راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,952

نمایش موارد : 72201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
72201 ابوذر قیامی اترآباد 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
72202 علی قیامی اترآباد 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
72203 سمانه قیامی اتراباد 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
72204 سمیه قیامی اتراباد 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
72205 علی قیامی اتراباد 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
72206 علی قیامی باجگیرانی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
72207 علی قیامی باجگیرانی 1381 مهندسي مهندسی عمران - آب و هیدرولیک
72208 رقیه قیامی فخرداود 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
72209 جلال قیامی میرحسینی 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
72210 عادل قیداری 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
72211 آسیه قیس 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
72212 عادله قیس 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
72213 مرجان قیس ابادی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
72214 اعظم قیصری 1378 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
72215 باقر قیصری 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
72216 جمشید قیصری 1370 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
72217 سعید قیصری 1365 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
72218 سعید قیصری 1384 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
72219 صدیقه سادات قیصری 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
72220 عباسعلی قیصری 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
72221 محمدحسین قیصری 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
72222 مهدی قیصری 1389 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
72223 نعیمه قیصری 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
72224 یداله قیصری 1374 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
72225 اکرم قیصری رمضانیان 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
72226 مصطفی قیصری یونسی 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
72227 مریم قیصری بهرآبادی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
72228 بهزاد قیصری رمضانیان 1384 دامپزشكي دامپزشکی
72229 ملیحه قیصری رمضانیان 1384 علوم رياضي آمار
72230 شیرین قیصری زاده 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
72231 امیرمحمد قیصری غلامی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش دام
72232 عباس قیصری غلامی 1371 علوم رياضي ریاضی
72233 رقیه قیصری منوچهری 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
72234 منیر قیصری منوچهری 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
72235 هادی قیصری نیک 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
72236 محمد قیصوری 1390 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
72237 علیرضا قیطاسی 1369 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
72238 گلنار قیطاسی 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
72239 ایمان قیطانی 1382 هنر نيشابور آموزش هنرهای تجسمی
72240 آرش قیطران پور 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش مهندسی صنایع غذایی
72241 عبدالرحیم قیمتی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
72242 صدیقه سادات قیومی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
72243 صدیقه سادات قیومی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
72244 محمدداوود قیومی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
72245 محمدصابر قیومی 1393 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل
72246 مصطفی قیومی 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
72247 اعظم قیومی ثانی نوغابی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
72248 راشین قیومی انارکی 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
72249 حسن قیومی زاده 1389 مهندسي مهندسی عمران - سازه
72250 محسن قیومیان 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
72251 جواد کَشارو 1390 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
72252 زهرا کائید 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران باستان
72253 محمد مجد کابری 1394 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
72254 ابراهیم کابلی 1395 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل
72255 پریسا کابلی 1389 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
72256 جمال کابلی 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
72257 حانیه کابلی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
72258 حسین کابلی 1362 علوم رياضي دبیری ریاضی
72259 خدیجه کابلی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
72260 صفا کابلی 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
72261 طاهره کابلی 1376 علوم رياضي آمار
72262 عاطفه کابلی 1391 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
72263 محمد کابلی 1373 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
72264 محمدحسن کابلی 1388 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی
72265 ملیحه کابلی 1378 علوم پايه زمین شناسی
72266 مهدی کابلی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
72267 سارا کابلی رحیم بیگی 1393 تربيت بدنى علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزش
72268 هلاله السادات کابلی فرشچی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
72269 هلاله السادات کابلی فرشچی 1391 پردیس دانشگاهی علوم باغبانی
72270 هلاله سادات کابلی فرشچی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی
72271 نوروزعلی کابلی کفشگیری 1367 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
72272 محمدحسن کابلی مقدم فاروجی 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
72273 سیدکامران کابلی ملاک 1384 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
72274 سیدکامران کابلی ملاک 1390 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
72275 حسین کابوسی 1380 علوم اداري واقتصاد حقوق
72276 کلثوم کابوسی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
72277 معصومه کاپله ی 1378 علوم پايه زمین شناسی
72278 علاء حسین عبد کاتب 1395 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
72279 مجیدرضا کاتب 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
72280 حیدر کاتب کته شمشیر 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
72281 ناهید کاتب کته شمشیر 1371 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
72282 حیدر کاتب کته شمشیر 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
72283 حوریه کاتبی 1387 علوم پايه ژئوفیزیک گرایش لرزه شناسی
72284 مجیدرضا کاتبی 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
72285 مجیدرضا کاتبی 1362 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا گرایش عمران منطقه ای
72286 مسعودرضا کاتبی 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
72287 بهاره کاتوزیان 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی
72288 غلامحسین کاتوزیانی 1358 مهندسي مهندسی مکانیک
72289 محمدرضا کاتوزیانی 1392 مهندسي مهندسی صنایع
72290 احمد کاخکی 1387 مهندسي مهندسی شیمی
72291 زهره سادات کاخکی 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
72292 سید محمد امیر کاخکی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
72293 سیدعلی کاخکی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
72294 سیده سارا کاخکی 1375 علوم پايه فیزیک
72295 سیده سارا کاخکی 1390 پردیس دانشگاهی اقتصاد انرژی
72296 علی کاخکی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
72297 علی کاخکی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
72298 لیلا کاخکی 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
72299 محمدرضا کاخکی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
72300 سهیلا کاخکی بیدختی 1393 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989999   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40046332