راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,931

نمایش موارد : 71901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
71901 فاطمه قوپی 1364 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
71902 محمدرضا قوتمندجزی 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
71903 سیدحسن قوتی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
71904 فاطمه قوتی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عربی
71905 شاهرخ قوتی رودسری 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش ژنتیک و اصلاح نژاد دام
71906 شاهرخ قوتی رودسری 1387 كشاورزى علوم دامی - ژنتیک و اصلاح دام
71907 حسین قوتی سفیدسنگی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
71908 جعفر قوتی کلاته میرزامحمدرضا 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
71909 علیرضا قوجاری 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
71910 دردی قوجق 1361 علوم پايه شیمی
71911 عبدالخالق قوجقی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
71912 شیما قوچانی 1389 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
71913 وحیده قوچانی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
71914 رضوان قوچانی شیروان 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
71915 اشرف قوچانی زاده 1366 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
71916 اکرم قوچانی زاده 1367 علوم رياضي دبیری ریاضی
71917 بهنام قوچانی شیروان 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
71918 رضوان قوچانی شیروان 1390 پردیس دانشگاهی ریاضی کاربردی زمینه آنالیز عددی
71919 ام البنین قوچانی مقدم 1388 علوم رياضي دبیری ریاضی
71920 محسن قوچانی نژاد 1353 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
71921 رویا قوچانیان 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
71922 مرجان قوچانیان 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
71923 مرجان قوچانیان 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
71924 سیدجواد قوچی 1370 علوم اداري واقتصاد مدیریت
71925 علیرضا قوچی 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
71926 شمشاد قورچائی 1387 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
71927 تقی قورچی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
71928 خلیل قورچی 1373 علوم پايه زمین شناسی
71929 معصومه قورچی روکی 1380 علوم پايه فیزیک
71930 ملیحه قورچی روکی 1380 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
71931 معصومه قورچی روکی 1385 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
71932 ملیحه قورچی روکی 1376 علوم پايه زمین شناسی
71933 ملیحه قورچی روکی 1387 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
71934 معصومه قورچی کاخکی 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
71935 مریم قورچیان 1363 مهندسي مهندسی عمران
71936 نعیمه قورچیان 1368 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
71937 نسرین قورزائی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
71938 ریحانه قورزهی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
71939 سمیرا قوژدی فدافن 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
71940 رخساره قوسی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
71941 رخساره قوسی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
71942 محسن قوسی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
71943 امیر قوسی حسین آباد 1393 كشاورزى علوم و مهندسی آب
71944 سکینه قوسیان مقدم 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
71945 محمدرضا قوسیان مقدم 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
71946 رضا قوشچی 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
71947 سیدهانی قوشخانه ئی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
71948 لیلا قوشه 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
71949 معصومه قوشه 1372 علوم پايه شیمی گرایش محض
71950 فریده قول احمدی 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
71951 مریم قولی 1394 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
71952 مرضیه قوم 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
71953 عباس قومنجانی 1395 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول
71954 فاطمه قومنجانی 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
71955 فاطمه قومنجانی 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
71956 فاطمه قومنجانی 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش کنترل
71957 سلیمان قوهستانی 1379 مهندسي مهندسی عمران - سازه
71958 سلیمان قوهستانی 1390 مهندسي مهندسی عمران - سازه
71959 امیررضا قوی 1391 مهندسي مهندسی شیمی
71960 رضا قوی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
71961 زهره قوی 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
71962 سعید قوی 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
71963 سمیرا قوی 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
71964 سمیه قوی 1387 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
71965 مژگان قوی 1374 علوم رياضي دبیری ریاضی
71966 مسعود قوی 1374 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
71967 مسعود قوی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
71968 معصومه قوی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
71969 عبدالعلی قوی دل 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
71970 شورانگیز قوی اندام 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
71971 شورانگیز قوی اندام 1389 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
71972 زهرا قوی اندام یامی 1389 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
71973 زهرا قوی اندام یامی 1394 مهندسي مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
71974 زهرا قوی بازو 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
71975 علی قوی بازو 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
71976 سارا قوی بازو شکوری 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
71977 جواد قوی پنجه 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - کسب وکارالکترونیکی(آموزش محور - مجازی)
71978 عباس قوی پنجه 1357 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
71979 ملیکا قوی پنجه 1380 مهندسي مهندسی عمران - سازه
71980 احمد قوی پیکر 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
71981 اکرم قوی پیکر 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
71982 امیر قوی پیکر 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
71983 زهره قوی پیکر 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
71984 سمیه قوی پیکر 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
71985 علی قوی پیکر 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
71986 فاطمه قوی دست 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
71987 فرح ناز قوی دل 1377 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
71988 مهدی قوی دل 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
71989 علی قوی عرب 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
71990 جواد قوی کف 1373 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
71991 حسین قوی نیت 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
71992 مهدی قوی نیت 1389 مهندسي مهندسی عمران - سازه
71993 علی اکبر قوی هیکل 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
71994 عاطفه قوی هیکل بوانلو 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
71995 عاطفه قوی هیکل بوانلو 1394 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
71996 ابوالفضل قویدل 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
71997 اعظم قویدل 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
71998 الهام قویدل 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
71999 امید قویدل 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
72000 بنت الهدی قویدل 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986996   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40034735