راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 71001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
71001 فاطمه قاسمی 1385 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
71002 فاطمه قاسمی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
71003 فاطمه قاسمی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
71004 فؤاد قاسمی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
71005 فتح اله قاسمی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
71006 فرزاد قاسمی 1383 مهندسي مهندسی شیمی
71007 فرزانه قاسمی 1374 علوم پايه دبیری شیمی
71008 فرزانه قاسمی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
71009 فرزانه قاسمی 1390 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
71010 فریده قاسمی 1384 دامپزشكي دامپزشکی
71011 قاسمعلی قاسمی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
71012 قدسیه قاسمی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
71013 گیتی قاسمی 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
71014 مجید قاسمی 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
71015 مجید قاسمی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
71016 محبوبه قاسمی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
71017 محبوبه قاسمی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
71018 محبوبه قاسمی 1381 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
71019 محبوبه قاسمی 1390 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
71020 محدثه قاسمی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
71021 محسن قاسمی 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
71022 محسن قاسمی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
71023 محسن قاسمی 1382 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
71024 محمد قاسمی 1371 علوم اداري واقتصاد حسابداری
71025 محمد قاسمی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
71026 محمد قاسمی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
71027 محمد قاسمی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
71028 محمد قاسمی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
71029 محمد امین قاسمی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
71030 محمدتقی قاسمی 1383 علوم اداري واقتصاد حقوق
71031 محمدجواد قاسمی 1373 دامپزشكي دامپزشکی
71032 محمدحسن قاسمی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
71033 محمدرضا قاسمی 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
71034 محمدرضا قاسمی 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
71035 محمدرضا قاسمی 1375 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
71036 محمدعلی قاسمی 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
71037 محمدعلی قاسمی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
71038 محمدعلی قاسمی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
71039 محمدعلی قاسمی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
71040 محمدعلی قاسمی 1354 علوم پايه زیست شناسی جانوری
71041 محمدهادی قاسمی 1386 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
71042 محمود قاسمی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
71043 محمود قاسمی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
71044 مرضیه قاسمی 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
71045 مرضیه قاسمی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
71046 مرضیه قاسمی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
71047 مرضیه قاسمی 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
71048 مرضیه قاسمی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
71049 مریم قاسمی 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
71050 مریم قاسمی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
71051 مریم قاسمی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
71052 مریم قاسمی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
71053 مریم قاسمی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
71054 مریم قاسمی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
71055 مریم قاسمی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
71056 مریم قاسمی 1392 تربيت بدنى رفتار حرکتی گرایش یادگیری و کنترل حرکتی
71057 مژگان قاسمی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
71058 مژگان قاسمی 1362 مهندسي مهندسی عمران - عمران
71059 مسعود قاسمی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
71060 مسعود قاسمی 1392 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
71061 مسعود قاسمی 1394 مهندسي مهندسی برق - سیستم های قدرت
71062 مسلم قاسمی 1380 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
71063 مصطفی قاسمی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
71064 معصومه قاسمی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
71065 معصومه قاسمی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
71066 معصومه قاسمی 1382 هنر نيشابور مجسمه سازی
71067 معصومه قاسمی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
71068 معصومه قاسمی 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
71069 معصومه قاسمی 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
71070 ملیحه قاسمی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
71071 ملیحه قاسمی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان روسی
71072 منصور قاسمی 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
71073 مهدی قاسمی 1372 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
71074 مهدی قاسمی 1375 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
71075 مهدی قاسمی 1378 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
71076 مهدی قاسمی 1380 علوم اداري واقتصاد حسابداری
71077 مهدی قاسمی 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
71078 مهدی قاسمی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
71079 مهدی قاسمی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
71080 مهدی قاسمی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
71081 مهران قاسمی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
71082 مهناز قاسمی 1372 علوم پايه دبیری زیست شناسی
71083 میترا قاسمی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
71084 میترا قاسمی 1383 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
71085 میثم قاسمی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
71086 ناهید قاسمی 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
71087 نجمه قاسمی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
71088 نجمه قاسمی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
71089 نجمه قاسمی 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی - ادویه ای و نوشابه ای
71090 نجیلا قاسمی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
71091 نفیسه قاسمی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
71092 نورمحمدحسن قاسمی 1354 علوم پايه زیست شناسی
71093 نوشین قاسمی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
71094 نیره قاسمی 1376 علوم رياضي ریاضی کاربردی
71095 وجیهه قاسمی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
71096 وحید قاسمی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
71097 وحیدرضا قاسمی 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
71098 هاشم قاسمی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
71099 هدیه قاسمی 1392 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
71100 یاسر قاسمی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170170270370470570670770870971071171271371471571671771871972072172272372472572672773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799710071017   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42199248