راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 26 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,820

نمایش موارد : 72001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
72001 اکبر قلی زاده 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
72002 اکرم قلی زاده 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
72003 الناز قلی زاده 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
72004 الهه قلی زاده 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
72005 بهاره قلی زاده 1392 تربيت بدنى مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی
72006 بهرام قلی زاده 1383 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
72007 بهزاد قلی زاده 1388 علوم رياضي آمار ریاضی
72008 حانیه قلی زاده 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
72009 حمید قلی زاده 1391 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
72010 راضیه قلی زاده 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
72011 رضا قلی زاده 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
72012 رضا قلی زاده 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
72013 زهرا قلی زاده 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
72014 سلیمه قلی زاده 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
72015 سودابه قلی زاده 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
72016 سودابه قلی زاده 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
72017 شیما قلی زاده 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
72018 عباس قلی زاده 1370 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
72019 عبدالحمید قلی زاده 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
72020 عبدالغفور قلی زاده 1391 كشاورزى علوم خاک - پیدایش و رده بندی و ارزیابی خاک
72021 علی اصغر قلی زاده 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
72022 علیرضا قلی زاده 1367 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
72023 علیرضا قلی زاده 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
72024 فاطمه قلی زاده 1372 علوم پايه فیزیک کاربردی
72025 فاطمه قلی زاده 1376 علوم پايه فیزیک
72026 فاطمه قلی زاده 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
72027 کریم قلی زاده 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
72028 محمّد قلی زاده 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
72029 محمدامین قلی زاده 1389 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی آب
72030 محمدرضا قلی زاده 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
72031 محمدرضا قلی زاده 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
72032 محمود قلی زاده 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
72033 مردان قلی زاده 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
72034 مرضیه قلی زاده 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
72035 مرضیه قلی زاده 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
72036 مریم قلی زاده 1372 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
72037 مریم قلی زاده 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
72038 مریم قلی زاده 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
72039 مریم قلی زاده 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
72040 معصومه قلی زاده 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
72041 معصومه قلی زاده 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
72042 معصومه قلی زاده 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
72043 موسی قلی زاده 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
72044 مهدی قلی زاده 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
72045 مهدی قلی زاده 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
72046 مهدی قلی زاده 1390 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
72047 هادی قلی زاده 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
72048 علی قلی زاده امیرآباد 1387 علوم رياضي آمار
72049 علی قلی زاده امیرآباد 1391 علوم رياضي آمار ریاضی
72050 حمیدرضا قلی زاده اینچه کیکانلو 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
72051 مرضیه قلی زاده اینچه کیکانلو 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
72052 مرضیه قلی زاده بجستانی 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
72053 مهری قلی زاده بشارتی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
72054 زهرا قلی زاده پاشا 1372 علوم پايه دبیری فیزیک
72055 ابوالفضل قلی زاده حمیدی 1378 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
72056 زکیه قلی زاده حمیدی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
72057 فاطمه قلی زاده درویش خاکی 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
72058 شهرزاد قلی زاده سرابی 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
72059 سمانه قلی زاده شوراب 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
72060 معصومه قلی زاده طرقدری 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
72061 علی قلی زاده فتح اباد 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
72062 آمنه قلی زاده فهندری 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
72063 فرشته قلی زاده کتلر 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
72064 علی قلی زاده مایوان 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل (آموزش محور)
72065 زینب قلی زاده مقدم 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
72066 محسن قلی زاده ملارحیم 1366 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
72067 حسین قلی زاده نرم 1371 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
72068 حسین قلی زاده نرم 1382 مهندسي مهندسی برق - کنترل
72069 فاطمه قلی زاده نسری 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
72070 فاطمه قلی زاده نسری 1382 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
72071 حجت قلی زاده نیولوئی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
72072 حجت قلی زاده نیولوئی 1387 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
72073 ایرج قلی نژاد 1367 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
72074 سعید قلی نژاد 1393 مهندسي مهندسی نقشه برداری - سنجش از دور
72075 صاحب سلطان قلی نژاد 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
72076 صدیقه قلی نژاد 1383 علوم رياضي آمار
72077 علیرضا قلی نژاد 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
72078 غضنفر قلی نژاد 1367 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
72079 کبری قلی نژاد 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
72080 لیلی قلی نژاد 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش ادبی
72081 مجید قلی نژاد 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
72082 مهدی قلی نژاد 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
72083 ناهید قلی نژاد 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
72084 الهام قلی نژاد دوین 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
72085 حمزه قلی نژادپوستکلائی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
72086 رمضانعلی قلی نژادزوارم 1377 مهندسي مهندسی برق - قدرت
72087 عباس قلی نسب 1373 علوم پايه دبیری فیزیک
72088 فاطمه قلی نسب 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
72089 مصطفی قلی نیا 1392 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی زلزله
72090 حکیمه قلی نیاثانی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
72091 مرضیه قلی نیاعدالتی 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
72092 نجمه قلی نیاعدالتی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
72093 احمد قلیان 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
72094 حمیدرضا قلیان 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
72095 نرگس قلیان اول 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
72096 ناهیدالسادات قلیان سازطوسی 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
72097 سارا قلیچ 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
72098 امین قلیچ تقانی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
72099 مهدی قلیچ خانی 1389 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
72100 جلیل قلیچ زاده 1383 علوم پايه زمین شناسی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377477577677777877978078178278378478578678778878979079179279379479579679779879971007   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41191628