راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 28 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,462

نمایش موارد : 71701 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
71701 سحر قبادی محبی 1377 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
71702 کبری قبادی مهر 1390 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
71703 رویا قبادیان قادی کلایی 1367 علوم پايه فیزیک کاربردی
71704 سیده الهام قباسفیدی بایگی 1394 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
71705 امیرحسین قبانچی 1392 مهندسي مهندسی عمران
71706 محمدامین قبانچی 1388 مهندسي مهندسی برق - کنترل
71707 محمدامین قبانچی 1394 علوم اداري واقتصاد حسابداری
71708 زهرا قبدیان 1381 علوم پايه زمین شناسی
71709 سارا قبدیان 1388 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
71710 سارا قبدیان 1390 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
71711 سمیه قبدیان 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
71712 فاطمه قبدیان 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
71713 فرناز قبدیان 1393 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
71714 منصوره قبدیان 1371 علوم پايه دبیری فیزیک
71715 مهدیه قبدیان 1381 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
71716 نفیسه قبدیان 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی
71717 افراح قبله 1374 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
71718 احسان قبول 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
71719 احسان قبول 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
71720 زهرا قبول 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
71721 زهرا قبول 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
71722 اسماعیل قبولی 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
71723 مهدی قبولی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
71724 مهدی قبولی 1386 كشاورزى بیوتکنولوژی در کشاورزی
71725 ناهید قبولی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
71726 پردیس قبولی تبار 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
71727 مرجان قبولی تبار 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
71728 مهسا قبولی تبار 1374 مهندسي مهندسی برق - کنترل
71729 سید محمد هادی قبولی درافشان 1390 پردیس دانشگاهی الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی
71730 سیدمحمدتقی قبولی درافشان 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
71731 سیدمحمدتقی قبولی درافشان 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
71732 سیدمحمدتقی قبولی درافشان 1363 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
71733 سیدمحمدصادق قبولی درافشان 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
71734 سیدمحمدصالح قبولی درافشان 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
71735 اکبر قبولی شاهرودی 1367 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
71736 هادی قبولی شاهرودی 1368 علوم پايه فیزیک کاربردی
71737 مهناز قبه ای 1365 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
71738 نیلوفر قبه مهاجر 1367 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
71739 نیلوفر قبهءمهاجر 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
71740 اقدس قبیدیان 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
71741 محمد قپه 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
71742 فاطمه قتالی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
71743 سیدجواد قتدیلی 1355 علوم پايه شیمی
71744 شعله قتلوئی طرقی 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق
71745 شعله قتلوئی طرقی 1391 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
71746 سجاد قجاوند 1391 مهندسي مهندسی شیمی
71747 ارمان قجری 1391 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
71748 ارازگل قجری اینچه برون 1388 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
71749 نرگس قجری بردر 1382 علوم پايه فیزیک
71750 نرگس قجری بردر 1387 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
71751 محمد قجقی 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
71752 معصومه قد سی نژاد 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
71753 طاهره قدائی تبریزی 1355 علوم رياضي دبیری ریاضی
71754 رضا قدبیگی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
71755 سارا قدر 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
71756 احمد قدرت نما 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
71757 عباس قدرت پناه 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
71758 محبوبه قدرت نما 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
71759 محبوبه قدرت نما 1392 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
71760 محمد قدرت نما 1385 مهندسي مهندسی شیمی
71761 اعظم قدرتی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
71762 بتول قدرتی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
71763 بتول قدرتی 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
71764 حسن قدرتی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
71765 حسن قدرتی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
71766 خدیجه قدرتی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
71767 زهرا قدرتی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
71768 زهرا قدرتی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
71769 زهرا قدرتی 1391 كشاورزى مهندسی فضای سبز
71770 شیرین قدرتی 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری
71771 صدیقه قدرتی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
71772 علی اکبر قدرتی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
71773 غلامرضا قدرتی 1366 كشاورزى زراعت
71774 لادن قدرتی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
71775 لادن قدرتی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
71776 محدثه قدرتی 1395 تربيت بدنى آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی
71777 محمد قدرتی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
71778 محمد قدرتی 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
71779 مرتضی قدرتی 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
71780 مطهره قدرتی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
71781 نارون قدرتی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
71782 وحید قدرتی 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
71783 اکرم قدرتی علی آباد 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
71784 طاهره قدرتی بردسکن 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
71785 معصومه قدرتی بزنجرد 1389 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
71786 میترا قدرتی تربتی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
71787 میترا قدرتی تربتی 1393 دامپزشكي فیزیولوژی
71788 آزاده قدرتی عابدینی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
71789 احمد قدرتی علی آباد 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
71790 کبری قدرتی علی ابادی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
71791 مریم قدرتی علی ابادی 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
71792 سجاد قدرتی فریمانی 1392 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
71793 جواد قدرتی کته شمشیری 1389 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
71794 حبیبه قدرتی نیا 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
71795 امیرحسین قدرتیان 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
71796 مهدی قدرتیان 1375 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
71797 حمید قدردان 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
71798 عاطفه السادات قدردان 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
71799 فاطمه قدردان 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984994100410141024   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42251786