راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 25 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,249

نمایش موارد : 70801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
70801 مصطفی قربان زاده 1384 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
70802 نسرین قربان زاده 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
70803 نسرین قربان زاده 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
70804 نسرین قربان زاده 1388 كشاورزى علوم خاک - خاکشناسی
70805 هادی قربان زاده 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
70806 هادی قربان زاده 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
70807 معصومه قربان زاده بجستانی 1388 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
70808 معصومه قربان زاده بجستانی 1393 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
70809 عباس قربان زاده طرقبه 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
70810 میلاد قربان زاده قره چشمه 1386 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
70811 آزاده قربان زاده مطلق 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
70812 مرتضی قربان زاده مقدم 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
70813 احمد قربان زاده نقاب 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
70814 عباسعلی قربان صباغ 1376 مهندسي مهندسی برق - کنترل
70815 عباسعلی قربان صباغ 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
70816 علی قربان صباغ 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
70817 فاطمه قربان صباغ 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
70818 محمودرضا قربان صباغ 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
70819 مریم قربان صباغ 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
70820 ملیحه قربان علی آبادی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات
70821 هادی قربان علی آبادی 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
70822 هادی قربان علی ابادی 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
70823 ابوحامد قربان نژاد 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
70824 احسان قربان نژاد 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
70825 حسن قربان نژاد 1375 علوم پايه فیزیک
70826 حسین قربان نژاد 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
70827 رسول قربان نژاد 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
70828 فاطمه قربان نژاد 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان تکنولوژی مرتع و آبخیز داری
70829 فرهاد قربان نژاد 1363 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
70830 مجتبی قربان نژاد 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
70831 بنفشه قربان نیا 1390 پردیس دانشگاهی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
70832 هانیه قربان نیاخیبری 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
70833 طاهره قربان نیامقدم 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
70834 اسمعیل قربان نیامیرک محله 1366 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
70835 محمد قربان نیامیرک محله 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
70836 زهره قربانپور 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
70837 سهیلا قربانپور 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
70838 فاطمه قربانپور 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
70839 کریم قربانپور 1375 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
70840 محبوبه قربانپور 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
70841 محمد قربانپور 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
70842 رضا قربانپوراشیانی 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
70843 داوود قربانپورقلعه شیر 1374 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
70844 علی قربانپورلزرجانی 1368 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
70845 حمید قربانپوریامی 1391 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
70846 رامین قربانزاده 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
70847 زهرا قربانزاده 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
70848 شکوفه قربانزاده 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
70849 محمدرضا قربانزاده 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
70850 منصور قربانزاده 1382 مهندسي مهندسی برق - قدرت
70851 مهدی قربانزاده 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
70852 مهناز قربانزاده 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
70853 مرتضی قلی قربانزاده قره چشمه 1371 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
70854 حوا قربانزاده کلاتی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
70855 زهرا قربانزاده نقاب 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
70856 محمود قربانزاده نقاب 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
70857 سعیده قربانعلی پور 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
70858 اعظم قربانعلی مقدم 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
70859 جمشید قربانعلی نیا عمرانی 1356 كشاورزى علوم زراعی
70860 مهدی قربانلو 1390 علوم پايه زمین شناسی - تکتونیک
70861 آرزو قربانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
70862 آرش قربانی 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
70863 آرش قربانی 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری
70864 ابراهیم قربانی 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
70865 احمد قربانی 1372 علوم اداري واقتصاد حقوق
70866 احمد قربانی 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
70867 اشرف قربانی 1368 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
70868 اصغر قربانی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
70869 اصغر قربانی 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
70870 الناز قربانی 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
70871 الهام قربانی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عربی
70872 الهام قربانی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
70873 الهام قربانی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
70874 الهام قربانی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
70875 امیرحسین قربانی 1393 مهندسي مهندسی مکانیک
70876 امیرعباس قربانی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
70877 امین قربانی 1388 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
70878 انسیه قربانی 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
70879 اولدوز قربانی 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
70880 بابک قربانی 1384 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
70881 براتعلی قربانی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
70882 براتعلی قربانی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
70883 بهاره قربانی 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
70884 بهناز قربانی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
70885 بهنام قربانی 1394 مهندسي مهندسی عمران - ژئوتکنیک
70886 تکتم قربانی 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق
70887 تکتم قربانی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
70888 تکتم قربانی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
70889 تکتم قربانی 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول
70890 توحید قربانی 1381 علوم پايه فیزیک
70891 توحید قربانی 1394 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
70892 حبیب اله قربانی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
70893 حجت اله قربانی 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
70894 حسن قربانی 1374 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
70895 حسن قربانی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
70896 حسین قربانی 1369 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
70897 حسین قربانی 1380 علوم پايه فیزیک
70898 حسین قربانی 1382 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
70899 حسین قربانی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
70900 حسین قربانی 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985995   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40474356