راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 23 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,401

نمایش موارد : 71101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
71101 فرزانه قربانی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
71102 فرشته قربانی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
71103 فرشته قربانی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
71104 فرناز قربانی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
71105 فرناز قربانی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
71106 فروه قربانی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
71107 قربانعلی قربانی 1371 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
71108 کریم قربانی 1374 علوم پايه فیزیک
71109 کریم قربانی 1378 علوم پايه فیزیک
71110 گل محمد قربانی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
71111 گوهر قربانی 1391 علوم رياضي آمار ریاضی
71112 لیلا قربانی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
71113 لیلا قربانی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
71114 مجتبی قربانی 1392 مهندسي مهندسی برق - کنترل
71115 مجید قربانی 1374 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
71116 محسن قربانی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
71117 محمد قربانی 1365 كشاورزى صنایع و فرآورده های کشاورزی
71118 محمد قربانی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
71119 محمد قربانی 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
71120 محمد قربانی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
71121 محمد قربانی 1390 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
71122 محمد قربانی 1394 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
71123 محمدتقی قربانی 1373 علوم پايه دبیری زیست شناسی
71124 محمدحسن قربانی 1376 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
71125 محمدرضا قربانی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
71126 محمدفرید قربانی 1392 مهندسي مهندسی عمران
71127 محمود قربانی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
71128 محمود قربانی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
71129 مرتضی قربانی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
71130 مرتضی قربانی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
71131 مرتضی قربانی 1373 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
71132 مرتضی قربانی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
71133 مرتضی قربانی 1380 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
71134 مرتضی قربانی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
71135 مرتضی قربانی 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
71136 مریم قربانی 1366 علوم پايه شیمی گرایش محض
71137 مریم قربانی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
71138 مریم قربانی 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
71139 مریم قربانی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
71140 مریم قربانی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
71141 مریم قربانی 1388 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
71142 مریم قربانی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی گرایش تکنولوژی مواد غذایی
71143 مسعود قربانی 1369 علوم پايه زمین شناسی
71144 مسعود قربانی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
71145 مسعود قربانی 1388 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
71146 معصومه قربانی 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
71147 معصومه قربانی 1374 علوم رياضي آمار
71148 معصومه قربانی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
71149 معصومه قربانی 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
71150 معصومه قربانی 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
71151 معصومه قربانی 1390 مهندسي مهندسی شیمی - گرایش پدیده های انتقال
71152 ملیحه قربانی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
71153 ملیحه قربانی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
71154 ملیحه قربانی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
71155 ملیحه قربانی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول
71156 ملیحه قربانی 1393 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
71157 منصوره قربانی 1366 علوم پايه دبیری زیست شناسی
71158 مهتاب قربانی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
71159 مهدی قربانی 1369 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
71160 مهدی قربانی 1371 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
71161 مهدی قربانی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
71162 مهدی قربانی 1373 علوم پايه دبیری شیمی
71163 مهدی قربانی 1379 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
71164 مهدی قربانی 1391 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
71165 مهدیه قربانی 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
71166 مهرداد قربانی 1369 علوم اداري واقتصاد مدیریت
71167 مهرداد قربانی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
71168 مهری قربانی 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
71169 مهری قربانی 1381 علوم پايه شیمی گرایش محض
71170 میترا قربانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
71171 مینا قربانی 1388 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
71172 مینا قربانی 1391 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
71173 نرگس قربانی 1376 علوم رياضي آمار
71174 نرگس قربانی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
71175 نسرین قربانی 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
71176 نصرالله قربانی 1393 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز
71177 نوروزعلی قربانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
71178 وحید قربانی 1372 مهندسي مهندسی عمران - عمران
71179 وحیده قربانی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
71180 وحیده قربانی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
71181 ولی قربانی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
71182 هاجر قربانی 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
71183 هادی قربانی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
71184 هلیا قربانی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
71185 هوشنگ قربانی 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
71186 آزاده قربانی حسن سرائی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
71187 فاطمه قربانی خلانلو 1378 علوم پايه شیمی گرایش محض
71188 زهرا قربانی گازار 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
71189 فاطمه قربانی گازار 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
71190 مرتضی قربانی اجقان 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
71191 آزاده قربانی اردکانی 1381 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
71192 مریم قربانی اشتیوانی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
71193 محمدرضا قربانی الیمستان 1382 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
71194 شیرین قربانی امیرآبادی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
71195 رقیه قربانی اول 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
71196 مجید قربانی ایزدی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
71197 احمد قربانی بایگی 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
71198 محمدرضا قربانی بجگان 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
71199 ایمان قربانی برواتی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
71200 علی قربانی بیرگانی 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988998   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40766387