راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 23 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,462

نمایش موارد : 72701 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
72701 حاجیه بی بی قرنجیک 1355 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
72702 سعیداله قرنجیک 1357 علوم پايه فیزیک
72703 سلطان قرنجیک 1361 كشاورزى علوم دامی
72704 سونا قرنجیک 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
72705 عبدالخلیل قرنجیک 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
72706 لطیفه قرنجیک 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی ( آموزش محور )
72707 مریم قروتی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
72708 ساجده قرونه 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
72709 محمدرضا قرونه 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
72710 رایحه قره 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
72711 سهیل قره 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
72712 مهران قره 1365 علوم رياضي آمار
72713 جواد قره باغی 1379 علوم اداري واقتصاد حقوق
72714 آمنه قره ئی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
72715 مریم قره ئی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
72716 ایرج قره باشلوئی 1369 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
72717 ابوذر قره باغی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
72718 اکرم قره باغی 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
72719 اکرم قره باغی 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
72720 حبیب قره باغی 1390 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
72721 رضا قره باغی 1375 دامپزشكي دامپزشکی
72722 رضا قره باغی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
72723 سحر قره باغی 1391 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
72724 علی قره باغی 1374 علوم پايه دبیری شیمی
72725 علی اصغر قره باغی 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
72726 محمدجواد قره باغی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
72727 مهدی قره باغی 1380 علوم اداري واقتصاد حسابداری
72728 ناصر قره باغی 1386 مهندسي مهندسی برق - کنترل
72729 نسترن قره باغی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
72730 مجید قره باقی 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
72731 امین قره بیگی توابع 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
72732 صدیقه قره جلو 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
72733 لیلا قره چلو 1379 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
72734 لیلا قره چلو 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
72735 آسیه قره چماقلو 1387 هنر نيشابور نقاشی
72736 نیلوفر قره چماقلو 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
72737 سونیا قره چورلو 1380 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
72738 وحیده قره چورلو 1381 علوم پايه زمین شناسی
72739 زهرا قره چورلی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
72740 نصراله قره چه ئی 1366 علوم پايه فیزیک کاربردی
72741 بابک قره خانی 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
72742 بی تا قره خانی 1390 پردیس دانشگاهی حسابداری
72743 مسعود قره داش 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
72744 رقیه قره داشی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
72745 سهیلا قره داشی 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
72746 ریحانه قره داغی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
72747 محمدباقر قره داغی 1353 علوم پايه شیمی
72748 احمد قره قاشلو 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
72749 ازیتا قره کولچیان 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
72750 مریم قره گلی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
72751 محمد قره مشک غراوی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
72752 علی اصغر قره ویسی 1367 علوم پايه فیزیک کاربردی
72753 علی اکبر قره ویسی 1364 مهندسي مهندسی برق - قدرت
72754 علی اکبر قره ویسی 1370 مهندسي مهندسی برق - قدرت
72755 علی اکبر قره ویسی 1374 مهندسي مهندسی برق - کنترل
72756 اعظم قریان 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
72757 بنفشه قریانی 1391 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
72758 منیره قریانی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
72759 آتنا قریب 1384 علوم رياضي آمار
72760 الهام قریب 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
72761 تکتم قریب 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
72762 عاطفه قریب 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
72763 علیرضا قریب 1367 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
72764 فرزاد قریب 1393 مهندسي مهندسی عمران - ژئوتکنیک
72765 فرشته قریب 1380 علوم پايه شیمی گرایش محض
72766 قاسم قریب 1388 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
72767 محمدرضا قریب 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
72768 محمدرضا قریب 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
72769 مریم قریب 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
72770 مصطفی قریب 1392 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
72771 سمیه قریب بلوک 1381 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
72772 محمد قریب بلوک 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
72773 سیف اله قریب طرزه 1356 علوم رياضي آمار
72774 لیلا قریبی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
72775 زهرا قریبی فشخامی 1361 علوم پايه دبیری زیست شناسی
72776 ارمیتا قریش الحسینی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
72777 بایرام قلی قریشی 1365 كشاورزى صنایع و فرآورده های کشاورزی
72778 زهره قریشی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
72779 سیدآرش قریشی 1383 علوم پايه فیزیک
72780 سیدآرش قریشی 1388 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
72781 سیدآرش قریشی 1393 علوم پايه فیزیک بنیادی - اطلاعات کوانتومی
72782 سیداحسان قریشی 1393 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
72783 سیدروح اله قریشی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
72784 سیدعنایت اله قریشی 1358 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
72785 سیدغلامرضا قریشی 1361 كشاورزى علوم زراعی
72786 سیدمحمدرضا قریشی 1384 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
72787 سیدمحمود قریشی 1366 علوم پايه فیزیک
72788 سیدمهدی قریشی 1366 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
72789 سیدمهدی قریشی 1372 مهندسي مهندسی برق - کنترل
72790 سیده نرجس قریشی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
72791 سیدهادی قریشی 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
72792 شکوه قریشی 1385 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
72793 فاطمه قریشی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش بیولوژی
72794 مهین سادات قریشی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی بالینی
72795 مریم قریشی داغیان 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
72796 سیدحسن قریشی کرین 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
72797 سیدحسن قریشی کرین 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
72798 سامیه قریشی مارمی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
72799 زهره سادات قریشی نژاد 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984994100410141024   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42251585