راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 22 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,209

نمایش موارد : 70201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
70201 زهرا قبادی 1392 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
70202 سیروس قبادی 1365 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
70203 سیروس قبادی 1370 علوم رياضي ریاضی کاربردی
70204 صفورا قبادی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
70205 فاطمه قبادی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
70206 فاطمه قبادی 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
70207 فروغ قبادی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
70208 فریبا قبادی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
70209 کاوه قبادی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
70210 کبری قبادی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
70211 مجتبی قبادی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
70212 محمد قبادی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
70213 محمد قبادی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی - تکنولوژی صنایع غذایی
70214 مریم قبادی 1393 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
70215 قربان قبادی چنار 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
70216 پریسا قبادی اصل 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
70217 ندا قبادی امامقلی 1381 علوم پايه شیمی گرایش محض
70218 ابوالفضل قبادی باجگیران 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
70219 ابوالفضل قبادی باجگیران 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
70220 موسی الرضا قبادی ترنیک 1368 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
70221 مهدیه قبادی ترنیک 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
70222 آزاده قبادی جهرمی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
70223 حمیدرضا قبادی چهکندک 1391 مهندسي مهندسی برق - کنترل
70224 زهرا قبادی راد 1392 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
70225 صدیقه قبادی قره قشلاقی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
70226 مصطفی قبادی قره قشلاقی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
70227 ساناز قبادی محبی 1385 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
70228 سحر قبادی محبی 1377 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
70229 کبری قبادی مهر 1390 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
70230 رویا قبادیان قادی کلایی 1367 علوم پايه فیزیک کاربردی
70231 امیرحسین قبانچی 1392 مهندسي مهندسی عمران
70232 محمدامین قبانچی 1388 مهندسي مهندسی برق - کنترل
70233 محمدامین قبانچی 1394 علوم اداري واقتصاد حسابداری
70234 زهرا قبدیان 1381 علوم پايه زمین شناسی
70235 سارا قبدیان 1388 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
70236 سارا قبدیان 1390 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
70237 سمیه قبدیان 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
70238 فاطمه قبدیان 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
70239 فرناز قبدیان 1393 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
70240 منصوره قبدیان 1371 علوم پايه دبیری فیزیک
70241 مهدیه قبدیان 1381 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
70242 نفیسه قبدیان 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی
70243 افراح قبله 1374 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
70244 احسان قبول 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
70245 احسان قبول 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
70246 زهرا قبول 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
70247 زهرا قبول 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
70248 اسماعیل قبولی 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
70249 مهدی قبولی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
70250 مهدی قبولی 1386 كشاورزى بیوتکنولوژی در کشاورزی
70251 ناهید قبولی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
70252 پردیس قبولی تبار 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
70253 مرجان قبولی تبار 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
70254 مهسا قبولی تبار 1374 مهندسي مهندسی برق - کنترل
70255 سید محمد هادی قبولی درافشان 1390 پردیس دانشگاهی الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی
70256 سیدمحمدتقی قبولی درافشان 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
70257 سیدمحمدتقی قبولی درافشان 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
70258 سیدمحمدتقی قبولی درافشان 1363 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
70259 سیدمحمدصادق قبولی درافشان 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
70260 سیدمحمدصالح قبولی درافشان 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
70261 اکبر قبولی شاهرودی 1367 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
70262 هادی قبولی شاهرودی 1368 علوم پايه فیزیک کاربردی
70263 مهناز قبه ای 1365 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
70264 نیلوفر قبه مهاجر 1367 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
70265 نیلوفر قبهءمهاجر 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
70266 اقدس قبیدیان 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
70267 محمد قپه 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
70268 فاطمه قتالی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
70269 سیدجواد قتدیلی 1355 علوم پايه شیمی
70270 شعله قتلوئی طرقی 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق
70271 شعله قتلوئی طرقی 1391 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
70272 سجاد قجاوند 1391 مهندسي مهندسی شیمی
70273 ارمان قجری 1391 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
70274 ارازگل قجری اینچه برون 1388 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
70275 نرگس قجری بردر 1382 علوم پايه فیزیک
70276 نرگس قجری بردر 1387 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
70277 محمد قجقی 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
70278 معصومه قد سی نژاد 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
70279 طاهره قدائی تبریزی 1355 علوم رياضي دبیری ریاضی
70280 رضا قدبیگی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
70281 سارا قدر 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
70282 احمد قدرت نما 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
70283 عباس قدرت پناه 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
70284 محبوبه قدرت نما 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
70285 محبوبه قدرت نما 1392 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
70286 محمد قدرت نما 1385 مهندسي مهندسی شیمی
70287 اعظم قدرتی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
70288 بتول قدرتی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
70289 بتول قدرتی 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
70290 حسن قدرتی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
70291 حسن قدرتی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
70292 خدیجه قدرتی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
70293 زهرا قدرتی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
70294 زهرا قدرتی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
70295 زهرا قدرتی 1391 كشاورزى مهندسی فضای سبز
70296 شیرین قدرتی 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری
70297 صدیقه قدرتی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
70298 علی اکبر قدرتی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
70299 غلامرضا قدرتی 1366 كشاورزى زراعت
70300 لادن قدرتی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989999   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40444600