راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 10 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,199

نمایش موارد : 71401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
71401 دردی قوجق 1361 علوم پايه شیمی
71402 عبدالخالق قوجقی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
71403 شیما قوچانی 1389 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
71404 وحیده قوچانی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
71405 رضوان قوچانی شیروان 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
71406 اشرف قوچانی زاده 1366 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
71407 اکرم قوچانی زاده 1367 علوم رياضي دبیری ریاضی
71408 بهنام قوچانی شیروان 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
71409 رضوان قوچانی شیروان 1390 پردیس دانشگاهی ریاضی کاربردی زمینه آنالیز عددی
71410 ام البنین قوچانی مقدم 1388 علوم رياضي دبیری ریاضی
71411 محسن قوچانی نژاد 1353 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
71412 رویا قوچانیان 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
71413 مرجان قوچانیان 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
71414 مرجان قوچانیان 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
71415 سیدجواد قوچی 1370 علوم اداري واقتصاد مدیریت
71416 علیرضا قوچی 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
71417 شمشاد قورچائی 1387 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
71418 تقی قورچی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
71419 خلیل قورچی 1373 علوم پايه زمین شناسی
71420 معصومه قورچی روکی 1380 علوم پايه فیزیک
71421 ملیحه قورچی روکی 1380 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
71422 معصومه قورچی روکی 1385 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
71423 ملیحه قورچی روکی 1376 علوم پايه زمین شناسی
71424 ملیحه قورچی روکی 1387 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
71425 معصومه قورچی کاخکی 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
71426 مریم قورچیان 1363 مهندسي مهندسی عمران
71427 نعیمه قورچیان 1368 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
71428 نسرین قورزائی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
71429 ریحانه قورزهی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
71430 سمیرا قوژدی فدافن 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
71431 رخساره قوسی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
71432 رخساره قوسی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
71433 محسن قوسی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
71434 امیر قوسی حسین آباد 1393 كشاورزى علوم و مهندسی آب
71435 سکینه قوسیان مقدم 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
71436 محمدرضا قوسیان مقدم 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
71437 رضا قوشچی 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
71438 سیدهانی قوشخانه ئی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
71439 لیلا قوشه 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
71440 معصومه قوشه 1372 علوم پايه شیمی گرایش محض
71441 فریده قول احمدی 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
71442 مریم قولی 1394 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
71443 مرضیه قوم 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
71444 عباس قومنجانی 1395 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول
71445 فاطمه قومنجانی 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
71446 فاطمه قومنجانی 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
71447 فاطمه قومنجانی 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش کنترل
71448 سلیمان قوهستانی 1379 مهندسي مهندسی عمران - سازه
71449 سلیمان قوهستانی 1390 مهندسي مهندسی عمران - سازه
71450 امیررضا قوی 1391 مهندسي مهندسی شیمی
71451 رضا قوی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
71452 زهره قوی 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
71453 سعید قوی 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
71454 سمیرا قوی 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
71455 سمیه قوی 1387 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
71456 مژگان قوی 1374 علوم رياضي دبیری ریاضی
71457 مسعود قوی 1374 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
71458 مسعود قوی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
71459 معصومه قوی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
71460 عبدالعلی قوی دل 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
71461 شورانگیز قوی اندام 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
71462 شورانگیز قوی اندام 1389 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
71463 زهرا قوی اندام یامی 1389 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
71464 زهرا قوی اندام یامی 1394 مهندسي مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
71465 زهرا قوی بازو 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
71466 علی قوی بازو 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
71467 سارا قوی بازو شکوری 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
71468 جواد قوی پنجه 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - کسب وکارالکترونیکی(آموزش محور - مجازی)
71469 عباس قوی پنجه 1357 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
71470 ملیکا قوی پنجه 1380 مهندسي مهندسی عمران - سازه
71471 احمد قوی پیکر 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
71472 اکرم قوی پیکر 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
71473 امیر قوی پیکر 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
71474 زهره قوی پیکر 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
71475 سمیه قوی پیکر 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
71476 علی قوی پیکر 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
71477 فاطمه قوی دست 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
71478 فرح ناز قوی دل 1377 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
71479 مهدی قوی دل 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
71480 علی قوی عرب 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
71481 جواد قوی کف 1373 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
71482 حسین قوی نیت 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
71483 مهدی قوی نیت 1389 مهندسي مهندسی عمران - سازه
71484 علی اکبر قوی هیکل 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
71485 عاطفه قوی هیکل بوانلو 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
71486 عاطفه قوی هیکل بوانلو 1394 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
71487 ابوالفضل قویدل 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
71488 اعظم قویدل 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
71489 الهام قویدل 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
71490 امید قویدل 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
71491 بنت الهدی قویدل 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
71492 زهره قویدل 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
71493 سحر قویدل 1384 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
71494 سهیلا قویدل 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
71495 شقایق قویدل 1392 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
71496 فائزه قویدل 1391 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
71497 فاطمه قویدل 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
71498 فریده قویدل 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
71499 ملیحه قویدل 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
71500 مهدیس قویدل 1388 دامپزشكي دامپزشکی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981991   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39417724