راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 25 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 72401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
72401 مهری قربانی 1381 علوم پايه شیمی گرایش محض
72402 میترا قربانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
72403 مینا قربانی 1388 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
72404 مینا قربانی 1391 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
72405 نرگس قربانی 1376 علوم رياضي آمار
72406 نرگس قربانی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
72407 نسرین قربانی 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
72408 نصرالله قربانی 1393 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز
72409 نوروزعلی قربانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
72410 وحید قربانی 1372 مهندسي مهندسی عمران - عمران
72411 وحیده قربانی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
72412 وحیده قربانی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
72413 ولی قربانی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
72414 هاجر قربانی 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
72415 هادی قربانی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
72416 هلیا قربانی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
72417 هوشنگ قربانی 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
72418 آزاده قربانی حسن سرائی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
72419 فاطمه قربانی خلانلو 1378 علوم پايه شیمی گرایش محض
72420 زهرا قربانی گازار 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
72421 فاطمه قربانی گازار 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
72422 مرتضی قربانی اجقان 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
72423 مرتضی قربانی اجقان 1395 مهندسي مهندسی برق گرایش الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی
72424 آزاده قربانی اردکانی 1381 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
72425 مریم قربانی اشتیوانی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
72426 محمدرضا قربانی الیمستان 1382 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
72427 شیرین قربانی امیرآبادی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
72428 رقیه قربانی اول 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
72429 مجید قربانی ایزدی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
72430 احمد قربانی بایگی 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
72431 محمدرضا قربانی بجگان 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
72432 ایمان قربانی برواتی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
72433 علی قربانی بیرگانی 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
72434 وحید قربانی پاشاکلائی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
72435 احمد قربانی پور 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
72436 امیر قربانی پور 1384 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
72437 امیر قربانی پور 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
72438 سمیه قربانی پور 1387 علوم رياضي ریاضی محض
72439 اعظم قربانی پیرشهید 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
72440 حسین قربانی پیرعلیدهی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - صنایع فرآورده های کشاورزی
72441 حسین قربانی پیرعلیدهی 1362 كشاورزى حرف روستایی
72442 غلامرضا قربانی تازیک 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
72443 زهرا قربانی تقی ابادی 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
72444 فریبا قربانی تلکی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
72445 فریبا قربانی تلکی 1394 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی (آموزش محور)
72446 زهرا قربانی جاجرم 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
72447 زهرا قربانی جاجرم 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
72448 ایمان قربانی جاغرق 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
72449 هاشم قربانی جاغرق 1377 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
72450 علی قربانی جامی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
72451 علی قربانی جامی تقی آبادی 1391 مهندسي مهندسی شیمی
72452 معصومه قربانی جامی قلعه شیری 1388 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
72453 زهرا قربانی چری 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
72454 وحید قربانی حاجی حسن خالصه 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
72455 رضا قربانی حسن آبادی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
72456 آزاده قربانی حسن سرایی 1387 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
72457 رسول قربانی حصاری 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
72458 جواد قربانی خادر 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
72459 اقاحسین قربانی خانجمال 1366 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
72460 محبوبه قربانی خلانلو 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
72461 حامد قربانی دستگرد 1391 مهندسي مهندسی شیمی
72462 هادی قربانی دودانلو 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
72463 مسلم قربانی دیزاوند 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
72464 مسلم قربانی دیزاوند 1388 الهيات شهيد مطهري فلسفه
72465 اکرم قربانی رضوان 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
72466 اکرم قربانی رضوان 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
72467 علی قربانی رنانی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
72468 ناهید قربانی ریابی 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
72469 حسن قربانی زاده 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - کسب وکارالکترونیکی(آموزش محور - مجازی)
72470 اسماء قربانی زاده چرمی 1393 مهندسي مهندسی صنایع
72471 آرش قربانی سپهر 1395 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی گرایش فضای شهری
72472 مریم قربانی سنگلی 1376 علوم پايه شیمی گرایش محض
72473 محمدرضا قربانی شادمهری 1373 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
72474 حسام الدین قربانی شایه 1385 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
72475 علی قربانی شورستان 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
72476 علی قربانی شورستان 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی - گرایش ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی
72477 رضا قربانی صابر 1391 مهندسي مهندسی صنایع
72478 رضا قربانی صابر 1395 مهندسي مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها
72479 حسین قربانی فارمد 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
72480 هادی قربانی فارمد 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
72481 انسیه قربانی فر 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
72482 انسیه قربانی فر 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش فیزیولوژی دام
72483 امیرمسعود قربانی فراز 1366 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
72484 محمدرضا قربانی فرخد 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
72485 شهرزاد قربانی فرد 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
72486 سعید قربانی فریمانی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
72487 پریسا قربانی فعال 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
72488 طیبه قربانی فیض آبادی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
72489 فاطمه قربانی فیض آبادی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
72490 صدیقه قربانی قبق تاز 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
72491 خدیجه قربانی قپق ناز 1381 علوم پايه زمین شناسی
72492 محمد قربانی قله زو 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
72493 سمیه قربانی قلی اباد 1382 علوم رياضي آمار
72494 حسن قربانی قوژدی 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
72495 مریم قربانی قوژدی 1382 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
72496 حسین قربانی کاریزمه 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
72497 سیده زهرا قربانی کچپی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
72498 محمد قربانی کلاته اخوند 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
72499 زهرا قربانی کوه بنانی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
72500 نجمه قربانی کهریزسنگی 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981991100110111021   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42200992