راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 22 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,230

نمایش موارد : 70001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
70001 خدیجه قرایی مقدم 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
70002 نعیمه قربان پور 1380 علوم رياضي ریاضی محض
70003 عباسعلی قربان صباغ 1380 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
70004 فرزان قربان اف 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
70005 محمدامین قربان بیگی 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
70006 مرتضی قربان بیگی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
70007 نرگس قربان پرست 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
70008 هاشم قربان پناه 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
70009 احمد قربان پور 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت - تحقیق درعملیات
70010 اکرم قربان پور 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
70011 بانو قربان پور 1375 علوم رياضي ریاضی
70012 حجت قربان پور 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
70013 حمید قربان پور 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
70014 زهره قربان پور 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
70015 سهیلا قربان پور 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
70016 شهربانو قربان پور 1366 علوم پايه دبیری شیمی
70017 شهرزاد قربان پور 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق
70018 علی قربان پور 1390 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
70019 فاطمه قربان پور 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
70020 فاطمه قربان پور 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
70021 کاظم قربان پور 1391 پردیس دانشگاهی علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
70022 لیلا قربان پور 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
70023 ملیحه قربان پور 1380 علوم رياضي ریاضی محض
70024 نفیسه قربان پور قلعه شیر 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
70025 فاطمه قربان پوربازه 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
70026 حمید قربان پوربامی 1385 علوم پايه زمین شناسی
70027 انسیه قربان پوردستجرد 1390 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
70028 خدابخش قربان پوردشتکی 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
70029 رمضان قربان پورشیخانی 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
70030 نفیسه قربان پورقلعه شیر 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
70031 معصومه قربان پورقوچانی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
70032 حمید قربان پورلفمجانی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
70033 مهنوش قربان پوریوسف ابادی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
70034 سمیرا قربان دخت 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
70035 فرهاد قربان دوردی نژاد 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
70036 احمد قربان زاده 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
70037 بهروز قربان زاده 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
70038 جواد قربان زاده 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
70039 حمیدرضا قربان زاده 1390 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
70040 رضا قربان زاده 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
70041 رضا قربان زاده 1389 علوم اداري واقتصاد حسابداری
70042 زهرا قربان زاده 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
70043 سمانه قربان زاده 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
70044 سمیرا قربان زاده 1393 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
70045 سمیه قربان زاده 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
70046 سیدمحمدجواد قربان زاده 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
70047 سیدهادی قربان زاده 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
70048 صمد قربان زاده 1385 هنر نيشابور ارتباط تصویری
70049 عاطفه قربان زاده 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
70050 علیرضا قربان زاده 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
70051 لیلی قربان زاده 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
70052 لیلی قربان زاده 1380 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
70053 مجید قربان زاده 1358 الهيات شهيد مطهري فرهنگ اسلامی
70054 محدثه قربان زاده 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
70055 محمد قربان زاده 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
70056 محمد قربان زاده 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
70057 محمد قربان زاده 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
70058 محمدحسن قربان زاده 1358 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
70059 محمدرضا قربان زاده 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
70060 محمود قربان زاده 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
70061 مرتضی قربان زاده 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
70062 مصطفی قربان زاده 1384 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
70063 نسرین قربان زاده 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
70064 نسرین قربان زاده 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
70065 نسرین قربان زاده 1388 كشاورزى علوم خاک - خاکشناسی
70066 هادی قربان زاده 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
70067 هادی قربان زاده 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
70068 معصومه قربان زاده بجستانی 1388 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
70069 معصومه قربان زاده بجستانی 1393 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
70070 عباس قربان زاده طرقبه 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
70071 میلاد قربان زاده قره چشمه 1386 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
70072 آزاده قربان زاده مطلق 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
70073 مرتضی قربان زاده مقدم 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
70074 احمد قربان زاده نقاب 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
70075 عباسعلی قربان صباغ 1376 مهندسي مهندسی برق - کنترل
70076 عباسعلی قربان صباغ 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
70077 علی قربان صباغ 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
70078 فاطمه قربان صباغ 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
70079 محمودرضا قربان صباغ 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
70080 مریم قربان صباغ 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
70081 ملیحه قربان علی آبادی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات
70082 هادی قربان علی آبادی 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
70083 هادی قربان علی ابادی 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
70084 ابوحامد قربان نژاد 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
70085 احسان قربان نژاد 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
70086 حسن قربان نژاد 1375 علوم پايه فیزیک
70087 حسین قربان نژاد 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
70088 رسول قربان نژاد 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
70089 فاطمه قربان نژاد 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان تکنولوژی مرتع و آبخیز داری
70090 فرهاد قربان نژاد 1363 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
70091 مجتبی قربان نژاد 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
70092 بنفشه قربان نیا 1390 پردیس دانشگاهی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
70093 هانیه قربان نیاخیبری 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
70094 طاهره قربان نیامقدم 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
70095 اسمعیل قربان نیامیرک محله 1366 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
70096 محمد قربان نیامیرک محله 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
70097 زهره قربانپور 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
70098 سهیلا قربانپور 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
70099 فاطمه قربانپور 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
70100 کریم قربانپور 1375 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39433361