راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,952

نمایش موارد : 70001 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
70001 پریسا قبادی اصل 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
70002 ندا قبادی امامقلی 1381 علوم پايه شیمی گرایش محض
70003 ابوالفضل قبادی باجگیران 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
70004 ابوالفضل قبادی باجگیران 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
70005 موسی الرضا قبادی ترنیک 1368 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
70006 مهدیه قبادی ترنیک 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
70007 آزاده قبادی جهرمی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
70008 حمیدرضا قبادی چهکندک 1391 مهندسي مهندسی برق - کنترل
70009 زهرا قبادی راد 1392 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
70010 صدیقه قبادی قره قشلاقی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
70011 مصطفی قبادی قره قشلاقی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
70012 ساناز قبادی محبی 1385 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
70013 سحر قبادی محبی 1377 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
70014 کبری قبادی مهر 1390 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
70015 رویا قبادیان قادی کلایی 1367 علوم پايه فیزیک کاربردی
70016 امیرحسین قبانچی 1392 مهندسي مهندسی عمران
70017 محمدامین قبانچی 1388 مهندسي مهندسی برق - کنترل
70018 محمدامین قبانچی 1394 علوم اداري واقتصاد حسابداری
70019 زهرا قبدیان 1381 علوم پايه زمین شناسی
70020 سارا قبدیان 1388 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
70021 سارا قبدیان 1390 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
70022 سمیه قبدیان 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
70023 فاطمه قبدیان 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
70024 فرناز قبدیان 1393 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
70025 منصوره قبدیان 1371 علوم پايه دبیری فیزیک
70026 مهدیه قبدیان 1381 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
70027 نفیسه قبدیان 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی
70028 افراح قبله 1374 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
70029 احسان قبول 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
70030 احسان قبول 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
70031 زهرا قبول 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
70032 زهرا قبول 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
70033 اسماعیل قبولی 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
70034 مهدی قبولی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
70035 مهدی قبولی 1386 كشاورزى بیوتکنولوژی در کشاورزی
70036 ناهید قبولی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
70037 پردیس قبولی تبار 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
70038 مرجان قبولی تبار 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
70039 مهسا قبولی تبار 1374 مهندسي مهندسی برق - کنترل
70040 سید محمد هادی قبولی درافشان 1390 پردیس دانشگاهی الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی
70041 سیدمحمدتقی قبولی درافشان 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
70042 سیدمحمدتقی قبولی درافشان 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
70043 سیدمحمدتقی قبولی درافشان 1363 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
70044 سیدمحمدصادق قبولی درافشان 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
70045 سیدمحمدصالح قبولی درافشان 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
70046 اکبر قبولی شاهرودی 1367 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
70047 هادی قبولی شاهرودی 1368 علوم پايه فیزیک کاربردی
70048 مهناز قبه ای 1365 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
70049 نیلوفر قبه مهاجر 1367 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
70050 نیلوفر قبهءمهاجر 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
70051 اقدس قبیدیان 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
70052 محمد قپه 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
70053 فاطمه قتالی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
70054 سیدجواد قتدیلی 1355 علوم پايه شیمی
70055 شعله قتلوئی طرقی 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق
70056 شعله قتلوئی طرقی 1391 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
70057 سجاد قجاوند 1391 مهندسي مهندسی شیمی
70058 ارمان قجری 1391 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
70059 ارازگل قجری اینچه برون 1388 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
70060 نرگس قجری بردر 1382 علوم پايه فیزیک
70061 نرگس قجری بردر 1387 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
70062 محمد قجقی 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
70063 معصومه قد سی نژاد 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
70064 طاهره قدائی تبریزی 1355 علوم رياضي دبیری ریاضی
70065 رضا قدبیگی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
70066 سارا قدر 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
70067 احمد قدرت نما 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
70068 عباس قدرت پناه 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
70069 محبوبه قدرت نما 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
70070 محبوبه قدرت نما 1392 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
70071 محمد قدرت نما 1385 مهندسي مهندسی شیمی
70072 اعظم قدرتی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
70073 بتول قدرتی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
70074 بتول قدرتی 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
70075 حسن قدرتی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
70076 حسن قدرتی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
70077 خدیجه قدرتی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
70078 زهرا قدرتی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
70079 زهرا قدرتی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
70080 زهرا قدرتی 1391 كشاورزى مهندسی فضای سبز
70081 شیرین قدرتی 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری
70082 صدیقه قدرتی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
70083 علی اکبر قدرتی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
70084 غلامرضا قدرتی 1366 كشاورزى زراعت
70085 لادن قدرتی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
70086 لادن قدرتی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
70087 محمد قدرتی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
70088 محمد قدرتی 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
70089 مرتضی قدرتی 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
70090 مطهره قدرتی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
70091 نارون قدرتی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
70092 وحید قدرتی 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
70093 اکرم قدرتی علی آباد 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
70094 طاهره قدرتی بردسکن 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
70095 معصومه قدرتی بزنجرد 1389 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
70096 میترا قدرتی تربتی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
70097 میترا قدرتی تربتی 1393 دامپزشكي فیزیولوژی
70098 آزاده قدرتی عابدینی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
70099 احمد قدرتی علی آباد 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40051698