راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 94,596

نمایش موارد : 70601 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
70601 صدیقه کریمی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
70602 صفورا کریمی 1384 علوم پايه زمین شناسی
70603 طاهره کریمی 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
70604 طاهره کریمی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
70605 عباس کریمی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
70606 عزت کریمی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
70607 عصمت کریمی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
70608 علی کریمی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
70609 علی کریمی 1370 علوم اداري واقتصاد مدیریت
70610 علی کریمی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
70611 علی کریمی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
70612 علی کریمی 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
70613 علی کریمی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
70614 علی کریمی 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
70615 علی کریمی 1382 مهندسي مهندسی شیمی
70616 علی کریمی 1383 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
70617 علی کریمی 1387 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
70618 علی اکبر کریمی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
70619 علی حسین کریمی 1366 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
70620 علیرضا کریمی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
70621 عیسی کریمی 1362 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
70622 غزل کریمی 1379 مهندسي مهندسی برق - کنترل
70623 غلامرضا کریمی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
70624 غلامرضا کریمی 1388 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
70625 فاطمه کریمی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
70626 فاطمه کریمی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
70627 فاطمه کریمی 1382 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
70628 فاطمه کریمی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
70629 فاطمه کریمی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
70630 فاطمه کریمی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
70631 فاطمه کریمی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
70632 فاطمه السادات کریمی 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
70633 فرحبخش کریمی 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
70634 فرشته کریمی 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
70635 فرهاد کریمی 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
70636 فرهاد کریمی 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - سنجش از دور
70637 فهیمه کریمی 1383 علوم رياضي آمار
70638 فهیمه السادات کریمی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
70639 فیروز کریمی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
70640 فیروز کریمی 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
70641 کاظم کریمی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
70642 کبری کریمی 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
70643 کیانا کریمی 1389 علوم اداري واقتصاد حسابداری
70644 کیانوش کریمی 1392 مهندسي مهندسی صنایع
70645 کیهان کریمی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
70646 مجتبی کریمی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
70647 مجید کریمی 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
70648 مجید کریمی 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
70649 مجید کریمی 1392 مهندسي مهندسی شیمی
70650 مجید کریمی 1394 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پلیمر
70651 محبوب کریمی 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
70652 محبوبه کریمی 1384 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
70653 محسن کریمی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
70654 محمد کریمی 1366 علوم پايه دبیری شیمی
70655 محمد کریمی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
70656 محمد کریمی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
70657 محمد کریمی 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
70658 محمد کریمی 1379 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
70659 محمد کریمی 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
70660 محمد کریمی 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
70661 محمد کریمی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
70662 محمداسحاق کریمی 1371 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
70663 محمدباقر کریمی 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
70664 محمدرضا کریمی 1366 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
70665 محمدرضا کریمی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
70666 محمدرضا کریمی 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
70667 محمدرضا کریمی 1388 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
70668 محمدرضا کریمی 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی
70669 محمدعثمان کریمی 1394 كشاورزى اصلاح نژاد دام
70670 محمدعلی کریمی 1367 علوم پايه شیمی گرایش محض
70671 محمدعلی کریمی 1367 علوم رياضي آمار
70672 محمدفرید کریمی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
70673 محمدمهدی کریمی 1365 علوم پايه دبیری شیمی
70674 محمود کریمی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
70675 مرجان کریمی 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
70676 مرجان کریمی 1389 علوم رياضي ریاضی محض - گرایش آنالیز
70677 مرضیه کریمی 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
70678 مرضیه کریمی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
70679 مرضیه کریمی 1380 علوم پايه زمین شناسی
70680 مریم کریمی 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
70681 مریم کریمی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
70682 مریم کریمی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
70683 مریم کریمی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
70684 مسعود کریمی 1377 علوم رياضي ریاضی محض
70685 مسعود کریمی 1389 علوم رياضي ریاضی محض
70686 مطهره کریمی 1383 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
70687 معصومه کریمی 1370 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
70688 معصومه کریمی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
70689 معصومه کریمی 1386 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
70690 موسی کریمی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
70691 مهدی کریمی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
70692 مهدی کریمی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
70693 مهدی کریمی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
70694 مهدی کریمی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
70695 مهدی کریمی 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
70696 مهدی کریمی 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
70697 مهدی کریمی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
70698 مهدی کریمی 1385 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
70699 مهران کریمی 1377 مهندسي مهندسی برق - قدرت

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36273202