راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,952

نمایش موارد : 71001 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
71001 مریم قره ئی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
71002 ایرج قره باشلوئی 1369 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
71003 ابوذر قره باغی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
71004 اکرم قره باغی 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
71005 اکرم قره باغی 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
71006 حبیب قره باغی 1390 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
71007 رضا قره باغی 1375 دامپزشكي دامپزشکی
71008 رضا قره باغی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
71009 سحر قره باغی 1391 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
71010 علی قره باغی 1374 علوم پايه دبیری شیمی
71011 علی اصغر قره باغی 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
71012 محمدجواد قره باغی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
71013 مهدی قره باغی 1380 علوم اداري واقتصاد حسابداری
71014 ناصر قره باغی 1386 مهندسي مهندسی برق - کنترل
71015 نسترن قره باغی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
71016 مجید قره باقی 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
71017 امین قره بیگی توابع 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
71018 صدیقه قره جلو 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
71019 لیلا قره چلو 1379 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
71020 لیلا قره چلو 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
71021 آسیه قره چماقلو 1387 هنر نيشابور نقاشی
71022 نیلوفر قره چماقلو 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
71023 سونیا قره چورلو 1380 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
71024 وحیده قره چورلو 1381 علوم پايه زمین شناسی
71025 زهرا قره چورلی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
71026 نصراله قره چه ئی 1366 علوم پايه فیزیک کاربردی
71027 بابک قره خانی 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
71028 بی تا قره خانی 1390 پردیس دانشگاهی حسابداری
71029 مسعود قره داش 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
71030 رقیه قره داشی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
71031 سهیلا قره داشی 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
71032 ریحانه قره داغی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
71033 محمدباقر قره داغی 1353 علوم پايه شیمی
71034 احمد قره قاشلو 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
71035 ازیتا قره کولچیان 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
71036 مریم قره گلی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
71037 محمد قره مشک غراوی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
71038 علی اصغر قره ویسی 1367 علوم پايه فیزیک کاربردی
71039 علی اکبر قره ویسی 1364 مهندسي مهندسی برق - قدرت
71040 علی اکبر قره ویسی 1370 مهندسي مهندسی برق - قدرت
71041 علی اکبر قره ویسی 1374 مهندسي مهندسی برق - کنترل
71042 اعظم قریان 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
71043 بنفشه قریانی 1391 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
71044 منیره قریانی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
71045 آتنا قریب 1384 علوم رياضي آمار
71046 الهام قریب 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
71047 تکتم قریب 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
71048 عاطفه قریب 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
71049 علیرضا قریب 1367 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
71050 فرزاد قریب 1393 مهندسي مهندسی عمران - ژئوتکنیک
71051 فرشته قریب 1380 علوم پايه شیمی گرایش محض
71052 قاسم قریب 1388 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
71053 محمدرضا قریب 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
71054 محمدرضا قریب 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
71055 مریم قریب 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
71056 مصطفی قریب 1392 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
71057 سمیه قریب بلوک 1381 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
71058 محمد قریب بلوک 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
71059 سیف اله قریب طرزه 1356 علوم رياضي آمار
71060 لیلا قریبی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
71061 زهرا قریبی فشخامی 1361 علوم پايه دبیری زیست شناسی
71062 ارمیتا قریش الحسینی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
71063 زهره قریشی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
71064 سیدآرش قریشی 1383 علوم پايه فیزیک
71065 سیدآرش قریشی 1388 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
71066 سیداحسان قریشی 1393 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
71067 سیدروح اله قریشی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
71068 سیدعنایت اله قریشی 1358 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
71069 سیدغلامرضا قریشی 1361 كشاورزى علوم زراعی
71070 سیدمحمدرضا قریشی 1384 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
71071 سیدمحمود قریشی 1366 علوم پايه فیزیک
71072 سیدمهدی قریشی 1366 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
71073 سیدمهدی قریشی 1372 مهندسي مهندسی برق - کنترل
71074 سیدهادی قریشی 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
71075 شکوه قریشی 1385 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
71076 فاطمه قریشی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش بیولوژی
71077 مهین سادات قریشی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
71078 مریم قریشی داغیان 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
71079 سیدحسن قریشی کرین 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
71080 سیدحسن قریشی کرین 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
71081 سامیه قریشی مارمی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
71082 زهره سادات قریشی نژاد 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
71083 سکینه سادات قریشی نژاد 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
71084 سیدکاظم قریشی نیا 1386 علوم پايه زمین شناسی
71085 سیدعلی قریشیان امیری 1378 مهندسي مهندسی عمران - عمران
71086 عبدالکریم قزاق 1363 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
71087 محمود قزاقی 1393 كشاورزى علوم دامی - تغذیه دام
71088 عبدالوهاب قزل 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
71089 علی رضا قزل 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
71090 محمدباقر قزل سفلی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
71091 اعظم قزل باش 1389 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
71092 اکرم قزل باش 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
71093 پریا قزل باش 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
71094 اعظم قزل سفلو 1387 هنر نيشابور نقاشی
71095 ماریه قزل سفلی 1383 هنر نيشابور ارتباط تصویری
71096 عباسعلی قزل سوفلو 1374 مهندسي مهندسی عمران - آب
71097 عباسعلی قزل سوفلو 1377 مهندسي مهندسی عمران - آب
71098 اعظم قزلباش 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
71099 زیبا قزلباش 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40051668