راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 101,054

نمایش موارد : 70501 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
70501 رضا قاضی دیزجی 1364 علوم رياضي آمار
70502 تیمور قاضی زاده 1388 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
70503 حسین قاضی زاده 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
70504 حمیده قاضی زاده 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
70505 خسرو قاضی زاده 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
70506 خلیل قاضی زاده 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
70507 خلیل قاضی زاده 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
70508 رضا قاضی زاده 1366 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
70509 رضا قاضی زاده 1372 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
70510 سپیده قاضی زاده 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
70511 سیداحسان قاضی زاده 1376 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
70512 سیده محدثه قاضی زاده 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
70513 عبدالرضا قاضی زاده 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
70514 علی قاضی زاده 1362 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
70515 علیرضا قاضی زاده 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
70516 علیرضا قاضی زاده 1363 كشاورزى امور زراعی
70517 فاطمه قاضی زاده 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
70518 فرانک قاضی زاده 1365 علوم پايه دبیری شیمی
70519 فرزانه قاضی زاده 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
70520 لیلا قاضی زاده 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
70521 محسن قاضی زاده 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
70522 محمد قاضی زاده 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
70523 محمودرضا قاضی زاده 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
70524 مهدی قاضی زاده 1374 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
70525 مهدی قاضی زاده 1380 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
70526 هوشنگ قاضی زاده 1356 ادبيّات و علوم انسانى آب و هواشناسی
70527 مصطفی قاضی زاده احسائی 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
70528 مصطفی قاضی زاده احسائی 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
70529 مهدی قاضی زاده احسائی 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
70530 نرجس قاضی زاده احسائی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
70531 نرجس قاضی زاده احسائی 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
70532 نفیسه قاضی زاده احسائی 1395 علوم اداري واقتصاد حسابداری
70533 فرهاد قاضی زاده اسلامی 1366 علوم رياضي آمار
70534 محمد قاضی زاده زیبد 1368 علوم رياضي دبیری ریاضی
70535 زهرا قاضی زاده هاشمی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
70536 زهراسادات قاضی زاده هاشمی 1391 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامی
70537 سیدعلی قاضی سعید 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
70538 محمدرضا قاضی سعیدی 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
70539 لیلا قاضی کرباسی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
70540 سیده زینب قاضی مطلق 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
70541 سیده زینب قاضی مطلق 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
70542 مُنا قاضی مقدم 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
70543 سیدمحمد قاضی میرسعید 1362 مهندسي مهندسی عمران
70544 علی قاضی نژاد 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
70545 محمّد قاضی نژاد 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
70546 روح الله قاضی نیا 1392 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
70547 احمدرضا قاضیان تفریشی 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
70548 گلنار قاضیان تفریشی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
70549 گلنار قاضیان تفریشی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
70550 گلنار قاضیان تفریشی 1389 كشاورزى علوم باغبانی گرایش سبزی کاری
70551 علی قاطع زاده دریس 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند
70552 الهام قاعدی اترآباد 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
70553 سیدخلیل قافله باشی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
70554 فاطمه قافله باشی 1355 علوم رياضي دبیری ریاضی
70555 کریم قالمق 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
70556 فاطمه قالی باف 1393 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
70557 مرتضی قالی باف طوسی نژاد 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
70558 حمید قالی باف محمدآبادی 1387 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
70559 جواد قالی بافان 1382 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
70560 حمیده قالی بافان 1394 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
70561 مهران قالی چی 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - سنجش از دور
70562 معصومه قالیباف 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
70563 تکتم قالیباف سرشوری 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
70564 حامد قالیباف سرشوری 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
70565 هانیه قالیباف مقدم 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
70566 شکوفه قالیبافان 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
70567 شکوفه قالیبافان 1393 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
70568 فرشته قالیبافان 1391 علوم رياضي آمار ریاضی
70569 عبداله قالیشویان 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
70570 مجتبی قالیشویان 1390 علوم پايه فیزیک
70571 مرتضی قالیشویان 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
70572 مرتضی قالیشویان 1388 مهندسي مهندسی عمران - سازه
70573 مرتضی قالیشویان 1391 مهندسي مهندسی عمران - سازه
70574 مصطفی قالیشویان 1385 مهندسي مهندسی عمران - سازه
70575 حمیدرضا قامت بلندشریف آباد 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
70576 سمانه قامتی دانیال 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
70577 مریم قامتی شیلگانی 1389 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
70578 رضا قانع 1394 مهندسي مهندسی برق
70579 سمانه قانع 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
70580 شمس قانع 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
70581 شمس قانع 1363 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
70582 طاهره قانع 1380 علوم پايه فیزیک
70583 طاهره قانع 1384 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
70584 مهدی قانع 1381 مهندسي مهندسی برق - قدرت
70585 محسن قانع قصاب نوغان 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
70586 فاطمه هلن قانع استاد قاسمی 1365 علوم رياضي ریاضی
70587 فاطمه هلن قانع استادقاسمی 1368 علوم رياضي ریاضی
70588 سمیه قانع پورتاجر 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
70589 مرجانه قانع پورتاجر 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
70590 معصومه قانع حسن نیاءخباز 1393 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
70591 مجتبی قانع حسین زاده خباز 1374 علوم پايه زمین شناسی
70592 علی قانع خیاطاستاد 1368 علوم پايه زمین شناسی
70593 اکرم قانع ساسانسرائی 1355 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
70594 اسماء قانع سنگ آتش 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
70595 اسماء قانع سنگ آتش 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی
70596 فاطمه قانع شوفرجدی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
70597 طیبه قانع علاف محمدی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
70598 سکینه قانع قصاب نوغان 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
70599 محسن قانع قصاب نوغان 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی
70600 سمیه قانع گلیان 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816916926936946956966976986997007017027037047057067077087097107117127137147157167177187197207217227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829921002   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41489814