راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,261

نمایش موارد : 69801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
69801 کمال قاسمی بزدی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
69802 سهیلا قاسمی بنکی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
69803 ویدا قاسمی بهنام 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
69804 طاهره قاسمی پاشاکلائی 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
69805 نیما قاسمی پور 1392 مهندسي مهندسی شیمی
69806 سجاد قاسمی پوردریاکناری 1393 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم - فناوری پس از برداشت
69807 سیدعلی قاسمی تروجنی 1364 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
69808 سیدعلی قاسمی تروجنی 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
69809 محمد قاسمی تودشکچوئی 1391 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
69810 امیر قاسمی توران پشتی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
69811 مهدی قاسمی تولائی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
69812 کبری قاسمی تیتکانلو 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
69813 ابراهیم قاسمی جوجیلی 1362 علوم پايه فیزیک
69814 هادی قاسمی جویباری 1385 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
69815 شهریار قاسمی چمازکتی 1376 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
69816 زهره قاسمی خروی کریزی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
69817 نبی اله قاسمی خطیر 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
69818 محمدرضا قاسمی خوراسگانی 1387 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
69819 محمد قاسمی خوزانی 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
69820 زهرا قاسمی خیبری 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
69821 مریم قاسمی دادوکلایی 1381 علوم اداري واقتصاد حسابداری
69822 زهرا قاسمی درچه 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
69823 راضیه قاسمی دلارستاق 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
69824 مرضیه قاسمی دلارستاق 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
69825 علیرضا قاسمی دهشیب 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
69826 فاطمه قاسمی دهشیب 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
69827 بهناز قاسمی راد 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
69828 محبوبه قاسمی رشک سفلایی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
69829 طاهره قاسمی رضوانی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
69830 طاهره قاسمی رضوانی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
69831 اکرم قاسمی روشناوند 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
69832 امیر قاسمی روشناوند 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
69833 جواد قاسمی روشناوند 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
69834 حمید قاسمی روشناوند 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
69835 محمد قاسمی روشناوند 1384 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
69836 ناهید قاسمی روشناوند 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
69837 مهدی قاسمی رهقی 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
69838 جواد قاسمی زاده 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
69839 حجّت قاسمی زاده 1388 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
69840 ریحانه قاسمی زاده 1387 هنر نيشابور فیزیک - واحد نیشابور
69841 ناصر قاسمی زاده 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
69842 امید قاسمی زاده سراب 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
69843 زینب قاسمی زهان 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
69844 محمد قاسمی زهان 1371 علوم پايه دبیری زیست شناسی
69845 مهری قاسمی سرنیش 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
69846 نرگس قاسمی سرنیش 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
69847 علی اصغر قاسمی سعادت ابادی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
69848 سیده مرضیه قاسمی سنگتابی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
69849 تهمینه قاسمی شاندیز 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق
69850 سیّده شیدا قاسمی شکتائی 1385 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
69851 نورعلی قاسمی شوبی 1368 مهندسي مهندسی برق - قدرت
69852 نفیسه قاسمی شهری 1382 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
69853 مرتضی قاسمی شیری 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی (دینامیک جامدات)
69854 سینا قاسمی شیل سر 1382 هنر نيشابور نقاشی
69855 مریم قاسمی طبس 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
69856 حسین قاسمی طبسی 1388 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
69857 صدیقه قاسمی طرقدری 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
69858 عاطفه قاسمی طرقدری 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
69859 حانیه قاسمی طوسی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
69860 عرفان قاسمی طوسی 1393 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آب
69861 محمدرضا قاسمی طوسی 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
69862 ملیحه قاسمی طوسی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
69863 علیرضا قاسمی عشق اباد 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
69864 حسن قاسمی علی آبادی 1364 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
69865 فاطمه قاسمی علی آبادی 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
69866 فاطمه قاسمی علی آبادی 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی (مجازی)
69867 ولی اله قاسمی عمران 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
69868 ولی اله قاسمی عمران 1386 كشاورزى بیوتکنولوژی در کشاورزی
69869 امین قاسمی فر 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
69870 حسن قاسمی فرد 1372 دامپزشكي دامپزشکی
69871 حسین قاسمی فرد 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
69872 محمد قاسمی فرد 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
69873 مهدی قاسمی فرد 1383 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
69874 مهدی قاسمی فرد 1385 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
69875 نوراله قاسمی فرمان آبادی 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
69876 سمانه قاسمی فلاورجانی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
69877 مرضیه قاسمی فلاورجانی 1386 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
69878 مریم قاسمی قاسموند 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
69879 حجت اله قاسمی قهساره 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
69880 خداداد قاسمی قهنویه 1354 علوم پايه زمین شناسی
69881 محسن قاسمی کردیانی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
69882 فاطمه قاسمی کلدهی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
69883 مهدی قاسمی کوک تپه 1379 مهندسي مهندسی عمران - عمران
69884 محمد قاسمی کهریزسنگی 1383 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
69885 ملیحه قاسمی گسک 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
69886 محمد قاسمی گل 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
69887 محمد قاسمی گل 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
69888 فرزاد قاسمی گنابادی 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
69889 نگین قاسمی گندمانی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
69890 حسین قاسمی گوکی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
69891 حجت قاسمی لسکوکلایه 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
69892 زکیه قاسمی مایوان 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
69893 زکیه قاسمی مایوان 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری
69894 سمیرا قاسمی محسن اباد 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
69895 آسیه قاسمی مزیدی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
69896 رسول قاسمی مشهدی 1362 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
69897 مهدی قاسمی مطلق 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
69898 محمد قاسمی معبود 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
69899 احمدرضا قاسمی مقدم 1369 علوم پايه زمین شناسی
69900 طاهره قاسمی مقدم 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985995   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40492039