راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,199

نمایش موارد : 71901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
71901 محمدعلی کارگر 1358 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
71902 مرضیه کارگر 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
71903 مریم کارگر 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
71904 مسعود کارگر 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
71905 مسعود کارگر 1390 كشاورزى زراعت-گرایش علفهای هرز
71906 مونا کارگر 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
71907 مهدی کارگر 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
71908 مینا کارگر 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش ادبی
71909 ناهید کارگر 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
71910 ندا کارگر 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
71911 نرجس کارگر 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
71912 نرگس کارگر 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
71913 هادی کارگر 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
71914 هانیه کارگر 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
71915 صالح کارگر راضی 1382 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
71916 آزاده کارگر شورکی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
71917 فرامرز کارگراحسان اباد 1372 علوم پايه دبیری زیست شناسی
71918 الهه کارگران 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
71919 رویا کارگران 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
71920 فاطمه کارگران 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
71921 فریبا کارگران بافقی 1373 علوم پايه زمین شناسی
71922 زهرا کارگران ساکت 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
71923 نجمه کارگران ساکت 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
71924 سعید کارگران نقاب 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
71925 صدیقه کارگران نقاب 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
71926 علیرضا کارگربیده 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
71927 محمدرضا کارگربیده 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
71928 مینو کارگربیده 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
71929 مرتضی کارگردستجردی 1362 مهندسي مهندسی برق - قدرت
71930 حجی علی کارگرراضی 1363 علوم پايه فیزیک کاربردی
71931 بهجت کارگرزرندی 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
71932 روح اله کارگرشورکی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
71933 سمانه کارگرشورکی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
71934 محمدرضا کارگرشورکی 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
71935 زهرا کارگرشهرآبادی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی - گرایش ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی
71936 اعظم کارگرشهری 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
71937 فاطمه کارگرطرقی 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق
71938 الهام کارگرطزرق 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
71939 امه لیلا کارگرفرح ابادی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
71940 فیروزه کارگرفرد 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
71941 مهدیه کارگرقوی 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
71942 سمیه کارگرمحمدابادی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بازاریابی محصولات کشاورزی
71943 فاطمه کارگرمقدم 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
71944 زینب کارگرمقدم باجگیران 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
71945 احمد کارگرمنظری 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
71946 مریم کارگرنقاب 1377 علوم رياضي دبیری ریاضی
71947 اعظم کارگری 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
71948 مقداد کارگری 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
71949 ملیحه کارگری 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
71950 مصطفی کارگریان مروستی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
71951 بهمن کارگزار 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
71952 جعفر کارگزار 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
71953 سپیده کارگزار 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
71954 سجاد کارگزار 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
71955 علی کارگزار 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
71956 علی اکبر کارگزار 1375 علوم پايه فیزیک
71957 مینا کارگزار 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی صنایع - صنایع (آموزش محور )
71958 میترا کارگزسعدآباد 1365 علوم پايه عمومی
71959 علی کارگشا 1368 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
71960 الهه کارگشاکبیر 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
71961 مریم کارمزد 1391 پردیس دانشگاهی حقوق جزا و جرم شناسی
71962 زهرا کارمزدبلاش 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
71963 عبدالکریم کارمزدی 1362 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
71964 روزبه کارنده 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
71965 روزبه کارنده 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
71966 مهناز کاروان 1388 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
71967 سیده زهرا کاروانی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
71968 صفیه کاری 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
71969 علیرضا کاری 1389 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
71970 غلامحسین کاری 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
71971 فرزانه کاری 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
71972 فرزانه کاری 1393 تربيت بدنى فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
71973 محبوبه کاری 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
71974 محبوبه کاری 1394 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی (آموزش محور)
71975 ناصر کاری 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
71976 عاطفه کاریزصباحی 1393 تربيت بدنى علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزش
71977 آرمان کاریزنوئی 1387 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
71978 امیر کاریزنوئی 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
71979 جواد کاریزنوئی 1376 علوم رياضي آمار
71980 احمد کاریزنوی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
71981 اعظم کاریزنوی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
71982 حوا کاریزنوی 1375 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
71983 سهیلا کاریزنوی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
71984 علی کاریزنوی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مالی
71985 علیرضا کاریزنوی 1368 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
71986 کبری کاریزنوی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
71987 مریم کاریزنوی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
71988 معصومه کاریزنوی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
71989 نازنین کاریزنوی 1393 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
71990 آمنه کاریزی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
71991 ابوالفضل کاریزی 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
71992 ابوالفضل کاریزی 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
71993 جواد کاریزی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
71994 صبا کاریزی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
71995 موسی کاریزی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
71996 هاجر کاریزی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
71997 یوسف کازران 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
71998 بنیامین کازرانی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
71999 پریسا کازرانی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
72000 حامد کازرانی 1377 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39418203