راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 98,185

نمایش موارد : 7001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
7001 ماریا افشاری راد 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
7002 ماریا افشاری راد 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
7003 سیداحسان افشاری زاده 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
7004 سیداحسان افشاری زاده 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
7005 ریحانه افشاری صالح 1385 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
7006 احسان اله افشاری صفوی 1377 دامپزشكي دامپزشکی
7007 احسان اله افشاری صفوی 1384 دامپزشكي دامپزشکی - بیماریهای داخلی دامهای بزرگ
7008 بنیامین افشاری صفوی 1382 علوم رياضي ریاضی محض
7009 سمیرا افشاری صفوی 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
7010 سمیرا افشاری صفوی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
7011 علی افشاری طبسی 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
7012 سمانه افشاری فر 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
7013 حسین افشاری قله بازلو 1356 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
7014 حسین افشاری مقدم 1389 مهندسي مهندسی عمران - عمران
7015 حسین افشاری مقدم 1393 مهندسي مهندسی عمران - سازه
7016 سمیه افشاری مقدم 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
7017 علی افشاری نیا 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
7018 سمیرا افشاری نیک 1379 دامپزشكي دامپزشکی
7019 احمد افشاریان 1391 پردیس دانشگاهی علوم دامی - اصلاح نژاد دام
7020 بهناز افشاریان 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
7021 پروانه افشاریان 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
7022 پرویز افشاریان 1356 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
7023 شهناز افشاریان 1391 پردیس دانشگاهی علوم و صنایع غذایی
7024 صالحه افشاریان 1384 مهندسي مهندسی برق - کنترل
7025 صالحه افشاریان 1388 مهندسي مهندسی برق - کنترل
7026 عطاءاله افشاریان 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
7027 فرحناز افشاریان 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
7028 مهدی افشاریان 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
7029 سعید افشاریان شاندیز 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
7030 ساناز افشاریان طرقبه 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
7031 مسعود افشاریان طرقبه 1387 مهندسي مهندسی شیمی
7032 علی افشاریان طرقبهی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
7033 فرزانه افشاریان طرقبهی 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
7034 فهیمه افشاریان طرقبهی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
7035 زهره افشانی 1381 علوم اداري واقتصاد حقوق
7036 مینو افشانی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
7037 مینو افشانی طرقی 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
7038 حمید رضا افشون 1389 مهندسي مهندسی شیمی
7039 حمیدرضا افشون 1373 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
7040 آذین افشین 1386 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
7041 ابوالفضل افشین 1390 مهندسي مهندسی عمران
7042 احسان افشین 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
7043 سارا افشین 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
7044 سارا افشین 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
7045 عباسعلی افشین 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
7046 فهیمه افشین 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
7047 نصراله افشین 1370 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
7048 محمدصادق افشین فر 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
7049 فریبا افشین پور 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
7050 مارال افشین پور 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
7051 مریم افشین منش 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
7052 آزاده افشین مهر 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
7053 سعیده افصحی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
7054 فاطمه افصحی 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
7055 مریم افصحی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
7056 فاطمه افضل نیا 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
7057 سکینه بیگم افضل جوان 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
7058 منیره افضل حق بین 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
7059 احمد افضل زاده 1335 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
7060 احمد افضل زاده 1355 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
7061 محمّد افضل زاده 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
7062 سعید افضل زاده نائینی 1367 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
7063 علی افضل زاده نائینی 1375 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
7064 رحیم افضل ساریخانبگلو 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
7065 بی بی اسیه افضل شهیدی 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
7066 منوچهر افضل مرادی 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
7067 شیرین بانو افضل نژاد 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
7068 محمد افضل نژاد 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
7069 را هله افضلی 1383 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
7070 آرمین افضلی 1388 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
7071 آزاده افضلی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
7072 آمنه افضلی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
7073 اتیکه افضلی 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
7074 اعظم افضلی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
7075 اکرم افضلی 1378 علوم پايه فیزیک
7076 الهه افضلی 1387 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
7077 حمید افضلی 1381 مهندسي مهندسی عمران - سازه
7078 حمید افضلی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
7079 خلیل الله افضلی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
7080 خلیل الله افضلی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
7081 راهله افضلی 1388 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
7082 رسول افضلی 1381 علوم اداري واقتصاد حقوق
7083 رضا افضلی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
7084 سعید افضلی 1394 كشاورزى علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش زیست فنّاوری مواد غذایی
7085 سیدحسین افضلی 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
7086 سیّده ساناز افضلی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
7087 صارمه افضلی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
7088 صارمه افضلی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
7089 صفرعلی افضلی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
7090 عباس افضلی 1374 مهندسي مهندسی برق - قدرت
7091 علی افضلی 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
7092 علی محمد افضلی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
7093 فائزه افضلی 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
7094 فاطمه افضلی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
7095 فریبرز افضلی 1373 مهندسي مهندسی برق - کنترل
7096 فهیمه افضلی 1382 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
7097 فهیمه افضلی 1386 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
7098 فهیمه افضلی 1388 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
7099 محمد افضلی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
7100 محمد افضل افضلی 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی

صفحه :

<   1112131415161626364656667686970717273747576777879808182838485868797107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38640316