راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,401

نمایش موارد : 72501 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
72501 قربانعلی قهرمانی 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
72502 لادن قهرمانی 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
72503 مارال قهرمانی 1390 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
72504 محمّد قهرمانی 1355 علوم رياضي ریاضی
72505 محمدامین قهرمانی 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
72506 محمدحسین قهرمانی 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
72507 محمدرضا قهرمانی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
72508 محمود قهرمانی 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
72509 مرضیه قهرمانی 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
72510 معصومه قهرمانی 1375 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
72511 معصومه قهرمانی 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
72512 ناصر قهرمانی 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
72513 نرجس قهرمانی 1382 علوم پايه زمین شناسی
72514 نرجس قهرمانی 1387 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
72515 نعمت اله قهرمانی 1367 مهندسي مهندسی برق - کنترل
72516 نیما قهرمانی 1390 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
72517 وحیده قهرمانی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
72518 حمیده قهرمانی ازغندی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
72519 مریم قهرمانی ازغندی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
72520 عباس قهرمانی بویاغجی 1365 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
72521 اکرم قهرمانی چرمهینی 1391 پردیس دانشگاهی علوم و صنایع غذایی
72522 ناصر قهرمانی چوبه 1357 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
72523 اکرم قهرمانی سالانقوچ 1388 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی ( آموزش محور )
72524 مینا قهرمانی قدر 1387 هنر نيشابور نقاشی
72525 وحید قهرمانی قلعه جق 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
72526 خیرالنساء قهرمانی محمودی 1385 علوم رياضي آمار
72527 خیرالنساء قهرمانی محمودی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
72528 دانیال قهرمانی مقدم 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
72529 پریسا قهرمانی نژاد 1390 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
72530 فاطمه قهرمانی نژاد 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
72531 محمد قهرمانی نژاد 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
72532 محمد قهرمانی نژاد 1391 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
72533 زهرا قهرمانی نیک 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
72534 زهرا قهرمانی نیک 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم شناختی
72535 فاطمه قهرمانی نیک 1385 علوم پايه فیزیک
72536 مهراد قهرمانیان 1368 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
72537 محمود قهروی 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
72538 زینب قهری 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
72539 محمدعلی قهری 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
72540 حسین قهری خرم آبادی 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
72541 نصیبه قهری خرم آبادی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
72542 سیدحماد قهستانی 1364 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
72543 صفیه قهستانی 1386 دامپزشكي دامپزشکی
72544 حمید قهوه چی اکبری 1363 كشاورزى عمران روستایی
72545 فرزانه قیادی 1363 كشاورزى حرف روستایی
72546 منی قیاس ال رسول 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
72547 جلال قیاسوند 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
72548 احسان اله قیاسی 1380 مهندسي مهندسی برق - قدرت
72549 امیر قیاسی 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
72550 امیررضا قیاسی 1368 مهندسي مهندسی برق - قدرت
72551 حیدر قیاسی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
72552 زیبنده قیاسی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی گرایش تکنولوژی مواد غذایی
72553 علیرضا قیاسی 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
72554 فاطمه قیاسی 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
72555 فرهاد قیاسی 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
72556 مجتبی قیاسی 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
72557 محسن قیاسی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
72558 محمدحسین قیاسی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
72559 نظام الدین قیاسی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
72560 کیانا قیاسی حدادان 1391 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
72561 رضا قیاسی خالو 1391 ادبيّات و علوم انسانى مدیریت امور شهری
72562 زهرا قیاسی خالو 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
72563 مجتبی قیاسی خالو 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
72564 میلاد قیاسی دلالیان 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
72565 ملیحه قیاسی دوزنده 1375 علوم پايه زمین شناسی
72566 مطهره قیاسی زاده فرسنگی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
72567 مهدیه قیاسی زراعتی 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
72568 کاظم قیاسی فرخفال 1354 مهندسي راه و ساختمان
72569 مریم قیاسی نوعی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
72570 تسنیم قیاسی نوعی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
72571 فاطمه قیاسی نوعی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
72572 فرزانه قیاسی نوعی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
72573 مجید قیاسی نوعی 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
72574 نصرت قیاسی نوعی 1380 علوم پايه زمین شناسی
72575 فاطمه قیافه بی ابی 1372 علوم رياضي دبیری ریاضی
72576 فاطمه قیافه تورچی 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
72577 محمد قیافه حسینی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
72578 مسعود قیافه داودی 1383 مهندسي مهندسی برق - قدرت
72579 مسعود قیافه داودی 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
72580 مهدی قیافه داودی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
72581 مهدی قیافه داودی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
72582 آسیه قیافه شیرزادی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
72583 حسین قیافه غفوری 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
72584 فریبا قیامتی یزدی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
72585 گلنار قیامتی یزدی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
72586 نگار قیامتی یزدی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
72587 ابوالفضل قیامی 1362 علوم پايه فیزیک
72588 الهام قیامی 1393 كشاورزى علوم و مهندسی صنایع غذایی
72589 سجاد قیامی 1395 مهندسي مهندسی برق - سیستم های قدرت
72590 سیدمحمدمهدی قیامی 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
72591 مریم قیامی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
72592 ابوذر قیامی اترآباد 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
72593 علی قیامی اترآباد 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
72594 سمانه قیامی اتراباد 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
72595 سمیه قیامی اتراباد 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
72596 علی قیامی اتراباد 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
72597 علی قیامی باجگیرانی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
72598 علی قیامی باجگیرانی 1381 مهندسي مهندسی عمران - آب و هیدرولیک
72599 رقیه قیامی فخرداود 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
72600 جلال قیامی میرحسینی 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829921002   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40766242