راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,209

نمایش موارد : 70501 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
70501 امید قدوسی مقدم 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
70502 محمدتقی قدوسی مقدم 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
70503 اکرم قدوسیان 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
70504 رضا قدوسیان 1395 علوم اداري واقتصاد حسابرسی
70505 ولی الله قدیانی 1373 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
70506 فاطمه قدیر زاده 1385 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
70507 اکرم قدیرپورمحمدآباد 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
70508 زهرا قدیرپورمحمدآباد 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
70509 مریم قدیرپورمحمدآباد 1393 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
70510 شهرزاد قدیرزاد 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
70511 علی قدیرزاده 1385 مهندسي مهندسی برق - کنترل
70512 فاطمه قدیرزاده 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
70513 فاطمه قدیرزاده 1391 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
70514 ابوالحسن قدیری 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
70515 بهجت قدیری 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
70516 حسنی قدیری 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
70517 زهرا قدیری 1387 علوم پايه فیزیک
70518 زهره قدیری 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
70519 زینب قدیری 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
70520 ساناز قدیری 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
70521 سعید قدیری 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
70522 سیدمجتبی قدیری 1389 كشاورزى اقتصاد کشاورزی
70523 سیدمشتاق قدیری 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
70524 صادق قدیری 1375 علوم رياضي ریاضی
70525 علی قدیری 1392 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
70526 فاطمه قدیری 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
70527 فاطمه قدیری 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
70528 فاطمه قدیری 1392 پردیس دانشگاهی فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
70529 فاطمه قدیری 1395 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
70530 فرنوش قدیری 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
70531 کورش قدیری 1363 مهندسي مهندسی برق - قدرت
70532 محبوبه قدیری 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
70533 محبوبه قدیری 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
70534 محمدرضا قدیری 1377 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
70535 محمدرضا قدیری 1382 مهندسي مهندسی برق - کنترل
70536 مریم قدیری 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
70537 مریم قدیری 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
70538 معصومه قدیری 1367 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
70539 مهدی قدیری 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
70540 مهدی قدیری 1377 مهندسي مهندسی برق - کنترل
70541 مهدی قدیری 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
70542 مهدیه قدیری 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
70543 مهدیه قدیری 1391 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
70544 مهرداد قدیری 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
70545 مهرناز قدیری 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
70546 نرجس قدیری 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
70547 نسرین قدیری 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
70548 وحید قدیری 1376 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
70549 زهرا قدیری کاریزنو 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
70550 اکرم قدیری اقجه کندی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
70551 عصمت قدیری اناری 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
70552 علیرضا قدیری بشردوست 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
70553 عبداله قدیری دمدل 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
70554 سعید قدیری راد 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
70555 محمدحسین قدیری راد 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
70556 محمدحسین قدیری راد 1388 مهندسي مهندسی عمران - سازه
70557 محمدحسین قدیری راد 1390 مهندسي مهندسی عمران - سازه
70558 اکرم قدیری سردشت 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
70559 ایرج قدیری سردشت 1392 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
70560 امیرحسین قدیری سنگاچینی 1383 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
70561 حسن قدیری طرقی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
70562 راحله قدیری فر 1375 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
70563 رضا قدیری فر 1372 علوم پايه فیزیک کاربردی
70564 فاطمه قدیری لنگری 1373 الهيات شهيد مطهري تربیت معلم قرآن مجید
70565 مهدی قدیری مطلق 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
70566 مهری قدیری مطلق 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
70567 دانیال قدیری مقدم 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
70568 داود قدیری مقدم 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
70569 دل آرا قدیری مقدم 1392 مهندسي مهندسی عمران
70570 زهرا قدیری نوفرست 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
70571 علی قدیری نوفرست 1391 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
70572 داود قدیری وظیفه دوست 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
70573 نجمه قدیری وظیفه دوست 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
70574 ا سماعیل قدیریان 1383 مهندسي مهندسی برق - قدرت
70575 افشین قدیریان 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
70576 اندیشه قدیریان 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
70577 اندیشه قدیریان 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
70578 اندیشه قدیریان 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
70579 بیتا قدیریان 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
70580 فرامرز قدیریان 1381 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
70581 مژده قدیم 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
70582 حسین علی قدیمی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
70583 سمیه قدیمی 1380 علوم اداري واقتصاد حسابداری
70584 عبدالقاسم قدیمی 1356 علوم پايه زمین شناسی
70585 علی قدیمی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
70586 علی اصغر قدیمی 1374 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
70587 علی اصغر قدیمی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
70588 فاطمه قدیمی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
70589 فرحناز قدیمی 1365 علوم رياضي دبیری ریاضی
70590 فرزانه قدیمی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
70591 فرشته قدیمی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
70592 فرشته قدیمی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
70593 فریبا قدیمی 1373 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
70594 مجتبی قدیمی 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
70595 محمدحسن قدیمی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
70596 محمدرضا قدیمی 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
70597 محمدرضا قدیمی 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری گرایش بیمه
70598 مژگان قدیمی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
70599 مریم قدیمی باقراباد 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
70600 مریم قدیمی برده 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816916926936946956966976986997007017027037047057067077087097107117127137147157167177187197207217227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829921002   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40436881