راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 23 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,462

نمایش موارد : 71201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
71201 حشمت الله قاسمی آهنگری 1369 مهندسي مهندسی برق - کنترل
71202 سمیه قاسمی ابراهیم اباد 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
71203 مسعود قاسمی ابراهیم اباد 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
71204 سیما قاسمی ابیازنی 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
71205 فاطمه قاسمی ادکان 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
71206 فاطمه قاسمی ادکان 1389 ادبيّات و علوم انسانى مدیریت امور شهری
71207 مهدی قاسمی ادکان 1393 تربيت بدنى آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی
71208 علیرضا قاسمی اریان 1390 پردیس دانشگاهی بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی)
71209 سهیل قاسمی ازادخانی 1383 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
71210 زهره قاسمی ازغندی 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
71211 فریبا قاسمی اسفاد 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
71212 محمدهادی قاسمی اسفاد 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
71213 بهروز قاسمی اوچ تپه 1391 علوم رياضي آمار ریاضی
71214 زینب قاسمی باغچه حق 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
71215 فاطمه قاسمی باغچه حق 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
71216 وجیهه قاسمی بافقی 1375 علوم پايه زمین شناسی
71217 وجیهه قاسمی بافقی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
71218 سمیرا قاسمی باقر آبادی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
71219 فاطمه قاسمی بجد 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
71220 طاهره قاسمی برآبادی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
71221 فاطمه قاسمی برابادی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
71222 عباسعلی قاسمی برزشی 1355 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
71223 اصغر قاسمی برسیانی 1388 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
71224 الهه قاسمی بزدی 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
71225 کمال قاسمی بزدی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
71226 سهیلا قاسمی بنکی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
71227 ویدا قاسمی بهنام 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
71228 طاهره قاسمی پاشاکلائی 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
71229 نیما قاسمی پور 1392 مهندسي مهندسی شیمی
71230 سجاد قاسمی پوردریاکناری 1393 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم - فناوری پس از برداشت
71231 سیدعلی قاسمی تروجنی 1364 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
71232 سیدعلی قاسمی تروجنی 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
71233 محمد قاسمی تودشکچوئی 1391 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
71234 امیر قاسمی توران پشتی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
71235 مهدی قاسمی تولائی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
71236 کبری قاسمی تیتکانلو 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
71237 ابراهیم قاسمی جوجیلی 1362 علوم پايه فیزیک
71238 هادی قاسمی جویباری 1385 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
71239 شهریار قاسمی چمازکتی 1376 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
71240 محسن قاسمی حسین اباد 1395 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی(آموزش محور)
71241 زهره قاسمی خروی کریزی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
71242 نبی اله قاسمی خطیر 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
71243 محمدرضا قاسمی خوراسگانی 1387 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
71244 محمد قاسمی خوزانی 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
71245 زهرا قاسمی خیبری 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
71246 مریم قاسمی دادوکلایی 1381 علوم اداري واقتصاد حسابداری
71247 زهرا قاسمی درچه 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
71248 راضیه قاسمی دلارستاق 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
71249 مرضیه قاسمی دلارستاق 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
71250 علیرضا قاسمی دهشیب 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
71251 فاطمه قاسمی دهشیب 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
71252 بهناز قاسمی راد 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
71253 محبوبه قاسمی رشک سفلایی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
71254 طاهره قاسمی رضوانی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
71255 طاهره قاسمی رضوانی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
71256 اکرم قاسمی روشناوند 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
71257 امیر قاسمی روشناوند 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
71258 جواد قاسمی روشناوند 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
71259 حمید قاسمی روشناوند 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
71260 محمد قاسمی روشناوند 1384 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
71261 ناهید قاسمی روشناوند 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
71262 مهدی قاسمی رهقی 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
71263 جواد قاسمی زاده 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
71264 حجّت قاسمی زاده 1388 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
71265 ریحانه قاسمی زاده 1387 هنر نيشابور فیزیک - واحد نیشابور
71266 ناصر قاسمی زاده 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
71267 امید قاسمی زاده سراب 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
71268 زینب قاسمی زهان 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
71269 محمد قاسمی زهان 1371 علوم پايه دبیری زیست شناسی
71270 مهری قاسمی سرنیش 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
71271 نرگس قاسمی سرنیش 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
71272 علی اصغر قاسمی سعادت ابادی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
71273 سیده مرضیه قاسمی سنگتابی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
71274 تهمینه قاسمی شاندیز 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق
71275 سیّده شیدا قاسمی شکتائی 1385 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
71276 نورعلی قاسمی شوبی 1368 مهندسي مهندسی برق - قدرت
71277 سیده راضیه قاسمی شهری 1396 علوم پايه زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش علوم سلولی و مولکولی
71278 نفیسه قاسمی شهری 1382 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
71279 مرتضی قاسمی شیری 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی (دینامیک جامدات)
71280 سینا قاسمی شیل سر 1382 هنر نيشابور نقاشی
71281 مریم قاسمی طبس 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
71282 حسین قاسمی طبسی 1388 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
71283 صدیقه قاسمی طرقدری 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
71284 عاطفه قاسمی طرقدری 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
71285 ملیحه قاسمی طوس 1396 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
71286 حانیه قاسمی طوسی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
71287 عرفان قاسمی طوسی 1393 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آب
71288 محمدرضا قاسمی طوسی 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
71289 ملیحه قاسمی طوسی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
71290 علیرضا قاسمی عشق اباد 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
71291 حسن قاسمی علی آبادی 1364 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
71292 فاطمه قاسمی علی آبادی 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
71293 فاطمه قاسمی علی آبادی 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی (مجازی)
71294 ولی اله قاسمی عمران 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
71295 ولی اله قاسمی عمران 1386 كشاورزى بیوتکنولوژی در کشاورزی
71296 امین قاسمی فر 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
71297 حسن قاسمی فرد 1372 دامپزشكي دامپزشکی
71298 حسین قاسمی فرد 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
71299 محمد قاسمی فرد 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
71300 مهدی قاسمی فرد 1383 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170170270370470570670770870971071171271371471571671771871972072172272372472572672772872973974975976977978979980981982983984985986987988989990991992993994995996997998999910091019   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42249843