راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 26 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,934

نمایش موارد : 70901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
70901 مصطفی کجوری گشنیانی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش سیاست وتوسعه روستایی
70902 مرضیه کچبی 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
70903 سعیده کچبیان 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
70904 رضا کچرانلوئی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
70905 بهناز کچوئیان 1390 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
70906 فریبرز کچویی هارلنگ 1379 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
70907 خسرو کحالی 1353 مهندسي برق - الکترونیک
70908 اشرف کدخدا 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
70909 الهام کدخدا 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
70910 الهه کدخدا 1387 علوم رياضي آمار
70911 الهه کدخدا 1391 علوم رياضي آمار ریاضی
70912 بهاره کدخدا 1379 علوم رياضي آمار
70913 حسین کدخدا 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
70914 راضیه کدخدا 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
70915 ریحانه کدخدا 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
70916 زهرا کدخدا 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
70917 عاطفه کدخدا 1388 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
70918 عزت کدخدا 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
70919 فائزه کدخدا 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
70920 فاطمه کدخدا 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
70921 فاطمه کدخدا 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
70922 محمدامین کدخدا 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
70923 محمدرضا کدخدا 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
70924 محمدرضا کدخدا 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
70925 مصطفی کدخدا 1385 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
70926 معصومه کدخدا 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
70927 مهناز کدخدا 1369 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
70928 ندا کدخدا 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
70929 نرگس کدخدا 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
70930 نگار کدخدا 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
70931 هادی کدخدا 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
70932 هادی کدخدا 1388 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
70933 علی کدخدا اوجان 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
70934 جواد کدخدا دیزاوندی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
70935 مصطفی کدخدااول 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
70936 اله بخش کدخدائی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
70937 رسول کدخدائی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
70938 سعیده کدخدائی 1388 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
70939 فریده کدخدائی 1389
70940 رحیم کدخدائی ایلخچی 1388 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
70941 نرگس کدخدائی کلات 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
70942 نرگس کدخدائی کلات 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
70943 محبوبه کدخدائی گل مکانی 1386 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
70944 طیبه کدخدازاده 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
70945 میترا کدخداقمصری 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
70946 پریسا کدخدامزرجی 1385 مهندسي مهندسی برق - کنترل
70947 نجمه کدخدای عرب 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی گرایش بیمه
70948 منصوره کدخدای بلقور 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
70949 عباس کدخدای بهره 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
70950 یاسر کدخدای بهره 1385 مهندسي مهندسی عمران - سازه
70951 راحله کدخدای عرب 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
70952 محبوبه کدخدای عرب 1391 علوم رياضي آمار و کاربردها
70953 جلال کدخدایان 1364 مهندسي مهندسی عمران
70954 ملیحه کدخدایان 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
70955 مهرداد کدخدایان 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
70956 مهرداد کدخدایان 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
70957 میترا کدخدایان 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
70958 میراندا کدخدایان 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
70959 ام البنین کدخدایوسفخانی 1377 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
70960 رسول کدخدایی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
70961 شیما کدخدایی 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
70962 علی کدخدایی 1379 مهندسي مهندسی عمران - سازه
70963 مصطفی کدخدایی بلقور 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
70964 عزت کدکنی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
70965 جمال الدین کده 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
70966 زهرا کده 1375 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
70967 اسفه کده ئی 1383 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
70968 جهاندار کدیور 1364 علوم پايه زمین شناسی
70969 حمیده کدیور 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
70970 حمیده کدیور 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
70971 ریحانه کدیور 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
70972 ریحانه کدیور 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
70973 زهره کدیور 1388 علوم پايه زمین شناسی
70974 سعیده کدیور 1392 مهندسي مهندسی شیمی
70975 علی اصغر کدیور 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
70976 گیتا کدیور 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
70977 مهدی کدیور 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
70978 زهرا کدیورتهرانی 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
70979 احمد کر 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
70980 بی بی فریده کر 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
70981 عافیه کر 1389 علوم رياضي ریاضی محض - گرایش آنالیز
70982 گل محمد کر 1377 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
70983 لاله کر 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
70984 مارال کر 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
70985 احسان کرابی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
70986 انسیه کرابی 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
70987 بهروز کرابی 1385 علوم پايه زمین شناسی
70988 بهروز کرابی 1390 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
70989 حسین کرابی 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
70990 زهرا کرابی 1389 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
70991 زهره کرابی 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
70992 سمیه کرابی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
70993 علی اکبر کرابی 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
70994 علی اکبر کرابی 1357 علوم پايه دبیری زیست شناسی
70995 فاطمه کرابی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
70996 مجید کرابی 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
70997 محسن کرابی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
70998 محمد کرابی 1367 مهندسي مهندسی عمران
70999 محمد کرابی 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
71000 محمد کرابی 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37518440