راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 45 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 92,554

نمایش موارد : 70601 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
70601 سمیرا کیانی نژاد 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
70602 فروغ کیانی نژاد 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت
70603 مجید کیانی نژاد 1365 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
70604 میترا کیانی نسب 1383 علوم پايه فیزیک
70605 میترا کیانی نسب 1388 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
70606 اعظم کیانی نیا 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
70607 حجت اله کیانی هرچگانی 1368 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
70608 شهناز کیانی هرچگانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
70609 الهه کیانیان 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
70610 الهه کیانیان 1389 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
70611 محمدکیا کیانیان گل افشانی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
70612 شکیبا کیانیانی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی گرایش تکنولوژی مواد غذایی
70613 زیور کیباخی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
70614 امیر کیخا 1387 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
70615 اندیشه کیخا 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
70616 حسینعلی کیخا 1388 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامی
70617 زینب کیخا 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
70618 فاطمه کیخا 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
70619 فرهاد کیخا 1375 دامپزشكي دامپزشکی
70620 مجتبی کیخا 1388 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
70621 مجتبی کیخا 1391 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
70622 مجید کیخا 1367 علوم اداري واقتصاد مدیریت
70623 محمدرضا کیخا 1371 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
70624 محمدرضا کیخا 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
70625 محمدمهدی کیخا 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
70626 مهدی کیخا 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
70627 وحیده کیخا 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
70628 طاهره کیخا آخر 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
70629 فاطمه کیخا آخر 1390 كشاورزى بیوتکنولوژی کشاورزی
70630 فاطمه کیخاآخر 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
70631 فاطمه کیخاآخر 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
70632 مسعود کیخاآخر 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
70633 عطیه کیخااخر 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
70634 فاطمه کیخااخر 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
70635 حسن کیخائی 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
70636 رضا کیخائی 1382 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
70637 زهرا کیخائی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
70638 علی کیخائی 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
70639 کامبیز کیخائی 1367 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
70640 مهناز کیخائی 1366 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
70641 مجتبی کیخاصابر 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
70642 حمیدرضا کیخای فرزانه 1367 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
70643 مصطفی کیخای فرزانه 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
70644 اسماعیل کیخسروی 1384 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
70645 راضیه کیخسروی 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
70646 طاهره کیخسروی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
70647 علی اصغر کیخسروی 1371 علوم رياضي دبیری ریاضی
70648 فاطمه کیخسروی 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
70649 کبری کیخسروی 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
70650 مریم کیخسروی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
70651 مهناز کیخسروی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
70652 نیره کیخسروی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
70653 مسعود کیخوائی 1369 علوم پايه شیمی
70654 مسعود کیخوائی 1376 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
70655 وحید کیخوائی 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
70656 راضیه کیخواه 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
70657 میلاد کیخواه 1391 علوم رياضي آمار و کاربردها
70658 سیدمحمد کیش بافان 1367 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
70659 بی بی فاطمه کیش بافان 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
70660 بی بی منصوره کیش بافان 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
70661 مریم السادات کیش بافان 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
70662 مهنازسادات کیش بافان 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
70663 امیر کیشادی 1361 مهندسي راه و ساختمان
70664 مصطفی کیشانی فراهانی 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
70665 نفیسه کیشیان 1374 علوم رياضي ریاضی
70666 نفیسه کیشیان 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
70667 مریم کیفری 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
70668 مریم کیفورزرمهری 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
70669 صدیقه کیفی 1375 علوم پايه زمین شناسی
70670 عصمت کیفی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
70671 کمال کیفی 1390 علوم پايه زمین شناسی
70672 حسن کیقبادی 1392 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
70673 سارا کیقبادی 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
70674 مهدی کیقبادی 1389 مهندسي مهندسی شیمی
70675 علی کیقبادی زاده 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
70676 فرزانه کیکانلو 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
70677 ابوالقاسم کیکاوسی 1364 علوم پايه دبیری شیمی
70678 محمد کیکاوسی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
70679 مهرداد کیماسی بن کمری 1391 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
70680 ساجده کیمیائی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
70681 سیدعلی کیمیائی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
70682 محسن کیمیائی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
70683 غلامرضا کیمیاقلم 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
70684 مرتضی کیمیاقلم 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
70685 فاطمه کیمیاگر کتک لاهیجان 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق
70686 مهری کیمیاگران 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
70687 پریسا کیمیای نشتفانی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
70688 پریسا کیمیای نشتفانی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
70689 کیوان کیمیایی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
70690 زهرا کیمیایی نالکیاشری 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
70691 سمانه کیو مرث 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
70692 الهام کیوان 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
70693 حنانه کیوان 1378 علوم پايه فیزیک
70694 رضا کیوان 1374 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
70695 زینب کیوان 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
70696 ساره کیوان 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
70697 ساره کیوان 1392 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
70698 صدرا کیوان 1387 مهندسي مهندسی شیمی
70699 علی کیوان 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 33694070