راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 20 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,376

نمایش موارد : 71501 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
71501 مونا قسمتی تبریزی 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
71502 وحید قسمتی تبریزی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
71503 علی قسمی شاهگلدی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
71504 محمدرضا قسوره 1367 علوم اداري واقتصاد حسابداری
71505 مهدی قسوره 1365 علوم رياضي دبیری ریاضی
71506 نرگس قسوره 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
71507 محسن قسوری 1389 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
71508 لاله قسوریان جهرمی 1392 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی
71509 صغری قسیمی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
71510 آزاده قسیمی ترشیزی 1380 هنر نيشابور ارتباط تصویری
71511 خلیل قسیمی شاه گلدی 1372 علوم پايه فیزیک کاربردی
71512 هیوا قسیمی مقدم 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
71513 افشین قشقائی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
71514 امیراله قشقائی 1371 كشاورزى زراعت
71515 امیراله قشقائی 1361 كشاورزى امور زراعی
71516 امیراله قشقائی 1356 كشاورزى علوم زراعی
71517 راشین قشقائی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
71518 راشین قشقائی 1390 پردیس دانشگاهی حسابداری
71519 سمانه قشقائی 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
71520 علیرضا قشقائی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
71521 مهرناز قشقائی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
71522 نگار قشقائی 1391 مهندسي مهندسی شیمی
71523 محمدرضا قشقایی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
71524 مجید قشلاق علیائی 1389 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه طیور
71525 زهرا قشلاقی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
71526 زهرا قشلاقی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
71527 سمیرا قشلاقی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
71528 عباسعلی قشلاقی 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
71529 رحمت اله قشم 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
71530 رحمت الله قشم 1392 كشاورزى بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی)
71531 اکرم السادات قشمشم 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
71532 معصومه قشمشمی ایرج 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
71533 جمشید قشنگ 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
71534 جمشید قشنگ 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
71535 نیره قشنگ 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
71536 بهاره قصاب 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
71537 مریم قصاب باشی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
71538 رباب قصاب زاده 1377 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
71539 راضیه قصاب زاده راینی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
71540 راضیه قصاب زاده راینی 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران باستان
71541 مریم قصاب محمدابادی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
71542 آمنه قصاب مهرجرد 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
71543 آمنه قصاب مهرجرد 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی
71544 علی اصغر قصّابی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
71545 قایم قصابی 1390 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
71546 قدرت قصابی 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
71547 قدرت قصابی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
71548 قدرت قصابی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
71549 محمدرضا قصابی 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
71550 پوریا قصابی کهنه قوچان 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
71551 سکینه قصابی کهنه قوچان 1365 علوم پايه دبیری زیست شناسی
71552 جلیل قصابی گزکوه 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
71553 جلیل قصابی گزکوه 1388 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
71554 کلثوم قصبه سیاهکل محله 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
71555 کلثوم قصبه سیاهکل محله 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
71556 نیکو قصبه سیاهکل محله 1388 علوم پايه شیمی گرایش محض
71557 وجیهه قصری قصر 1381 علوم پايه شیمی گرایش محض
71558 زینب قصوری درگاهی 1391 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
71559 امین قضائی گاوگانی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
71560 نعیم قضات 1391 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
71561 زهرا قضاوی 1391 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
71562 مریم قضایی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
71563 میثم قضایی 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
71564 ناصر قضوی باغینی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
71565 ایمان قطب 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
71566 فیروزه قطب 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
71567 حسین قطب الدینی بهرمان 1369 علوم پايه زمین شناسی
71568 فهیمه قطب زاده کرمانی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
71569 سید محمد رئوف قطب الدینی 1353 علوم پايه زمین شناسی
71570 یاسمین قطب الدینیان یزد 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
71571 یاسمین قطب الدینیان یزد 1390 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
71572 بهاره قطب حسینی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
71573 بهاره قطب حسینی 1389 علوم رياضي ریاضی محض گرایش آنالیز
71574 احسان اله قطب رزمجو 1391 مهندسي مهندسی برق - کنترل
71575 یلدا قطب زاده کرمانی 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
71576 سیده ریحانه قطب شریف 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
71577 سیده ریحانه قطب شریف 1390 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
71578 مهنا قطب شریف 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
71579 بی بی سعیده قطبانی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
71580 آذین قطبی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
71581 عبدالوهاب قطبی 1352 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
71582 علی اصغر قطبی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
71583 محسن قطبی 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
71584 محمدجواد قطبی 1365 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
71585 مصطفی قطبی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
71586 ابوالحسن قطبی راوندی 1386 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
71587 فخرالسادات قطبی راوندی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
71588 علی قطبی طاهری 1389 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
71589 ندا قطبی مقدم 1389 علوم پايه شیمی گرایش محض
71590 ندا قطبی مقدم 1393 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
71591 رقیه قطمیری قصرالدشتی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
71592 نصیر محمد حمزه قفطان 1396 مهندسي مهندسی عمران - سیستمهای اطلاعات جغرافیایی (GIS)
71593 شهرزاد قفقازی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
71594 مریم السادات قفل گرطوسی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
71595 عاطفه قلاسی 1390 پردیس دانشگاهی علوم و صنایع غذایی
71596 علی قلاسی 1371 علوم رياضي دبیری ریاضی
71597 علی قلاسی 1375 علوم رياضي ریاضی محض
71598 فریبا قلاسی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
71599 محمد قلاسی 1375 علوم پايه زیست شناسی
71600 مریم قلاسی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017027037047057067077087097107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829921002   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40730073