راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,931

نمایش موارد : 72401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
72401 غلامرضا کارگر 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
72402 فاروق کارگر 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم طیور - تغذیه طیور
72403 فاطمه کارگر 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
72404 فاطمه کارگر 1388 علوم رياضي آمار
72405 فاطمه کارگر 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
72406 کاظم کارگر 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
72407 کبری کارگر 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
72408 لیلا کارگر 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
72409 محبوبه کارگر 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
72410 محمدحسن کارگر 1367 علوم پايه زمین شناسی
72411 محمدرضا کارگر 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
72412 محمدرضا کارگر 1391 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
72413 محمدصادق کارگر 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
72414 محمدصادق کارگر 1356 كشاورزى صنایع کشاورزی - صنایع غذایی
72415 محمدصالح کارگر 1390 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه
72416 محمدعلی کارگر 1358 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
72417 مرضیه کارگر 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
72418 مریم کارگر 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
72419 مسعود کارگر 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
72420 مسعود کارگر 1390 كشاورزى زراعت-گرایش علفهای هرز
72421 مونا کارگر 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
72422 مهدی کارگر 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
72423 مینا کارگر 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش ادبی
72424 ناهید کارگر 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
72425 ندا کارگر 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
72426 نرجس کارگر 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
72427 نرگس کارگر 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
72428 هادی کارگر 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
72429 هانیه کارگر 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
72430 صالح کارگر راضی 1382 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
72431 آزاده کارگر شورکی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
72432 فرامرز کارگراحسان اباد 1372 علوم پايه دبیری زیست شناسی
72433 الهه کارگران 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
72434 رویا کارگران 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
72435 فاطمه کارگران 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
72436 فریبا کارگران بافقی 1373 علوم پايه زمین شناسی
72437 زهرا کارگران ساکت 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
72438 نجمه کارگران ساکت 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
72439 سعید کارگران نقاب 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
72440 صدیقه کارگران نقاب 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
72441 علیرضا کارگربیده 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
72442 محمدرضا کارگربیده 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
72443 مینو کارگربیده 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
72444 سامان کارگرخوش بازارده 1393 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
72445 مرتضی کارگردستجردی 1362 مهندسي مهندسی برق - قدرت
72446 حجی علی کارگرراضی 1363 علوم پايه فیزیک کاربردی
72447 بهجت کارگرزرندی 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
72448 روح اله کارگرشورکی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
72449 سمانه کارگرشورکی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
72450 محمدرضا کارگرشورکی 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
72451 زهرا کارگرشهرآبادی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی - گرایش ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی
72452 اعظم کارگرشهری 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
72453 فاطمه کارگرطرقی 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق
72454 الهام کارگرطزرق 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
72455 امه لیلا کارگرفرح ابادی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
72456 فیروزه کارگرفرد 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
72457 مهدیه کارگرقوی 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
72458 سمیه کارگرمحمدابادی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بازاریابی محصولات کشاورزی
72459 فاطمه کارگرمقدم 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
72460 زینب کارگرمقدم باجگیران 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
72461 احمد کارگرمنظری 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
72462 مریم کارگرنقاب 1377 علوم رياضي دبیری ریاضی
72463 اعظم کارگری 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
72464 مقداد کارگری 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
72465 ملیحه کارگری 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
72466 مصطفی کارگریان مروستی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
72467 بهمن کارگزار 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
72468 جعفر کارگزار 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
72469 سپیده کارگزار 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
72470 سجاد کارگزار 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
72471 علی کارگزار 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
72472 علی اکبر کارگزار 1375 علوم پايه فیزیک
72473 مینا کارگزار 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی صنایع - صنایع (آموزش محور )
72474 میترا کارگزسعدآباد 1365 علوم پايه عمومی
72475 علی کارگشا 1368 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
72476 الهه کارگشاکبیر 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
72477 مریم کارمزد 1391 پردیس دانشگاهی حقوق جزا و جرم شناسی
72478 زهرا کارمزدبلاش 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
72479 عبدالکریم کارمزدی 1362 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
72480 روزبه کارنده 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
72481 روزبه کارنده 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
72482 مهناز کاروان 1388 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
72483 سیده زهرا کاروانی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
72484 صفیه کاری 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
72485 علیرضا کاری 1389 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
72486 غلامحسین کاری 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
72487 فرزانه کاری 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
72488 فرزانه کاری 1393 تربيت بدنى فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
72489 محبوبه کاری 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
72490 محبوبه کاری 1394 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی (آموزش محور)
72491 ناصر کاری 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
72492 عاطفه کاریزصباحی 1393 تربيت بدنى علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزش
72493 آرمان کاریزنوئی 1387 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
72494 امیر کاریزنوئی 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
72495 جواد کاریزنوئی 1376 علوم رياضي آمار
72496 احمد کاریزنوی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
72497 اعظم کاریزنوی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
72498 حوا کاریزنوی 1375 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
72499 سهیلا کاریزنوی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
72500 علی کاریزنوی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مالی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981991   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40034547