راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 44 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 92,900

نمایش موارد : 72001 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
72001 شیوا مومنی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
72002 صدیقه مومنی 1371 علوم پايه دبیری شیمی
72003 صیاد مومنی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
72004 طاهره مومنی 1390 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
72005 عابدین مومنی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
72006 عاطفه مومنی 1384 علوم پايه زمین شناسی
72007 عبدالظاهر مومنی 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
72008 عبدالقادر مومنی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
72009 عصمت مومنی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
72010 علی مومنی 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
72011 فاطمه مومنی 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
72012 فرزانه مومنی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
72013 فرشته مومنی 1389 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد
72014 کیوان مومنی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
72015 مجید مومنی 1381 مهندسي مهندسی برق - قدرت
72016 محمدابراهیم مومنی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
72017 محمدرضا مومنی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
72018 محمّدرضا مومنی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
72019 محمدعلی مومنی 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
72020 مژگان مومنی 1371 علوم پايه شیمی گرایش محض
72021 مصطفی مومنی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
72022 معصومه مومنی 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
72023 معصومه مومنی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
72024 مهدی مومنی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
72025 مهدی مومنی 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
72026 مهدیه مومنی 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
72027 وحیده مومنی 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
72028 احمد مومنی کهنه قوچان 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
72029 حمیده مومنی مهرجردی 1381 علوم رياضي آمار
72030 امیرحسین مومنی ازندریانی 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
72031 مهنوش مومنی بروجنی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
72032 مریم مومنی پور 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
72033 مهران مومنی پور 1384 مهندسي مهندسی عمران - سازه
72034 هادی مومنی پور 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
72035 هادی مومنی پور 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
72036 غلامرضا مومنی تذرجی 1388 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامی
72037 حسن مومنی رفیع 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای شهری
72038 زکیه مومنی رفیع 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
72039 وجیهه مومنی رفیع 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
72040 بتول مومنی رق ابادی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
72041 حمیدرضا مومنی زو 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
72042 جواد مومنی ساقونی 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
72043 مهری مومنی سرمزده 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
72044 سیده معصومه مومنی شاهندشتی 1363 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
72045 اسمعیل مومنی شهمیری 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
72046 امیر مومنی عبدل ابادی 1365 علوم پايه دبیری فیزیک
72047 علیرضا مومنی عبدل ابادی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
72048 سمیه مومنی فخرآبادی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
72049 عاطفه مومنی فرد 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
72050 سیدمصطفی مومنی کلاته رضا 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
72051 مهدی مومنی کلاگری 1380 مهندسي مهندسی برق - کنترل
72052 رقیه مومنی کهنه قوچان 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
72053 زبیده مومنی لاریمی 1385 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
72054 حمیده مومنی مقدم 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
72055 حمیده مومنی مقدم 1386 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
72056 طاهره مومنی مقدم 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
72057 علی مومنی مقدم 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
72058 مجید مومنی مقدم 1377 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
72059 مجید مومنی مقدم 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
72060 محدثه مومنی مقدم 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
72061 محمد مومنی مقدم 1366 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
72062 محمد مومنی مقدم 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبيري جغرافيا
72063 محمود مومنی مقدم 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
72064 فاطمه مومنی نژادامیری 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
72065 فاطمه مومنی نسب 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
72066 محمد مومنی نسب 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
72067 مجتبی مومنیان 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
72068 محسن مومنیان اصفهانی 1364 مهندسي مهندسی برق - قدرت
72069 مرتضی مومنیان راد 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
72070 علی اصغر مومنیان نژاد 1369 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
72071 الهام مونس طوسی 1387 علوم رياضي ریاضی محض
72072 ملیحه مونس طوسی 1391 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
72073 ناهید مونس طوسی 1380 علوم رياضي ریاضی محض
72074 حسن مونسی 1352 علوم پايه زیست شناسی
72075 زینب مونسی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
72076 فاطمه مونسی طوسی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
72077 هادی مونسی طوسی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
72078 قاسم مونسیان 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
72079 رضیه موهبت 1379 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
72080 محمد موهبتی 1364 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
72081 سیدحسین موهبتی زاده 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
72082 سیدرضا موهبتی زاده 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
72083 اشکان موید 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
72084 حمیده موید 1384 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
72085 محمد موید 1377 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
72086 مریم موید 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
72087 همام مویدفر 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
72088 سما مویدناصری 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
72089 اسیه مویدی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
72090 جواد مویدی 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
72091 حامد مویدی 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
72092 علی اکبر مویدی 1371 كشاورزى زراعت
72093 فاطمه مویدی 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
72094 محمدرضا مویدی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
72095 عبادالله مویدی شهرکی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
72096 نوشین مویدیان 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
72097 آزاده مویزی ثانی 1382 علوم پايه فیزیک
72098 فاطمه مویزی ثانی 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
72099 محمد مویزی ثانی 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 34260938