راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 22 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,742

نمایش موارد : 70801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
70801 عسگر قربانی یزن اباد 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
70802 اسحق قربانیان 1366 كشاورزى زراعت
70803 علیرضا قربانیان 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
70804 فاطمه قربانیان 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
70805 فاطمه قربانیان 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی - تکنولوژی صنایع غذایی
70806 محمد قربانیان 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
70807 محمد قربانیان 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
70808 محمدجلال قربانیان 1353 علوم پايه شیمی
70809 مریم قربانیان 1388 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
70810 مظفر قربانیان 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
70811 منا قربانیان 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
70812 منصوره قربانیان 1355 علوم پايه دبیری زیست شناسی
70813 سعید قربانیان اله آباد 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
70814 زهرا قربانیان اوندری 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
70815 فاطمه قربانیان اوندری 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
70816 ام الهدا قربانیان بقمچی 1391 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
70817 زینب قربانیان داغی 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
70818 مجید قربانیان رجبی 1384 مهندسي مهندسی شیمی
70819 ملیحه قربانیان رهورد 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
70820 نفیسه قربانیان شاندیز 1386 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
70821 پوریا قربانیان فرد 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
70822 سلما قربانیان فرد 1376 دامپزشكي دامپزشکی
70823 محبوبه قربانیان فهندری 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
70824 عفت قربانیان قطب آبادی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش مدیریت وتولیدکشاورزی
70825 راضیه قربانیان کیکانلو 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
70826 زکیه قربانیان کیکانلو 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
70827 شیرعلی قربانیان کیکانلو 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
70828 کیوان قربانیان گزافرودی 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
70829 نگار قربانیان مشهدی 1382 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
70830 اشرف قربانیون 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
70831 اشرف قربانیون 1394 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی ( آموزش محور )
70832 حسین قربانیون 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
70833 سارا قربانیون 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
70834 سارا قربانیون 1388 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه
70835 مُنا قربانیون 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
70836 مهسا قربانیون 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
70837 رمضان قربی 1373 علوم پايه دبیری شیمی
70838 سیده سکینه قربی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
70839 موسی قرتاش کرکج 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
70840 امیر قرخلو 1375 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
70841 جاوید قرخلو 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
70842 جاوید قرخلو 1382 كشاورزى زراعت-گرایش علفهای هرز
70843 معصومه قرداشی 1391 پردیس دانشگاهی زبان و ادبیات عرب
70844 فیروزه قرشی 1354 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
70845 لیلی السادات قرشی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
70846 محمدحسین قرشی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
70847 مرتضی قرشی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
70848 سیدسعید قرشی تبریزی 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
70849 سید حسن قرشی خلیل آبادی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
70850 سیدعلی قرشی خلیل آبادی 1387 مهندسي مهندسی برق - کنترل
70851 سیدمهدی قرشی خلیل آبادی 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
70852 سیده محدثه قرشی خلیل آبادی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
70853 سیدحسن قرشی خلیل ابادی 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
70854 اباالفضل قرشی یزدی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
70855 بی بی هانیه قرقچیان 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
70856 هانیه قرقچیان 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
70857 آیلین قرقلو 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
70858 بابک قرقلو 1379 علوم رياضي آمار
70859 کیومرث قرقلو 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
70860 هدایت اله قرمزی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
70861 منتصر هادی علی اصغر قرمشاهی 1395 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
70862 آیلین قرنجیک 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
70863 ارازگل قرنجیک 1362 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
70864 حاجیه بی بی قرنجیک 1355 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
70865 سعیداله قرنجیک 1357 علوم پايه فیزیک
70866 سلطان قرنجیک 1361 كشاورزى علوم دامی
70867 سونا قرنجیک 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
70868 عبدالخلیل قرنجیک 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
70869 لطیفه قرنجیک 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی ( آموزش محور )
70870 مریم قروتی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
70871 ساجده قرونه 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
70872 محمدرضا قرونه 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
70873 رایحه قره 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
70874 سهیل قره 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
70875 مهران قره 1365 علوم رياضي آمار
70876 جواد قره باغی 1379 علوم اداري واقتصاد حقوق
70877 آمنه قره ئی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
70878 مریم قره ئی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
70879 ایرج قره باشلوئی 1369 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
70880 ابوذر قره باغی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
70881 اکرم قره باغی 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
70882 اکرم قره باغی 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
70883 حبیب قره باغی 1390 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
70884 رضا قره باغی 1375 دامپزشكي دامپزشکی
70885 رضا قره باغی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
70886 سحر قره باغی 1391 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
70887 علی قره باغی 1374 علوم پايه دبیری شیمی
70888 علی اصغر قره باغی 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
70889 محمدجواد قره باغی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
70890 مهدی قره باغی 1380 علوم اداري واقتصاد حسابداری
70891 ناصر قره باغی 1386 مهندسي مهندسی برق - کنترل
70892 نسترن قره باغی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
70893 مجید قره باقی 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
70894 امین قره بیگی توابع 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
70895 صدیقه قره جلو 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
70896 لیلا قره چلو 1379 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
70897 لیلا قره چلو 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
70898 آسیه قره چماقلو 1387 هنر نيشابور نقاشی
70899 نیلوفر قره چماقلو 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
70900 سونیا قره چورلو 1380 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985995   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39772444