راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 97,574

نمایش موارد : 7001 تا 98

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
7001 سارا افشین 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
7002 عباسعلی افشین 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
7003 فهیمه افشین 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
7004 نصراله افشین 1370 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
7005 محمدصادق افشین فر 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
7006 فریبا افشین پور 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
7007 مارال افشین پور 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
7008 مریم افشین منش 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
7009 آزاده افشین مهر 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
7010 سعیده افصحی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
7011 فاطمه افصحی 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
7012 مریم افصحی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
7013 فاطمه افضل نیا 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
7014 سکینه بیگم افضل جوان 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
7015 منیره افضل حق بین 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
7016 احمد افضل زاده 1335 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
7017 احمد افضل زاده 1355 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
7018 محمّد افضل زاده 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
7019 سعید افضل زاده نائینی 1367 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
7020 علی افضل زاده نائینی 1375 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
7021 رحیم افضل ساریخانبگلو 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
7022 بی بی اسیه افضل شهیدی 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
7023 منوچهر افضل مرادی 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
7024 شیرین بانو افضل نژاد 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
7025 محمد افضل نژاد 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
7026 را هله افضلی 1383 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
7027 آرمین افضلی 1388 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
7028 آزاده افضلی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
7029 آمنه افضلی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
7030 اتیکه افضلی 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
7031 اعظم افضلی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
7032 اکرم افضلی 1378 علوم پايه فیزیک
7033 الهه افضلی 1387 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
7034 حمید افضلی 1381 مهندسي مهندسی عمران - سازه
7035 حمید افضلی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
7036 خلیل الله افضلی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
7037 خلیل الله افضلی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
7038 راهله افضلی 1388 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
7039 رسول افضلی 1381 علوم اداري واقتصاد حقوق
7040 رضا افضلی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
7041 سعید افضلی 1394 كشاورزى علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش زیست فنّاوری مواد غذایی
7042 سیدحسین افضلی 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
7043 سیده ساناز افضلی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
7044 صارمه افضلی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
7045 صارمه افضلی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
7046 صفرعلی افضلی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
7047 عباس افضلی 1374 مهندسي مهندسی برق - قدرت
7048 علی افضلی 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
7049 علی محمد افضلی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
7050 فائزه افضلی 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
7051 فاطمه افضلی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
7052 فریبرز افضلی 1373 مهندسي مهندسی برق - کنترل
7053 فهیمه افضلی 1382 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
7054 فهیمه افضلی 1386 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
7055 فهیمه افضلی 1388 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
7056 محمد افضلی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
7057 محمد افضل افضلی 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
7058 محمودرضا افضلی 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
7059 مرتضی افضلی 1391 علوم پايه زمین شناسی
7060 مرجان افضلی 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
7061 مرجان افضلی 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
7062 مریم افضلی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
7063 نرگس افضلی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
7064 روح الله افضلی گروه 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
7065 فرزانه افضلی ابدال آبادی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
7066 سیدوحید افضلی بروجنی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
7067 محمد افضلی بغداد ابادی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
7068 حمید افضلی دشت بیاض 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
7069 اکرم افضلی دشتبیاض 1386 علوم پايه فیزیک
7070 اکرم افضلی دشتبیاض 1390 علوم پايه ژئو فیزیک گرایش زلزله‌شناسی
7071 شبنم افضلی ده زیاری 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
7072 فرشته افضلی ده زیاری 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
7073 فرهاد افضلی شهرنوی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
7074 مهدی افضلی کاریزک 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
7075 مهدی افضلی کاریزک 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
7076 طوبی افضلی کلاته 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
7077 سیددانیال افضلی مقدم 1387 علوم رياضي ریاضی کاربردی
7078 محمدمهدی افضلی نژاد 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
7079 آسیه افضلی نسب 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
7080 احسان افضلی نسب 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
7081 علی افضلی نسب 1368 علوم اداري واقتصاد مدیریت
7082 فهیمه افضلی نسب 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
7083 محمدامین افضلی نسب 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
7084 زهرا افضلی ننیز 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
7085 مهدی افضلی نیا 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
7086 محمدجواد افضلی یزدی 1363 مهندسي عمومی
7087 مهدی افضلی یزدی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
7088 امیرحسین افضلیان 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - راه و ترابری
7089 فاطمه افضلیان 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - شیلات
7090 هانی افضلیان 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
7091 موسی افضلیان سلامی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
7092 بهناز افضلیان مند 1378 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
7093 نسیم افضلى نژاد 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
7094 یدالله افغانی 1355 مهندسي راه و ساختمان
7095 زینب سادات افقهی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
7096 سیدامین افقهی 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
7097 سیدرضا افقهی 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
7098 سیدعبدالعلی افقهی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی

صفحه :

<   1112131415161626364656667686970717273747576777879808182838485868797107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38157903