راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 70801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
70801 زهرا قاسم پور رحمتی 1362 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
70802 عاطفه قاسم پورآغوزی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
70803 مرضیه قاسم پوربروجنی 1387 هنر نيشابور نقاشی
70804 اعظم قاسم پوررضائی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
70805 طیبه قاسم پوررضائی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
70806 مریم قاسم پوررضائی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
70807 مجتبی قاسم پورمشهدی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
70808 ملیحه قاسم پورمقدم 1382 علوم رياضي آمار
70809 فاطمه قاسم پورهدایت اباد 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
70810 نجمه قاسم پورهدایت اباد 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
70811 نازنین قاسم دخت 1393 مهندسي مهندسی صنایع
70812 مجتبی قاسم زادگان جهرمی 1375 علوم پايه شیمی گرایش محض
70813 آرزو قاسم زاده 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
70814 ابوالفضل قاسم زاده 1393 مهندسي مهندسی مکانیک
70815 ابوالقاسم قاسم زاده 1365 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
70816 بهمن قاسم زاده 1386 مهندسي مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
70817 بهناز قاسم زاده 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست ( آموزش محور )
70818 حمزه قاسم زاده 1381 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
70819 حمیدرضا قاسم زاده 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
70820 رامز قاسم زاده 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
70821 روح اله قاسم زاده 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
70822 سیدعلی قاسم زاده 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
70823 عصمت قاسم زاده 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
70824 فاطمه سادات قاسم زاده 1394 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
70825 لیلا قاسم زاده 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
70826 محمدباقر قاسم زاده 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
70827 محمدحسین قاسم زاده 1379 علوم اداري واقتصاد حقوق
70828 مرجان قاسم زاده 1387 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
70829 مرضیه سادات قاسم زاده 1394 علوم اداري واقتصاد حقوق
70830 مریم قاسم زاده 1375 علوم پايه زمین شناسی
70831 معصومه قاسم زاده 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
70832 معصومه قاسم زاده 1376 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
70833 معصومه قاسم زاده 1377 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
70834 مهدی قاسم زاده 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
70835 مهدی قاسم زاده 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی (آموزش محور)
70836 محمد قاسم زاده باریکی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
70837 محمدعلی قاسم زاده بافقی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
70838 یاسر قاسم زاده بیدختی 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
70839 حسن قاسم زاده جوشقانی 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
70840 هستی قاسم زاده حبیبی 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
70841 مریم قاسم زاده حسن کلائی 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
70842 علی اکبر قاسم زاده حصاری 1355 كشاورزى علوم زراعی
70843 بهرام قاسم زاده خورزوقی 1374 علوم پايه شیمی گرایش محض
70844 پیمان قاسم زاده خوسف 1383 علوم رياضي آمار
70845 محمدرضا قاسم زاده شاندیز 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
70846 سیدشهرام قاسم زاده شهری 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی)
70847 سمانه قاسم زاده طرقبه 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
70848 جعفر قاسم زاده کریمی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
70849 سارا قاسم زاده کریمی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
70850 علی قاسم زاده کریمی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
70851 مهدی قاسم زاده گنجه 1370 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
70852 محمد قاسم زاده گنجه ای 1391 كشاورزى علوم خاک - خاکشناسی
70853 سیداحمد قاسم زاده گنجی 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
70854 وحید قاسم زاده گنگان 1388 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
70855 فلور قاسم زاده لیاسی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
70856 وجیهه قاسم زاده مشهدی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
70857 بهدخت قاسم زاده مقدم 1376 علوم رياضي ریاضی محض
70858 شادی قاسم زاده مقدم 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
70859 علی قاسم زاده مقدم 1366 الهيات شهيد مطهري فقه و مبانی حقوق اسلامی
70860 علی قاسم زاده مقدم 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
70861 مرضیه قاسم زاده مقدم 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
70862 سعید قاسم زاده مکاری 1371 مهندسي مهندسی برق - کنترل
70863 محمداسماعیل قاسم زاده نژادبافنده 1355 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
70864 احمد قاسم شیرازی 1376 علوم پايه شیمی گرایش محض
70865 عظیم قاسم نژاد 1374 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
70866 محمود قاسم نژاد 1374 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
70867 مریم قاسم نژاد 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی - ژئومورفولوژی
70868 مریم قاسم نژاد بافنده 1385 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
70869 مریم قاسم نژاد بافنده 1387 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
70870 مریم قاسم نژادبافنده 1381 علوم پايه فیزیک
70871 سیدعلی قاسم نژادسیدمحله 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
70872 شیما قاسم نژادطرقی 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
70873 محمدرضا قاسم نژادفرسنگی 1370 علوم اداري واقتصاد حسابداری
70874 مهلا قاسم نژادفرسنگی 1388 علوم رياضي آمار ریاضی
70875 سمیه قاسم نژادنامقی 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
70876 جواد قاسم نیان 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
70877 محمدجواد قاسم نیای ترشیزی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
70878 مریم قاسم نیای ترشیزی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
70879 زیبا قاسمپور 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
70880 علیرضا قاسمپور 1364 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
70881 محمّد قاسمپور انارکی 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
70882 سیدعبداله قاسمپورگنجی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
70883 علی قاسمپورنشلی 1384 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
70884 فاطمه قاسمزاده 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
70885 مهدی قاسمزاده 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
70886 صفر قاسمعلی 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
70887 مهری قاسمه 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
70888 آتنا قاسمی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
70889 آزاده قاسمی 1391 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
70890 ابوالفضل قاسمی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
70891 ابوالفضل قاسمی 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
70892 احسان قاسمی 1385 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
70893 احسان اله قاسمی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
70894 احسان اله قاسمی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش شیمی
70895 احمد قاسمی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
70896 احمد قاسمی 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
70897 احمد قاسمی 1382 مهندسي مهندسی برق - قدرت
70898 احمد قاسمی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
70899 اردشیر قاسمی 1366 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
70900 اسماعیل قاسمی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985995100510151025   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42226217