راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 22 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,462

نمایش موارد : 72201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
72201 حمید قربان پور 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
72202 زهره قربان پور 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
72203 سهیلا قربان پور 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
72204 شهربانو قربان پور 1366 علوم پايه دبیری شیمی
72205 شهرزاد قربان پور 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق
72206 علی قربان پور 1390 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
72207 فاطمه قربان پور 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
72208 فاطمه قربان پور 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
72209 کاظم قربان پور 1391 پردیس دانشگاهی علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
72210 لیلا قربان پور 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
72211 معصومه قربان پور 1394 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
72212 ملیحه قربان پور 1380 علوم رياضي ریاضی محض
72213 نفیسه قربان پور قلعه شیر 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
72214 فاطمه قربان پوربازه 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
72215 حمید قربان پوربامی 1385 علوم پايه زمین شناسی
72216 انسیه قربان پوردستجرد 1390 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
72217 خدابخش قربان پوردشتکی 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
72218 رمضان قربان پورشیخانی 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
72219 نفیسه قربان پورقلعه شیر 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
72220 معصومه قربان پورقوچانی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
72221 حمید قربان پورلفمجانی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
72222 مهنوش قربان پوریوسف ابادی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
72223 سمیرا قربان دخت 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
72224 فرهاد قربان دوردی نژاد 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
72225 احمد قربان زاده 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
72226 بهروز قربان زاده 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
72227 جواد قربان زاده 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
72228 حمیدرضا قربان زاده 1390 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
72229 رضا قربان زاده 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
72230 رضا قربان زاده 1389 علوم اداري واقتصاد حسابداری
72231 رضا قربان زاده 1393 علوم اداري واقتصاد حسابرسی
72232 زهرا قربان زاده 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
72233 زهرا قربان زاده 1394 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
72234 سمانه قربان زاده 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
72235 سمیرا قربان زاده 1393 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
72236 سمیه قربان زاده 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
72237 سیدمحمدجواد قربان زاده 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
72238 سیدهادی قربان زاده 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
72239 صمد قربان زاده 1385 هنر نيشابور ارتباط تصویری
72240 عاطفه قربان زاده 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
72241 علیرضا قربان زاده 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
72242 لیلی قربان زاده 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
72243 لیلی قربان زاده 1380 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
72244 مجید قربان زاده 1358 الهيات شهيد مطهري فرهنگ اسلامی
72245 محدثه قربان زاده 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
72246 محمد قربان زاده 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
72247 محمد قربان زاده 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
72248 محمد قربان زاده 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
72249 محمدحسن قربان زاده 1358 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
72250 محمدرضا قربان زاده 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
72251 محمود قربان زاده 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
72252 مرتضی قربان زاده 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
72253 مصطفی قربان زاده 1384 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
72254 نرجس قربان زاده 1395 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی
72255 نسرین قربان زاده 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
72256 نسرین قربان زاده 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
72257 نسرین قربان زاده 1388 كشاورزى علوم خاک - خاکشناسی
72258 هادی قربان زاده 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
72259 هادی قربان زاده 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
72260 معصومه قربان زاده بجستانی 1388 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
72261 معصومه قربان زاده بجستانی 1393 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
72262 عباس قربان زاده طرقبه 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
72263 میلاد قربان زاده قره چشمه 1386 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
72264 آزاده قربان زاده مطلق 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
72265 مرتضی قربان زاده مقدم 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
72266 احمد قربان زاده نقاب 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
72267 عباسعلی قربان صباغ 1376 مهندسي مهندسی برق - کنترل
72268 عباسعلی قربان صباغ 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
72269 علی قربان صباغ 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
72270 فاطمه قربان صباغ 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
72271 محمودرضا قربان صباغ 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
72272 مریم قربان صباغ 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
72273 ملیحه قربان علی آبادی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات
72274 هادی قربان علی آبادی 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
72275 هادی قربان علی ابادی 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
72276 ابوحامد قربان نژاد 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
72277 احسان قربان نژاد 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
72278 حسن قربان نژاد 1375 علوم پايه فیزیک
72279 حسین قربان نژاد 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
72280 رسول قربان نژاد 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
72281 فاطمه قربان نژاد 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان تکنولوژی مرتع و آبخیز داری
72282 فرهاد قربان نژاد 1363 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
72283 مجتبی قربان نژاد 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
72284 بنفشه قربان نیا 1390 پردیس دانشگاهی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
72285 هانیه قربان نیاخیبری 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
72286 طاهره قربان نیامقدم 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
72287 اسمعیل قربان نیامیرک محله 1366 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
72288 محمد قربان نیامیرک محله 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
72289 زهره قربانپور 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
72290 سهیلا قربانپور 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
72291 فاطمه قربانپور 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
72292 کریم قربانپور 1375 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
72293 محبوبه قربانپور 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
72294 محمد قربانپور 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
72295 رضا قربانپوراشیانی 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
72296 داوود قربانپورقلعه شیر 1374 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
72297 علی قربانپورلزرجانی 1368 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
72298 حمید قربانپوریامی 1391 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
72299 رامین قربانزاده 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
72300 زهرا قربانزاده 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171171271371471571671771871972072172272372472572672772872973073173273373473573673773873974975976977978979980981982983984985986987988989990991992993994995996997998999910091019   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42249689