راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 21 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,376

نمایش موارد : 72301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
72301 مرجان قوچانیان 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
72302 مرجان قوچانیان 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
72303 سیدجواد قوچی 1370 علوم اداري واقتصاد مدیریت
72304 علیرضا قوچی 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
72305 شمشاد قورچائی 1387 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
72306 تقی قورچی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
72307 خلیل قورچی 1373 علوم پايه زمین شناسی
72308 معصومه قورچی روکی 1380 علوم پايه فیزیک
72309 ملیحه قورچی روکی 1380 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
72310 معصومه قورچی روکی 1385 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
72311 ملیحه قورچی روکی 1376 علوم پايه زمین شناسی
72312 ملیحه قورچی روکی 1387 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
72313 معصومه قورچی کاخکی 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
72314 مریم قورچیان 1363 مهندسي مهندسی عمران
72315 نعیمه قورچیان 1368 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
72316 نسرین قورزائی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
72317 ریحانه قورزهی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
72318 سمیرا قوژدی فدافن 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
72319 رخساره قوسی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
72320 رخساره قوسی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
72321 محسن قوسی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
72322 امیر قوسی حسین آباد 1393 كشاورزى علوم و مهندسی آب
72323 سکینه قوسیان مقدم 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
72324 محمدرضا قوسیان مقدم 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
72325 رضا قوشچی 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
72326 سیدهانی قوشخانه ئی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
72327 لیلا قوشه 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
72328 معصومه قوشه 1372 علوم پايه شیمی گرایش محض
72329 فریده قول احمدی 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
72330 مریم قولی 1394 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
72331 مرضیه قوم 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
72332 عباس قومنجانی 1395 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول
72333 فاطمه قومنجانی 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
72334 فاطمه قومنجانی 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
72335 فاطمه قومنجانی 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش کنترل
72336 سلیمان قوهستانی 1379 مهندسي مهندسی عمران - سازه
72337 سلیمان قوهستانی 1390 مهندسي مهندسی عمران - سازه
72338 امیررضا قوی 1391 مهندسي مهندسی شیمی
72339 رضا قوی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
72340 زهره قوی 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
72341 سعید قوی 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
72342 سمیرا قوی 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
72343 سمیه قوی 1387 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
72344 مژگان قوی 1374 علوم رياضي دبیری ریاضی
72345 مسعود قوی 1374 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
72346 مسعود قوی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
72347 معصومه قوی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
72348 عبدالعلی قوی دل 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
72349 شورانگیز قوی اندام 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
72350 شورانگیز قوی اندام 1389 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
72351 زهرا قوی اندام یامی 1389 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
72352 زهرا قوی اندام یامی 1394 مهندسي مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
72353 زهرا قوی بازو 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
72354 علی قوی بازو 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
72355 سارا قوی بازو شکوری 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
72356 جواد قوی پنجه 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - کسب وکارالکترونیکی(آموزش محور - مجازی)
72357 عباس قوی پنجه 1357 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
72358 ملیکا قوی پنجه 1380 مهندسي مهندسی عمران - سازه
72359 احمد قوی پیکر 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
72360 اکرم قوی پیکر 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
72361 امیر قوی پیکر 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
72362 زهره قوی پیکر 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
72363 سمیه قوی پیکر 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
72364 علی قوی پیکر 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
72365 فاطمه قوی دست 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
72366 فرح ناز قوی دل 1377 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
72367 مهدی قوی دل 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
72368 علی قوی عرب 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
72369 جواد قوی کف 1373 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
72370 حسین قوی نیت 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
72371 مهدی قوی نیت 1389 مهندسي مهندسی عمران - سازه
72372 علی اکبر قوی هیکل 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
72373 عاطفه قوی هیکل بوانلو 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
72374 عاطفه قوی هیکل بوانلو 1394 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
72375 ابوالفضل قویدل 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
72376 اعظم قویدل 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
72377 الهام قویدل 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
72378 امید قویدل 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
72379 بنت الهدی قویدل 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
72380 زهره قویدل 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
72381 سحر قویدل 1384 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
72382 سهیلا قویدل 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
72383 شقایق قویدل 1392 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
72384 فائزه قویدل 1391 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
72385 فاطمه قویدل 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
72386 فریده قویدل 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
72387 ملیحه قویدل 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
72388 مهدیس قویدل 1388 دامپزشكي دامپزشکی
72389 مهشید قویدل 1390 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
72390 نفیسه قویدل 1387 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
72391 هوشنگ قویدل 1370 علوم اداري واقتصاد حسابداری
72392 هوشنگ قویدل 1358 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
72393 یاسر قویدل 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
72394 مطهره قویدل جعفری 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
72395 رضا قویدل جعفری 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
72396 رضا قویدل جعفری 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
72397 سمانه قویدل جعفری 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
72398 سمانه قویدل جعفری 1387 علوم رياضي ریاضی محض
72399 نیره قویدل حیدری 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
72400 مینا قویدل دارستانی 1392 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407507607707807908008108208308408508608708808909009109209309409509609709809901000   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40730050