راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,415

نمایش موارد : 71801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
71801 محمدرضا قدسی 1377 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
71802 محمدمهدی قدسی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
71803 مرضیه قدسی 1377 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
71804 مرضیه قدسی 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
71805 مریم قدسی 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
71806 معصومه قدسی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
71807 موفق قدسی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
71808 مهدیه قدسی 1377 دامپزشكي دامپزشکی
71809 مهناز قدسی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
71810 مهناز قدسی 1392 تربيت بدنى آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی
71811 نفیسه قدسی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
71812 وحیده قدسی 1385 دامپزشكي دامپزشکی
71813 هاشم قدسی 1373 مهندسي مهندسی برق - قدرت
71814 طاهره قدسی باغستان 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
71815 احمد قدسی بوانلو 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
71816 ریحانه قدسی خواه 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
71817 محمدحسین قدسی راد 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
71818 مریم قدسی راد 1384 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
71819 مصطفی قدسی راد 1393 تربيت بدنى علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزش
71820 زهرا قدسی روحانی 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
71821 محمد قدسی روحانی 1380 مهندسي مهندسی عمران - عمران
71822 مهلا قدسی شعرباف نژاد 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
71823 مجتبی قدسی فاروجی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
71824 مسعود قدسی کاخکی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
71825 سیدصادق قدسی محلی 1364 علوم پايه فیزیک
71826 احمد قدسی محمودزاده 1371 علوم پايه فیزیک کاربردی
71827 بهاره قدسی مقدم 1393 علوم پايه زیست شناسی - بیوشیمی
71828 سیده نفیسه قدسی منش 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
71829 سمانه قدسی نژاد 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
71830 مریم قدسی نژاد 1375 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
71831 نرگس قدسی نژاد 1358 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا گرایش عمران منطقه ای
71832 داوود قدسی نهری 1382 علوم پايه فیزیک
71833 مریم قدسیان 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
71834 مهدی قدسیان 1388 علوم رياضي ریاضی محض
71835 فرزاد قدک 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
71836 ادریس قدم السلطانی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
71837 تکتم قدم السلطانی 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
71838 تکتم قدم السلطانی 1391 علوم پايه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
71839 ذبیح اله قدم پور واحد 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
71840 طاهره قدم خیر 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
71841 میترا قدم خیر 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
71842 راضیه قدم خیری 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
71843 محمد قدم یاری 1380 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
71844 محمد قدمخیری 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
71845 احمد قدمگاهی 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
71846 اشرف قدمگاهی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
71847 الهه سادات قدمگاهی 1393 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
71848 بتول قدمگاهی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
71849 بتول سادات قدمگاهی 1392 علوم رياضي ریاضی کاربردی زمینه نظریه گراف
71850 زهرا قدمگاهی 1392 علوم پايه زمین شناسی
71851 زینب سادات قدمگاهی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
71852 سید محسن قدمگاهی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
71853 سیدابوطالب قدمگاهی 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
71854 سیدمجتبی قدمگاهی 1390 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
71855 سیدمحمد قدمگاهی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
71856 سیدمحمد قدمگاهی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
71857 سیدمحمدرضا قدمگاهی 1392 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
71858 سیدمهدی قدمگاهی 1369 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
71859 سیدمهدی قدمگاهی 1394 علوم اداري واقتصاد حسابرسی
71860 علیرضا قدمگاهی 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
71861 علیرضا قدمگاهی 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
71862 فرشته سادات قدمگاهی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
71863 مرتضی قدمگاهی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
71864 مرسده قدمگاهی 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
71865 مرضیه قدمگاهی 1376 علوم پايه فیزیک
71866 مریم قدمگاهی 1392 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
71867 مریم بیگم قدمگاهی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
71868 مریم سادات قدمگاهی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
71869 مصطفی قدمگاهی 1395 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدان ها
71870 معصومه قدمگاهی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
71871 معصومه سادات قدمگاهی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
71872 نرگس قدمگاهی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
71873 نفیسه سادات قدمگاهی 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
71874 مجید قدمگاهی کاشان 1376 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
71875 سیده الهه قدمگاهی مقدم 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
71876 جواداله قدمی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
71877 سیدمجتبی قدمی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
71878 سیدمجتبی قدمی 1382 مهندسي مهندسی عمران - آب
71879 سیدمصطفی قدمی 1372 مهندسي مهندسی برق - کنترل
71880 ناجیه قدمی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
71881 ناجیه السادات قدمی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
71882 نصرت قدمی زاده اصفهانی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
71883 مرضیه قدمی کوهستانی 1388 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
71884 انسیه قدمیاری 1383 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
71885 انیس قدمیاری 1387 علوم پايه زمین شناسی
71886 حسین قدمیاری 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
71887 راضیه قدمیاری 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
71888 راضیه قدمیاری 1382 علوم پايه زمین شناسی
71889 زهرا قدمیاری 1367 علوم پايه دبیری شیمی
71890 زهرا قدمیاری 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
71891 زهره قدمیاری 1387 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
71892 سمیه قدمیاری 1386 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
71893 سمیّه قدمیاری 1391 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
71894 طاهره قدمیاری 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
71895 فاطمه قدمیاری 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
71896 فاطمه قدمیاری 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
71897 فرانک قدمیاری 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
71898 فرناز قدمیاری 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق
71899 محسن قدمیاری 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
71900 محمدرضا قدمیاری 1382 مهندسي مهندسی عمران - سازه

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985995100510151025   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42227475