راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 21 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 70601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
70601 رضا قادری 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
70602 رضا قادری 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
70603 ریحانه قادری 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
70604 زهرا قادری 1375 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
70605 زهرا قادری 1390 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
70606 زهره قادری 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
70607 سارا قادری 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
70608 سپیده قادری 1391 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی تکوینی
70609 سجاد قادری 1392 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
70610 سعید قادری 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
70611 سکینه قادری 1389 علوم اداري واقتصاد حسابداری
70612 سیدایرج قادری 1392 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
70613 سیدصفی الله قادری 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
70614 سیدعلی قادری 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
70615 شهرام قادری 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
70616 صدیقه قادری 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
70617 طاهره قادری 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
70618 طیبه قادری 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
70619 عادل قادری 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
70620 عباس قادری 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
70621 عباس قادری 1387 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
70622 عباس قادری 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
70623 عصمت قادری 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
70624 علیرضا قادری 1374 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
70625 علیرضا قادری 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
70626 غلامرضا قادری 1367 كشاورزى زراعت
70627 فاطمه قادری 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
70628 فاطمه قادری 1394 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش مترجمی
70629 فریدون قادری 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
70630 فهیمه قادری 1385 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
70631 قادر قادری 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
70632 قاسم قادری 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
70633 محمد قادری 1394 مهندسي مهندسی برق - سیستم های قدرت(آموزش محور)
70634 محمداسمعیل قادری 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
70635 محمداسمعیل قادری 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تحقیقات آموزشی
70636 محمدحسین قادری 1394 مهندسي مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستمهای کامپیوتری
70637 مریم قادری 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
70638 مصطفی قادری 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
70639 مطهره قادری 1394 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی - زمینه نجوم و اخترفیزیک
70640 منصوره قادری 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
70641 مهدی قادری 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
70642 نجمه قادری 1391 علوم رياضي ریاضی کاربردی زمینه کنترل
70643 نیره قادری 1379 علوم پايه زمین شناسی
70644 هدی قادری 1385 هنر نيشابور نقاشی
70645 محبوبه قادری آبگرگ 1392 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
70646 شیرزاد قادری اب بخش 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
70647 علی قادری اردکانی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
70648 فاطمه قادری اردکول 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
70649 سروش قادری باخرزی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
70650 سروش قادری باخرزی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
70651 الناز قادری بافتی 1394 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
70652 زهرا قادری بافتی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
70653 زهرا قادری بافتی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
70654 علیرضا قادری بافتی 1390 مهندسي مهندسی عمران - عمران
70655 زینب قادری پور 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
70656 رمضانعلی قادری ثانوی 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
70657 ملیحه قادری ثانوی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
70658 ملیحه قادری ثانوی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش مترجمی
70659 حسن قادری جاغرق 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
70660 آزاده قادری چشمه گلی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
70661 آزاده قادری چشمه گلی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
70662 عین اله قادری حعفربیگلری 1356 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
70663 فرشاد قادری خشندرق 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
70664 فرید قادری درمیان 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
70665 اعظم قادری راد 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
70666 جواد قادری راد 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
70667 حسنعلی قادری راد 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
70668 حسنعلی قادری راد 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
70669 علی قادری رمضان قلعه 1370 علوم پايه دبیری فیزیک
70670 راحله قادری روسنگ 1393 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد (با زمینه نانوفیزیک)
70671 علیرضا قادری رهقی 1362 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
70672 حسین قادری زفره ئی 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
70673 محمدحسین قادری زوارم 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
70674 حمیده قادری فیجانی 1392 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
70675 اعظم قادری فیض آبادی 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
70676 سیدامیر قادری فیض آبادی 1393 تربيت بدنى رفتار حرکتی گرایش رشدحرکتی
70677 آیناز قادری قلعه نو 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
70678 آیناز قادری قلعه نو 1395 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
70679 دانیال قادری قهفرخی 1386 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
70680 اعظم قادری کشتان 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش طیور
70681 مجتبی قادری گرورانی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
70682 محمد قادری مقدم 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
70683 بهاره قادری نژاد 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
70684 فریبا قادری نصرآبادی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
70685 سعید قادری یادگاری 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
70686 مهناز قادمی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
70687 سکینه قادی 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
70688 مهرزاد قادی پاشا 1364 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
70689 فائزه قارائی کسمائی 1393 علوم رياضي آمار و کاربردها
70690 اکرم قارداش پورطرقی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
70691 زلال قارداشی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
70692 اعظم قارزی 1376 علوم رياضي آمار
70693 ربابه قارزی 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
70694 زهره قارزی 1380 علوم رياضي آمار
70695 علی اکبر قارزی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
70696 علی اکبر قارزی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
70697 محمدابراهیم قارزی 1369 مهندسي مهندسی برق - کنترل
70698 ناهید قارزی 1383 علوم رياضي ریاضی محض
70699 یونس قارشی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
70700 سحر قارنگیان 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983993100310131023   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42201074