راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,232

نمایش موارد : 70901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
70901 محمدعلی کروژدهی 1370 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
70902 حمیدرضا کریزی 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
70903 احمد هاتف کریم کریم 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
70904 پدرام کریم 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
70905 صلاح جلیل کریم کریم 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
70906 علاء جمعه کریم کریم 1395 علوم اداري واقتصاد حسابداری
70907 مریم کریم 1384 علوم پايه فیزیک
70908 روح انگیز کریم آوا 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
70909 بابک کریم پور 1379 مهندسي مهندسی عمران - سازه
70910 سمیه کریم پوراحمدی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
70911 محمد کریم زاده مقدم 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
70912 امیر کریم آبادی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
70913 امیر کریم آبادی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
70914 امین کریم آبادی 1386 علوم پايه فیزیک
70915 فاطمه کریم آبادی 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
70916 راضیه کریم ابادی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
70917 طاهره کریم ابادی 1373 الهيات شهيد مطهري تربیت معلم قرآن مجید
70918 طاهره کریم ابادی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
70919 محدثه کریم ابادی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
70920 محمود کریم ابادی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
70921 مسعود کریم ابادی 1364 علوم رياضي دبیری ریاضی
70922 سیده فاطمه کریم الحسینی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
70923 سیده فرزانه کریم الحسینی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
70924 فائزه سادات کریم الحسینی اره کمر 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
70925 عادل کریم بخش رستمی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
70926 راحله کریم بخش نویر 1385 هنر نيشابور ارتباط تصویری
70927 ابوالفضل کریم پور 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
70928 بابک کریم پور 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
70929 حسین کریم پور 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
70930 حسین کریم پور 1387 كشاورزى کشاورزی - بوم شناسی زراعی(اگرواکولوژی)
70931 ساجده کریم پور 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
70932 ساجده کریم پور 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری
70933 عبدالجلیل کریم پور 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
70934 علی کریم پور 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
70935 علی کریم پور 1377 مهندسي مهندسی برق - کنترل
70936 علی کریم پور 1362 مهندسي مهندسی برق - قدرت
70937 فهیمه کریم پور 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
70938 مصطفی کریم پور 1385 مهندسي مهندسی برق - کنترل
70939 آسیه کریم پورآذر 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
70940 سلمان کریم پوراحمدی 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
70941 احمد کریم پورارتیان 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
70942 حسن کریم پورپروج 1369 مهندسي مهندسی برق - قدرت
70943 نسیم کریم پوردرو 1382 هنر نيشابور نقاشی
70944 بهنام کریم پورفرد 1394 علوم پايه فیزیک
70945 سیده صغری کریم پورمرزونی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
70946 معصومه کریم خان زندی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
70947 حسن کریم دادی 1373 الهيات شهيد مطهري تربیت معلم قرآن مجید
70948 علی کریم دادی عنبران 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
70949 امیر کریم دوست یاسوری 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
70950 محمدحکیم کریم زائی 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
70951 حانیه کریم زادگان 1391 علوم پايه شیمی
70952 احمد کریم زاده 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
70953 احمد کریم زاده 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
70954 بهاره کریم زاده 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
70955 صدیقه کریم زاده 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
70956 طاهره کریم زاده 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
70957 عصمت کریم زاده 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
70958 فاطمه کریم زاده 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
70959 مجید کریم زاده 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
70960 محمدرضا کریم زاده 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
70961 محمود کریم زاده 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
70962 مریم کریم زاده 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
70963 مریم کریم زاده 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
70964 قاسم کریم زاده تربتی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
70965 مریم کریم زاده تربتی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
70966 نادره کریم زاده تربتی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
70967 هدایت الله کریم زاده سورشجانی 1391 كشاورزى زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
70968 اسیه کریم زاده صابونی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
70969 نسرین کریم زاده فیض آبادی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
70970 مریم کریم زاده فیض ابادی 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
70971 سهراب کریم زاده قره چشمه 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
70972 فاطمه کریم زاده قره چشمه 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
70973 فریبا کریم زاده قزلگچی 1382 علوم رياضي آمار
70974 مظفر کریم زاده کوشکقاضی 1390 دامپزشكي فیزیولوژی
70975 مرضیه کریم زاده کیسکانی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
70976 لطف الله کریم زاده مصطفی ابادی 1375 علوم پايه زمین شناسی
70977 فهیمه کریم زاده مطلق 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
70978 معصومه کریم زاده مطلق 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
70979 حمزه کریم زاده میدانی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
70980 شیوا کریم عبدی 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
70981 سحر کریم کشته 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
70982 مهدی کریم کشته 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی صنایع - صنایع (آموزش محور )
70983 هدیه کریم مزرجی 1391 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
70984 محمود کریم نژاد 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
70985 علی کریم نژاداصفهانی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
70986 رضا کریم نیای رودسری 1369 علوم رياضي آمار
70987 اویس کریما 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
70988 رضیه کریما 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
70989 جلیل کریمان 1357 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
70990 ماشاءاله کریمان خراسانی 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
70991 ماشاءاله کریمان خراسانی 1373 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
70992 محسن کریمان خراسانی 1377 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
70993 محسن کریمان خراسانی 1382 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
70994 ملیحه کریمان مقدم 1386 علوم رياضي آمار
70995 آسیه کریمانی 1386 دامپزشكي دامپزشکی
70996 فاطمه کریمانی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش ادبی
70997 محمدرضا کریمایی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
70998 عبدالجلیل کریمدادی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
70999 فائزه کریمدادی 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
71000 فاطمه کریمدادی عنبران 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36795122