راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,561

نمایش موارد : 70601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
70601 فاطمه کبیری 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
70602 مصطفی کبیری 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
70603 ملیحه کبیری 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
70604 ملیحه کبیری 1393 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
70605 میترا کبیری 1358 علوم پايه عمومی
70606 نرگس کبیری 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
70607 همایون کبیری 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
70608 فاطمه کبیری شاه آباد 1376 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
70609 المیرا کبیری بالاجاده 1391 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
70610 مرتضی کبیری ثانی 1367 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
70611 حمید کبیری راد 1387 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
70612 مهدی کبیری راد 1367 علوم پايه دبیری زیست شناسی
70613 فریدون کبیری رهنی 1362 مهندسي کاربرد کامپیـوتر
70614 نسرین کبیری شاه آباد 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
70615 زهرا کبیری کوچکسرایی 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
70616 کاظم کبیریان 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
70617 مرضیه کبیریان 1382 دامپزشكي دامپزشکی
70618 حمیدرضا کبیریان بجستانی 1366 كشاورزى زراعت
70619 بهاره کتابدار 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
70620 بهاره کتابدار 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
70621 بهناز کتابدار 1364 علوم پايه شیمی گرایش محض
70622 حسین کتابدار 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
70623 رضا کتابدار 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
70624 سعیده کتابدار 1381 علوم اداري واقتصاد حسابداری
70625 عاطفه کتابدار 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
70626 عاطفه کتابدار 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
70627 علیرضا کتابدار 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
70628 علیرضا کتابدار 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
70629 مهدی کتابدار 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
70630 علی کتابداری 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
70631 علی کتابداری 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
70632 غزاله کتابداری 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
70633 فائزه کتابداری 1380 علوم رياضي آمار
70634 فائزه کتابداری 1384 علوم رياضي آمار ریاضی
70635 بی بی اشرف کتابی 1390 پردیس دانشگاهی تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
70636 بی بی راحله کتابی 1392 علوم رياضي ریاضی محض زمینه گراف و ترکیبات جبری
70637 بی بی صدیقه کتابی 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
70638 سیداحمد کتابی 1376 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
70639 علی کتابی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
70640 نرگس کتابی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
70641 مصطفی کتابیان ملک 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
70642 سامره کتال 1385 علوم رياضي آمار
70643 سحرناز کتانی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
70644 حلیمه کتیرائی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
70645 فرشید کثیرالسفر 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
70646 مریم کثیرالسفر 1376 مهندسي مهندسی برق - کنترل
70647 غزال کثیری 1387 هنر نيشابور مجسمه سازی
70648 علیرضا کثیری بیدهندی 1363 علوم پايه فیزیک کاربردی
70649 بهروز کثیری طالشی 1367 علوم رياضي دبیری ریاضی
70650 عبداله کثیری مشهد 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
70651 ایمان کثیریان 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
70652 ماهان کجکلاه 1391 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
70653 هادی کجوری 1390 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
70654 مصطفی کجوری گشنیانی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش سیاست وتوسعه روستایی
70655 مرضیه کچبی 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
70656 سعیده کچبیان 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
70657 رضا کچرانلوئی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
70658 بهناز کچوئیان 1390 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
70659 فریبرز کچویی هارلنگ 1379 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
70660 خسرو کحالی 1353 مهندسي برق - الکترونیک
70661 اشرف کدخدا 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
70662 الهام کدخدا 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
70663 الهه کدخدا 1387 علوم رياضي آمار
70664 الهه کدخدا 1391 علوم رياضي آمار ریاضی
70665 بهاره کدخدا 1379 علوم رياضي آمار
70666 حسین کدخدا 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
70667 راضیه کدخدا 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
70668 ریحانه کدخدا 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
70669 زهرا کدخدا 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
70670 عاطفه کدخدا 1388 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
70671 عزت کدخدا 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
70672 فائزه کدخدا 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
70673 فاطمه کدخدا 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
70674 فاطمه کدخدا 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
70675 محمدامین کدخدا 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
70676 محمدرضا کدخدا 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
70677 محمدرضا کدخدا 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
70678 مصطفی کدخدا 1385 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
70679 معصومه کدخدا 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
70680 مهناز کدخدا 1369 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
70681 ندا کدخدا 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
70682 نرگس کدخدا 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
70683 نگار کدخدا 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
70684 هادی کدخدا 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
70685 هادی کدخدا 1388 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
70686 علی کدخدا اوجان 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
70687 جواد کدخدا دیزاوندی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
70688 مصطفی کدخدااول 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
70689 اله بخش کدخدائی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
70690 رسول کدخدائی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
70691 سعیده کدخدائی 1388 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
70692 فریده کدخدائی 1389
70693 رحیم کدخدائی ایلخچی 1388 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
70694 نرگس کدخدائی کلات 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
70695 نرگس کدخدائی کلات 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
70696 محبوبه کدخدائی گل مکانی 1386 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
70697 طیبه کدخدازاده 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
70698 میترا کدخداقمصری 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
70699 پریسا کدخدامزرجی 1385 مهندسي مهندسی برق - کنترل
70700 نجمه کدخدای عرب 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی گرایش بیمه

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37307257