راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 21 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 98,213

نمایش موارد : 71001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
71001 فاطمه قوتی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عربی
71002 شاهرخ قوتی رودسری 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش ژنتیک و اصلاح نژاد دام
71003 شاهرخ قوتی رودسری 1387 كشاورزى علوم دامی - ژنتیک و اصلاح دام
71004 جعفر قوتی کلاته میرزامحمدرضا 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
71005 علیرضا قوجاری 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
71006 دردی قوجق 1361 علوم پايه شیمی
71007 عبدالخالق قوجقی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
71008 شیما قوچانی 1389 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
71009 وحیده قوچانی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
71010 رضوان قوچانی شیروان 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
71011 اشرف قوچانی زاده 1366 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
71012 اکرم قوچانی زاده 1367 علوم رياضي دبیری ریاضی
71013 بهنام قوچانی شیروان 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
71014 رضوان قوچانی شیروان 1390 پردیس دانشگاهی ریاضی کاربردی زمینه آنالیز عددی
71015 ام البنین قوچانی مقدم 1388 علوم رياضي دبیری ریاضی
71016 محسن قوچانی نژاد 1353 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
71017 رویا قوچانیان 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
71018 مرجان قوچانیان 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
71019 مرجان قوچانیان 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
71020 سیدجواد قوچی 1370 علوم اداري واقتصاد مدیریت
71021 علیرضا قوچی 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
71022 شمشاد قورچائی 1387 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
71023 تقی قورچی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
71024 خلیل قورچی 1373 علوم پايه زمین شناسی
71025 معصومه قورچی روکی 1380 علوم پايه فیزیک
71026 ملیحه قورچی روکی 1380 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
71027 معصومه قورچی روکی 1385 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
71028 ملیحه قورچی روکی 1376 علوم پايه زمین شناسی
71029 ملیحه قورچی روکی 1387 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
71030 معصومه قورچی کاخکی 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
71031 مریم قورچیان 1363 مهندسي مهندسی عمران
71032 نعیمه قورچیان 1368 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
71033 نسرین قورزائی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
71034 ریحانه قورزهی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
71035 سمیرا قوژدی فدافن 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
71036 رخساره قوسی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
71037 رخساره قوسی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
71038 محسن قوسی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
71039 امیر قوسی حسین آباد 1393 كشاورزى علوم و مهندسی آب
71040 سکینه قوسیان مقدم 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
71041 محمدرضا قوسیان مقدم 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
71042 رضا قوشچی 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
71043 سیدهانی قوشخانه ئی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
71044 لیلا قوشه 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
71045 معصومه قوشه 1372 علوم پايه شیمی گرایش محض
71046 فریده قول احمدی 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
71047 مریم قولی 1394 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
71048 مرضیه قوم 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
71049 عباس قومنجانی 1395
71050 فاطمه قومنجانی 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
71051 فاطمه قومنجانی 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
71052 فاطمه قومنجانی 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش کنترل
71053 سلیمان قوهستانی 1379 مهندسي مهندسی عمران - سازه
71054 سلیمان قوهستانی 1390 مهندسي مهندسی عمران - سازه
71055 امیررضا قوی 1391 مهندسي مهندسی شیمی
71056 رضا قوی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
71057 زهره قوی 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
71058 سعید قوی 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
71059 سمیرا قوی 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
71060 سمیه قوی 1387 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
71061 مژگان قوی 1374 علوم رياضي دبیری ریاضی
71062 مسعود قوی 1374 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
71063 مسعود قوی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
71064 معصومه قوی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
71065 عبدالعلی قوی دل 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
71066 شورانگیز قوی اندام 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
71067 شورانگیز قوی اندام 1389 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
71068 زهرا قوی اندام یامی 1389 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
71069 زهرا قوی اندام یامی 1394 مهندسي مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
71070 زهرا قوی بازو 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
71071 علی قوی بازو 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
71072 سارا قوی بازو شکوری 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
71073 جواد قوی پنجه 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - کسب وکارالکترونیکی(آموزش محور - مجازی)
71074 عباس قوی پنجه 1357 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
71075 ملیکا قوی پنجه 1380 مهندسي مهندسی عمران - سازه
71076 احمد قوی پیکر 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
71077 اکرم قوی پیکر 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
71078 امیر قوی پیکر 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
71079 زهره قوی پیکر 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
71080 سمیه قوی پیکر 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
71081 علی قوی پیکر 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
71082 فاطمه قوی دست 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
71083 فرح ناز قوی دل 1377 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
71084 مهدی قوی دل 1389 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
71085 علی قوی عرب 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
71086 جواد قوی کف 1373 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
71087 حسین قوی نیت 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
71088 مهدی قوی نیت 1389 مهندسي مهندسی عمران - سازه
71089 علی اکبر قوی هیکل 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
71090 عاطفه قوی هیکل بوانلو 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
71091 عاطفه قوی هیکل بوانلو 1394 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
71092 ابوالفضل قویدل 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
71093 اعظم قویدل 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
71094 الهام قویدل 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
71095 امید قویدل 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
71096 بنت الهدی قویدل 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
71097 زهره قویدل 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
71098 سحر قویدل 1384 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
71099 سهیلا قویدل 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
71100 شقایق قویدل 1392 معماري و شهرسازي مهندسی معماری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38676304