راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 7001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
7001 حسین افخمی روحانی 1368 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
7002 حسین افخمی روحانی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت منابع انسانی
7003 محسن افخمی روحانی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
7004 محسن افخمی روحانی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
7005 مریم افخمی روغنگران 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
7006 نرگس افخمی زابل 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
7007 منصوره افخمی زابلیان 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
7008 امیررضا افخمی زاده 1372 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
7009 آزیتا افخمی صدوقی 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
7010 سارا افخمی صدوقی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
7011 ملیحه افخمی عقدا 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
7012 زینب افخمی کیان 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
7013 زینب افخمی کیان 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
7014 سمانه افخمی کیان 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
7015 زهرا افخمی گلی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
7016 سپیده افخمی گلی 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
7017 مژگان افخمی گلی 1380 علوم رياضي ریاضی محض
7018 مژگان افخمی گلی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
7019 مژگان افخمی گلی 1386 علوم رياضي ریاضی محض
7020 علیرضا افخمی گوارشک 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
7021 مریم السادات افخمی مصطفوی 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
7022 سامان افخمی موحدی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
7023 سجاد افخمی موحدی 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
7024 سعید افخمی موحدی 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
7025 محمدرضا افخمی موحدی 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
7026 مهلا افخمی نژاد 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
7027 جعفر افخوانی شجری 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
7028 الهه افرا 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
7029 حسن افرا 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
7030 سارا افرا 1377 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
7031 سیمین دخت افرا 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
7032 سیمین دخت افرا 1392 علوم پايه زیست شناسی - میکروبیولوژی
7033 سارا افراخته 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
7034 سهیلا افراخته 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
7035 محّدثه افراخته 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
7036 محمدولی افراخته 1369 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
7037 نسرین افراخته 1373 علوم پايه زمین شناسی
7038 مریم افرادشاملو 1394 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
7039 حمید افرادی 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
7040 فرانک افراز 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
7041 هما افراز 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
7042 تورج افراسیابی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
7043 سلیمه افراسیابی 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
7044 ملیحه افراسیابی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
7045 لیلا افراسیابی ایلچی 1374 علوم رياضي ریاضی کاربردی
7046 لیلا افراسیابی ایلخچی 1369 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
7047 سارا افراسیابی گرگانی 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
7048 سعید افراسیابی گرگانی 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
7049 احسان افراسیابیان 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
7050 اسماعیل افراشته 1353 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
7051 مرتضی افراشته 1394 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
7052 نازنین افراشته 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
7053 روح الله افراه 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
7054 شکوفه افراه 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
7055 هادی افراه 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
7056 رضا افرنده 1365 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
7057 حسین افروز 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
7058 ربابه افروز 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
7059 مریم افروز 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
7060 الهه افروزکلاردهی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
7061 مژگان افروزنیا 1389 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
7062 سارا افروزه 1391 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
7063 مجید افروزه 1393 ادبيّات و علوم انسانى آب و هواشناسی ( اقلیم شناسی ) گرایش آب و هواشناسی سینوپتیک
7064 محسن افروزه 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
7065 محسن افروزی 1388 علوم پايه زمین شناسی - آبشناسی (ئیدروژئولوژی)
7066 سمانه افروزی رستگار 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
7067 سمانه افروزی رستگار 1391 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
7068 افسانه افروزی فرد 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
7069 پریسا افروزی گروی 1393 كشاورزى علوم و مهندسی خاک
7070 فریبا افروزی گروی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
7071 فریبا افروزی گروی 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
7072 فریده افروزی گروی 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
7073 فریده افروزی گروی 1393 تربيت بدنى مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی
7074 آذین افروزیان 1388 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
7075 عابدین افروزیان 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدوبهره برداری گیاهان دارویی و معطر
7076 علیرضا افروشه 1364 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
7077 تکتم افروغ 1389 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
7078 تکتم افروغ 1392 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
7079 داود افروغ 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
7080 فائزه افروغ 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
7081 احمد افروغی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
7082 دعاء محسن عبدعلی افریجی 1394 مهندسي مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری
7083 زهراء محسن عبدعلی افریجی 1394 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
7084 حمیدرضا افرین 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
7085 جواد افزون 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
7086 حبیب افساء 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
7087 خدیجه افسر 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
7088 فرانک افسر 1393 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
7089 محمدحسن افسر 1376 مهندسي مهندسی برق - قدرت
7090 مهرنوش افسردل 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
7091 حسن افسرده 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
7092 محسن افسرده 1386 علوم اداري واقتصاد حقوق
7093 مهلا افسرده 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
7094 حاجی محمد افسری 1367 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
7095 حسین افسری 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
7096 محمد افسری 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
7097 محمدمهدی افسری 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
7098 مهدی افسری 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
7099 مهرداد افسری 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
7100 سپیده افسری بجستانی 1389 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی

صفحه :

<   111213141516162636465666768697071727374757677787980818283848586879710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799710071017   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42199203