راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,401

نمایش موارد : 71201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
71201 وحید قربانی پاشاکلائی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
71202 احمد قربانی پور 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
71203 امیر قربانی پور 1384 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
71204 امیر قربانی پور 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
71205 سمیه قربانی پور 1387 علوم رياضي ریاضی محض
71206 اعظم قربانی پیرشهید 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
71207 حسین قربانی پیرعلیدهی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - صنایع فرآورده های کشاورزی
71208 حسین قربانی پیرعلیدهی 1362 كشاورزى حرف روستایی
71209 غلامرضا قربانی تازیک 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
71210 زهرا قربانی تقی ابادی 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
71211 فریبا قربانی تلکی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
71212 فریبا قربانی تلکی 1394 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی (آموزش محور)
71213 زهرا قربانی جاجرم 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
71214 زهرا قربانی جاجرم 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
71215 ایمان قربانی جاغرق 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
71216 هاشم قربانی جاغرق 1377 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
71217 علی قربانی جامی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
71218 علی قربانی جامی تقی آبادی 1391 مهندسي مهندسی شیمی
71219 معصومه قربانی جامی قلعه شیری 1388 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
71220 زهرا قربانی چری 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
71221 وحید قربانی حاجی حسن خالصه 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
71222 رضا قربانی حسن آبادی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
71223 آزاده قربانی حسن سرایی 1387 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
71224 رسول قربانی حصاری 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
71225 جواد قربانی خادر 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
71226 اقاحسین قربانی خانجمال 1366 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
71227 محبوبه قربانی خلانلو 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
71228 حامد قربانی دستگرد 1391 مهندسي مهندسی شیمی
71229 هادی قربانی دودانلو 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
71230 مسلم قربانی دیزاوند 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
71231 مسلم قربانی دیزاوند 1388 الهيات شهيد مطهري فلسفه
71232 اکرم قربانی رضوان 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
71233 اکرم قربانی رضوان 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
71234 علی قربانی رنانی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
71235 ناهید قربانی ریابی 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
71236 حسن قربانی زاده 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - کسب وکارالکترونیکی(آموزش محور - مجازی)
71237 آرش قربانی سپهر 1395 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی گرایش فضای شهری
71238 مریم قربانی سنگلی 1376 علوم پايه شیمی گرایش محض
71239 محمدرضا قربانی شادمهری 1373 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
71240 حسام الدین قربانی شایه 1385 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
71241 علی قربانی شورستان 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
71242 علی قربانی شورستان 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی - گرایش ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی
71243 رضا قربانی صابر 1391 مهندسي مهندسی صنایع
71244 رضا قربانی صابر 1395 مهندسي مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها
71245 حسین قربانی فارمد 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
71246 هادی قربانی فارمد 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
71247 انسیه قربانی فر 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
71248 انسیه قربانی فر 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش فیزیولوژی دام
71249 امیرمسعود قربانی فراز 1366 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
71250 محمدرضا قربانی فرخد 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
71251 شهرزاد قربانی فرد 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
71252 سعید قربانی فریمانی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
71253 پریسا قربانی فعال 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
71254 طیبه قربانی فیض آبادی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
71255 فاطمه قربانی فیض آبادی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
71256 صدیقه قربانی قبق تاز 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
71257 خدیجه قربانی قپق ناز 1381 علوم پايه زمین شناسی
71258 محمد قربانی قله زو 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
71259 سمیه قربانی قلی اباد 1382 علوم رياضي آمار
71260 حسن قربانی قوژدی 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
71261 مریم قربانی قوژدی 1382 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
71262 حسین قربانی کاریزمه 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
71263 سیده زهرا قربانی کچپی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
71264 محمد قربانی کلاته اخوند 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
71265 زهرا قربانی کوه بنانی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
71266 نجمه قربانی کهریزسنگی 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر
71267 فاطمه قربانی گرمکی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
71268 مهین قربانی لطف اباد 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
71269 جواد قربانی محب سراج 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
71270 حسین قربانی مزار 1377 علوم پايه فیزیک
71271 خاطره قربانی مقدم 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
71272 خاطره قربانی مقدم 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
71273 سجاد قربانی مقدم 1390 مهندسي مهندسی شیمی
71274 سحر قربانی مقدم 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
71275 سمیه قربانی مقدم 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
71276 طاهره قربانی مقدم 1382 علوم پايه فیزیک
71277 طاهره قربانی مقدم 1387 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
71278 طاهره قربانی مقدم 1391 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
71279 فرزانه قربانی مقدم 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
71280 فرزانه قربانی مقدم 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
71281 فریده قربانی مقدم 1391 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه درزمینه سیستمهای دینامیکی
71282 محمود قربانی مقدم 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
71283 محمود قربانی مقدم 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری
71284 مرضیه قربانی مقدم 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
71285 مهراد قربانی مقدم 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
71286 مهراد قربانی مقدم 1394 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز
71287 میلاد قربانی مقدم 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
71288 فریده قربانی مقدم گبرآباد 1387 علوم رياضي ریاضی محض
71289 علی قربانی منقابی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
71290 علی قربانی منقاری 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
71291 سیدجواد قربانی موسوی 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
71292 محسن قربانی نژاد 1354 علوم پايه زیست شناسی جانوری
71293 نرگس قربانی نژادورگ 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
71294 زهرا قربانی نصرآبادی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
71295 قاسم قربانی نصرآبادی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
71296 قربان قربانی نصراباد 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
71297 نوروز قربانی نصرابادی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
71298 الهه قربانی نوحدانی مقدم 1387 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
71299 رضا قربانی نوقابی 1368 كشاورزى زراعت
71300 علیرضا قربانی نوقابی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989999   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40765371