راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 19 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 94,257

نمایش موارد : 72001 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
72001 شکیبا کیانیانی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی گرایش تکنولوژی مواد غذایی
72002 زیور کیباخی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
72003 امیر کیخا 1387 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
72004 اندیشه کیخا 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
72005 حسینعلی کیخا 1388 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامی
72006 زینب کیخا 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
72007 فاطمه کیخا 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
72008 فرهاد کیخا 1375 دامپزشكي دامپزشکی
72009 مجتبی کیخا 1388 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
72010 مجتبی کیخا 1391 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
72011 مجید کیخا 1367 علوم اداري واقتصاد مدیریت
72012 محمدرضا کیخا 1371 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
72013 محمدرضا کیخا 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
72014 محمدمهدی کیخا 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
72015 مهدی کیخا 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
72016 وحیده کیخا 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
72017 طاهره کیخا آخر 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
72018 فاطمه کیخا آخر 1390 كشاورزى بیوتکنولوژی کشاورزی
72019 فاطمه کیخاآخر 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
72020 فاطمه کیخاآخر 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
72021 مسعود کیخاآخر 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
72022 عطیه کیخااخر 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
72023 فاطمه کیخااخر 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
72024 حسن کیخائی 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
72025 رضا کیخائی 1382 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
72026 زهرا کیخائی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
72027 علی کیخائی 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
72028 کامبیز کیخائی 1367 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
72029 مهناز کیخائی 1366 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
72030 مجتبی کیخاصابر 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
72031 حمیدرضا کیخای فرزانه 1367 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
72032 مصطفی کیخای فرزانه 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
72033 اسماعیل کیخسروی 1384 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
72034 راضیه کیخسروی 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
72035 طاهره کیخسروی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
72036 علی اصغر کیخسروی 1371 علوم رياضي دبیری ریاضی
72037 فاطمه کیخسروی 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
72038 کبری کیخسروی 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
72039 مریم کیخسروی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
72040 مهناز کیخسروی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
72041 نیره کیخسروی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
72042 مسعود کیخوائی 1369 علوم پايه شیمی
72043 مسعود کیخوائی 1376 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
72044 وحید کیخوائی 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
72045 راضیه کیخواه 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
72046 میلاد کیخواه 1391 علوم رياضي آمار و کاربردها
72047 سیدمحمد کیش بافان 1367 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
72048 بی بی فاطمه کیش بافان 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
72049 بی بی منصوره کیش بافان 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
72050 مریم السادات کیش بافان 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
72051 مهنازسادات کیش بافان 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
72052 امیر کیشادی 1361 مهندسي راه و ساختمان
72053 مصطفی کیشانی فراهانی 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
72054 نفیسه کیشیان 1374 علوم رياضي ریاضی
72055 نفیسه کیشیان 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
72056 مریم کیفری 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
72057 مریم کیفورزرمهری 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
72058 صدیقه کیفی 1375 علوم پايه زمین شناسی
72059 عصمت کیفی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
72060 کمال کیفی 1390 علوم پايه زمین شناسی
72061 حسن کیقبادی 1392 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
72062 سارا کیقبادی 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
72063 مریم کیقبادی 1394 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
72064 مهدی کیقبادی 1389 مهندسي مهندسی شیمی
72065 علی کیقبادی زاده 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
72066 فرزانه کیکانلو 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
72067 ابوالقاسم کیکاوسی 1364 علوم پايه دبیری شیمی
72068 محمد کیکاوسی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
72069 مهرداد کیماسی بن کمری 1391 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
72070 ساجده کیمیائی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
72071 سیدعلی کیمیائی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
72072 محسن کیمیائی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
72073 غلامرضا کیمیاقلم 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
72074 مرتضی کیمیاقلم 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
72075 فاطمه کیمیاگر کتک لاهیجان 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق
72076 مهری کیمیاگران 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
72077 پریسا کیمیای نشتفانی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
72078 پریسا کیمیای نشتفانی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
72079 کیوان کیمیایی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
72080 زهرا کیمیایی نالکیاشری 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
72081 سمانه کیو مرث 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
72082 الهام کیوان 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
72083 حنانه کیوان 1378 علوم پايه فیزیک
72084 رضا کیوان 1374 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
72085 زینب کیوان 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
72086 ساره کیوان 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
72087 ساره کیوان 1392 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
72088 صدرا کیوان 1387 مهندسي مهندسی شیمی
72089 علی کیوان 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
72090 نرگس خاتون کیوان 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
72091 جواد کیوان اقکاریز 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
72092 کیمیا کیوان پور 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
72093 ریحانه کیوان زاد 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
72094 امین کیوان زراعتکار 1390 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
72095 سعید کیوان زراعتکار 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
72096 علی کیوان زراعتکار 1384 علوم پايه زمین شناسی
72097 علی کیوان زراعتکار 1388 علوم پايه زمین شناسی - تکتونیک
72098 سعید کیوان فر 1364 علوم رياضي ریاضی
72099 شراره کیوان فر 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 35957355