راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,693

نمایش موارد : 69901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
69901 سارا قاسمی 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
69902 سارا قاسمی 1391 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
69903 سارا قاسمی 1395 علوم رياضي ریاضی محض
69904 سعید قاسمی 1367 علوم پايه شیمی گرایش محض
69905 سعید قاسمی 1370 علوم رياضي دبیری ریاضی
69906 سعید قاسمی 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
69907 سعید قاسمی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
69908 سعید قاسمی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
69909 سعید قاسمی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم شناختی - روانشناسی شناختی
69910 سمانه قاسمی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
69911 سمانه قاسمی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
69912 سمانه قاسمی 1386 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
69913 سمانه قاسمی 1387 دامپزشكي دامپزشکی
69914 سمانه قاسمی 1391 دامپزشكي جراحی دامپزشکی
69915 سمیرا قاسمی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
69916 سمیه قاسمی 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
69917 سودابه قاسمی 1357 علوم رياضي دبیری ریاضی
69918 سید احمد قاسمی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
69919 سیداحسان قاسمی 1383 مهندسي مهندسی برق - قدرت
69920 سیدحسن قاسمی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
69921 سیدحسین قاسمی 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
69922 سیدعلی قاسمی 1386 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
69923 سیدمحسن قاسمی 1367 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
69924 سیدمحمد قاسمی 1369 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
69925 سیدمحمدباقر قاسمی 1389 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
69926 سیدمحمدحسن قاسمی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
69927 سیدمهدی قاسمی 1394 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
69928 سیده حمیده قاسمی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
69929 سیده سحر قاسمی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
69930 سیده نادره قاسمی 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
69931 سیمین قاسمی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
69932 شاپور قاسمی 1376 علوم پايه شیمی گرایش محض
69933 شقایق قاسمی 1386 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
69934 صفیه قاسمی 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
69935 صفیه قاسمی 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی)
69936 طاهره قاسمی 1364 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
69937 طیبه قاسمی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
69938 طیبه قاسمی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
69939 طیبه قاسمی 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
69940 عبدالرسول قاسمی 1381 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
69941 عبدالرسول قاسمی 1389 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
69942 عبداله قاسمی 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
69943 عزت قاسمی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
69944 عصمت قاسمی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
69945 عطیه قاسمی 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
69946 عطیّه قاسمی 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
69947 عفت قاسمی 1384 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
69948 علی قاسمی 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
69949 علی قاسمی 1377 مهندسي مهندسی عمران - عمران
69950 علی قاسمی 1383 مهندسي مهندسی عمران - آب
69951 علی قاسمی 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
69952 علی قاسمی 1391 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
69953 علی قاسمی 1392 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ تشیع (آموزش محور)
69954 علی قاسمی 1394 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی)
69955 علی حسین قاسمی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
69956 غزاله قاسمی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
69957 غضنفر قاسمی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
69958 غلامحسین قاسمی 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
69959 فائزه قاسمی 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
69960 فائزه قاسمی 1390 علوم پايه زیست شناسی - بیوشیمی
69961 فاطمه قاسمی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
69962 فاطمه قاسمی 1385 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
69963 فاطمه قاسمی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
69964 فاطمه قاسمی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
69965 فؤاد قاسمی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
69966 فتح اله قاسمی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
69967 فرزاد قاسمی 1383 مهندسي مهندسی شیمی
69968 فرزانه قاسمی 1374 علوم پايه دبیری شیمی
69969 فرزانه قاسمی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
69970 فرزانه قاسمی 1390 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
69971 فریده قاسمی 1384 دامپزشكي دامپزشکی
69972 قاسمعلی قاسمی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
69973 قدسیه قاسمی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
69974 گیتی قاسمی 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
69975 مجید قاسمی 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
69976 مجید قاسمی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
69977 محبوبه قاسمی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
69978 محبوبه قاسمی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
69979 محبوبه قاسمی 1381 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
69980 محبوبه قاسمی 1390 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
69981 محدثه قاسمی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
69982 محسن قاسمی 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
69983 محسن قاسمی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
69984 محسن قاسمی 1382 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
69985 محمد قاسمی 1371 علوم اداري واقتصاد حسابداری
69986 محمد قاسمی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
69987 محمد قاسمی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
69988 محمد قاسمی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
69989 محمد قاسمی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
69990 محمد امین قاسمی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
69991 محمدتقی قاسمی 1383 علوم اداري واقتصاد حقوق
69992 محمدجواد قاسمی 1373 دامپزشكي دامپزشکی
69993 محمدحسن قاسمی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
69994 محمدرضا قاسمی 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
69995 محمدرضا قاسمی 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
69996 محمدرضا قاسمی 1375 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
69997 محمدعلی قاسمی 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
69998 محمدعلی قاسمی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
69999 محمدعلی قاسمی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
70000 محمدعلی قاسمی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816916926936946956966976986997007017027037047057067077087097107117127137147157167267367467567667767867968068168268368468568668768868969069169269369469569669769869961006   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41161243