راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 97,904

نمایش موارد : 71201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
71201 صغری کارگر 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
71202 عبدالرضا کارگر 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
71203 علی کارگر 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
71204 علی کارگر 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
71205 غلامرضا کارگر 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
71206 فاروق کارگر 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم طیور - تغذیه طیور
71207 فاطمه کارگر 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
71208 فاطمه کارگر 1388 علوم رياضي آمار
71209 فاطمه کارگر 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
71210 کاظم کارگر 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
71211 کبری کارگر 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
71212 لیلا کارگر 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
71213 محبوبه کارگر 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
71214 محمدحسن کارگر 1367 علوم پايه زمین شناسی
71215 محمدرضا کارگر 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
71216 محمدرضا کارگر 1391 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
71217 محمدصادق کارگر 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
71218 محمدصادق کارگر 1356 كشاورزى صنایع کشاورزی - صنایع غذایی
71219 محمدصالح کارگر 1390 علوم رياضي ریاضی محض - گرایش هندسه
71220 محمدعلی کارگر 1358 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
71221 مرضیه کارگر 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
71222 مریم کارگر 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
71223 مسعود کارگر 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
71224 مسعود کارگر 1390 كشاورزى زراعت-گرایش علفهای هرز
71225 مونا کارگر 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
71226 مهدی کارگر 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
71227 مینا کارگر 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش ادبی
71228 ناهید کارگر 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
71229 ندا کارگر 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
71230 نرگس کارگر 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
71231 هادی کارگر 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
71232 هانیه کارگر 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
71233 صالح کارگر راضی 1382 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
71234 آزاده کارگر شورکی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
71235 فرامرز کارگراحسان اباد 1372 علوم پايه دبیری زیست شناسی
71236 الهه کارگران 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
71237 رویا کارگران 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
71238 فاطمه کارگران 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
71239 فریبا کارگران بافقی 1373 علوم پايه زمین شناسی
71240 زهرا کارگران ساکت 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
71241 نجمه کارگران ساکت 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
71242 سعید کارگران نقاب 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
71243 صدیقه کارگران نقاب 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
71244 علیرضا کارگربیده 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
71245 محمدرضا کارگربیده 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
71246 مینو کارگربیده 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
71247 مرتضی کارگردستجردی 1362 مهندسي مهندسی برق - قدرت
71248 حجی علی کارگرراضی 1363 علوم پايه فیزیک کاربردی
71249 بهجت کارگرزرندی 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
71250 روح اله کارگرشورکی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
71251 سمانه کارگرشورکی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
71252 محمدرضا کارگرشورکی 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
71253 زهرا کارگرشهرآبادی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی - گرایش ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی
71254 اعظم کارگرشهری 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
71255 فاطمه کارگرطرقی 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق
71256 الهام کارگرطزرق 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
71257 امه لیلا کارگرفرح ابادی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
71258 فیروزه کارگرفرد 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
71259 مهدیه کارگرقوی 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
71260 سمیه کارگرمحمدابادی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بازاریابی محصولات کشاورزی
71261 فاطمه کارگرمقدم 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
71262 زینب کارگرمقدم باجگیران 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
71263 احمد کارگرمنظری 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
71264 مریم کارگرنقاب 1377 علوم رياضي دبیری ریاضی
71265 اعظم کارگری 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
71266 مقداد کارگری 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
71267 ملیحه کارگری 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
71268 مصطفی کارگریان مروستی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
71269 بهمن کارگزار 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
71270 جعفر کارگزار 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
71271 سپیده کارگزار 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
71272 سجاد کارگزار 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
71273 علی کارگزار 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
71274 علی اکبر کارگزار 1375 علوم پايه فیزیک
71275 مینا کارگزار 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی صنایع - صنایع (آموزش محور )
71276 میترا کارگزسعدآباد 1365 علوم پايه عمومی
71277 علی کارگشا 1368 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
71278 الهه کارگشاکبیر 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
71279 مریم کارمزد 1391 پردیس دانشگاهی حقوق جزا و جرم شناسی
71280 زهرا کارمزدبلاش 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
71281 عبدالکریم کارمزدی 1362 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
71282 روزبه کارنده 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
71283 روزبه کارنده 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
71284 مهناز کاروان 1388 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
71285 سیده زهرا کاروانی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
71286 صفیه کاری 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
71287 علیرضا کاری 1389 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
71288 غلامحسین کاری 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
71289 فرزانه کاری 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
71290 فرزانه کاری 1393 تربيت بدنى فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
71291 محبوبه کاری 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
71292 محبوبه کاری 1394
71293 ناصر کاری 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
71294 عاطفه کاریزصباحی 1393 تربيت بدنى علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزش
71295 آرمان کاریزنوئی 1387 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
71296 امیر کاریزنوئی 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
71297 جواد کاریزنوئی 1376 علوم رياضي آمار
71298 احمد کاریزنوی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
71299 اعظم کاریزنوی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
71300 حوا کاریزنوی 1375 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38372279