راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 21 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,672

نمایش موارد : 70201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
70201 مینا قاسمی نژاد رائینی 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
70202 آرمان قاسمی نژادیان شیرازفرد 1363 مهندسي عمران روستایی
70203 عباس قاسمی نسب 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
70204 عباس قاسمی نسب 1394 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
70205 جلیل قاسمی نسری 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
70206 جلیل قاسمی نسری 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
70207 مهرداد قاسمی نسری 1390 مهندسي مهندسی عمران - عمران
70208 مهرداد قاسمی نسری 1394 مهندسي مهندسی عمران - ژئوتکنیک
70209 میثم قاسمی نقیب دهی 1379 مهندسي مهندسی عمران - عمران
70210 مسعود قاسمی نوقابی 1383 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
70211 رضا قاسمی نوقابی 1378 علوم رياضي آمار
70212 غلامرضا قاسمی نوقابی 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
70213 محسن قاسمی نوقابی 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
70214 مریم قاسمی نوقابی 1382 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
70215 اشرف قاسمی نیا 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
70216 اعظم قاسمی نیا 1377 علوم رياضي ریاضی محض
70217 پیمان قاسمی نیا 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
70218 زینب قاسمی نیا 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
70219 عالیه قاسمی نیا 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
70220 علی قاسمی نیا 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
70221 معصومه قاسمی هاشمی 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
70222 مرتضی قاسمی هدک 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی - طیوردام
70223 حمید قاسمی هنری 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
70224 مجید قاسمی هنری 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
70225 محبوبه قاسمی هنری 1373 علوم رياضي دبیری ریاضی
70226 ابراهیم قاسمی هوس 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
70227 اردشیر قاسمی یگانه 1375 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
70228 سکینه قاسمی ینگی کند 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
70229 جعفرقلی قاسمیان 1355 كشاورزى علوم دامی
70230 جلال قاسمیان 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
70231 جواد قاسمیان 1373 علوم رياضي آمار
70232 سوده قاسمیان 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
70233 سیده فائزه قاسمیان 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
70234 سیده فاطمه قاسمیان 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
70235 عبدالصمد قاسمیان 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
70236 عبدالمجید قاسمیان 1388 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
70237 علی اصغر قاسمیان 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
70238 فاطمه قاسمیان 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
70239 مریم قاسمیان 1377 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
70240 مصطفی قاسمیان 1390 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
70241 منا قاسمیان 1372 مهندسي مهندسی برق - کنترل
70242 هادی قاسمیان 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
70243 یگانه قاسمیان 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
70244 حسن قاسمیان اردستانی 1393 پردیس دانشگاهی بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی)
70245 محمدحسن قاسمیان بجستانی 1372 مهندسي مهندسی برق - قدرت
70246 فریبا قاسمیان ثانی 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
70247 لیلا قاسمیان زنگیر 1382 هنر نيشابور مجسمه سازی
70248 حامد قاسمیان زوارم 1387 علوم رياضي ریاضی محض
70249 حامد قاسمیان زوارم 1392 علوم رياضي ریاضی محض زمینه گراف و ترکیبات جبری
70250 علی قاسمیان سقی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
70251 محمد قاسمیان سقی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
70252 افسانه قاسمیان سوربنی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
70253 رضوانه قاسمیان سوربنی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
70254 سمانه قاسمیان سوربنی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
70255 یاسر قاسمیان سوربنی 1391 پردیس دانشگاهی فیزیک گرایش حالت جامد
70256 احسان قاسمیان فرد 1375 مهندسي مهندسی برق - قدرت
70257 زهرا قاسمیان کرمانی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
70258 امیر قاسمیان لنگرودی 1378 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
70259 حسن قاسمیان مقدم 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
70260 محمدرضا قاسمیان مقدم 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
70261 معصومه قاسمیان مقدم 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
70262 هانیه قاسمیان مقدم 1394 تربيت بدنى رفتار حرکتی گرایش رشدحرکتی
70263 محمدحسن قاسمیان منفرد 1373 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
70264 محمدحسن قاسمیان منفرد 1378 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
70265 فریبا قاسمیان نژادجهرمی 1389 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
70266 مصطفی قاسمیان یزدی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
70267 نوح قاسمیه 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
70268 معصومه قاصد 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
70269 حشمت قاصدی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
70270 عصمت قاصدی 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
70271 محدثه قاصدی 1395 تربيت بدنى علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزش
70272 محمد قاصدی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
70273 ملیحه قاصدیان 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
70274 سمیه قاصری چهاربرج 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
70275 محمدشریف قاصری زهان 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
70276 محمدشریف قاصری زهان 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
70277 اینا قاضلی کر 1375 دامپزشكي دامپزشکی
70278 محمدرضا قاضوی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
70279 مهرداد قاضوی 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
70280 جلیل قاضوی گرمه 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
70281 حامد قاضی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
70282 حامد قاضی 1381 مهندسي مهندسی عمران - عمران
70283 زهره قاضی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
70284 سمانه قاضی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
70285 سمیّه قاضی 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
70286 سید هاشم قاضی 1388 هنر نيشابور فیزیک - واحد نیشابور
70287 صفیه قاضی 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
70288 عبدالرحمان قاضی 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش پیدایش و رده بندی و ارزیابی خاک
70289 علی محمّد قاضی 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
70290 فائزه قاضی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
70291 کبری قاضی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
70292 محسن قاضی 1388 علوم پايه فیزیک
70293 محسن قاضی 1393 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
70294 مریم قاضی 1374 علوم رياضي دبیری ریاضی
70295 مریم بیگم قاضی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
70296 مهدی قاضی 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
70297 مهدی قاضی 1393 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
70298 فاطمه قاضی بیرجندی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
70299 فائقه قاضی زاده 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
70300 سیده سعیده قاضی استانه قوچان عتیق 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989999   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41152407