راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,415

نمایش موارد : 70201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
70201 علی فیروززارع 1390 كشاورزى اقتصاد کشاورزی
70202 حسین فیروزفر 1353 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا گرایش عمران منطقه ای
70203 عباس فیروزفر 1375 علوم رياضي آمار
70204 مرضیه فیروزفر 1390 ادبيّات و علوم انسانى مدیریت امور شهری
70205 معصومه فیروزفر 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
70206 محمود فیروزکلائی 1367 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
70207 حمیدرضا فیروزکوهی 1365 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
70208 حمیدرضا فیروزکوهی 1377 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
70209 زهرا فیروزکوهی 1381 علوم پايه زمین شناسی
70210 معصومه فیروزکوهی 1364 علوم پايه دبیری شیمی
70211 جواد فیروزکوهی فر 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
70212 مجید فیروزکوهی فر 1374 علوم پايه دبیری زیست شناسی
70213 امیرحسین فیروزکوهی گرجی محله 1393 مهندسي مهندسی برق - قدرت
70214 امین فیروزمند 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
70215 ریحانه فیروزمند 1386 علوم رياضي آمار
70216 هنگامه فیروزمند 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
70217 علی فیروزنیا 1371 علوم پايه شیمی گرایش محض
70218 انوش فیروزه 1386 دامپزشكي دامپزشکی
70219 حسین فیروزه 1382 علوم رياضي آمار
70220 سیدحمید فیروزه 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
70221 علیرضا فیروزه 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
70222 فرهاد فیروزه 1370 علوم پايه دبیری فیزیک
70223 نسرین فیروزه 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
70224 هانی فیروزه 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
70225 علی فیروزه ای 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
70226 فرزانه فیروزه چی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
70227 مهسا فیروزه چی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
70228 عاطفه فیروزه مقدم 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
70229 زینب فیروزهء 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
70230 پریسا فیروزۀ 1384 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
70231 علی اصغر فیروزۀ 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
70232 یاور فیروزۀ 1390 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
70233 اسماعیل فیروزی 1390 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
70234 الهه فیروزی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
70235 امیر فیروزی 1393 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
70236 ایرج فیروزی 1368 علوم پايه فیزیک کاربردی
70237 جلال فیروزی 1356 علوم رياضي ریاضی
70238 جواد فیروزی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
70239 حسین فیروزی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
70240 حیدرعلی فیروزی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
70241 داود فیروزی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
70242 رجبعلی فیروزی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
70243 رضا فیروزی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
70244 زهرا فیروزی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
70245 زینب فیروزی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
70246 سیدحیدر فیروزی 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
70247 سیدرضا فیروزی 1380 مهندسي مهندسی برق - کنترل
70248 سیّده فائزه فیروزی 1389 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
70249 سیده هانیه فیروزی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
70250 شهربانو فیروزی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
70251 طاهره فیروزی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
70252 عارفه فیروزی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش ادبی
70253 علی رضا فیروزی 1378 علوم اداري واقتصاد حقوق
70254 علیرضا فیروزی 1351 علوم پايه شیمی
70255 فائزه فیروزی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
70256 فاطمه فیروزی 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
70257 فرامرز فیروزی 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
70258 فریبا فیروزی 1392 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
70259 فواد فیروزی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
70260 فیروزه فیروزی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
70261 کامران فیروزی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
70262 محمدمهدی فیروزی 1375 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
70263 مرتضی فیروزی 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
70264 مریم فیروزی 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
70265 معصومه فیروزی 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
70266 ناهید فیروزی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
70267 ناهید فیروزی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
70268 ندا فیروزی 1390 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
70269 هومن فیروزی 1392 مهندسي مهندسی برق - قدرت
70270 یسری فیروزی 1371 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
70271 زهره فیروزی اول 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
70272 معصومه فیروزی اول 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
70273 نفیسه فیروزی اول 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
70274 فرهاد فیروزی پارسا 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست ( آموزش محور )
70275 رضا فیروزی پور 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
70276 فهیمه فیروزی زاده 1387 علوم رياضي ریاضی کاربردی
70277 اسماعیل فیروزی سفتوک 1381 مهندسي مهندسی برق - قدرت
70278 هاشم فیروزی سنقرآبادی 1393 علوم رياضي ریاضی کاربردی زمینه نظریه گراف
70279 مرتضی فیروزی طرازخاکی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
70280 زهرا فیروزی فریمانی 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
70281 زهرا فیروزی فورگ 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
70282 اطهر فیروزیان 1387 علوم رياضي ریاضی کاربردی
70283 حسن فیروزیان 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
70284 حمیده فیروزیان 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
70285 رضا فیروزیان 1390 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
70286 سامان فیروزیان 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
70287 شبیر فیروزیان 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
70288 محمود فیروزیان اصل 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
70289 آیدا فیروزیان پور اصفهانی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
70290 آیدا فیروزیان پوراصفهانی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
70291 آیلین فیروزیان پوراصفهانی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
70292 ایلین فیروزیان پوراصفهانی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
70293 زهرا فیروزیان سررود 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
70294 زبیده فیروزیان گرو 1385 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
70295 شبنم فیروزیزدی 1378 علوم اداري واقتصاد حقوق
70296 محمود فیصل عبدصبار 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
70297 الهه فیض 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
70298 بتول فیض 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
70299 بهاره فیض 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
70300 زهراسادات فیض 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169169269369469569669769869970070170270370470570670770870971071171271371471571671771871972973974975976977978979980981982983984985986987988989990991992993994995996997998999910091019   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42227540