاضی محض

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816826836846856866876886896906916926936946956966976986997007017027037047057067077087097107117127137237337437537637737837938038138238338438538638738838939039139239339439539639739839931003   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40734885