راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 54 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 93,825

نمایش موارد : 72601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
72601 علی گنجی اناری 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
72602 حسین گنجی پور 1374 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
72603 مهدی گنجی پور 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
72604 محمد گنجی پوراحمدابادی انار 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
72605 محمدحسن گنجی فر 1356 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
72606 احمد گنجی فرد 1366 علوم پايه زمین شناسی
72607 ایرج گنجی مقدم 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
72608 بابک گنجی مقدم 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
72609 حسین گنجی نیا 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
72610 حسنعلی گنجی وطن 1365 كشاورزى صنایع فرآورده های کشاورزی
72611 محی الدین گنجیان ابوخیلی 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
72612 هانیه گندم رو 1384 علوم پايه زمین شناسی
72613 هانیه گندم رو 1391 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
72614 دانیال گندم زاده 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
72615 دانیال گندم زاده 1392 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم - طراحی و ساخت
72616 مهدی گندم زاده 1392 مهندسي مهندسی برق - قدرت
72617 عباس گندم مالمیری 1371 علوم پايه دبیری فیزیک
72618 فاطمه گندم مالیمری 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
72619 امیرحسین گندمکار 1388 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
72620 سمانه گندمکار 1387 علوم پايه ژئو فیزیک گرایش زلزله‌شناسی
72621 ابوالفضل گندمکارکاهو 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
72622 ابوالفضل گندمی 1374 علوم رياضي آمار
72623 ابوالفضل گندمی 1358 علوم رياضي آمار
72624 امیربهنام گندمی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
72625 بتول گندمی 1368 علوم پايه دبیری شیمی
72626 حمیدرضا گندمی 1376 علوم پايه زمین شناسی
72627 خاطره گندمی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
72628 راضیه گندمی 1379 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
72629 سینا گندمی 1388 علوم اداري واقتصاد حقوق
72630 مهدی گندمی 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
72631 محمدرضا گندمی ثانی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
72632 رضا گندمی حصار 1387 علوم پايه فیزیک
72633 ریحانه گندمی حصار 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
72634 سمیه گندمی حصار 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
72635 یوسف گواه 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
72636 احمدرضا گواهی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
72637 پریسا گواهی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
72638 پریسا گواهی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
72639 پیام گواهی 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
72640 زکیه گواهی 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
72641 زهرا گواهی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
72642 زهرا گواهی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
72643 صغری گواهی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
72644 عبدالجواد گواهی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
72645 فاطمه گواهی 1356 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
72646 محمد گواهی 1373 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
72647 هادی گواهی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
72648 محسن گواهیان 1390 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
72649 غلامرضا گوجه حصاری 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
72650 زهرا گودآسیائی 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
72651 سید امیر گودآسیائی 1387 علوم رياضي ریاضی محض
72652 محمداسماعیل گودآسیائی 1356 مهندسي برق
72653 زهرا گودآسیایی 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
72654 فرح گوداسیائی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
72655 مریم گوداسیائی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
72656 آفرین گودرز 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
72657 عاطفه گودرز 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
72658 امیر گودرزوندچگینی 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
72659 احسان گودرزی 1387 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
72660 الهام گودرزی 1384 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
72661 الهام گودرزی 1391 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی – حرکات اصلاحی وآسیب شناسی
72662 الهه گودرزی 1390 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
72663 ام البنین گودرزی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
72664 امیر گودرزی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
72665 بهروز گودرزی 1369 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
72666 تورج گودرزی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
72667 جواد گودرزی 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
72668 حدیث گودرزی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
72669 حسن گودرزی 1365 علوم پايه فیزیک کاربردی
72670 حسنیه گودرزی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
72671 حسین گودرزی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
72672 خدیجه گودرزی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
72673 رحمان گودرزی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
72674 رضا گودرزی 1387 علوم پايه فیزیک
72675 روح الله گودرزی 1377 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
72676 رویا گودرزی 1365 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
72677 زهرا گودرزی 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
72678 زهره گودرزی 1387 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
72679 زهره گودرزی 1389 علوم پايه زمین شناسی
72680 سعید گودرزی 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
72681 سیاوش گودرزی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
72682 شهریار گودرزی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
72683 شیرین گودرزی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
72684 عصمت گودرزی 1365 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
72685 فاطمه گودرزی 1383 علوم رياضي آمار
72686 فاطمه گودرزی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
72687 فرانک گودرزی 1390 علوم رياضي آمار - نظریه احتمال
72688 فرخنده گودرزی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
72689 فرزانه گودرزی 1385 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
72690 فرشاد گودرزی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
72691 فریده گودرزی 1362 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
72692 مجید گودرزی 1375 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
72693 مجید گودرزی 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
72694 محمدجواد گودرزی 1390 پردیس دانشگاهی روابط بین الملل
72695 محمدمهدی گودرزی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
72696 محمدمهدی گودرزی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
72697 مرجان گودرزی 1379 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
72698 مریم گودرزی 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
72699 مریم گودرزی 1355 علوم پايه فیزیک
72700 مژگان گودرزی 1369 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 35566314