راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,952

نمایش موارد : 71201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
71201 فیروزه قطب 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
71202 حسین قطب الدینی بهرمان 1369 علوم پايه زمین شناسی
71203 فهیمه قطب زاده کرمانی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
71204 سید محمد رئوف قطب الدینی 1353 علوم پايه زمین شناسی
71205 یاسمین قطب الدینیان یزد 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
71206 یاسمین قطب الدینیان یزد 1390 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
71207 بهاره قطب حسینی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
71208 بهاره قطب حسینی 1389 علوم رياضي ریاضی محض گرایش آنالیز
71209 احسان اله قطب رزمجو 1391 مهندسي مهندسی برق - کنترل
71210 یلدا قطب زاده کرمانی 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
71211 سیده ریحانه قطب شریف 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
71212 سیده ریحانه قطب شریف 1390 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
71213 مهنا قطب شریف 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
71214 بی بی سعیده قطبانی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
71215 آذین قطبی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
71216 عبدالوهاب قطبی 1352 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
71217 علی اصغر قطبی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
71218 محمدجواد قطبی 1365 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
71219 مصطفی قطبی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
71220 ابوالحسن قطبی راوندی 1386 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
71221 فخرالسادات قطبی راوندی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
71222 علی قطبی طاهری 1389 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
71223 ندا قطبی مقدم 1389 علوم پايه شیمی گرایش محض
71224 ندا قطبی مقدم 1393 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
71225 رقیه قطمیری قصرالدشتی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
71226 شهرزاد قفقازی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
71227 مریم السادات قفل گرطوسی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
71228 عاطفه قلاسی 1390 پردیس دانشگاهی علوم و صنایع غذایی
71229 علی قلاسی 1371 علوم رياضي دبیری ریاضی
71230 علی قلاسی 1375 علوم رياضي ریاضی محض
71231 فریبا قلاسی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
71232 محمد قلاسی 1375 علوم پايه زیست شناسی
71233 مریم قلاسی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
71234 مریم قلاسی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
71235 معصومه قلاسی 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
71236 زهره قلاسی فخرآبادی 1390 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
71237 فرحناز قلاسی مود 1390 دامپزشكي بهداشت مواد غذایی
71238 مهدی قلاسی مود 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
71239 نرگس قلاوند 1390 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
71240 زیبا قلاوندی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
71241 شهناز قلجائی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش ادبی
71242 حنیف قلعه 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
71243 مریم قلعه 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
71244 میلاد قلعه 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
71245 نیما قلعه 1373 علوم پايه فیزیک
71246 نیما قلعه 1376 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
71247 میلاد قلعه بان تکمه داش 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
71248 سیدمحمد قلعه بندی 1371 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
71249 امید قلعه حسن 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید(آموزش محور)
71250 حمیده قلعه خانی صفات 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
71251 حجت الله قلعه دزدانی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
71252 مرضیه قلعه قوند 1375 علوم رياضي ریاضی
71253 بهناز قلعه کاهی رحمت آبادی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
71254 بهناز قلعه کاهی رحمت آبادی 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
71255 سمیه قلعه کاهی نیل اباد 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
71256 فرامرز قلعه گلاب زیتانی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
71257 آرش قلعه گلاب بهبهانی 1389 كشاورزى بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی)
71258 ابوالقاسم قلعه نوئی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
71259 سمیرا قلعه نوئی 1386 هنر نيشابور فیزیک - واحد نیشابور
71260 سهیلا قلعه نوئی 1391 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
71261 علی رضا قلعه نوئی 1374 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
71262 فاطمه قلعه نوئی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
71263 فریده قلعه نوئی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
71264 محسن قلعه نوئی 1390 مهندسي مهندسی برق - کنترل
71265 معصومه قلعه نوئی 1379 علوم رياضي ریاضی محض
71266 ابوالفضل قلعه نوی 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
71267 افسانه قلعه نوی 1387 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
71268 الهه قلعه نوی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
71269 امین قلعه نوی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مدیریت ساخت
71270 تهمینه قلعه نوی 1388 علوم رياضي ریاضی محض
71271 تهمینه قلعه نوی 1389 علوم رياضي ریاضی محض گرایش آنالیز
71272 حسن قلعه نوی 1369 علوم پايه دبیری زیست شناسی
71273 فریبا قلعه نوی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
71274 فریبا قلعه نوی 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
71275 کاظم قلعه نوی 1372 علوم رياضي دبیری ریاضی
71276 محسن قلعه نوی 1364 مهندسي مهندسی برق - قدرت
71277 محمد قلعه نوی 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
71278 محمد قلعه نوی 1356 كشاورزى صنایع کشاورزی - صنایع غذایی
71279 مریم قلعه نوی 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
71280 منصور قلعه نوی 1367 مهندسي مهندسی عمران - سازه
71281 مهدی قلعه نوی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
71282 مهدی قلعه نوی 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
71283 نرجس قلعه نوی 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
71284 ولی اله قلعه نوی 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
71285 شیوا قلعه نویی 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
71286 شیوا قلعه نویی 1389 كشاورزى بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی)
71287 محمدوحید قلقی 1364 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
71288 غلامعلی قلمبر 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
71289 مرتضی قلمکاریان نژاد 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
71290 زهرا قلندر 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
71291 مجتبی قلندر 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
71292 کبری قلندرآبادی 1389 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
71293 مهری قلندرآبادی 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
71294 رضا قلندرابادی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
71295 رستم قلندراف 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
71296 ملیحه قلندرشرشر 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
71297 زهره قلندری 1388 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
71298 سمیه قلندری 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
71299 سمیه قلندری 1392 كشاورزى زراعت - اصلاح نباتات - فیزیولوژی گیاهان زراعی
71300 عاطفه قلندری 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989999   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40046952