راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,459

نمایش موارد : 70701 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
70701 محسن قدوسی 1380 علوم رياضي ریاضی محض
70702 محمد قدوسی 1355 مهندسي راه و ساختمان
70703 محمدمصطفی قدوسی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
70704 الهه قدوسی فر 1376 دامپزشكي دامپزشکی
70705 مجتبی قدوسی ارغا 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
70706 ابوالفضل قدوسی اوغا 1371 علوم پايه زمین شناسی
70707 احمدرضا قدوسی پور 1370 علوم پايه دبیری شیمی
70708 آمنه قدوسی تبار 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
70709 ام البنین قدوسی تبار 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
70710 حسین قدوسی تبار 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
70711 زهره قدوسی تبار 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
70712 محمد قدوسی تبار 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
70713 محمد قدوسی تبار 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
70714 قدرت اله قدوسی راد 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
70715 زهرا قدوسی فیض اباد 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
70716 زهره قدوسی فیض اباد 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
70717 امید قدوسی مقدم 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
70718 محمدتقی قدوسی مقدم 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
70719 اکرم قدوسیان 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
70720 رضا قدوسیان 1395 علوم اداري واقتصاد حسابرسی
70721 ولی الله قدیانی 1373 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
70722 فاطمه قدیر زاده 1385 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
70723 اکرم قدیرپورمحمدآباد 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
70724 زهرا قدیرپورمحمدآباد 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
70725 مریم قدیرپورمحمدآباد 1393 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
70726 شهرزاد قدیرزاد 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
70727 علی قدیرزاده 1385 مهندسي مهندسی برق - کنترل
70728 فاطمه قدیرزاده 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
70729 فاطمه قدیرزاده 1391 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
70730 ابوالحسن قدیری 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
70731 بهجت قدیری 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
70732 حسنی قدیری 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
70733 زهرا قدیری 1387 علوم پايه فیزیک
70734 زهره قدیری 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
70735 زینب قدیری 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
70736 ساناز قدیری 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
70737 سعید قدیری 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
70738 سیدمجتبی قدیری 1389 كشاورزى اقتصاد کشاورزی
70739 سیدمشتاق قدیری 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
70740 صادق قدیری 1375 علوم رياضي ریاضی
70741 علی قدیری 1392 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
70742 فاطمه قدیری 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
70743 فاطمه قدیری 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
70744 فاطمه قدیری 1392 پردیس دانشگاهی فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
70745 فاطمه قدیری 1395 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
70746 فرنوش قدیری 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
70747 کورش قدیری 1363 مهندسي مهندسی برق - قدرت
70748 محبوبه قدیری 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
70749 محبوبه قدیری 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
70750 محمدرضا قدیری 1377 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
70751 محمدرضا قدیری 1382 مهندسي مهندسی برق - کنترل
70752 مریم قدیری 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
70753 مریم قدیری 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
70754 معصومه قدیری 1367 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
70755 مهدی قدیری 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
70756 مهدی قدیری 1377 مهندسي مهندسی برق - کنترل
70757 مهدی قدیری 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
70758 مهدیه قدیری 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
70759 مهدیه قدیری 1391 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
70760 مهرداد قدیری 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
70761 مهرناز قدیری 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
70762 نرجس قدیری 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
70763 نسرین قدیری 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
70764 وحید قدیری 1376 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
70765 زهرا قدیری کاریزنو 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
70766 اکرم قدیری اقجه کندی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
70767 عصمت قدیری اناری 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
70768 علیرضا قدیری بشردوست 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
70769 عبداله قدیری دمدل 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
70770 سعید قدیری راد 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
70771 محمدحسین قدیری راد 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
70772 محمدحسین قدیری راد 1388 مهندسي مهندسی عمران - سازه
70773 محمدحسین قدیری راد 1390 مهندسي مهندسی عمران - سازه
70774 اکرم قدیری سردشت 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
70775 ایرج قدیری سردشت 1392 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
70776 امیرحسین قدیری سنگاچینی 1383 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
70777 حسن قدیری طرقی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
70778 راحله قدیری فر 1375 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
70779 رضا قدیری فر 1372 علوم پايه فیزیک کاربردی
70780 فاطمه قدیری لنگری 1373 الهيات شهيد مطهري تربیت معلم قرآن مجید
70781 مهدی قدیری مطلق 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
70782 مهری قدیری مطلق 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
70783 دانیال قدیری مقدم 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
70784 داود قدیری مقدم 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
70785 دل آرا قدیری مقدم 1392 مهندسي مهندسی عمران
70786 زهرا قدیری نوفرست 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
70787 علی قدیری نوفرست 1391 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
70788 داود قدیری وظیفه دوست 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
70789 نجمه قدیری وظیفه دوست 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
70790 ا سماعیل قدیریان 1383 مهندسي مهندسی برق - قدرت
70791 افشین قدیریان 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
70792 اندیشه قدیریان 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
70793 اندیشه قدیریان 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
70794 اندیشه قدیریان 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
70795 بیتا قدیریان 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
70796 فرامرز قدیریان 1381 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
70797 مژده قدیم 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
70798 حسین علی قدیمی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
70799 سمیه قدیمی 1380 علوم اداري واقتصاد حسابداری
70800 عبدالقاسم قدیمی 1356 علوم پايه زمین شناسی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017027037047057067077087097107117127137147157167177187197207217227237247347447547647747847948048148248348448548648748848949049149249349449549649749849941004   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40899003