راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 21 کاربر ميهمان و 2 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,376

نمایش موارد : 71301 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
71301 ام الهدا قربانیان بقمچی 1391 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
71302 زینب قربانیان داغی 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
71303 مجید قربانیان رجبی 1384 مهندسي مهندسی شیمی
71304 ملیحه قربانیان رهورد 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
71305 نفیسه قربانیان شاندیز 1386 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
71306 پوریا قربانیان فرد 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
71307 سلما قربانیان فرد 1376 دامپزشكي دامپزشکی
71308 محبوبه قربانیان فهندری 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
71309 عفت قربانیان قطب آبادی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش مدیریت وتولیدکشاورزی
71310 راضیه قربانیان کیکانلو 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
71311 زکیه قربانیان کیکانلو 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
71312 شیرعلی قربانیان کیکانلو 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
71313 کیوان قربانیان گزافرودی 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
71314 نگار قربانیان مشهدی 1382 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
71315 اشرف قربانیون 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
71316 اشرف قربانیون 1394 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی ( آموزش محور )
71317 حسین قربانیون 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
71318 سارا قربانیون 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
71319 سارا قربانیون 1388 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه
71320 مُنا قربانیون 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
71321 مهسا قربانیون 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
71322 رمضان قربی 1373 علوم پايه دبیری شیمی
71323 سیده سکینه قربی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
71324 موسی قرتاش کرکج 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
71325 امیر قرخلو 1375 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
71326 جاوید قرخلو 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
71327 جاوید قرخلو 1382 كشاورزى زراعت-گرایش علفهای هرز
71328 معصومه قرداشی 1391 پردیس دانشگاهی زبان و ادبیات عرب
71329 فیروزه قرشی 1354 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
71330 لیلی السادات قرشی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
71331 محمدحسین قرشی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
71332 مرتضی قرشی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
71333 سیدسعید قرشی تبریزی 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
71334 سید حسن قرشی خلیل آبادی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
71335 سیدعلی قرشی خلیل آبادی 1387 مهندسي مهندسی برق - کنترل
71336 سیدمهدی قرشی خلیل آبادی 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
71337 سیده محدثه قرشی خلیل آبادی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
71338 سیدحسن قرشی خلیل ابادی 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
71339 سیده ملیحه قرشی زو 1393 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
71340 اباالفضل قرشی یزدی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
71341 بی بی هانیه قرقچیان 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
71342 هانیه قرقچیان 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
71343 آیلین قرقلو 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
71344 بابک قرقلو 1379 علوم رياضي آمار
71345 کیومرث قرقلو 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
71346 مصطفی قرمان 1389 مهندسي مهندسی عمران - عمران
71347 هدایت اله قرمزی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
71348 منتصر هادی علی اصغر قرمشاهی 1395 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
71349 آیلین قرنجیک 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
71350 ارازگل قرنجیک 1362 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
71351 حاجیه بی بی قرنجیک 1355 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
71352 سعیداله قرنجیک 1357 علوم پايه فیزیک
71353 سلطان قرنجیک 1361 كشاورزى علوم دامی
71354 سونا قرنجیک 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
71355 عبدالخلیل قرنجیک 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
71356 لطیفه قرنجیک 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی ( آموزش محور )
71357 مریم قروتی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
71358 ساجده قرونه 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
71359 محمدرضا قرونه 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
71360 رایحه قره 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
71361 سهیل قره 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
71362 مهران قره 1365 علوم رياضي آمار
71363 جواد قره باغی 1379 علوم اداري واقتصاد حقوق
71364 آمنه قره ئی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
71365 مریم قره ئی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
71366 ایرج قره باشلوئی 1369 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
71367 ابوذر قره باغی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
71368 اکرم قره باغی 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
71369 اکرم قره باغی 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
71370 حبیب قره باغی 1390 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
71371 رضا قره باغی 1375 دامپزشكي دامپزشکی
71372 رضا قره باغی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
71373 سحر قره باغی 1391 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
71374 علی قره باغی 1374 علوم پايه دبیری شیمی
71375 علی اصغر قره باغی 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
71376 محمدجواد قره باغی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
71377 مهدی قره باغی 1380 علوم اداري واقتصاد حسابداری
71378 ناصر قره باغی 1386 مهندسي مهندسی برق - کنترل
71379 نسترن قره باغی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
71380 مجید قره باقی 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
71381 امین قره بیگی توابع 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
71382 صدیقه قره جلو 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
71383 لیلا قره چلو 1379 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
71384 لیلا قره چلو 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
71385 آسیه قره چماقلو 1387 هنر نيشابور نقاشی
71386 نیلوفر قره چماقلو 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
71387 سونیا قره چورلو 1380 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
71388 وحیده قره چورلو 1381 علوم پايه زمین شناسی
71389 زهرا قره چورلی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
71390 نصراله قره چه ئی 1366 علوم پايه فیزیک کاربردی
71391 بابک قره خانی 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
71392 بی تا قره خانی 1390 پردیس دانشگاهی حسابداری
71393 مسعود قره داش 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
71394 رقیه قره داشی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
71395 سهیلا قره داشی 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
71396 ریحانه قره داغی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
71397 محمدباقر قره داغی 1353 علوم پايه شیمی
71398 احمد قره قاشلو 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
71399 ازیتا قره کولچیان 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017027037047057067077087097107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307407507607707807908008108208308408508608708808909009109209309409509609709809901000   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40730091