راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 20 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,376

نمایش موارد : 71701 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
71701 فاطمه قلی پور 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
71702 فاطمه قلی پور 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
71703 فاطمه قلی پور 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
71704 محمد قلی پور 1367 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
71705 محمدرضا قلی پور 1371 كشاورزى زراعت
71706 مرضیه قلی پور 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
71707 مرضیه قلی پور 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
71708 مستوره قلی پور 1385 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
71709 معصومه قلی پور 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
71710 مهدی قلی پور 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری جغرافیا
71711 مهدی قلی پور 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
71712 ناهید قلی پور 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
71713 نگار قلی پور 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
71714 یداله قلی پور 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
71715 شیرین قلی پور جبه دار 1380 هنر نيشابور نقاشی
71716 حسن قلی پور خلیلی 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
71717 محسن قلی پور کله بستی 1382 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
71718 مرتضی قلی پور گشنیانی 1375 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
71719 عاطفه قلی پور ملکشاه 1390 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
71720 بهمن قلی پوراروج 1383 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
71721 ابراهیم قلی پورجمنانی 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
71722 مریم قلی پورجمنانی 1369 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
71723 معصومه قلی پورچشمه گلک 1368 علوم پايه دبیری زیست شناسی
71724 معصومه قلی پورچشمه گلک 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
71725 مهدی قلی پورخلیلی 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
71726 مهدی قلی پورخلیلی 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
71727 طاهره قلی پورزیبد 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
71728 محبوبه قلی پورسمرغاوه 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
71729 فروزان قلی پورشهرکی 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
71730 حسنی قلی پورکنعانی 1379 دامپزشكي دامپزشکی
71731 صفورا قلی پورگنجارودی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
71732 مجتبی قلی پورگودرزی 1394 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
71733 محمدجواد قلی پورلیاولی 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری
71734 مراد قلی پورولدی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
71735 حسین قلی تبار 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
71736 آسا قلی زاده 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
71737 احمد قلی زاده 1382 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
71738 احمد قلی زاده 1385 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
71739 اکبر قلی زاده 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
71740 اکرم قلی زاده 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
71741 الناز قلی زاده 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
71742 الهه قلی زاده 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
71743 بهاره قلی زاده 1392 تربيت بدنى مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی
71744 بهرام قلی زاده 1383 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
71745 بهزاد قلی زاده 1388 علوم رياضي آمار ریاضی
71746 حانیه قلی زاده 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
71747 حمید قلی زاده 1391 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
71748 راضیه قلی زاده 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
71749 رضا قلی زاده 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
71750 رضا قلی زاده 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
71751 زهرا قلی زاده 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
71752 سلیمه قلی زاده 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
71753 سودابه قلی زاده 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
71754 سودابه قلی زاده 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
71755 شیما قلی زاده 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
71756 عباس قلی زاده 1370 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
71757 عبدالحمید قلی زاده 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
71758 عبدالغفور قلی زاده 1391 كشاورزى علوم خاک - پیدایش و رده بندی و ارزیابی خاک
71759 علی اصغر قلی زاده 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
71760 علیرضا قلی زاده 1367 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
71761 علیرضا قلی زاده 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
71762 فاطمه قلی زاده 1372 علوم پايه فیزیک کاربردی
71763 فاطمه قلی زاده 1376 علوم پايه فیزیک
71764 فاطمه قلی زاده 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
71765 کریم قلی زاده 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
71766 محمّد قلی زاده 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
71767 محمدامین قلی زاده 1389 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی آب
71768 محمدرضا قلی زاده 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
71769 محمدرضا قلی زاده 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
71770 محمود قلی زاده 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
71771 مردان قلی زاده 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
71772 مرضیه قلی زاده 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
71773 مرضیه قلی زاده 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
71774 مریم قلی زاده 1372 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
71775 مریم قلی زاده 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
71776 مریم قلی زاده 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
71777 مریم قلی زاده 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
71778 معصومه قلی زاده 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
71779 معصومه قلی زاده 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
71780 معصومه قلی زاده 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
71781 موسی قلی زاده 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
71782 مهدی قلی زاده 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
71783 مهدی قلی زاده 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
71784 مهدی قلی زاده 1390 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
71785 هادی قلی زاده 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
71786 علی قلی زاده امیرآباد 1387 علوم رياضي آمار
71787 علی قلی زاده امیرآباد 1391 علوم رياضي آمار ریاضی
71788 حمیدرضا قلی زاده اینچه کیکانلو 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
71789 مرضیه قلی زاده اینچه کیکانلو 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
71790 مرضیه قلی زاده بجستانی 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
71791 مهری قلی زاده بشارتی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
71792 زهرا قلی زاده پاشا 1372 علوم پايه دبیری فیزیک
71793 ابوالفضل قلی زاده حمیدی 1378 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
71794 زکیه قلی زاده حمیدی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
71795 فاطمه قلی زاده درویش خاکی 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
71796 شهرزاد قلی زاده سرابی 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
71797 سمانه قلی زاده شوراب 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
71798 معصومه قلی زاده طرقدری 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
71799 علی قلی زاده فتح اباد 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
71800 آمنه قلی زاده فهندری 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347447547647747847948048148248348448548648748848949049149249349449549649749849941004   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40730065