راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 10 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,693

نمایش موارد : 69701 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
69701 حسین قاسم ابادی 1386 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
69702 سیدمختار قاسم اف 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
69703 سیدمختار قاسم اف 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
69704 ابراهیم قاسم پور 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
69705 اعظم قاسم پور 1387 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
69706 بشیر قاسم پور 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
69707 حسین قاسم پور 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
69708 رحیمه قاسم پور 1363 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
69709 رمضانعلی قاسم پور 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
69710 سکینه قاسم پور 1376 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
69711 طاهره قاسم پور 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
69712 طیبه قاسم پور 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
69713 عاطفه قاسم پور 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
69714 عباس قاسم پور 1386 علوم اداري واقتصاد حقوق
69715 علی قاسم پور 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
69716 فاطمه قاسم پور 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
69717 محبوبه قاسم پور 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
69718 محمدحسن قاسم پور 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
69719 مهدی قاسم پور 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
69720 مهدی قاسم پور 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
69721 هادی قاسم پور 1380 علوم اداري واقتصاد حسابداری
69722 هادی قاسم پور 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
69723 زهرا قاسم پور رحمتی 1362 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
69724 عاطفه قاسم پورآغوزی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
69725 مرضیه قاسم پوربروجنی 1387 هنر نيشابور نقاشی
69726 اعظم قاسم پوررضائی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
69727 طیبه قاسم پوررضائی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
69728 مریم قاسم پوررضائی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
69729 مجتبی قاسم پورمشهدی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
69730 ملیحه قاسم پورمقدم 1382 علوم رياضي آمار
69731 فاطمه قاسم پورهدایت اباد 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
69732 نجمه قاسم پورهدایت اباد 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
69733 نازنین قاسم دخت 1393 مهندسي مهندسی صنایع
69734 مجتبی قاسم زادگان جهرمی 1375 علوم پايه شیمی گرایش محض
69735 آرزو قاسم زاده 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
69736 ابوالفضل قاسم زاده 1393 مهندسي مهندسی مکانیک
69737 ابوالقاسم قاسم زاده 1365 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
69738 بهمن قاسم زاده 1386 مهندسي مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
69739 بهناز قاسم زاده 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست ( آموزش محور )
69740 حمزه قاسم زاده 1381 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
69741 حمیدرضا قاسم زاده 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
69742 رامز قاسم زاده 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
69743 روح اله قاسم زاده 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
69744 سیدعلی قاسم زاده 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
69745 عصمت قاسم زاده 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
69746 فاطمه سادات قاسم زاده 1394 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
69747 لیلا قاسم زاده 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
69748 محمدباقر قاسم زاده 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
69749 محمدحسین قاسم زاده 1379 علوم اداري واقتصاد حقوق
69750 مرجان قاسم زاده 1387 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
69751 مرضیه سادات قاسم زاده 1394 علوم اداري واقتصاد حقوق
69752 مریم قاسم زاده 1375 علوم پايه زمین شناسی
69753 معصومه قاسم زاده 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
69754 معصومه قاسم زاده 1376 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
69755 معصومه قاسم زاده 1377 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
69756 مهدی قاسم زاده 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
69757 مهدی قاسم زاده 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی (آموزش محور)
69758 محمد قاسم زاده باریکی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
69759 محمدعلی قاسم زاده بافقی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
69760 یاسر قاسم زاده بیدختی 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
69761 حسن قاسم زاده جوشقانی 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
69762 هستی قاسم زاده حبیبی 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
69763 مریم قاسم زاده حسن کلائی 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
69764 علی اکبر قاسم زاده حصاری 1355 كشاورزى علوم زراعی
69765 بهرام قاسم زاده خورزوقی 1374 علوم پايه شیمی گرایش محض
69766 پیمان قاسم زاده خوسف 1383 علوم رياضي آمار
69767 محمدرضا قاسم زاده شاندیز 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
69768 سیدشهرام قاسم زاده شهری 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی)
69769 سمانه قاسم زاده طرقبه 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
69770 جعفر قاسم زاده کریمی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
69771 سارا قاسم زاده کریمی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
69772 علی قاسم زاده کریمی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
69773 مهدی قاسم زاده گنجه 1370 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
69774 محمد قاسم زاده گنجه ای 1391 كشاورزى علوم خاک - خاکشناسی
69775 سیداحمد قاسم زاده گنجی 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
69776 وحید قاسم زاده گنگان 1388 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
69777 فلور قاسم زاده لیاسی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
69778 وجیهه قاسم زاده مشهدی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
69779 بهدخت قاسم زاده مقدم 1376 علوم رياضي ریاضی محض
69780 شادی قاسم زاده مقدم 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
69781 علی قاسم زاده مقدم 1366 الهيات شهيد مطهري فقه و مبانی حقوق اسلامی
69782 علی قاسم زاده مقدم 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
69783 مرضیه قاسم زاده مقدم 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
69784 سعید قاسم زاده مکاری 1371 مهندسي مهندسی برق - کنترل
69785 محمداسماعیل قاسم زاده نژادبافنده 1355 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
69786 احمد قاسم شیرازی 1376 علوم پايه شیمی گرایش محض
69787 عظیم قاسم نژاد 1374 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
69788 محمود قاسم نژاد 1374 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
69789 مریم قاسم نژاد 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی - ژئومورفولوژی
69790 مریم قاسم نژاد بافنده 1385 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
69791 مریم قاسم نژاد بافنده 1387 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
69792 مریم قاسم نژادبافنده 1381 علوم پايه فیزیک
69793 سیدعلی قاسم نژادسیدمحله 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
69794 شیما قاسم نژادطرقی 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
69795 محمدرضا قاسم نژادفرسنگی 1370 علوم اداري واقتصاد حسابداری
69796 مهلا قاسم نژادفرسنگی 1388 علوم رياضي آمار ریاضی
69797 سمیه قاسم نژادنامقی 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
69798 جواد قاسم نیان 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
69799 محمدجواد قاسم نیای ترشیزی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
69800 مریم قاسم نیای ترشیزی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816916926936946956966976986997007017027037047057067077087097107117127137147247347447547647747847948048148248348448548648748848949049149249349449549649749849941004   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41157868