راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,952

نمایش موارد : 70601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
70601 مرتضی قلی قربانزاده قره چشمه 1371 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
70602 حوا قربانزاده کلاتی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
70603 زهرا قربانزاده نقاب 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
70604 محمود قربانزاده نقاب 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
70605 سعیده قربانعلی پور 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
70606 اعظم قربانعلی مقدم 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
70607 جمشید قربانعلی نیا عمرانی 1356 كشاورزى علوم زراعی
70608 مهدی قربانلو 1390 علوم پايه زمین شناسی - تکتونیک
70609 آرزو قربانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
70610 آرش قربانی 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
70611 آرش قربانی 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری
70612 ابراهیم قربانی 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
70613 احمد قربانی 1372 علوم اداري واقتصاد حقوق
70614 احمد قربانی 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
70615 اشرف قربانی 1368 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
70616 اصغر قربانی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
70617 اصغر قربانی 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
70618 الناز قربانی 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
70619 الهام قربانی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عربی
70620 الهام قربانی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
70621 الهام قربانی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
70622 الهام قربانی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
70623 امیرحسین قربانی 1393 مهندسي مهندسی مکانیک
70624 امیرعباس قربانی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
70625 امین قربانی 1388 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
70626 انسیه قربانی 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
70627 اولدوز قربانی 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
70628 بابک قربانی 1384 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
70629 براتعلی قربانی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
70630 براتعلی قربانی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
70631 بهاره قربانی 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
70632 بهناز قربانی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
70633 بهنام قربانی 1394 مهندسي مهندسی عمران - ژئوتکنیک
70634 تکتم قربانی 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق
70635 تکتم قربانی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
70636 تکتم قربانی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
70637 تکتم قربانی 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول
70638 توحید قربانی 1381 علوم پايه فیزیک
70639 توحید قربانی 1394 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
70640 حبیب اله قربانی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
70641 حجت اله قربانی 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
70642 حسن قربانی 1374 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
70643 حسن قربانی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
70644 حسین قربانی 1369 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
70645 حسین قربانی 1380 علوم پايه فیزیک
70646 حسین قربانی 1382 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
70647 حسین قربانی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
70648 حسین قربانی 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
70649 حمید قربانی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
70650 حمیدرضا قربانی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
70651 خدیجه قربانی 1372 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
70652 رباب قربانی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
70653 رجبعلی قربانی 1372 علوم پايه زمین شناسی
70654 رضا قربانی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
70655 رضا قربانی 1375 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
70656 رضا قربانی 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
70657 رضا قربانی 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
70658 رویا قربانی 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
70659 زهرا قربانی 1366 كشاورزى صنایع و فرآورده های کشاورزی
70660 زهرا قربانی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
70661 زهرا قربانی 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
70662 زهرا قربانی 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
70663 زهرا قربانی 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
70664 زهرا قربانی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
70665 زهرا قربانی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
70666 زهرا قربانی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
70667 زهرا قربانی 1389 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
70668 زهرا قربانی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
70669 زهرا قربانی 1391 كشاورزى مهندسی فضای سبز
70670 زهرا قربانی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
70671 زهره قربانی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
70672 زینب قربانی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
70673 زینب قربانی 1390 پردیس دانشگاهی جغرافیا - برنامه ریزی شهری
70674 ساناز قربانی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
70675 سجاد قربانی 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
70676 سعید قربانی 1375 مهندسي مهندسی برق - کنترل
70677 سعید قربانی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
70678 سعید قربانی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی (دینامیک جامدات)
70679 سعید قربانی 1391 مهندسي مهندسی عمران
70680 سکینه قربانی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی
70681 سمیه قربانی 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
70682 سمّیه قربانی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
70683 سودابه قربانی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
70684 سوگل قربانی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
70685 سوگل قربانی 1394 پردیس دانشگاهی زبان و ادبیات انگلیسی
70686 سهیلا قربانی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
70687 سیدحسین قربانی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
70688 سیمین قربانی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
70689 شعله قربانی 1389 كشاورزى علوم دامی - اصلاح نژاد دام (ژنتیک مولکولی)
70690 شکوفه قربانی 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
70691 صادق قربانی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
70692 صدیقه قربانی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
70693 صفورا قربانی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
70694 طاهره قربانی 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
70695 طاهره قربانی 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
70696 عادل قربانی 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی)
70697 عبدالحمید قربانی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
70698 عصمت قربانی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
70699 علی قربانی 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
70700 علی قربانی 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983993   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40051672