راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,468

نمایش موارد : 72601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
72601 محمود قهروی 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
72602 زینب قهری 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
72603 محمدعلی قهری 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
72604 حسین قهری خرم آبادی 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
72605 نصیبه قهری خرم آبادی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
72606 سیدحماد قهستانی 1364 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
72607 صفیه قهستانی 1386 دامپزشكي دامپزشکی
72608 حمید قهوه چی اکبری 1363 كشاورزى عمران روستایی
72609 فرزانه قیادی 1363 كشاورزى حرف روستایی
72610 منی قیاس ال رسول 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
72611 جلال قیاسوند 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
72612 احسان اله قیاسی 1380 مهندسي مهندسی برق - قدرت
72613 امیر قیاسی 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
72614 امیررضا قیاسی 1368 مهندسي مهندسی برق - قدرت
72615 حیدر قیاسی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
72616 زیبنده قیاسی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی گرایش تکنولوژی مواد غذایی
72617 علیرضا قیاسی 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
72618 فاطمه قیاسی 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
72619 فرهاد قیاسی 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
72620 مجتبی قیاسی 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
72621 محسن قیاسی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
72622 محمدحسین قیاسی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
72623 نظام الدین قیاسی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
72624 کیانا قیاسی حدادان 1391 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
72625 رضا قیاسی خالو 1391 ادبيّات و علوم انسانى مدیریت امور شهری
72626 زهرا قیاسی خالو 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
72627 مجتبی قیاسی خالو 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
72628 میلاد قیاسی دلالیان 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
72629 ملیحه قیاسی دوزنده 1375 علوم پايه زمین شناسی
72630 مطهره قیاسی زاده فرسنگی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
72631 مهدیه قیاسی زراعتی 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
72632 کاظم قیاسی فرخفال 1354 مهندسي راه و ساختمان
72633 مریم قیاسی نوعی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
72634 تسنیم قیاسی نوعی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
72635 فاطمه قیاسی نوعی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
72636 فرزانه قیاسی نوعی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
72637 مجید قیاسی نوعی 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
72638 نصرت قیاسی نوعی 1380 علوم پايه زمین شناسی
72639 فاطمه قیافه بی ابی 1372 علوم رياضي دبیری ریاضی
72640 فاطمه قیافه تورچی 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
72641 محمد قیافه حسینی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
72642 مسعود قیافه داودی 1383 مهندسي مهندسی برق - قدرت
72643 مسعود قیافه داودی 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
72644 مهدی قیافه داودی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
72645 مهدی قیافه داودی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
72646 آسیه قیافه شیرزادی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
72647 حسین قیافه غفوری 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
72648 فریبا قیامتی یزدی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
72649 گلنار قیامتی یزدی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
72650 نگار قیامتی یزدی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
72651 ابوالفضل قیامی 1362 علوم پايه فیزیک
72652 الهام قیامی 1393 كشاورزى علوم و مهندسی صنایع غذایی
72653 سجاد قیامی 1395 مهندسي مهندسی برق - سیستم های قدرت
72654 سیدمحمدمهدی قیامی 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
72655 مریم قیامی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
72656 ابوذر قیامی اترآباد 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
72657 علی قیامی اترآباد 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
72658 سمانه قیامی اتراباد 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
72659 سمیه قیامی اتراباد 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
72660 علی قیامی اتراباد 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
72661 علی قیامی باجگیرانی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
72662 علی قیامی باجگیرانی 1381 مهندسي مهندسی عمران - آب و هیدرولیک
72663 رقیه قیامی فخرداود 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
72664 جلال قیامی میرحسینی 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
72665 عادل قیداری 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
72666 آسیه قیس 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
72667 عادله قیس 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
72668 مرجان قیس ابادی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
72669 اعظم قیصری 1378 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
72670 باقر قیصری 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
72671 جمشید قیصری 1370 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
72672 سعید قیصری 1365 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
72673 سعید قیصری 1384 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
72674 صدیقه سادات قیصری 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
72675 عباسعلی قیصری 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
72676 محمدحسین قیصری 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
72677 مهدی قیصری 1389 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
72678 نعیمه قیصری 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
72679 یداله قیصری 1374 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
72680 اکرم قیصری رمضانیان 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
72681 مصطفی قیصری یونسی 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
72682 مریم قیصری بهرآبادی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
72683 بهزاد قیصری رمضانیان 1384 دامپزشكي دامپزشکی
72684 ملیحه قیصری رمضانیان 1384 علوم رياضي آمار
72685 شیرین قیصری زاده 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
72686 امیرمحمد قیصری غلامی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش دام
72687 عباس قیصری غلامی 1371 علوم رياضي ریاضی
72688 رقیه قیصری منوچهری 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
72689 منیر قیصری منوچهری 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
72690 هادی قیصری نیک 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
72691 محمد قیصوری 1390 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
72692 علیرضا قیطاسی 1369 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
72693 گلنار قیطاسی 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
72694 ایمان قیطانی 1382 هنر نيشابور آموزش هنرهای تجسمی
72695 آرش قیطران پور 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش مهندسی صنایع غذایی
72696 عبدالرحیم قیمتی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
72697 صدیقه سادات قیومی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
72698 صدیقه سادات قیومی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
72699 محمدداوود قیومی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
72700 محمدصابر قیومی 1393 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437537637737837938038138238338438538638738838939039139239339439539639739839931003   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40905143