راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,415

نمایش موارد : 72601 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
72601 مجید قربانیان رجبی 1384 مهندسي مهندسی شیمی
72602 ملیحه قربانیان رهورد 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
72603 نفیسه قربانیان شاندیز 1386 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
72604 پوریا قربانیان فرد 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
72605 سلما قربانیان فرد 1376 دامپزشكي دامپزشکی
72606 محبوبه قربانیان فهندری 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
72607 عفت قربانیان قطب آبادی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش مدیریت وتولیدکشاورزی
72608 راضیه قربانیان کیکانلو 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
72609 زکیه قربانیان کیکانلو 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
72610 شیرعلی قربانیان کیکانلو 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
72611 کیوان قربانیان گزافرودی 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
72612 نگار قربانیان مشهدی 1382 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
72613 اشرف قربانیون 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
72614 اشرف قربانیون 1394 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی ( آموزش محور )
72615 حسین قربانیون 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
72616 سارا قربانیون 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
72617 سارا قربانیون 1388 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه
72618 مُنا قربانیون 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
72619 مهسا قربانیون 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
72620 رمضان قربی 1373 علوم پايه دبیری شیمی
72621 سیده سکینه قربی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
72622 موسی قرتاش کرکج 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
72623 مریم قرچه 1393 كشاورزى علوم و مهندسی خاک
72624 امیر قرخلو 1375 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
72625 جاوید قرخلو 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
72626 جاوید قرخلو 1382 كشاورزى زراعت-گرایش علفهای هرز
72627 معصومه قرداشی 1391 پردیس دانشگاهی زبان و ادبیات عرب
72628 فیروزه قرشی 1354 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
72629 لیلی السادات قرشی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
72630 محمدحسین قرشی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
72631 مرتضی قرشی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
72632 سیدسعید قرشی تبریزی 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
72633 سید حسن قرشی خلیل آبادی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
72634 سیدعلی قرشی خلیل آبادی 1387 مهندسي مهندسی برق - کنترل
72635 سیدمهدی قرشی خلیل آبادی 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
72636 سیده محدثه قرشی خلیل آبادی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
72637 سیدحسن قرشی خلیل ابادی 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
72638 سیده ملیحه قرشی زو 1393 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
72639 اباالفضل قرشی یزدی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
72640 بی بی هانیه قرقچیان 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
72641 هانیه قرقچیان 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
72642 آیلین قرقلو 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
72643 بابک قرقلو 1379 علوم رياضي آمار
72644 کیومرث قرقلو 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
72645 مصطفی قرمان 1389 مهندسي مهندسی عمران - عمران
72646 هدایت اله قرمزی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
72647 منتصر هادی علی اصغر قرمشاهی 1395 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
72648 آیلین قرنجیک 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
72649 ارازگل قرنجیک 1362 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
72650 حاجیه بی بی قرنجیک 1355 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
72651 سعیداله قرنجیک 1357 علوم پايه فیزیک
72652 سلطان قرنجیک 1361 كشاورزى علوم دامی
72653 سونا قرنجیک 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
72654 عبدالخلیل قرنجیک 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
72655 لطیفه قرنجیک 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی ( آموزش محور )
72656 مریم قروتی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
72657 ساجده قرونه 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
72658 محمدرضا قرونه 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
72659 رایحه قره 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
72660 سهیل قره 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
72661 مهران قره 1365 علوم رياضي آمار
72662 جواد قره باغی 1379 علوم اداري واقتصاد حقوق
72663 آمنه قره ئی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
72664 مریم قره ئی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
72665 ایرج قره باشلوئی 1369 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
72666 ابوذر قره باغی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
72667 اکرم قره باغی 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
72668 اکرم قره باغی 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
72669 حبیب قره باغی 1390 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
72670 رضا قره باغی 1375 دامپزشكي دامپزشکی
72671 رضا قره باغی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
72672 سحر قره باغی 1391 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
72673 علی قره باغی 1374 علوم پايه دبیری شیمی
72674 علی اصغر قره باغی 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
72675 محمدجواد قره باغی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
72676 مهدی قره باغی 1380 علوم اداري واقتصاد حسابداری
72677 ناصر قره باغی 1386 مهندسي مهندسی برق - کنترل
72678 نسترن قره باغی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
72679 مجید قره باقی 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
72680 امین قره بیگی توابع 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
72681 صدیقه قره جلو 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
72682 لیلا قره چلو 1379 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
72683 لیلا قره چلو 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
72684 آسیه قره چماقلو 1387 هنر نيشابور نقاشی
72685 نیلوفر قره چماقلو 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
72686 سونیا قره چورلو 1380 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
72687 وحیده قره چورلو 1381 علوم پايه زمین شناسی
72688 زهرا قره چورلی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
72689 نصراله قره چه ئی 1366 علوم پايه فیزیک کاربردی
72690 بابک قره خانی 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
72691 بی تا قره خانی 1390 پردیس دانشگاهی حسابداری
72692 مسعود قره داش 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
72693 رقیه قره داشی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
72694 سهیلا قره داشی 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
72695 ریحانه قره داغی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
72696 محمدباقر قره داغی 1353 علوم پايه شیمی
72697 احمد قره قاشلو 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
72698 ازیتا قره کولچیان 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
72699 مریم قره گلی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983993100310131023   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42227457