راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 23 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 70701 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
70701 آزاده قادری چشمه گلی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
70702 عین اله قادری حعفربیگلری 1356 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
70703 فرشاد قادری خشندرق 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
70704 فرید قادری درمیان 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
70705 اعظم قادری راد 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
70706 جواد قادری راد 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
70707 حسنعلی قادری راد 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
70708 حسنعلی قادری راد 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
70709 علی قادری رمضان قلعه 1370 علوم پايه دبیری فیزیک
70710 راحله قادری روسنگ 1393 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد (با زمینه نانوفیزیک)
70711 علیرضا قادری رهقی 1362 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
70712 حسین قادری زفره ئی 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
70713 محمدحسین قادری زوارم 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
70714 حمیده قادری فیجانی 1392 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
70715 اعظم قادری فیض آبادی 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
70716 سیدامیر قادری فیض آبادی 1393 تربيت بدنى رفتار حرکتی گرایش رشدحرکتی
70717 آیناز قادری قلعه نو 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
70718 آیناز قادری قلعه نو 1395 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
70719 دانیال قادری قهفرخی 1386 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
70720 اعظم قادری کشتان 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش طیور
70721 مجتبی قادری گرورانی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
70722 محمد قادری مقدم 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
70723 بهاره قادری نژاد 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
70724 فریبا قادری نصرآبادی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
70725 سعید قادری یادگاری 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
70726 مهناز قادمی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
70727 سکینه قادی 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
70728 مهرزاد قادی پاشا 1364 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
70729 فائزه قارائی کسمائی 1393 علوم رياضي آمار و کاربردها
70730 اکرم قارداش پورطرقی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
70731 زلال قارداشی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
70732 اعظم قارزی 1376 علوم رياضي آمار
70733 ربابه قارزی 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
70734 زهره قارزی 1380 علوم رياضي آمار
70735 علی اکبر قارزی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
70736 علی اکبر قارزی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
70737 محمدابراهیم قارزی 1369 مهندسي مهندسی برق - کنترل
70738 ناهید قارزی 1383 علوم رياضي ریاضی محض
70739 یونس قارشی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
70740 سحر قارنگیان 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
70741 میلاد قارونی 1385 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
70742 افسانه قارونی چمن سبز 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
70743 فریده قارونی چمن سبز 1391 علوم پايه زمین شناسی - تکتونیک
70744 وحید قارونی خرمی 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
70745 عرفان قارونی رحمتی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
70746 معصومه قارونی رحمتی 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
70747 کورش قارونی صفار 1392 مهندسي مهندسی برق - قدرت
70748 کیوان قارونی صفار 1389 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
70749 مهدی قارونی صفار 1384 علوم پايه فیزیک
70750 اکبر قارونی فرد 1370 علوم پايه زمین شناسی
70751 دانیال قارونی فرد 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
70752 شیما قارونی فردی 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
70753 سارا قارونی کاردانی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
70754 سارا قارونی کاردانی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
70755 سارا قارونی کاردانی 1386 كشاورزى بیماری شناسی گیاهی
70756 زهرا قارونی نوری 1391 علوم پايه فیزیک
70757 فاطمه قارویریان 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
70758 بهزاد قاری 1385 علوم رياضي آمار ریاضی
70759 فاطمه قاری 1393 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
70760 محمدصدیق قاری 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
70761 زهرا قاری ایوری 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
70762 اکرم قاری تربقان 1382 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
70763 بهزاد قاری زاده 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
70764 سیّده سارا قاری زاده 1384 مهندسي مهندسی شیمی
70765 حبیب قاری سعادتی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
70766 فرامرز قاری سعادتی 1366 علوم رياضي آمار
70767 مرضیه قاری عرب 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
70768 مهدی قاری عرب 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
70769 سیدمحمد قاری فیض ابادی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
70770 سیده فرزانه قارین 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
70771 سلیم ضیول قاسم 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
70772 غلامرضا قاسم پور 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
70773 سمیرا قاسم آبادی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
70774 محسن قاسم آبادی 1371 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
70775 مهدی قاسم آبادی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
70776 هادی قاسم آبادی 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
70777 اکرم قاسم ابادی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
70778 حسین قاسم ابادی 1386 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
70779 سیدمختار قاسم اف 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
70780 سیدمختار قاسم اف 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
70781 ابراهیم قاسم پور 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
70782 اعظم قاسم پور 1387 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
70783 بشیر قاسم پور 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
70784 حسین قاسم پور 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
70785 رحیمه قاسم پور 1363 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
70786 رمضانعلی قاسم پور 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
70787 زهرا قاسم پور 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
70788 سکینه قاسم پور 1376 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
70789 طاهره قاسم پور 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
70790 طیبه قاسم پور 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
70791 عاطفه قاسم پور 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
70792 عباس قاسم پور 1386 علوم اداري واقتصاد حقوق
70793 علی قاسم پور 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
70794 فاطمه قاسم پور 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
70795 محبوبه قاسم پور 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
70796 محمدحسن قاسم پور 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
70797 مهدی قاسم پور 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
70798 مهدی قاسم پور 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
70799 هادی قاسم پور 1380 علوم اداري واقتصاد حسابداری
70800 هادی قاسم پور 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984994100410141024   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42226608