راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,468

نمایش موارد : 70401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
70401 داود قاینی 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
70402 زینب قاینی 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
70403 عصمت قاینی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
70404 لیلا قاینی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
70405 محسن قاینی 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
70406 مهسا قاینی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
70407 ناهید قاینی 1388 علوم رياضي ریاضی محض
70408 ناهید قاینی 1392 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه زمینه سیستمهای دینامیکی
70409 فاطمه قاینی پورجعفری 1381 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
70410 فاطمه قاینی پورجعفری 1379 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
70411 نگار قاینی ثانی 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
70412 مهلا قاینی سردشت 1393 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
70413 مهناز قاینی سردشت 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
70414 حسین قاینی صوفی آبادی 1374 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
70415 محسن قاینی صوفی آبادی 1382 مهندسي مهندسی برق - قدرت
70416 محمدرضا قاینی صوفی آبادی 1392 مهندسي مهندسی عمران
70417 محسن قاینی صوفی ابادی 1377 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
70418 مریم قاینی نژاد 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
70419 فاطمه قباخلو 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی - طیوردام
70420 مرضیه قباخلو 1391 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
70421 فاطمه قباد 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
70422 ارمغان قبادی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
70423 ارمغان قبادی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
70424 الناز قبادی 1391 پردیس دانشگاهی علوم و صنایع غذایی
70425 بهنام قبادی 1381 علوم رياضي آمار
70426 پروانه قبادی 1390 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
70427 راحله قبادی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
70428 رضا قبادی 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
70429 زهرا قبادی 1392 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
70430 سیروس قبادی 1365 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
70431 سیروس قبادی 1370 علوم رياضي ریاضی کاربردی
70432 صفورا قبادی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
70433 فاطمه قبادی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
70434 فاطمه قبادی 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
70435 فروغ قبادی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
70436 فریبا قبادی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
70437 کاوه قبادی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
70438 کبری قبادی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
70439 مجتبی قبادی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
70440 محمد قبادی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
70441 محمد قبادی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی - تکنولوژی صنایع غذایی
70442 مریم قبادی 1393 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
70443 قربان قبادی چنار 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
70444 پریسا قبادی اصل 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
70445 ندا قبادی امامقلی 1381 علوم پايه شیمی گرایش محض
70446 ابوالفضل قبادی باجگیران 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
70447 ابوالفضل قبادی باجگیران 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
70448 موسی الرضا قبادی ترنیک 1368 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
70449 مهدیه قبادی ترنیک 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
70450 آزاده قبادی جهرمی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
70451 حمیدرضا قبادی چهکندک 1391 مهندسي مهندسی برق - کنترل
70452 زهرا قبادی راد 1392 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
70453 صدیقه قبادی قره قشلاقی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
70454 مصطفی قبادی قره قشلاقی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
70455 ساناز قبادی محبی 1385 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
70456 سحر قبادی محبی 1377 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
70457 کبری قبادی مهر 1390 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
70458 رویا قبادیان قادی کلایی 1367 علوم پايه فیزیک کاربردی
70459 امیرحسین قبانچی 1392 مهندسي مهندسی عمران
70460 محمدامین قبانچی 1388 مهندسي مهندسی برق - کنترل
70461 محمدامین قبانچی 1394 علوم اداري واقتصاد حسابداری
70462 زهرا قبدیان 1381 علوم پايه زمین شناسی
70463 سارا قبدیان 1388 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
70464 سارا قبدیان 1390 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
70465 سمیه قبدیان 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
70466 فاطمه قبدیان 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
70467 فرناز قبدیان 1393 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
70468 منصوره قبدیان 1371 علوم پايه دبیری فیزیک
70469 مهدیه قبدیان 1381 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
70470 نفیسه قبدیان 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی
70471 افراح قبله 1374 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
70472 احسان قبول 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
70473 احسان قبول 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
70474 زهرا قبول 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
70475 زهرا قبول 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
70476 اسماعیل قبولی 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
70477 مهدی قبولی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
70478 مهدی قبولی 1386 كشاورزى بیوتکنولوژی در کشاورزی
70479 ناهید قبولی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
70480 پردیس قبولی تبار 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
70481 مرجان قبولی تبار 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
70482 مهسا قبولی تبار 1374 مهندسي مهندسی برق - کنترل
70483 سید محمد هادی قبولی درافشان 1390 پردیس دانشگاهی الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی
70484 سیدمحمدتقی قبولی درافشان 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
70485 سیدمحمدتقی قبولی درافشان 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
70486 سیدمحمدتقی قبولی درافشان 1363 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
70487 سیدمحمدصادق قبولی درافشان 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
70488 سیدمحمدصالح قبولی درافشان 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
70489 اکبر قبولی شاهرودی 1367 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
70490 هادی قبولی شاهرودی 1368 علوم پايه فیزیک کاربردی
70491 مهناز قبه ای 1365 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
70492 نیلوفر قبه مهاجر 1367 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
70493 نیلوفر قبهءمهاجر 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
70494 اقدس قبیدیان 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
70495 محمد قپه 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
70496 فاطمه قتالی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
70497 سیدجواد قتدیلی 1355 علوم پايه شیمی
70498 شعله قتلوئی طرقی 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق
70499 شعله قتلوئی طرقی 1391 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
70500 سجاد قجاوند 1391 مهندسي مهندسی شیمی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816916926936946956966976986997007017027037047057067077087097107117127137147157167177187197207217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819911001   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40904102