راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 71101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
71101 یاسر قاسمی 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
71102 عسل قاسمی ترشیزی 1378 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
71103 کبری قاسمی تیتکانلو 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
71104 سمیه قاسمی زاده 1379 علوم اداري واقتصاد حقوق
71105 رضا قاسمی زرنوشه 1378 هنر نيشابور ارتباط تصویری
71106 الهام قاسمی طبسی 1376 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
71107 سمیه قاسمی فرد 1377 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
71108 مهدی قاسمی فرد 1380 علوم پايه فیزیک
71109 سمیه قاسمی قلعه 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
71110 حسین قاسمی نژاد 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
71111 سعید قاسمی آزادخانی 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
71112 حشمت الله قاسمی آهنگری 1369 مهندسي مهندسی برق - کنترل
71113 سمیه قاسمی ابراهیم اباد 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
71114 مسعود قاسمی ابراهیم اباد 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
71115 سیما قاسمی ابیازنی 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
71116 فاطمه قاسمی ادکان 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
71117 فاطمه قاسمی ادکان 1389 ادبيّات و علوم انسانى مدیریت امور شهری
71118 مهدی قاسمی ادکان 1393 تربيت بدنى آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی
71119 علیرضا قاسمی اریان 1390 پردیس دانشگاهی بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی)
71120 سهیل قاسمی ازادخانی 1383 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
71121 زهره قاسمی ازغندی 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
71122 فریبا قاسمی اسفاد 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
71123 محمدهادی قاسمی اسفاد 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
71124 بهروز قاسمی اوچ تپه 1391 علوم رياضي آمار ریاضی
71125 زینب قاسمی باغچه حق 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
71126 فاطمه قاسمی باغچه حق 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
71127 وجیهه قاسمی بافقی 1375 علوم پايه زمین شناسی
71128 وجیهه قاسمی بافقی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
71129 سمیرا قاسمی باقر آبادی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
71130 فاطمه قاسمی بجد 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
71131 طاهره قاسمی برآبادی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
71132 فاطمه قاسمی برابادی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
71133 عباسعلی قاسمی برزشی 1355 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
71134 اصغر قاسمی برسیانی 1388 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
71135 الهه قاسمی بزدی 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
71136 کمال قاسمی بزدی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
71137 سهیلا قاسمی بنکی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
71138 ویدا قاسمی بهنام 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
71139 طاهره قاسمی پاشاکلائی 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
71140 نیما قاسمی پور 1392 مهندسي مهندسی شیمی
71141 سجاد قاسمی پوردریاکناری 1393 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم - فناوری پس از برداشت
71142 سیدعلی قاسمی تروجنی 1364 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
71143 سیدعلی قاسمی تروجنی 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
71144 محمد قاسمی تودشکچوئی 1391 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
71145 امیر قاسمی توران پشتی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
71146 مهدی قاسمی تولائی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
71147 کبری قاسمی تیتکانلو 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
71148 ابراهیم قاسمی جوجیلی 1362 علوم پايه فیزیک
71149 هادی قاسمی جویباری 1385 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
71150 شهریار قاسمی چمازکتی 1376 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
71151 محسن قاسمی حسین اباد 1395 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی(آموزش محور)
71152 زهره قاسمی خروی کریزی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
71153 نبی اله قاسمی خطیر 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
71154 محمدرضا قاسمی خوراسگانی 1387 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
71155 محمد قاسمی خوزانی 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
71156 زهرا قاسمی خیبری 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
71157 مریم قاسمی دادوکلایی 1381 علوم اداري واقتصاد حسابداری
71158 زهرا قاسمی درچه 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
71159 راضیه قاسمی دلارستاق 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
71160 مرضیه قاسمی دلارستاق 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
71161 علیرضا قاسمی دهشیب 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
71162 فاطمه قاسمی دهشیب 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
71163 بهناز قاسمی راد 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
71164 محبوبه قاسمی رشک سفلایی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
71165 طاهره قاسمی رضوانی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
71166 طاهره قاسمی رضوانی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
71167 اکرم قاسمی روشناوند 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
71168 امیر قاسمی روشناوند 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
71169 جواد قاسمی روشناوند 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
71170 حمید قاسمی روشناوند 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
71171 محمد قاسمی روشناوند 1384 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
71172 ناهید قاسمی روشناوند 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
71173 مهدی قاسمی رهقی 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
71174 جواد قاسمی زاده 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
71175 حجّت قاسمی زاده 1388 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
71176 ریحانه قاسمی زاده 1387 هنر نيشابور فیزیک - واحد نیشابور
71177 ناصر قاسمی زاده 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
71178 امید قاسمی زاده سراب 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
71179 زینب قاسمی زهان 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
71180 محمد قاسمی زهان 1371 علوم پايه دبیری زیست شناسی
71181 مهری قاسمی سرنیش 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
71182 نرگس قاسمی سرنیش 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
71183 علی اصغر قاسمی سعادت ابادی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
71184 سیده مرضیه قاسمی سنگتابی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
71185 تهمینه قاسمی شاندیز 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق
71186 سیّده شیدا قاسمی شکتائی 1385 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
71187 نورعلی قاسمی شوبی 1368 مهندسي مهندسی برق - قدرت
71188 سیده راضیه قاسمی شهری 1396 علوم پايه زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش علوم سلولی و مولکولی
71189 نفیسه قاسمی شهری 1382 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
71190 مرتضی قاسمی شیری 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی (دینامیک جامدات)
71191 سینا قاسمی شیل سر 1382 هنر نيشابور نقاشی
71192 مریم قاسمی طبس 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
71193 حسین قاسمی طبسی 1388 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
71194 صدیقه قاسمی طرقدری 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
71195 عاطفه قاسمی طرقدری 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
71196 ملیحه قاسمی طوس 1396 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
71197 حانیه قاسمی طوسی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
71198 عرفان قاسمی طوسی 1393 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آب
71199 محمدرضا قاسمی طوسی 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
71200 ملیحه قاسمی طوسی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170170270370470570670770870971071171271371471571671771871972072172272372472572672772873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899810081018   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42199545