راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 24 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,462

نمایش موارد : 72501 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
72501 نوروزعلی قربانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
72502 وحید قربانی 1372 مهندسي مهندسی عمران - عمران
72503 وحیده قربانی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
72504 وحیده قربانی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
72505 ولی قربانی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
72506 هاجر قربانی 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
72507 هادی قربانی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
72508 هلیا قربانی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
72509 هوشنگ قربانی 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
72510 آزاده قربانی حسن سرائی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
72511 فاطمه قربانی خلانلو 1378 علوم پايه شیمی گرایش محض
72512 زهرا قربانی گازار 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
72513 فاطمه قربانی گازار 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
72514 مرتضی قربانی اجقان 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
72515 مرتضی قربانی اجقان 1395 مهندسي مهندسی برق گرایش الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی
72516 آزاده قربانی اردکانی 1381 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
72517 مریم قربانی اشتیوانی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
72518 محمدرضا قربانی الیمستان 1382 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
72519 شیرین قربانی امیرآبادی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
72520 رقیه قربانی اول 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
72521 مجید قربانی ایزدی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
72522 احمد قربانی بایگی 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
72523 محمدرضا قربانی بجگان 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
72524 ایمان قربانی برواتی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
72525 علی قربانی بیرگانی 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
72526 وحید قربانی پاشاکلائی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
72527 احمد قربانی پور 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
72528 امیر قربانی پور 1384 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
72529 امیر قربانی پور 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
72530 سمیه قربانی پور 1387 علوم رياضي ریاضی محض
72531 اعظم قربانی پیرشهید 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
72532 حسین قربانی پیرعلیدهی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - صنایع فرآورده های کشاورزی
72533 حسین قربانی پیرعلیدهی 1362 كشاورزى حرف روستایی
72534 غلامرضا قربانی تازیک 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
72535 زهرا قربانی تقی ابادی 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
72536 فریبا قربانی تلکی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
72537 فریبا قربانی تلکی 1394 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی (آموزش محور)
72538 زهرا قربانی جاجرم 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
72539 زهرا قربانی جاجرم 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
72540 ایمان قربانی جاغرق 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
72541 هاشم قربانی جاغرق 1377 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
72542 علی قربانی جامی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
72543 علی قربانی جامی تقی آبادی 1391 مهندسي مهندسی شیمی
72544 معصومه قربانی جامی قلعه شیری 1388 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
72545 زهرا قربانی چری 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
72546 وحید قربانی حاجی حسن خالصه 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
72547 رضا قربانی حسن آبادی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
72548 آزاده قربانی حسن سرایی 1387 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
72549 رسول قربانی حصاری 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
72550 جواد قربانی خادر 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
72551 اقاحسین قربانی خانجمال 1366 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
72552 محبوبه قربانی خلانلو 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
72553 حامد قربانی دستگرد 1391 مهندسي مهندسی شیمی
72554 هادی قربانی دودانلو 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
72555 مسلم قربانی دیزاوند 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
72556 مسلم قربانی دیزاوند 1388 الهيات شهيد مطهري فلسفه
72557 اکرم قربانی رضوان 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
72558 اکرم قربانی رضوان 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
72559 علی قربانی رنانی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
72560 ناهید قربانی ریابی 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
72561 حسن قربانی زاده 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - کسب وکارالکترونیکی(آموزش محور - مجازی)
72562 اسماء قربانی زاده چرمی 1393 مهندسي مهندسی صنایع
72563 آرش قربانی سپهر 1395 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی گرایش فضای شهری
72564 مریم قربانی سنگلی 1376 علوم پايه شیمی گرایش محض
72565 محمدرضا قربانی شادمهری 1373 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
72566 حسام الدین قربانی شایه 1385 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
72567 علی قربانی شورستان 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
72568 علی قربانی شورستان 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی - گرایش ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی
72569 رضا قربانی صابر 1391 مهندسي مهندسی صنایع
72570 رضا قربانی صابر 1395 مهندسي مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها
72571 حسین قربانی فارمد 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
72572 هادی قربانی فارمد 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
72573 انسیه قربانی فر 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
72574 انسیه قربانی فر 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش فیزیولوژی دام
72575 امیرمسعود قربانی فراز 1366 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
72576 محمدرضا قربانی فرخد 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
72577 شهرزاد قربانی فرد 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
72578 سعید قربانی فریمانی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
72579 پریسا قربانی فعال 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
72580 طیبه قربانی فیض آبادی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
72581 فاطمه قربانی فیض آبادی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
72582 صدیقه قربانی قبق تاز 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
72583 خدیجه قربانی قپق ناز 1381 علوم پايه زمین شناسی
72584 محمد قربانی قله زو 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
72585 سمیه قربانی قلی اباد 1382 علوم رياضي آمار
72586 حسن قربانی قوژدی 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
72587 مریم قربانی قوژدی 1382 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
72588 حسین قربانی کاریزمه 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
72589 سیده زهرا قربانی کچپی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
72590 محمد قربانی کلاته اخوند 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
72591 زهرا قربانی کوه بنانی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
72592 نجمه قربانی کهریزسنگی 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر
72593 فاطمه قربانی گرمکی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
72594 مهین قربانی لطف اباد 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
72595 جواد قربانی محب سراج 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
72596 حسین قربانی مزار 1377 علوم پايه فیزیک
72597 خاطره قربانی مقدم 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
72598 خاطره قربانی مقدم 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
72599 سجاد قربانی مقدم 1390 مهندسي مهندسی شیمی
72600 سحر قربانی مقدم 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982992100210121022   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42251644