راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,174

نمایش موارد : 7001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
7001 مژگان افشارکهن 1388 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
7002 مژگان افشارکهن 1392 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
7003 معصومه افشارکهن 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
7004 ارسلان افشارگلی 1376 علوم رياضي آمار
7005 ناهید افشارلاهوری 1373 علوم پايه شیمی گرایش محض
7006 ناهید افشارلاهوری 1379 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
7007 الهه افشارمقدم 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
7008 سعید افشارمقدم 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
7009 حمیدرضا افشارمند 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
7010 معصومه افشارمنش 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
7011 صادق افشارنجفی 1392 علوم پايه زمین شناسی - تکتونیک
7012 زهرا افشارنژاد 1364 علوم رياضي دبیری ریاضی
7013 محمد افشارنژاد 1382 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
7014 اشرف افشارنقندری 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
7015 حسین افشارنیا 1384 علوم پايه فیزیک
7016 شاهرخ افشاروحید 1375 علوم پايه فیزیک
7017 شهروز افشاروحید 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
7018 ابوالفضل افشاری 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
7019 ابوالفضل افشاری 1394 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
7020 احسان افشاری 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
7021 احمدرضا افشاری 1382 هنر نيشابور آموزش هنرهای تجسمی
7022 اسما افشاری 1383 دامپزشكي دامپزشکی
7023 اسماء افشاری 1390 دامپزشكي بهداشت مواد غذایی
7024 الهام افشاری 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
7025 جمشید افشاری 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
7026 حسین افشاری 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
7027 رباب افشاری 1393 پردیس دانشگاهی آمارزمینه استنباط
7028 ریحانه افشاری 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
7029 زهره افشاری 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
7030 سعید افشاری 1390 پردیس دانشگاهی الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی
7031 سیما افشاری 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
7032 فاطمه افشاری 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
7033 فرنوش افشاری 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی)
7034 مجید افشاری 1374 علوم پايه فیزیک
7035 مجید افشاری 1389 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - میکروبیولوژی موادغذایی
7036 محمدعلی افشاری 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
7037 محمود افشاری 1375 علوم رياضي آمار
7038 محمود افشاری 1382 علوم رياضي آمار
7039 معصومه افشاری 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تحقیقات آموزشی
7040 مهدی افشاری 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
7041 مهدی افشاری 1390 كشاورزى زراعت-گرایش علفهای هرز
7042 مهران افشاری 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
7043 مهران افشاری 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات
7044 میثم افشاری پور 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
7045 ابوالقاسم افشاری چمن اباد 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
7046 محمدابراهیم افشاری چمن اباد 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
7047 منصوره افشاری چمن اباد 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
7048 ماریا افشاری راد 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
7049 ماریا افشاری راد 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
7050 ماریا افشاری راد 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
7051 سیداحسان افشاری زاده 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
7052 سیداحسان افشاری زاده 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
7053 ریحانه افشاری صالح 1385 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
7054 احسان اله افشاری صفوی 1377 دامپزشكي دامپزشکی
7055 احسان اله افشاری صفوی 1384 دامپزشكي دامپزشکی - بیماریهای داخلی دامهای بزرگ
7056 بنیامین افشاری صفوی 1382 علوم رياضي ریاضی محض
7057 سمیرا افشاری صفوی 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
7058 سمیرا افشاری صفوی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
7059 علی افشاری طبسی 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی (دینامیک جامدات)
7060 سمانه افشاری فر 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
7061 حسین افشاری قله بازلو 1356 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
7062 حسین افشاری مقدم 1389 مهندسي مهندسی عمران - عمران
7063 حسین افشاری مقدم 1393 مهندسي مهندسی عمران - سازه
7064 سمیه افشاری مقدم 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
7065 علی افشاری نیا 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
7066 سمیرا افشاری نیک 1379 دامپزشكي دامپزشکی
7067 احمد افشاریان 1391 پردیس دانشگاهی علوم دامی - اصلاح نژاد دام
7068 بهناز افشاریان 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
7069 پروانه افشاریان 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
7070 پرویز افشاریان 1356 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
7071 شهناز افشاریان 1391 پردیس دانشگاهی علوم و صنایع غذایی
7072 صالحه افشاریان 1384 مهندسي مهندسی برق - کنترل
7073 صالحه افشاریان 1388 مهندسي مهندسی برق - کنترل
7074 عطاءاله افشاریان 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
7075 فرحناز افشاریان 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
7076 مهدی افشاریان 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
7077 سعید افشاریان شاندیز 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
7078 ساناز افشاریان طرقبه 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
7079 مسعود افشاریان طرقبه 1387 مهندسي مهندسی شیمی
7080 علی افشاریان طرقبهی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
7081 فرزانه افشاریان طرقبهی 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
7082 فهیمه افشاریان طرقبهی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
7083 زهره افشانی 1381 علوم اداري واقتصاد حقوق
7084 مینو افشانی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
7085 مینو افشانی طرقی 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
7086 حمید رضا افشون 1389 مهندسي مهندسی شیمی
7087 حمیدرضا افشون 1373 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
7088 آذین افشین 1386 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
7089 ابوالفضل افشین 1390 مهندسي مهندسی عمران
7090 احسان افشین 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
7091 سارا افشین 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
7092 سارا افشین 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
7093 عباسعلی افشین 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
7094 فهیمه افشین 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
7095 نصراله افشین 1370 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
7096 محمدصادق افشین فر 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
7097 فریبا افشین پور 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
7098 مارال افشین پور 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
7099 مریم افشین منش 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
7100 آزاده افشین مهر 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی

صفحه :

<   1112131415161626364656667686970717273747576777879808182838485868797107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39409267