راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,256

نمایش موارد : 701 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
701 احسان آفریده اله 1379 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
702 روح اله آفریکان 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
703 احمد آق اتابائی 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
704 اسحاق آق اتابای 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
705 محمد آق خانی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
706 مریم آق نیکوانی 1389 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
707 محمدرضا آقاابراهیمی 1362 مهندسي مهندسی برق - قدرت
708 محسن آقاابراهیمی سامانی 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
709 الهام آقائی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
710 بی بی ربابه آقائی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
711 رسول آقائی 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
712 سمیه آقائی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
713 سید حسن آقائی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
714 سیدعلی آقائی 1380 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
715 سیدعلی آقائی 1386 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
716 سیده عارفه آقائی 1390 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
717 سیده ندا آقائی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
718 عفت آقائی 1374 علوم پايه دبیری فیزیک
719 علی آقائی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
720 فاطمه آقائی 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
721 فریده آقائی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
722 فریما آقائی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
723 لیلا آقائی 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
724 مجتبی آقائی 1379 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
725 محمدداود آقائی 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
726 محمدمسعود آقائی 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
727 مهدیه آقائی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
728 مهلا آقائی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
729 مهلا آقائی 1393 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
730 مریم آقائی بجستانی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
731 ارسلان آقائی کیاسه 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
732 سمیرا آقائی میبدی 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
733 بتول آقائی باغسیاه 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
734 سیده عطّیه آقائی بایگی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
735 حامد آقائی بجستان 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
736 فاطمه آقائی بجستانی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
737 مریم آقائی بجستانی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
738 نیلوفر آقائی جاغرق 1391 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
739 مینا آقائی حکاک 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
740 فرزانه آقائی دوست آبادی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
741 حسن محمد آقائی سبزوار 1355 كشاورزى صنایع کشاورزی
742 سیدعلی اکبر آقائی شهری 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - صنایع فرآورده های کشاورزی
743 شیما آقائی عمرانی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
744 حسین آقائی فر 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
745 مجتبی آقائی کبیر 1391 ادبيّات و علوم انسانى مدیریت امور شهری
746 کامران آقائی کمازانی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
747 علیرضا آقائی محمودآبادی 1391 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
748 زهرا آقائی مزرعه شاهی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
749 طاهره آقائی مغانجوقی 1389 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
750 مینا آقائی مقدم فریمان 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
751 فرشته آقائی میبدی 1392 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
752 محمد علی آقائی میبدی 1355 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
753 مهناز آقائی میبدی 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
754 سمیه آقائی نژادامامقلی 1394 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
755 مریم آقائی نسب 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
756 لادن آقائی یزدی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
757 سروش آقائیان 1388 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
758 اکبر آقابابائی 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
759 صغرا آقابابائی کمشچه 1388 علوم رياضي آمار اقتصادی و اجتماعی ( آموزش محور )
760 غلامرضا آقابابایی بنی 1391 پردیس دانشگاهی ریاضی محض گرایش جبر
761 ایمان آقابابایی مبارکه 1378 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
762 حمیدرضا آقاباقری 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
763 حسن آقابراتی 1379 مهندسي مهندسی عمران - سازه
764 الهه آقابیگی 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
765 زهرا آقابیگی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
766 زهره آقابیگی 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
767 فرحناز آقابیگی 1364 علوم پايه دبیری شیمی
768 محمد آقابیگی 1362 علوم پايه زمین شناسی
769 جواد آقابیگی حصاری 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
770 رضا آقاپور 1393 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیک
771 مهناز آقاپور 1385 علوم پايه زمین شناسی
772 فهیمه آقاپوراحمدچالی 1378 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
773 سیدحمید آقاجان زاده ایوائی 1373 دامپزشكي دامپزشکی
774 امین آقاجان نژاد 1390 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
775 مسعود آقاجان نشتائی 1354 علوم پايه فیزیک
776 اکرم آقاجانلو 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
777 حسین آقاجانی 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
778 حسین آقاجانی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
779 ژاله آقاجانی 1369 علوم پايه دبیری زیست شناسی
780 ساره آقاجانی 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
781 علی اکبر آقاجانی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
782 فاطمه آقاجانی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
783 فاطمه آقاجانی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
784 فرشته آقاجانی 1353 علوم پايه زیست شناسی
785 معصومه آقاجانی 1373 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
786 حسین آقاجانی حمزه کلایی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
787 عابد آقاجانی دلاور 1391 كشاورزى زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
788 فاطمه آقاجانی سنگتراشانی 1393 دامپزشكي بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
789 سپیده آقاجانی قادیکلائی 1390 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
790 وجیهه آقاخان زاده چاپشلو 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
791 مونا آقاخانزاده چاپشلو 1390 علوم رياضي ریاضی محض - گرایش هندسه
792 رسول آقاخانی 1366 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش حالت جامد
793 زینب آقاخانی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی
794 علی آقاخانی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
795 ماهور آقاخانی 1391 علوم پايه شیمی
796 مونا آقاخانی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
797 امیرحسین آقاخانی افشار 1386 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
798 فاطمه آقاخانی زاده 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
799 نعمت اله آقاخانی هارونی 1387 علوم پايه ژئوفیزیک گرایش لرزه شناسی
800 زهرا آقازاده 1363 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه

صفحه :

<   12345678910111213141516171819202122232434445464748494104114124134144154164174184194204214224234244254264274284294304314324334344354364374384394404414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36829005