راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 72101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
72101 هدیه قرائی نجف آبادی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
72102 محمد قرائی نژاد 1356 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
72103 رقیه قرائی وفا 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
72104 زینب قرائیان 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
72105 شهربانو قرائیان 1362 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
72106 مسلم قرائیان 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
72107 نجمه قرائیان 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
72108 سیدجواد قراب بایگی 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
72109 ناهید قراخانلو 1377 علوم رياضي ریاضی محض
72110 سعید قراری 1361 مهندسي راه و ساختمان
72111 نجمه قراری فریمانی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
72112 آرش قراگوزلو 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
72113 اسمر قراگوزلو 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
72114 سیف اله قراگوزلو 1356 علوم پايه شیمی
72115 عباس قراگوزلو 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
72116 مریم قراگوزلو 1394 كشاورزى علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)
72117 مهدی قراگوزلو 1372 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
72118 احترام قرانی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
72119 ناهید قرانی 1367 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
72120 لیلا قرانی دامداباجا 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
72121 وحیده قرانی سیرجانی 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
72122 وحیده قرانی سیرجانی 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری - تکوینی
72123 نوشین قرانیان 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
72124 محمود قراول 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
72125 مینا قراول محمدآبادی 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
72126 امیرعلی قرایی 1376 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
72127 امینه قرایی 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
72128 سمیه قرایی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
72129 علی اکبر قرایی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
72130 نرگس قرایی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
72131 نگار قرایی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
72132 وجیهه قرایی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
72133 نیوشا قرایی مقدم 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
72134 مرجان قرایی ترشیزی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی
72135 زینب قرایی تنگل مزاری 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
72136 جعفر قرایی خضری 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
72137 عبداله قرایی خضری 1377 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
72138 خدیجه قرایی مقدم 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
72139 نعیمه قربان پور 1380 علوم رياضي ریاضی محض
72140 عباسعلی قربان صباغ 1380 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
72141 فرزان قربان اف 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
72142 محمدامین قربان بیگی 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
72143 مرتضی قربان بیگی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
72144 نرگس قربان پرست 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
72145 هاشم قربان پناه 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
72146 احمد قربان پور 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت - تحقیق درعملیات
72147 اکرم قربان پور 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
72148 بانو قربان پور 1375 علوم رياضي ریاضی
72149 حجت قربان پور 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
72150 حمید قربان پور 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
72151 زهره قربان پور 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
72152 سهیلا قربان پور 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
72153 شهربانو قربان پور 1366 علوم پايه دبیری شیمی
72154 شهرزاد قربان پور 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق
72155 علی قربان پور 1390 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
72156 فاطمه قربان پور 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
72157 فاطمه قربان پور 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
72158 کاظم قربان پور 1391 پردیس دانشگاهی علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
72159 لیلا قربان پور 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
72160 معصومه قربان پور 1394 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
72161 ملیحه قربان پور 1380 علوم رياضي ریاضی محض
72162 نفیسه قربان پور قلعه شیر 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
72163 فاطمه قربان پوربازه 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
72164 حمید قربان پوربامی 1385 علوم پايه زمین شناسی
72165 انسیه قربان پوردستجرد 1390 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
72166 خدابخش قربان پوردشتکی 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
72167 رمضان قربان پورشیخانی 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
72168 نفیسه قربان پورقلعه شیر 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
72169 معصومه قربان پورقوچانی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
72170 حمید قربان پورلفمجانی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
72171 مهنوش قربان پوریوسف ابادی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
72172 سمیرا قربان دخت 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
72173 فرهاد قربان دوردی نژاد 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
72174 احمد قربان زاده 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
72175 بهروز قربان زاده 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
72176 جواد قربان زاده 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
72177 حمیدرضا قربان زاده 1390 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
72178 رضا قربان زاده 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
72179 رضا قربان زاده 1389 علوم اداري واقتصاد حسابداری
72180 رضا قربان زاده 1393 علوم اداري واقتصاد حسابرسی
72181 زهرا قربان زاده 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
72182 زهرا قربان زاده 1394 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
72183 سمانه قربان زاده 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
72184 سمیرا قربان زاده 1393 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
72185 سمیه قربان زاده 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
72186 سیدمحمدجواد قربان زاده 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
72187 سیدهادی قربان زاده 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
72188 صمد قربان زاده 1385 هنر نيشابور ارتباط تصویری
72189 عاطفه قربان زاده 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
72190 علیرضا قربان زاده 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
72191 لیلی قربان زاده 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
72192 لیلی قربان زاده 1380 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
72193 مجید قربان زاده 1358 الهيات شهيد مطهري فرهنگ اسلامی
72194 محدثه قربان زاده 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
72195 محمد قربان زاده 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
72196 محمد قربان زاده 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
72197 محمد قربان زاده 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
72198 محمدحسن قربان زاده 1358 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
72199 محمدرضا قربان زاده 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
72200 محمود قربان زاده 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171171271371471571671771871972072172272372472572672772872973073173273373473573673773874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899810081018   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42223340