راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,952

نمایش موارد : 71401 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
71401 محمدرضا قلی زاده 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
71402 محمدرضا قلی زاده 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
71403 محمود قلی زاده 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
71404 مردان قلی زاده 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
71405 مرضیه قلی زاده 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
71406 مرضیه قلی زاده 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
71407 مریم قلی زاده 1372 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
71408 مریم قلی زاده 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
71409 مریم قلی زاده 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
71410 مریم قلی زاده 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
71411 معصومه قلی زاده 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
71412 معصومه قلی زاده 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
71413 معصومه قلی زاده 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
71414 موسی قلی زاده 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
71415 مهدی قلی زاده 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
71416 مهدی قلی زاده 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
71417 مهدی قلی زاده 1390 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
71418 هادی قلی زاده 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
71419 علی قلی زاده امیرآباد 1387 علوم رياضي آمار
71420 علی قلی زاده امیرآباد 1391 علوم رياضي آمار ریاضی
71421 حمیدرضا قلی زاده اینچه کیکانلو 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
71422 مرضیه قلی زاده اینچه کیکانلو 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
71423 مرضیه قلی زاده بجستانی 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
71424 مهری قلی زاده بشارتی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
71425 زهرا قلی زاده پاشا 1372 علوم پايه دبیری فیزیک
71426 ابوالفضل قلی زاده حمیدی 1378 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
71427 زکیه قلی زاده حمیدی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
71428 فاطمه قلی زاده درویش خاکی 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
71429 شهرزاد قلی زاده سرابی 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
71430 سمانه قلی زاده شوراب 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
71431 معصومه قلی زاده طرقدری 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
71432 علی قلی زاده فتح اباد 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
71433 آمنه قلی زاده فهندری 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
71434 فرشته قلی زاده کتلر 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
71435 علی قلی زاده مایوان 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل (آموزش محور)
71436 زینب قلی زاده مقدم 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
71437 محسن قلی زاده ملارحیم 1366 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
71438 حسین قلی زاده نرم 1371 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
71439 حسین قلی زاده نرم 1382 مهندسي مهندسی برق - کنترل
71440 فاطمه قلی زاده نسری 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
71441 فاطمه قلی زاده نسری 1382 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
71442 حجت قلی زاده نیولوئی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
71443 حجت قلی زاده نیولوئی 1387 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
71444 ایرج قلی نژاد 1367 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
71445 سعید قلی نژاد 1393 مهندسي مهندسی نقشه برداری - سنجش از دور
71446 صاحب سلطان قلی نژاد 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
71447 صدیقه قلی نژاد 1383 علوم رياضي آمار
71448 علیرضا قلی نژاد 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
71449 غضنفر قلی نژاد 1367 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
71450 کبری قلی نژاد 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
71451 لیلی قلی نژاد 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش ادبی
71452 مجید قلی نژاد 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
71453 مهدی قلی نژاد 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
71454 ناهید قلی نژاد 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
71455 الهام قلی نژاد دوین 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
71456 حمزه قلی نژادپوستکلائی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
71457 رمضانعلی قلی نژادزوارم 1377 مهندسي مهندسی برق - قدرت
71458 عباس قلی نسب 1373 علوم پايه دبیری فیزیک
71459 فاطمه قلی نسب 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
71460 مصطفی قلی نیا 1392 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی زلزله
71461 حکیمه قلی نیاثانی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
71462 مرضیه قلی نیاعدالتی 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
71463 نجمه قلی نیاعدالتی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
71464 احمد قلیان 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
71465 حمیدرضا قلیان 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
71466 نرگس قلیان اول 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
71467 ناهیدالسادات قلیان سازطوسی 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
71468 سارا قلیچ 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
71469 امین قلیچ تقانی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
71470 مهدی قلیچ خانی 1389 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
71471 جلیل قلیچ زاده 1383 علوم پايه زمین شناسی
71472 سحر قلیچ زاده مشهدی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
71473 آزاده قلیچی 1387 علوم رياضي ریاضی کاربردی
71474 الهه قلیچی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
71475 بهنوش قلیچی 1366 علوم پايه شیمی گرایش محض
71476 ذبیح قلیچی 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
71477 شیدا قلیچی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
71478 فرامرز قلیچی 1364 مهندسي مهندسی برق - قدرت
71479 محبوبه قلیچی 1370 علوم رياضي دبیری ریاضی
71480 پریسا قلیچی پور 1392 علوم پايه زمین شناسی
71481 سیدسعید قلیچی خیرآبادی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
71482 سیده مرضیه قلیچی خیرابادی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
71483 علیرضا قلیچی سینی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
71484 احسان قلیچیان 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
71485 پوریا قلیخان 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
71486 صنم قلیخان 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
71487 عاطفه قلیزادگان احسان آباد 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
71488 بهرنگ قلیزاده 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند
71489 فاضله قلیزاده 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
71490 حسین قلیزاده برابادی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
71491 رسول قلیزاده کیکانلو 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
71492 لیلا قم آبادی مقدم 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
71493 طاهره قمرپور 1383 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
71494 ابراهیم قمری 1365 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
71495 حسین قمری 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
71496 عفت قمری 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
71497 عماد قمری 1393 مهندسي مهندسی مواد گرایش متالورژی صنعتی
71498 محبوبه قمری 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
71499 معصومه قمری 1379 علوم پايه زمین شناسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981991   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40046353