راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 29 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 92,897

نمایش موارد : 7001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
7001 طالب اکبرپورالمه جوقی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
7002 طالب اکبرپورالمه جوقی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
7003 محبوبه اکبرپورالمه جوقی 1389 مهندسي مهندسی شیمی
7004 احمد اکبرپوربوری آبادی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
7005 طاهره اکبرپوربوری آبادی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
7006 طیبه اکبرپوربوری ابادی 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
7007 ملیحه اکبرپوربهره 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
7008 رجبعلی اکبرپوربهمنیری 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
7009 اسمعیل اکبرپوربیرجندی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
7010 علی اکبرپورثانی 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
7011 سمیه اکبرپورسکه 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
7012 سّیدامین اکبرپورسکهّ 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
7013 سیدسجاد اکبرپورسکه 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
7014 محمد اکبرپورسکه 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
7015 زهرا اکبرپورمشهدی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
7016 مصطفی اکبرخواه گلسفیدی 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
7017 ابراهیم اکبرزاده 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
7018 احمد اکبرزاده 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
7019 احمد اکبرزاده 1388 علوم پايه فیزیک
7020 امیر اکبرزاده 1389 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
7021 امین اکبرزاده 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
7022 ایمان اکبرزاده 1391 مهندسي مهندسی شیمی
7023 پوریا اکبرزاده 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
7024 پوریا اکبرزاده 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
7025 جواد اکبرزاده 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
7026 جواد اکبرزاده 1378 مهندسي مهندسی عمران - عمران
7027 حامد اکبرزاده 1380 علوم پايه شیمی گرایش محض
7028 حجت اکبرزاده 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
7029 حمیدرضا اکبرزاده 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
7030 حمیدرضا اکبرزاده 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
7031 راضیه اکبرزاده 1378 علوم اداري واقتصاد حقوق
7032 ریحانه اکبرزاده 1388 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
7033 زبیده اکبرزاده 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
7034 زهرا اکبرزاده 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
7035 زهرا اکبرزاده 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
7036 ساجده اکبرزاده 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
7037 سمانه اکبرزاده 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
7038 سمانه اکبرزاده 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
7039 سیده شکوفه اکبرزاده 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
7040 سیده شکوفه اکبرزاده 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
7041 سیده شکوفه اکبرزاده 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
7042 طاهره اکبرزاده 1357 ادبيّات و علوم انسانى عمومی
7043 فائزه اکبرزاده 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
7044 فاطمه اکبرزاده 1389
7045 فرحناز اکبرزاده 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
7046 فریده اکبرزاده 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
7047 فوائد اکبرزاده 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
7048 لیلی اکبرزاده 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
7049 مجتبی اکبرزاده 1380 علوم پايه شیمی گرایش محض
7050 مجتبی اکبرزاده 1385 علوم پايه فیزیک
7051 مجید اکبرزاده 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
7052 محبوبه اکبرزاده 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
7053 محبوبه اکبرزاده 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
7054 محسن اکبرزاده 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
7055 محسن اکبرزاده 1384 مهندسي مهندسی شیمی
7056 محمد اکبرزاده 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
7057 محمد اکبرزاده 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
7058 محمدرضا اکبرزاده 1391 پردیس دانشگاهی علوم و مهندسی آب - سازه های آبی
7059 مرضیه اکبرزاده 1381 علوم پايه شیمی گرایش محض
7060 مرضیه اکبرزاده 1386 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
7061 مرضیه اکبرزاده 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
7062 مرضیه اکبرزاده 1389 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
7063 مریم اکبرزاده 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
7064 مسلم اکبرزاده 1390 پردیس دانشگاهی آبیاری و زهکشی
7065 ملیحه اکبرزاده 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
7066 منیره اکبرزاده 1354 كشاورزى صنایع غذایی
7067 مهدی اکبرزاده 1371 علوم رياضي ریاضی
7068 مهدی اکبرزاده 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
7069 میلاد اکبرزاده 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
7070 ناهید اکبرزاده 1384 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
7071 نجیلا اکبرزاده 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
7072 نسترن اکبرزاده 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - فناوری مواد غذایی
7073 نصیبه اکبرزاده 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
7074 نصیبه اکبرزاده 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان کارشناسی ناپیوسته علمی - کاربردی تولیدوبهره برداری ازگیاهان دارویی ومعطر
7075 وحید اکبرزاده 1386 علوم رياضي آمار
7076 هادی اکبرزاده 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
7077 بهجت اکبرزاده ابراهیمی 1378 علوم رياضي ریاضی محض
7078 الهه اکبرزاده افشاری 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
7079 سجاد اکبرزاده اول 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
7080 علیرضا اکبرزاده باغبان 1369 علوم رياضي آمار
7081 راضیه اکبرزاده بوری ابادی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
7082 محمدمهدی اکبرزاده پیوه ژنی 1370 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
7083 سیمین اکبرزاده توتونچی 1393 علوم رياضي آمار
7084 مریم اکبرزاده جوان 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
7085 سیدحسن اکبرزاده حسینی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
7086 نگار اکبرزاده حسینی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
7087 مجید اکبرزاده خورشیدی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی (دینامیک جامدات)
7088 علی اصغر اکبرزاده زو 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان مهندسی تولیدات گیاهی گرایش باغبانی
7089 امیدرضا اکبرزاده زهرائی کهن 1377 مهندسي مهندسی عمران - سازه
7090 محسن اکبرزاده سکه 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
7091 سپیده اکبرزاده شعرباف 1374 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
7092 سودابه اکبرزاده شعرباف 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
7093 کاوه اکبرزاده شعرباف 1377 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
7094 علیرضا اکبرزاده شورکی 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
7095 فائزه اکبرزاده فرخانی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
7096 جواد اکبرزاده قصاب 1372 الهيات شهيد مطهري تربیت معلم قرآن مجید
7097 سیدحسین اکبرزاده کلات 1384 علوم رياضي ریاضی محض
7098 علی اکبرزاده کلات 1373 مهندسي مهندسی برق - کنترل
7099 طیبه اکبرزاده گوکی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
7100 مینا اکبرزاده مطلق ششتمدی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی

صفحه :

<   1112131415161626364656667686970717273747576777879808182838485868797107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 34233252