راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,952

نمایش موارد : 71301 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
71301 فائزه قلندری 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
71302 فاطمه قلندری 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
71303 ماه منیر قلندری 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
71304 محمد قلندری 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
71305 محمدتقی قلندری 1366 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
71306 فریده قلندری پشاوک 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
71307 شبنم قلندری مقدم پساوه ئی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عربی
71308 مجید قلندریان گل ختمی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
71309 ایمان قلندریان گل خطمی 1384 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
71310 حمید قلندریان گلخطمی 1390 پردیس دانشگاهی زبان و ادبیات عرب
71311 مجید قلندریان گلخطمی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
71312 شبنم قلوبی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
71313 آزاده قلوبی خناچا 1393 كشاورزى علوم خاک - فیزیک و حفاظت خاک
71314 الهه قلهکی 1372 علوم پايه شیمی گرایش محض
71315 بهرام قلی 1376 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
71316 محبوبه قلی زاده امیرآباد 1378 علوم اداري واقتصاد حقوق
71317 حمیدرضا قلی بیکی 1393 مهندسي مهندسی مکانیک
71318 سمیرا قلی بیگی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
71319 احمد قلی پور 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
71320 احمدرضا قلی پور 1363 كشاورزى علوم زراعی
71321 اسماعیل قلی پور 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
71322 بهاره قلی پور 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
71323 جمیله قلی پور 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
71324 جمیله قلی پور 1391 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
71325 حامد قلی پور 1374 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
71326 حسن قلی پور 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
71327 حسن قلی پور 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
71328 رضا قلی پور 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
71329 سعداله قلی پور 1372 علوم اداري واقتصاد حقوق
71330 غضنفر قلی پور 1362 علوم پايه دبیری فیزیک
71331 غلامحسین قلی پور 1373 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
71332 غلامرضا قلی پور 1362 علوم رياضي دبیری ریاضی
71333 فاطمه قلی پور 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
71334 فاطمه قلی پور 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
71335 فاطمه قلی پور 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
71336 محمد قلی پور 1367 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
71337 محمدرضا قلی پور 1371 كشاورزى زراعت
71338 مرضیه قلی پور 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
71339 مرضیه قلی پور 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
71340 مستوره قلی پور 1385 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
71341 معصومه قلی پور 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
71342 مهدی قلی پور 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری جغرافیا
71343 مهدی قلی پور 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
71344 ناهید قلی پور 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
71345 نگار قلی پور 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
71346 یداله قلی پور 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
71347 شیرین قلی پور جبه دار 1380 هنر نيشابور نقاشی
71348 حسن قلی پور خلیلی 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
71349 محسن قلی پور کله بستی 1382 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
71350 مرتضی قلی پور گشنیانی 1375 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
71351 عاطفه قلی پور ملکشاه 1390 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
71352 بهمن قلی پوراروج 1383 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
71353 ابراهیم قلی پورجمنانی 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
71354 مریم قلی پورجمنانی 1369 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
71355 معصومه قلی پورچشمه گلک 1368 علوم پايه دبیری زیست شناسی
71356 معصومه قلی پورچشمه گلک 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
71357 مهدی قلی پورخلیلی 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
71358 مهدی قلی پورخلیلی 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
71359 طاهره قلی پورزیبد 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
71360 محبوبه قلی پورسمرغاوه 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
71361 فروزان قلی پورشهرکی 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
71362 حسنی قلی پورکنعانی 1379 دامپزشكي دامپزشکی
71363 صفورا قلی پورگنجارودی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
71364 مجتبی قلی پورگودرزی 1394 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
71365 محمدجواد قلی پورلیاولی 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری
71366 مراد قلی پورولدی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
71367 حسین قلی تبار 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
71368 آسا قلی زاده 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
71369 احمد قلی زاده 1382 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
71370 احمد قلی زاده 1385 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
71371 اکبر قلی زاده 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
71372 اکرم قلی زاده 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
71373 الناز قلی زاده 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
71374 الهه قلی زاده 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
71375 بهاره قلی زاده 1392 تربيت بدنى مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی
71376 بهرام قلی زاده 1383 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
71377 بهزاد قلی زاده 1388 علوم رياضي آمار ریاضی
71378 حانیه قلی زاده 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
71379 حمید قلی زاده 1391 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
71380 راضیه قلی زاده 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
71381 رضا قلی زاده 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
71382 رضا قلی زاده 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
71383 زهرا قلی زاده 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
71384 سلیمه قلی زاده 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
71385 سودابه قلی زاده 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
71386 سودابه قلی زاده 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
71387 شیما قلی زاده 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
71388 عباس قلی زاده 1370 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
71389 عبدالحمید قلی زاده 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
71390 عبدالغفور قلی زاده 1391 كشاورزى علوم خاک - پیدایش و رده بندی و ارزیابی خاک
71391 علی اصغر قلی زاده 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
71392 علیرضا قلی زاده 1367 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
71393 علیرضا قلی زاده 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
71394 فاطمه قلی زاده 1372 علوم پايه فیزیک کاربردی
71395 فاطمه قلی زاده 1376 علوم پايه فیزیک
71396 فاطمه قلی زاده 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
71397 کریم قلی زاده 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
71398 محمّد قلی زاده 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
71399 محمدامین قلی زاده 1389 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی آب

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017027037047057067077087097107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307407507607707807908008108208308408508608708808909009109209309409509609709809901000   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40047129