راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 70101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
70101 محسن فیاض سنجدکی 1372 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
70102 معصومه فیاض شیروان 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
70103 محمدحسن فیاض صابری 1371 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
70104 محمدرسول فیاض صابری 1367 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
70105 ابوالفضل فیاض نیا 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
70106 فاطمه فیاض روح بخش 1389 علوم رياضي ریاضی کاربردی
70107 محمدرسول فیاض صابری 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
70108 ابراهیم فیاض فره بلاغ 1353 علوم پايه فیزیک
70109 یوسف فیاض گلستان 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
70110 الهه فیاض محمدابادی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
70111 فاطمه فیاض نژاد 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
70112 فاطمه فیاضان 1377 علوم رياضي آمار
70113 فاطمه فیاضان 1390 علوم رياضي آمار ریاضی
70114 مریم فیاضان 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
70115 آرش فیاضی 1389 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
70116 بی بی مرجان فیاضی 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
70117 بی بی مرجان فیاضی 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
70118 پویا فیاضی 1392 مهندسي مهندسی برق - قدرت
70119 جواد فیاضی 1389 مهندسي مهندسی عمران - سازه
70120 خواجه محمد فیاضی 1362 علوم رياضي دبیری ریاضی
70121 رضا فیاضی 1392 علوم پايه زمین شناسی
70122 سعیده فیاضی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
70123 سمانه فیاضی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
70124 سمانه سادات فیاضی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
70125 سیدجلال فیاضی 1355 علوم پايه فیزیک کاربردی
70126 شهرام فیاضی 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
70127 علی فیاضی 1391 مهندسي مهندسی برق - کنترل
70128 عمادالدین فیاضی 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
70129 مجید فیاضی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
70130 محبوبه فیاضی 1388 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
70131 محمد فیاضی 1394 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عربی
70132 محمدرضا فیاضی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
70133 محمدرضا فیاضی 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری
70134 مسلم فیاضی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
70135 هانیه فیاضی 1392 مهندسي مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
70136 هدی فیاضی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
70137 نجمه فیاضی کیا 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان روسی
70138 زهره فیاضی نوقابی 1377 علوم پايه زمین شناسی
70139 فهیمه فیاضیان 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
70140 محمدابراهیم فیاضیان 1356 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
70141 سمیّه فیروز 1380 علوم پايه زمین شناسی
70142 عبدالحمید فیروز 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
70143 عبدالحمید فیروز 1357 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
70144 مجید فیروز 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
70145 وحیدرضا فیروز 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
70146 علی فیروز زارع 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
70147 فائزه فیروزآبادی 1389 علوم رياضي آمار و کاربردها
70148 عباس فیروزابادی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
70149 عباس فیروزابادی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
70150 مجید فیروزابادی یزد 1375 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
70151 ماندانا فیروزان 1363 علوم رياضي آمار
70152 دانیال فیروزبخت 1390 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
70153 فیروزه فیروزبخت 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
70154 محّمد فیروزبخت 1372 علوم پايه شیمی گرایش محض
70155 مینا فیروزبخت 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
70156 مریم فیروزجاییان گلوگاه 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
70157 محمد فیروزجهان تیغ 1392 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
70158 بیتا فیروزرنجبر 1387 هنر نيشابور مجسمه سازی
70159 منصوره فیروزرودی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
70160 علی فیروززارع 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
70161 علی فیروززارع 1390 كشاورزى اقتصاد کشاورزی
70162 حسین فیروزفر 1353 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا گرایش عمران منطقه ای
70163 عباس فیروزفر 1375 علوم رياضي آمار
70164 مرضیه فیروزفر 1390 ادبيّات و علوم انسانى مدیریت امور شهری
70165 معصومه فیروزفر 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
70166 محمود فیروزکلائی 1367 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
70167 حمیدرضا فیروزکوهی 1365 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
70168 حمیدرضا فیروزکوهی 1377 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
70169 زهرا فیروزکوهی 1381 علوم پايه زمین شناسی
70170 معصومه فیروزکوهی 1364 علوم پايه دبیری شیمی
70171 جواد فیروزکوهی فر 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
70172 مجید فیروزکوهی فر 1374 علوم پايه دبیری زیست شناسی
70173 امیرحسین فیروزکوهی گرجی محله 1393 مهندسي مهندسی برق - قدرت
70174 امین فیروزمند 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
70175 ریحانه فیروزمند 1386 علوم رياضي آمار
70176 هنگامه فیروزمند 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
70177 علی فیروزنیا 1371 علوم پايه شیمی گرایش محض
70178 انوش فیروزه 1386 دامپزشكي دامپزشکی
70179 حسین فیروزه 1382 علوم رياضي آمار
70180 سیدحمید فیروزه 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
70181 علیرضا فیروزه 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
70182 فرهاد فیروزه 1370 علوم پايه دبیری فیزیک
70183 نسرین فیروزه 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
70184 هانی فیروزه 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
70185 علی فیروزه ای 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
70186 فرزانه فیروزه چی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
70187 مهسا فیروزه چی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
70188 عاطفه فیروزه مقدم 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
70189 زینب فیروزهء 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
70190 پریسا فیروزۀ 1384 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
70191 علی اصغر فیروزۀ 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
70192 یاور فیروزۀ 1390 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
70193 اسماعیل فیروزی 1390 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
70194 الهه فیروزی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
70195 امیر فیروزی 1393 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
70196 ایرج فیروزی 1368 علوم پايه فیزیک کاربردی
70197 جلال فیروزی 1356 علوم رياضي ریاضی
70198 جواد فیروزی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
70199 حسین فیروزی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
70200 حیدرعلی فیروزی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169169269369469569669769869970070170270370470570670770870971071171271371471571671771872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899810081018   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42199613